کتاب استخدامی اداری ها
وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری

قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی

قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضاء رسمی هیأت علمی (‌آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی (مصوب ۱۳۶۸,۱۲,۱۶با اصلاحات و الحاقات بعدی)

قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی

ماده ۱- از اول فروردین ماه سال ۱۳۶۹ شمسی جدول حقوق مرتبه و پایه هیأت علمی موضوع ماده ۱۵ آئین‌نامه استخدامی هیأت علمی دانشگاه ‌تهران بشرح زیر اصلاح می‌گردد.

(پایه x ۵ + عدد مبنا) ضریب حقوق = حقوق

تبصره ۱- عدد مبنا برای مربی آموزشیار، مربی، استادیار، دانشیار و استاد بترتیب برابر ۹۰، ۱۰۰، ۱۲۵، ۱۴۵، و ۱۷۰ تعیین می‌شود.

تبصره ۲- به اعضای رسمی هیأت علمی (‌آموزشی و پژوهشی) در قبال هر یکسال خدمت قابل قبول در امور آموزشی و پژوهشی و یا مشاغل ‌مدیریت یک پایه ترفیع اعطاء می‌گردد.

ماده ۲- از اول فروردین ماه سال ۱۳۶۹ ضریب حقوق موضوع ماده یک این قانون از چهارصد ریال به یکهزار و دویست ریال افزایش داده‌ می‌شود.

ماده ۳- دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان ‌و آموزش پزشکی فوق‌العاده شغل اعضای هیأت علمی مشمول این قانون را بر اساس مراتب دانشگاهی و ارزش شغل و سختی و نحوه انجام کار آنان ‌تعیین نماید.

ماده ۴- حقوق بازنشستگی مشمولین این قانون که از تاریخ اجرای این قانون به بعد بازنشسته میشوند مطابق آخرین مرتبه و پایه هنگام‌بازنشستگی خواهد بود

تبصره- حقوق بازنشستگی اعضای هیأت علمی که قبل از تاریخ اجرای این قانون بازنشسته شده‌اند و نیز حقوق وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه‌ وراث آنان از تاریخ اجرای این قانون بمیزان بیست درصد (۲۰%) افزایش می‌یابد.

ماده ۵- از درآمد مشمول مالیات حقوق اعضای هیأت علمی موضوع این قانون با رعایت معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم حداکثر ده‌درصد (۱۰%) بعنوان مالیات کسر خواهد شد.

ماده ۶- از تاریخ اجرای این قانون، قانون استفاده از خدمت خارج از وقت اداری اعضای هیأت علمی و اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه‎ها و‌ مؤسسات آموزش عالی کشور مصوب ۷/۵/۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی لغو میگردد اعتبارات پیش‌بینی شده برای اجرای قانون مزبور جهت اجرای این قانون منظور خواهد شد.

تبصره- وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌توانند از خدمت خارج از وقت اداری اعضای غیر هیأت علمی‌ دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی استفاده و در ازاء آن حق‌الزحمه‌های حداکثر برابر حقوق و مزایای مستمر به آنان پرداخت نمایند.

ماده ۷- آئین‌نامه‌های لازم تبصره ۲ ماده ۱ و تبصره ماده ۶ این قانون توسط وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی‌ تهیه خواهد شد.

ماده ۸- کلیه قوانین مغایر با این قانون لغو می‌شود.

‌ماده ۹- کلیه مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی که بر اساس ضوابط قانونی تأسیس شده یا می‌شوند در‌صورتی که آیین‌نامه استخدامی هیأت علمی دانشگاه تهران را در مورد اعضای هیأت علمی (‌آموزشی و پژوهشی) خود اجراء و وضعیت استخدامی و‌علمی آنان را با مقررات آیین‌ نامه مزبور و آیین‌ نامه ارتقاء اعضاء هیأت علمی دانشگاه‌ها تطبیق نمایند مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

تبصره- وزارتخانه‌های مشمول ماده ۹ موظفند از وزارتخانه‌ها و مؤسسات مشمول مواد ۳ و ۷ نظرخواهی نمایند.

قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه شانزدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و شصت و هشت مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۶۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رییس مجلس شورای اسلامی- مهدی کروبی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام