کتاب استخدامی اداری ها
بخشنامه‌های نظام مشاوران و پیمانکاران

نحوه جبران آثار اصلاح قیمت حامل های انرژی در پیمان های فاقد تعدیل

نحوه جبران آثار اصلاح قیمت حامل های انرژی با اعمال قانون هدفمند کردن یارانه ها در پیمان های فاقد تعدیل (بخشنامه شماره ۳۴۶۴۳/۱۰۰ مورخ ۱/۵/۱۳۹۱ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور)

بخشنامه به دستگاه های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران

به استناد ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه و در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور (موضوع تصویب نامه شماره ۴۲۳۳۹/ت۳۳۴۹۷هـ مورخ ۲۰/۴/۱۳۸۵ هیأت محترم وزیران)، با توجه به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، دستورالعمل حاضر که به تصویب شورای عالی فنی رسیده است، به منظور جبران آثار ناشی از افزایش قیمت سوخت در پیمان های فاقد تعدیل که برآورد آنها بر اساس فهارس پایه انجام شده و آخرین روز مهلت ارایه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکار، قبل از تاریخ ۲۷/۹/۱۳۸۹ باشد، به شرح ذیل اعلام می گردد تا دستگاه های اجرایی در پیمان های یاد شده، این مبلغ را به صورت قطعی برای جبران آثار مربوط به اصلاح قیمت های حامل های انرژی پرداخت نمایند. ضوابط این بخشنامه صرفاً برای کارکردهای مربوط تا پایان سال ۱۳۹۰ قابل پرداخت می باشد.

در پیمان هایی که بر اساس تجزیه بها و یا دیگر اسناد ارایه شده از سوی پیمانکار، در مرحله واگذاری کار و انعقاد پیمان، به تشخیص کارفرما آثار افزایش قیمت سوخت در ضریب پیشنهادی پیمانکار لحاظ شده باشد، استفاده از ضوابط این بخشنامه منتفی است.

۱- پیمان های فاقد تعدیل که پرداخت صورت وضعیت کارکرد بر اساس فهارس پایه صورت می گیرد:

در این پیمان ها، پیمانکار برای کارهای انجام شده در زمستان ۸۹ و پس از آن، همراه با تهیه صورت وضعیت کارهای انجام شده موضوع پیمان، صورتحساب جداگانه ای که مربوط به ضوابط این بخشنامه است تهیه و ارایه می نماید. مبلغ این صورتحساب از رابطه زیر تعیین می شود:

تبصره ۱ شاخص رشته ای دوره انجام کار که پس از ۳۰/۹/۱۳۸۹ و تا پایان سال ۱۳۹۰ واقع شده است.

جدول شماره ۱

ضریب t سه ماهه چهارم سال ۱۳۸۹: ۰۳/۱

ضریب t سه ماهه اول سال ۱۳۹۰: ۰۶/۱

ضریب t سه ماهه دوم سال ۱۳۹۰: ۰۹/۱

ضریب t سه ماهه سوم سال ۱۳۹۰: ۱۲/۱

ضریب t سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۰: ۱۵/۱

۲- پیمان های منعقده بر اساس ضوابط بخشنامه شماره ۱۴۲۸۲۵/۱۰۰ مورخ ۲۴/۸/۱۳۸۵ و بخشنامه شماره ۶۴۰۵/۱۰۰ مورخ ۴/۲/۱۳۸۹:

تبصره ۱: شاخص فصلی دوره انجام کار که پس از ۳۰/۹/۱۳۸۹ و تا پایان سال ۱۳۹۰ واقع شده است.

۳- در سایر پیمان های فاقد تعدیل که برآورد آنها بر اساس فهارس بهای پایه انجام نگرفته است و آخرین روز مهلت ارایه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکار، قبل از تاریخ ۲۷/۹/۱۳۸۹ باشد، ابتدا باید دستگاه اجرایی بر اساس نوع عملیات موضوع پیمان، جدول وزنی (بر حسب درصد) مشابهت با فهارس پایه در رشته های مختلف را تعیین نماید. پس از تعیین وزن مشابهت درصدی عملیاتی موضوع پیمان با رشته های مختلف، از روابط مندرج در بند ۲ برای پرداخت مابه التفاوت استفاده می شود.

۴- در صورت تمدید مدت پیمان بر اساس ضوابط پیمان، در مدت تأخیرات مجاز نیز بر اساس ضوابط فوق عمل می شود ولیکن در مدت تأخیرات غیرمجاز هیچگونه پرداختی صورت نمی گیرد.

۵- در صورتی که ضریب جبرانی محاسبه شده بر اساس ضوابط یاد شده منفی گردد، مبلغی بابت جبران آثار در آن صورت وضعیت محاسبه نمی گردد.

۶- در کارهایی که بر اساس مواد ۲۷، ۲۸ و ۲۹ (ترک تشریفات) قانون برگزاری مناقصات واگذار شده است، مبلغ جبرانی قابل پرداخت نیست.

بهروز مرادی- معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام