کتاب استخدامی اداری ها
بخشنامه‌های نظام مشاوران و پیمانکاران

نحوه محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت‌ها

نحوه محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیتها (بخشنامه شماره 11082/54/5010-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه)

بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرائی، مهندسان مشاور و پیمانکاران

پیرو بخشنامه شماره 54/1000 – 3012/5-1 مورخ 1359/03/20 و بخشنامه شماره 9344/54/4000-1 مورخ 1359/10/06 باستناد ماده 23 قانون برنامه بودجه این بخشنامه صادر میگردد .

نظر به اینکه در پاره ای از موارد مطالبات پیمانکاران در مدت ضرب الاجل مقرر در شرایط عمومی پیمان پرداخت نشده و بر مبنای بند ” ج ” از ماده 21 شرایط عمومی پیمان این تاخیر میتواند موجب تمدید پیمان باشد ، برای محاسبه این مدت از روش زیر استفاده میگردد:

1- نحوه محاسبه مدت تمدید

چنانچه در پرداخت هر یک از صورت وضعیت های موقت بعد از ضرب الاجل تعیین شده تاخیری رخ داده باشد مدت زمانی که از این بابت بمدت پیمان اضافه میشود از رابطه زیر محاسبه میگردد :

و یا:

در رابطه فوق:

1-1-مدت تمدید ()عبارتست از تعداد روزهاییکه بمدت اولیه پیمان اضافه می گردد.

2-1-مبلغ صورت وضعیت ()عبارتست از مبلغ ناخالص کارکرد صورت وضعیتی که در پرداخت آن تاخیر شده است.

3-1-دوره صورت وضعیت (t) عبارت است از فاصله زمانی تاریخ تسلیم صورت وضعیت مورد محاسبه و صورت وضعیت ما قبل آن به کارفرما بر حسب روز

4-1. مدت اولیه قرارداد ( T ) عبارت از مدتی است که در پیمان بعنوان مدت پیمان ثبت شده باشد . این مدت به روز تبدیل شده و در رابطه بالا اعمال میگردد .

5-1- مبلغ اولیه پیمان عبارتست از مبلغی که در پیمان بعنوان مبلغ پیمان ثبت شده باشد .

6-1- مدت تاخیر در پرداخت ().عبارتست از فاصله زمانی بین تاریخ واقعی پرداخت و “تاریخ پرداخت طبق پیمان” .

توضیح – “تاریخ پرداخت طبق پیمان” در مورد صورت وضعیت های موقت عبارتست از ده ( 10 ) روز بعد از تاریخ تسلیم صورت وضعیت به کارفرما.

2- نحوه محاسبه تمدید مدت به دلیل تأخیر در پیش پرداخت ها

هرگاه در پرداخت پیش پرداختها تاخیری رخ داده باشد مدت زمانی که از این بایت بمدت قرارداد اضافه می شود بشرح زیر محاسبه میگردد .

1-2- چنانچه در پرداخت قسط اول پیش پرداخت تاخیر شده باشد مدت تمدید از رابطه زیر محاسبه می گردد .

مدت تاخیر در پرداخت () *0.9 = () مدت تمدید

2-2- هرگاه در پرداخت اقساط بعدی تاخیری رخ داده باشد مدت تمدید از رابطه زیر بدست می آید:

2-2-1- منظور از آخرین صورت وضعیت ، آخرین صورت وضعیت قبل از تسلیم ضمانت نامه است .

2-2-2- مدت تاخیر در پرداخت () عبارتست از فاصله زمانی بین تاریخ واقعی پرداخت و ده روز پس از تاریخ تسلیم ضمانت نامه مربوطه به کارفرما .

3- چنانچه در پرداخت چند صورت وضعیت و پیش پرداخت تاخیرهائی رخ داده باشد مدت تمدید پیمان عبارتست از مجموع مدتهای تمدیدی که برای هر مورد بدست آید .

تبصره – روش فوق همچنین در حالت هائیکه در یک مقطع زمانی معین چند فقره مطالبات پیمانکار پرداخت نشده باشد مورد عمل قرار خواهد گرفت . لکن در این حالت با مجموع مدت تمدید از مدت زمان واقع بین “اولین تاریخ پرداخت طبق پیمان “و تاریخ واقعی آخرین پرداخت در مقطع مورد عمل بیشتر نخواهد بود .

4-چنانچه یک صورت وضعیت در چند قسط پرداخت شده باشد هر یک از اقساط یک صورت وضعیت تلقی شده و جمع تاخیرات حاصل از آنها بعنوان مدت تمدید ناشی از تاخیر در پرداخت آن صورت وضعیت تلقی میگردد .

-در این حالت بجای حاصلضرب ( مبلغ صورت وضعیت × 0.697 ) مبالغ خالص دریافتی پیمانکار در هر قسط منظور میگردد.

5- چنانچه پیمانکار وام یا پیش پرداختی غیر از آنچه در قرارداد پیش بینی و مشخص شده است دریافت کرده باشد مبلغ دریافتی از این بابت بعنوان خالص دریافتی پیمانکار و بابت صورت وضعیتهای بعد از دریافت این وامها تلقی میگردد . و مادام که جمع مبالغ خالص قابل پرداخت صورت وضعیتهای بعد باین نرسیده باشد تمدید مدت ناشی از تاخیر پرداخت احتمالی این صورت وضعیتها کان لم یکن تلقی میگردد.

6-برای اجرای مفاد مذکور در فوق فرم تعیین مدت تمدید ناشی از تاخیر در پرداخت ها ( فرم شماره یک ) پیوست است.

این فرم باید بر اساس اطلاعات موجود در پرونده و بعنوان صورتجلسه رسیدگی به تمدید مدت پیمان ناشی از تاخیر در پرداخت تکمیل شده و به امضاء نمایندگان دستگاه اجرائی ، پیمانکار و دستگاه نظارت برسد.

7- مقطع زمانی بعنوان ” دوره وقوع توقف کار ” ناشی از تاخیر در پرداختها تعیین میگردد مقطعی از زمان است که از نظر طول مدت مساوی مدت تمدید بوده و از نظر تاریخ وقوع توقف منتهی به ” تاریخ واقعی پرداخت” باشد.

“دوره توقف کار” که به ترتیب فوق تعیین میگردد به جدول رسیدگی منعکس شده و برای تعیین حدود تداخل تاخیرات همزمان ناشی از عوامل مختلف مورد استفاده قرار میگیرد .

8- پس از تعیین کل مدت تمدید بابت تاخیر در پرداختها باید با توجه به مبلغ کل کار طبق صورت وضعیتهای قطعی و مبلغ کل پرداخت شده در صورت وضعیت های موقت ( با ماقبل قطعی پرداخت شده ) مدت تمدید قابل قبول از این بایت را طبق فرمول زیر تعیین کنیم :

9- این دستورالعمل صرفاً برای محاسبه مدت تمدید ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها و پیش پرداختهای پیمانکار میباشد و هر نوع آثار مالی و حقوقی ناشی از تمدید مدت پیمان طبق ضوابط مربوطه اعمال میگردد و مفاد آن جز در مورد تمدید پیمان قابل استفاده نیست.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام