کتاب استخدامی اداری ها
بخشنامه‌های نظام مشاوران و پیمانکاران

اصلاح دستورالعمل شرایط واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

اصلاح دستورالعمل شرایط واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید، نیمه‌تمام، تکمیل شده و آماده بهره‌برداری به بخش غیر دولتی (بخشنامه شماره 63181 مورخ 1396/05/25 سازمان برنامه و بودجه کشور)

 دانلود متن کامل بخشنامه در فرمت پی دی اف

کلیه دستگاه های اجرایی

شورای اقتصاد در جلسه مورخ 1/3/1396 درخواست شماره 1160811 مورخ 19/2/1396 سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص اصلاح مصوبه شماره 586206 مورخ 5/4/1395 شورای اقتصاد موضوع دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش غیردولتی (دستورالعمل موضوع ماده (27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 مجلس شورای اسلامی) را به استناد قانون فوق الذکر بررسی و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل مورد تصویب قرار داد

متن ذیل جایگزین بندهای 20 و 21 ماده (1) مصوبه فوق الذکر می گردد:

20- کارگروه واگذاری:  کارگروهی که به ریاست بالاترین مقام دستگاه مرکزی یا نماینده وی و عضویت معاون وی یا رییس دستگاه اجرایی تابعه ذیربط حسب مورد، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی، نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور، نماینده وزارت دادگستری، نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و یک نفر کارشناس صاحب نظر به تشخیص رییس دستگاه مرکزی تشکیل می گردد.

21- کارگروه واگذاری استان: کارگروهی که به ریاست بالاترین مقام دستگاه اجرایی استانی یا نماینده وی و عضویت نماینده استاندار، نماینده سازمان امور اقتصادی و دارایی استان، نماینده سازمان برنامه و بودجه استان، نماینده اداره کل دادگستری استان، نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان و یک نفر کارشناس صاحب نظر به تشخیص رییس دستگاه اجرایی تشکیل می گردد.

ماده (4) مصوبه مذکور به طور کامل حذف و متن ذیل جایگزین آن می گردد.

ماده 4) فرآیند و شرایط انتخاب سرمایه گذار (ارزیابی صلاحیت سرمایه گذار و ارزیابی طرح تجاری پروژه)

الف) فرایند انتخاب سرمایه گذار

انتخاب سرمایه گذار باید در یک فرایند رقابتی و از طریق انتشار حداقل دو نوبت آگهی شناسایی سرمایه گذار، در روزنامه های کثیرالانتشار و وب سایت های مرتبط مشترکاً یا منفرداً انجام شود و در دو مرحله ارزیابی صلاحیت سرمایه گذار و ارزیابی طرح تجاری پروژه صورت پذیرد. برای واگذاری خارج از فرآیند رقابت عمومی لازم است سرمایه پذیر دلایل توجیهی را جهت تصویب به کارگروه واگذاری (یا کارگروه واگذاری استان حسب مورد) منعکس نماید. همچنین، شرایط فراخوان محدود و حداقل تعداد سرمایه گذاران در فهرست کوتاه در راهنمای سازمان تبیین می گردد.

1) ارزیابی صلاحیت سرمایه گذار:

1-1 دریافت اسناد ارزیابی صلاحیت، تکمیل کاربرگ ها و ارائه مدارک توسط متقاضیان که پس از راه اندازی سامانه اطلاع رسانی مشارکت عمومی- خصوصی به صورت الکترونیکی انجام شود.

1-2- امکان بازدید از محل پروژه و برگزاری جلسه پرسش و پاسخ که در صورت لزوم انجام شود.

1-3- بررسی کاربرگ ها و اسناد توسط کمیته منتخب کارگروه واگذاری و اصلاح یا تکمیل آن توسط متقاضیان در صورت لزوم و ارزیابی صلاحیت سرمایه گذار و تهیه فهرست کوتاه اشخاص دارای توان مالی.

تبصره: در صورتی که متقاضیان سرمایه گذاری از نهادهای عمومی غیردولتی باشند، موضوع قانون (فهرست نهادها و مؤسسات غیردولتی به انضمام الحاقیه آنها مصوب 19/4/1373)، انطباق شرایط متقاضیان با شرایط مذکور در ماده (6) قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست هیا کلی اصل (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1393 ضروری است.

2) ارزیابی طرح تجاری پروژه (پیشنهاد فنی و مالی پروژه)

2-1- ارسال دعوتنامه به اشخاص فهرست کوتاه به منظور دریافت پیشنهاد طرح تجاری پروژه و تضمین شرکت در فرآیند واگذاری

2-2- دریافت تضامین و پیشنهادهای طرح تجاری پروژه و شناسایی مناسب ترین پیشنهاد توسط کمیته منتخب کارگروه واگذاری و اعلام نظر به کارگروه واگذاری

2-3- تعیین سرمایه گذار منتخب توسط کارگروه واگذاری بر اساس شاخص های مالی یا دیگر شاخص های متناسب اعم از مدت زمان بازپرداخت سرمایه از محل اجاره یا کسب درآمد از پروژه قبل از واگذاری آن به سرمایه پذیر یا ارزش فعلی میزان پرداختی به سرمایه پذیر (در حالت مزایده) یا به سرمایه گذار بعد از شروع بهره برداری از پروژه

2-4- تجدید تمام یا قسمتی از فرآیند انتخاب سرمایه گذار توسط کارگروه واگذاری در صورت لزوم

ب) شرایط انتخاب سرمایه گذار

1- در مواردی که متقاضیان در روش فروش پروژه کمتر از سه نفر باشند، ارزیابی ها بر اساس تعیین قیمت اولیه انجام شود.

2- سرمایه پذیر می تواند ارزیابی طرح تجاری پروژه را به صورت مجزا در دو مرحله ارزیابی فنی و ارزیابی مالی انجام دهد.

3- سرمایه پذیر می تواند مراحل ارزیابی در جزء (1) و (2) بند «الف» این ماده را در یک مرحله انجام دهد.

4- برای پروژه هایی که به تشخیص سرمایه گذار نیاز به ارزیابی فنی ندارند، مرحله ارزیابی پیشنهادهای فنی از فرآیند انتخاب سرمایه گذار حذف شود.

5- در صورتی که پیشنهاد پروژه جدید از طرف سرمایه گذار به سرمایه پذیر ارائه شود، سرمایه پذیر ضروری است با بررسی و در صورت نیاز تکمیل آن و اخذ مجوزهای لازم، از طریق فرایندهای اشاره شده در این دستورالعمل، پروژه مورد نظر را به منظور ایجاد فرآیند رقابتی در انتخاب سرمایه گذار به فراخوان عمومی گذارد.

6- قبل از شروع فرآیند انتخاب سرمایه گذار، مطالعه جامعی برای شناسایی، ارزیابی کیفی و کمی، تخصیص و استراتژی های پاسخ ریسک های مختلف بر اساس شرایط و ویژگی های هر پروژه و مشخص نمودن مسئول هر ریسک (سرمایه پذیر، سرمایه گذار، مشترک بین سرمایه پذیر و سرمایه گذار و شخص ثالث) توسط سرمایه پذیر انجام می شود. این اطلاعات در زمان انتخاب سرمایه گذار، مسئولیت ها و وظایف طرفین قرارداد و تعیین دیگر مفاد و شرایط قراردادی به کار می رود و به عنوان یکی از پیوست های اسناد واگذاری پروژه مورد استفاده قرار می گیرد.

7- نحوه تأثیرگذاری امتیاز طرح تجاری پروژه باید به صراحت در اسناد ارزیابی تصریح گردد.

8- معیارها و وزن های ارزیابی طرح تجاری پروژه حسب مورد توسط سرمایه پذیر در اسناد مشخص گردد.

ج) راهنمای فرآیند و شرایط انتخاب سرمایه گذار اعم از تضامین و تعهداتی که طرفین مشارکت به یکدیگر می دهند و فرآیند یک مرحله ای یا دو مرحله ای ارزیابی فنی و ارزیابی مالی به تفصیل توسط سازمان تهیه و ابلاغ می گردد. تا زمان ابلاغ راهنمای مذکور، سرمایه پذیر بر اساس این دستورالعمل موارد لازم را در اسناد فراخوان پیش بینی کند.

تبصره: امکان حضور نهادهای عمومی غیردولتی در فهرست کوتاه، تنها در شرایطی مجاز است که در فهرست کوتاه هیچ متقاضی از بخش خصوصی و تعاونی قرار نگیرد.

تبصره (2) ماده (5) دستورالعمل قبلی حذف گردید.

متن ذیل جایگزین ماده (10) دستورالعمل می گردد.

ماده 10) تضامین قرارداد واگذاری

میزان، انواع و شرایط تضامین طرفین قراردادهای واگذاری (از جمله سفته، وثایق ملکی و …) بر حسب نوع پروژه و شرایط موجود در چارچوب موافقتنامه قرارداد ابلاغی، توسط کارگروه واگذاری یا کارگروه واگذاری استان حسب مورد تعیین می شود.

ماده ذیل به عنوان ماده جدید به مصوبه مذکور الحاق می گردد:

ماده 11) فسخ و حل اختلاف قراردادهای واگذاری

1- فسخ قرارداد واگذاری در تمامی موارد صرفاً با درخواست عالی ترین مقام دستگاه اجرایی و تصویب کارگروه واگذاری یا کارگروه واگذاری استان صورت پذیرد.

2- رفع اختلاف بین طرفین در قراردادهای مشارکت به ترتیب زیر انجام شود:

2-1- از طریق مذاکره طرفین

2-2- ارجاع به کارشناس یا کارشناسان منتخب طرفین

2-3- حل و فصل اختلافات از طرق داوری توسط کارگروه واگذاری یا کارگروه واگذاری استان حسب مورد با رعایت اصل (139) قانون اساسی و سایر مقررات موضوعه

تبصره: لازم است ارجاع به داوری کارگروه های مذکور در متن قرارداد واگذاری به روشنی تصریح شود.

ماده (11) دستورالعمل قبلی به ماده (12) و ماده (12) به ماده (13) تغییر می یابد.

– سایر مفاد مصوبه شماره 586206 مورخ 5/4/1395 به قوت خود باقی است.

محمدباقر نوبخت- رییس سازمان اداری و استخدامی کشور 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام