آزمون تعیین صلاحیت
بخشنامه‌های نظام مشاوران و پیمانکاران

دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری

دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری (نامه شماره ۱۴۹۰۶۴ مورخ ۱۳۹۷/۷/۳۰ وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی)

جناب آقای دکتر اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

به پیوست «دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری»، که به استناد ماده (۸۶) قانون کار و تبصره ذیل آن به پیشنهاد شورای عالی حفاظت فنی به تصویب سرپرست محترم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده است. منضم به لوح فشرده آن برای درج در روزنامه رسمی کشور ارسال می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمایید، پس از درج یک نوبت در آن روزنامه، نسبت به ارسال دو نسخه از آن حاوی دستورالعمل چاپ شده به این وزارتخانه اقدام نمایند.

مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی ـ ابراهیم صادقی‌فر

دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری

شورای عالی حفاظت فنی در جلسه مورخ  ۱۳۹۷/۴/۲۶ به استناد تبصره ماده (۲) آیین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری ـ که بر اساس پیشنهاد شورای عالی حفاظت فنی در تاریخ ۱۳۸۹/۳/۵ به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی وقت رسیده است ـ دستورالعمل اجرایی آن آیین‌نامه  را بشرح زیر تهیه نموده است:

۱ـ تعاریف

۱ـ ۱ـ متقاضی

شخص حقیقی یا حقوقی است که دارای تائیدیه صلاحیت حرفه‌ای از مراجع قانونی مورد تائید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشد.

۱ـ ۲ـ تشخیص صلاحیت ایمنی

فرآیندی است که در آن صلاحیت ایمنی متقاضی با توجه به شاخص­های مندرج در آیین‌نامه  ایمنی امور پیمانکاری و این دستورالعمل توسط کمیته­های ذی ربط احراز می‌گردد.

۱ـ ۳ـ کمیته بدوی تشخیص صلاحیت استانی

کمیته‌ای است که وظیفه تشخیص و تأیید صلاحیت ایمنی اشخاص متقاضی اخذ گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاری را در چارچوب آیین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری و این دستورالعمل در سطح استان دارد (محل تشکیل جلسات این کمیته در اداره کل استان می‌باشد).

۱ـ ۴ـ کمیته تجدید نظر استانی

کمیته‌ای است که به منظور بررسی و تجدید نظر در تصمیمات  متخذه «کمیته بدوی استانی تشخیص صلاحیت» در محل اداره کل استان تشکیل می‌شود

۱ـ ۵ ـ کمیته  نظارت و بررسی

کمیته‌ای است که به منظور نظارت عالی بر حسن اجرای این دستورالعمل و عملکرد کمیته‌های استانی و مبادی ذیربط و اتخاذ تصمیمات لازم حسب تشخیص در وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی (اداره کل بازرسی کار) تشکیل می‌شود.

۱ـ ۶ ـ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری

مدرکی است که بر اساس مقررات آیین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری به منظور اعلام صلاحیت ایمنی متقاضی از سوی کمیته استانی تشخیص صلاحیت  استانی یا کمیته تجدید نظر استانی برای پیمانکار واجد شرایط از طریق سامانه صادر می‌گردد.

۱ـ ۷ ـ معرفی نامه (گواهی موقت)

در صورتی که متقاضی فاقد پیمان فعال در هنگام درخواست صدور گواهینامه باشد، صرفاً به منظور شرکت متقاضی در مناقصات، معرفی‌نامه‌ای با مدت اعتبار دو ماه از سوی اداره کل استان برای دستگاه برگزار کننده مناقصه برابر دستورالعمل‌های ابلاغی اداره کل بازرسی کار از طریق سامانه صادر می‌گردد.

۱ـ ۸ ـ سامانه اخذ گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران سراسر کشور

سامانه‌ای که کلیه فرآیندهای اخذ گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاری (ثبت نام متقاضی تا صدور گواهینامه) صرفاً از طریق آن انجام می‌گیرد، نشانی سامانه مذکور https://svcc.mcls.gov.ir و مالکیت معنوی و پایگاه اطلاعاتی آن (سرور) متعلق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (اداره کل بازرسی کار) می‌باشد.

۱ـ ۹ ـ اداره کل استان:

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان محل ثبت شرکت (اقامتگاه قانونی) و یا محل سکونت متقاضی حقیقی   

۲ ـ ساختار و وظایف

۲ـ۱ـ کمیته بدوی تشخیص صلاحیت استانی متشکل از افراد زیر می‌باشد:

الف) مدیر روابط کار استان به عنوان رئیس کمیته

ب) رئیس بازرسی کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان به عنوان دبیر کمیته

ج) رئیس گروه تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار استان و در صورت نبودن آن گروه در استان، رابط آموزشی مورد تائید مرکز تحقیقات و تعلیمات، حفاظت فنی و بهداشت کار ستاد

د) نماینده کانون عالی کارفرمایی در استان

هـ ) نماینده تشکل‌های عالی کارگری در استان

تبصره۱ـ در صورتی که استان فاقد نمایندگان مورد اشاره در بندهای( د ، هـ ) باشد، اعضای مذکور توسط کانون عالی کارفرمایی/تشکل عالی کارگری مربوطه ظرف مدت یک ماه پس از مکاتبه باید معرفی و در صورت عدم معرفی در مدت مذکور، افراد یاد شده توسط مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان انتخاب می‌گردند.

تبصره۲ـ جلسات با حضور حداقل ۴ نفر از اعضاء، رسمی و رأی اکثریت حاضرین ملاک است .

تبصره۳ـ در صورت تساوی آراء (موافق و مخالف) جلسه بعدی با حضور همه اعضاء تشکیل خواهد شد.

تبصره۴: احکام اعضای تشکلات توسط مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان برای مدت دو سال صادر می‌گردد.

تبصره۵ ـ رأی کمیته تشخیص صلاحیت، حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز کاری (منطبق قوانین موضوعی) از تاریخ ابلاغ رسمی، قابل تجدید نظر است.

۲ ـ ۲ ـ کمیته تجدید نظر استانی متشکل از افراد زیر است:

الف) مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان به عنوان ریاست کمیته

ب) رئیس بازرسی کار استان به عنوان دبیر کمیته

ج) بازرس کار منتخب (مسلط به امور مرتبط) با معرفی رئیس اداره بازرسی کار و تائید مدیر کل استان

د) نماینده کانون عالی کارفرمایی در استان (به انتخاب کانون عالی کارفرمایی)

هـ) نماینده تشکل‌های عالی کارگری در استان (به انتخاب تشکل عالی کارگری)

تبصره۱ـ جلسات با حضور حداقل ۴ نفر از اعضاء، رسمی و رأی اکثریت حاضرین ملاک است.

تبصره۲ـ در صورت تساوی آراء (موافق و مخالف) جلسه بعدی با حضور همه اعضا تشکیل خواهد شد.

تبصره۳ـ آراء کمیته تجدید نظر پس از صدور، قطعی و لازم الاجرا است و ظرف مدت ۱۰ روز کاری به متقاضی ابلاغ می‌گردد.

تبصره۴ـ احکام اعضاء توسط مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان برای مدت دو سال صادر می‌گردد.

۲ـ ۳ـ وظایف اداره بازرسی کار استان در اجرای این دستورالعمل به شرح زیر است :

الف) انجام نظارت و بازرسی از پروژه‌های فعال پیمانکاران از جنبه رعایت آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های حفاظت فنی و بهداشت کار.

ب) نظارت و رسیدگی به شکایات و گزارشات واصله.

تبصره ـ تشکیل پرونده برابر دستورالعمل‌های ابلاغی قابل واگذاری به مبادی تعیین شده بر اساس ضوابط و مقررات جاری کشور می‌باشد. مبادی تعیین شده موظفند، برابر دستورالعمل‌های ابلاغی اداره کل بازرسی کار موارد لازم را اجرایی نمایند و اداره کل استان موظف است، در صورت گزارش مستند هر گونه تخلف از سوی مبادی تعیین شده برخورد قانونی برابر دستورالعمل‌های ابلاغی اداره کل بازرسی کار بعمل آورد.

ج) شناسایی پیمانکاران فاقد گواهینامه صلاحیت ایمنی و ارجاع پرونده‌های آن‌ها به مراجع قضایی و پیگیری آن به منظور جلوگیری از ادامه فعالیت آنان مطابق مقررات.

۲ ـ ۴ ـ کمیته نظارت و بررسی از افراد زیر تشکیل می‌گردد:

الف) مدیر کل بازرسی کار و دبیر شورای عالی حفاظت فنی (رئیس کمیته)

ب) رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

ج) رئیس اداره برنامه ریزی و نظارت بر عملکرد اداره کل بازرسی کار (دبیر کمیته)

د) بازرس کار منتخب(مسلط به امور مرتبط) اداره کل بازرسی کار

ه) کارشناس حقوقی اداره کل بازرسی کار

و) نماینده کانون عالی کارفرمایی

ز) نماینده تشکل عالی کارگری

تبصره۱ـ در صورت لزوم برای رسیدگی برخی موضوعات نماینده مطلع اداره کل استان حضور خواهد یافت.

تبصره۲ـ جلسـات با حضور حداقل ۴ نفر از اعضاء، رسمی و رأی اکثریت حاضرین ملاک است.

تبصره۳ـ احکام اعضاء توسط رئیس شورای عالی حفاظت فنی برای مدت دو سال صادر می‌گردد.

۲ ـ ۵ ـ گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاری شامل مشخصات زیر می‌باشد:

الف) نام شخص حقیقی/ حقوقی

ب) کد ملی شخص حقیقی

ج) شماره و تاریخ ثبت و شناسه شرکت (حقوقی)

د) کد کارگاه بیمه شده (دفتر مرکزی) ویژه اشخاص حقوقی

ه) نشانی و کد پستی

و) تلفن ثابت، همراه، دورنگار و پست الکترونیکی پیمانکار

ز) زمینه فعالیت پیمانکار با ذکر مرجع ذیصلاح طبق مندرجات برگه صلاحیت پیمانکاری و یا کارت پیمانکار شخص حقیقی

ح) مدت اعتبار گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی

ط) درج شرایط تمدید، تعلیق و ابطال گواهینامه، زمان ارائه مدارک مربوطه جهت تمدید گواهینامه و نیز درج بندهای ۱ ـ ۵ و ۲ ـ ۵ و ۳ ـ ۵ دستورالعمل در پشت گواهینامه

تبصره۱ـ این گواهینامه با امضای مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان به مدت (۲) سال از تاریخ صدور، معتبر خواهد بود.

تبصره۲ـ انجام کار دراستان‌های غیر از استان صادر کننده گواهینامه مذکور منوط به اطلاع کتبی به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان محل فعالیت و استفاده از کارگران آموزش دیده در زمینه ایمنی می‌باشد.

۶ ـ ۲ـ شاخص‌های صدور معرفی نامه به شرح زیر است :

۱ـ ۶ ـ ۲ـ صرفاً برای آن دسته از پیمانکاران فاقد پیمان فعال، معرفی نامه صادر می‌گردد.

۲ـ ۶ ـ ۲ـ معرفینامه پس از ثبت اطلاعات متقاضی در سامانه مربوطه و ارائه مستندات لازم برابر دستورالعمل ابلاغی صرفاً جهت شرکت در مناقصه، ظرف ۳ روز کاری از طریق سامانه توسط اداره کل استان ممهور شده صادر می‌گردد.

۳ـ ۶ ـ ۲ـ معرفی نامه با امضای رئیس بازرسی کار، به مدت ۲ ماه از تاریخ صدور، معتبر خواهد بود.

۴ـ ۶ ـ۲ـ معرفی نامه صرفاً برای شرکت در مناقصات به دستگاه مناقصه‌گذار ارائه می‌گردد.

۵ ـ ۶ ـ ۲ـ متقاضی مکلف است نتیجه مناقصه را در سامانه ثبت نماید.

۶ ـ ۶ ـ ۲ـ متقاضی معرفی‌نامه پس از برنده شدن در مناقصات، مکلف است نسبت به اخذ گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاری اقدام نماید.

۳ ـ مدارک مورد نیاز جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری:

الف) تصویر گواهی تائید صلاحیت حرفه‌ای  پیمانکاری از مراجع ذیصلاح

تبصره ـ متقاضیان موظفند برای انجام کار، گواهینامه صلاحیت حرفه‌ای پیمانکاری از مراجع قانونی مورد تائید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (اداره کل بازرسی کار) اخذ نمایند؛ در شرایطی که متقاضیان حقیقی فاقد مرجع ذی‌صلاح برای تائید صلاحیت انجام کار باشند، موظفند از انجمنهای صنفی یا مجامع صنفی تخصصی گواهی فعالیت را ارائه نمایند و در صورتی که انجمنهای صنفی یا مجامع صنفی تخصصی  نیز وجود نداشت؛ موظفند مدرک معتبری دال بر داشتن توان علمی، فنی، تجربی، مهارتی و اجرایی نوع فعالیت ارائه نمایند.

ب) سوابق کاری پیمانکار

تبصره۱ـ دارا بودن پیمان و قرارداد فعال از شروط لازم برای بررسی صدور گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاری می‌باشد. بر همین اساس متقاضیان موظفند ضمن معرفی نشانی مکان پروژه، اطلاعات مورد نیاز آن از قبیل موضوع فعالیت و مدت قرارداد و نیز تعداد کارگران و حوادث رخ داده در چهار سال اخیر را در سامانه مربوطه درج نمایند.

تبصره۲ـ کمیته تشخیص صلاحیت استانی موظف است، استعلامات لازم برای بررسی وجود قراردادهای فعال را برابر دستورالعمل‌های ابلاغی اداره کل بازرسی کار اخذ نمایند.

ج) تصویر گواهی آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان در رشته مربوطه وفق مفاد آیین‌نامه‌ی آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان و شیوه نامه جامع آموزش ایمنی پیمانکاران در کلیه پیمان‌های فعال

تبصره۱ـ آموزش ایمنی کارفرمایان، حداقل برای یکی از اعضای هیأت مدیره ترجیحاً با اولویت مدیرعامل الزامی می‌باشد.

تبصره۲ـ برای صدور معرفی نامه، شرکت در دوره آموزش ایمنی کارفرمایی الزامی است.

د) فهرست تجهیزات و لوازم ایمنی متناسب با نوع کاردر صورت وجود طبق قرارداد/ پیمان

ه) تصویر شناسنامه و کارت ملی (برای مدیر عامل شخص حقوقی و کارفرمای شخص حقیقی)

و) رونوشت جدول شماره ۲۰ اظهارنامه مالیاتی سال قبل از سازمان امور مالیاتی کشور (جدول درآمد ناخالص پیمانکاری)

ز) معرفی مسئول ایمنی برای پیمانکاران فعال بر اساس آیین‌نامه بکارگیری مسئولین ایمنی مصوب شورای عالی حفاظت فنی و نیز دستورالعمل‌های ابلاغی اداره کل بازرسی کار

ح) ارائه تعهد کتبی مبنی بر تهیه مستندات لازم در خصوص مدیریت ریسک ایمنی (شناسایی خطر، ارزیابی ریسک و اقدامات کنترلی) از پروژه‌های فعال بر اساس دستورالعمل ابلاغی اداره کل بازرسی کار.

ط) آگهی تاسیس شرکت، اساسنامه شرکت و آگهی آخرین تغییرات شرکت (برای اشخاص حقوقی)

ی) نشانی پستی معتبر دفتر مرکزی پیمانکار با ارائه سند ملکی و یا اجاره‌نامه معتبر با کد رهگیری.

تبصره ۶ ـ در صورتی که اشخاص حقیقی فاقد دفتر کار باشند، الزاماً باید نشانی محل سکونت خود را ارائه نمایند.

ک) لیست بیمه کارگران شاغل در پروژه فعال.

۴ ـ فرآیند اجرایی  تائید صلاحیت ایمنی

مراحل ذیل به منظور اجرای فرآیند بررسی تایید صلاحیت ایمنی متقاضی ضروری است:

۱ـ ۴ـ تهیه مدارک مورد نیاز (مطابق بند ۲ دستورالعمل) جهت صدور گواهی تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاری توسط متقاضی

۲ـ۴ـ ارائه گواهی‌های آموزشی وفق شیوه‌نامه‌های جامع آموزش ایمنی پیمانکاران و مسئولیـن ایمنی از طریق مجریان آموزشی ذی‌صـلاح و بارگـذاری آن در سـامانه توسط متقاضی.

تبصره۱ـ متقاضیان موظفند؛ هنگام ثبت نام نشانی دفتر مرکزی(محل استان ثبت شرکت) را در سامانه مربوطه وارد نمایند و در صورتی که متقاضیانی که دارای شعبات مختلف در شهرهای سراسر کشور می‌باشند؛ صرفاً نشانی دفتر مرکزی (محل استان ثبت شرکت) را ثبت نمایند.

تبصره۲ـ برای آن دسته از متقاضیانی که خارج از محل ثبت شرکت پیمان دارند، برای آموزش ایمنی دوره کارگری، مجریان آموزشی ذی صلاح (محل استان ثبت شرکت) می‌توانند با هماهنگی مجریان آموزشی ذیصلاح سایر استان‌ها (محل استان فعالیت) نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی اقدام نمایند.

تبصره۳ـ متقاضیانی که مراحل آموزشی را طی ننموده‌اند (عدم وجود گواهینامه آموزشی کارگران، کارفرمایان و مسئولین ایمنی و تاییدهای آموزشی مربوطه) پرونده آنها قابل طرح در کمیته‌های مربوطه این دستورالعمل نمی‌باشد (در صورت تعداد بالای کارگران در پیمان‌های فعال، تعیین اولویت آموزش‌های ایمنی کارگری با توجه به ریسک خطر بر عهده ادارات استانی با هماهنگی مرکز تحقیقات و تعلیمات، حفاظت فنی و بهداشت کار می‌باشد).

۳ـ ۴ـ ثبت، تکمیل و نیز ارسال اطلاعات کامل برای درخواست صدور گواهی تائید صلاحیت ایمنی از طرف پیمانکار و یا نماینده قانونی وی از طریق سامانه.

۴ ـ ۴ـ ارائه مدارک لازم برابر اصل به اداره کل استان مربوطه توسط مبادی تعیین حداکثر ۴۸ ساعت کاری.

تبصره ـ مبادی تعیین شده در صورت کامل نبودن مدارک و شرایط متقاضیان، موظفند نسبت به اعلام نقایص اقدام و متقاضی موظف است در اسرع وقت جهت رفع نقایص اقدام نماید (در صورت کامل بودن مدارک، پرونده الکترونیکی به اداره کل استان مربوطه ارسال خواهد شد).

۵ ـ ۴ـ بررسی پروندهای ارسالی و ارجاع آن به بازرس کار شهرستان‌های کشور براساس موقعیت مکانی پیمان‌های فعال از طریق سامانه مربوطه توسط اداره کل کار استان حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت کاری.

۶ ـ ۴ـ بازدید از تجهیزات و امکانات ایمنی پیمانکار و ارائه گزارش به کمیته استانی تشخیص صلاحیت توسط بازرس کار (محل فعالیت) از طریق سامانه مربوطه ظرف مدت حداکثر ۱۵ روزکاری ( در صورت وجود پیمان یا قرارداد).

تبصره۱ـ کلیه متقاضیان در صورت وجود پیمان، موظفند کلیه اطلاعات مرتبط مورد نیاز پیمان‌های فعال را در سامانه مربوطه ثبت نمایند.

تبصره۲ـ در صورت مشاهده مغایرت موارد ایمنی توسط بازرس کار در پروژه‌های اعلامی متقاضی، نامبرده موظف است در قالب گزارش و ابلاغیه موارد نقص را اعلام و متقاضی در اسرع وقت رفع نقص نماید و در صورت عدم مشاهده مغایرت موارد ایمنی با ارسال گزارش و درج آن در سامانه به کمیته تشخیص صلاحیت استانی ارسال‌نمایند.

۷ـ ۴ـ بررسی پرونده در کمیته تشخیص صلاحیت ظرف مدت حداکثر ۷۲ ساعت کاری

تبصره۱ـ جلسات کمیته تشخیص هر هفته یک بار به صورت منظم برگزار می‌گردد.

تبصره۲ـ در صورتی که بررسی پرونده متقاضی در کمیته تشخیص صلاحیت استانی با مخالفت اکثریت آرا مواجه گردید؛  پرونده با ذکر دلایل به متقاضی عودت داده می‌شود و در صورت اعتراض، متقاضی مهلت دارد حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز کاری اعتراض خود را به کمیته تجدید نظر استانی از طریق سامانه ارسال نماید.

تبصره۳ـ پس از رفع نقص و اعلام آن توسط متقاضی، لازم است گزارش بازرس کار به کمیته استانی تجدید نظر جهت بررسی ارسال گردد.

۸ ـ ۴ـ صدور گواهی تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاری بنا به تشخیص کمیته استانی از طریق سامانه توسط اداره کل استان ظرف مدت حداکثر ۴۸ساعت کاری

۵ ـ موارد تمدید، تعلیق و ابطال گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی

۱ ـ ۵ ـ تمدید

متقاضی دارای گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی، مکلف است ۲ ماه قبل از انقضای مدت اعتبار گواهینامه خود، نسبت به تمدید آن برابر دستورالعمل‌های صادره اداره کل بازرسی کار اقدام نماید.

۲ ـ ۵ ـ  تعلیق:

درموارد زیر گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی بنا به تشخیص کمیته استانی (تشخیص صلاحیت و تجدید نظر)، به شرح ذیل از یک الی ۶ ماه تعلیق می‌گردد و پیمانکار حق هیچ گونه انعقاد قرارداد جدید تا اتمام مهلت تعیین شده را ندارد:

الف) عدم ارسال اطلاعات لازم مانند گزارش حوادث و سایر موارد مربوطه پس از یک بار اخطار کتبی به مدت ۱ ماه .

ب) عدم حضور مسئول ایمنی تائید صلاحیت شده در پروژه، عدم اجرای مدیریت ریسک ایمنی در پروژه‌ها، بکارگیری کارگران فاقد گواهی آموزش ایمنی و عدم وجود کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در کارگاه‌های ۲۵ نفر به بالا و عدم رعایت آیین‌نامه‌های مصوب شورای عالی حفاظت فنی پس از یک بار اخطار کتبی به مدت ۲ ماه.

ج) عدم ارائه تصویر قرارداد/ پیمان جدید/ تمدید پیمان، ارائه گواهینامه یا معرفی نامه مخدوش و غیر معتبر از زمان کشف تخلف به تشخیص کمیته استانی پس از یک بار اخطار کتبی به مدت یک الی ۳ ماه.

د) بروز حادثه منجر به فوت، قطع عضو یا نقص عضو در اثر عدم رعایت آیین‌نامه‌های مصوب شورای عالی حفاظت فنی بنا به گزارش بازرس کار مبنی بر قصور کارفرما به مدت یک الی ۶ ماه.

۳ ـ ۵ ـ ابطال

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی در صورت تکرار موارد مندرج در بخش تعلیق حسب مورد با نظر کمیته بدوی تشخیص صلاحیت استانی این دستورالعمل ۶ ماه الی ۲ سال جهت ابطال به کمیته استانی (تجدید نظر) ارایه می‌گردد و پس از صدور رأی ابطال، پیمانکار فاقد تائید صلاحیت ایمنی تلقی می‌گردد.

تبصره۱ـ اداره کل استان موظف است، ظرف دو هفته نسبت به ابلاغ رأی کمیته تجدید نظر استان به کارفرما (مقاطعه دهنده) و پیمانکار (مقاطعه کار) اقدام نماید.

تبصره۲ـ متقاضی می‌تواند در صورت اعتراض به رأی کمیته تجدید نظر استانی مبنی بر ابطال گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاری نسبت به ارائه درخواست تجدید نظر ظرف مدت یک ماه از ابلاغ رأی به کمیته نظارت و بررسی اقدام نماید.

تبصره۳ـ در صورت تکرار موارد تعلیق و ابطال، نظر کمیته نظارت و بررسی درخصوص اعتبار گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری نافذ خواهد بود.

۶ ـ مقررات عمومی

۱ـ ۶ ـ پیمانکار مکلف است در صورت عقد قرارداد پیمان جدید یا تمدید پیمان و یا تغییر در شرایط پیمان، قبل از شروع به کار، ضمن ثبت آن در سامانه یک نسخه از تصویر مفاد پیمان را به اداره کل استان تحویل نماید.

۲ـ ۶ ـ پیمانکار مکلف است حداکثر ۲ ماه قبل از انقضای مدت اعتبار گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی، نسبت به تحویل مدارک مورد نیاز جهت تمدید برابر دستورالعمل‌های صادره از اداره کل بازرسی کار اقدام نماید.

۳ـ ۶ ـ مسئولیت کارفرما و پیمانکار در خصوص انجام امور ایمنی و هزینه‌های مربوط به آن باید در مفاد قرارداد/پیمان با رعایت مواد ۵ ، ۶ و ۷ آئین نامه ایمنی امور پیمانکاری به صراحت ذکرگردد.

۴ـ ۶ ـ در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا عدم همراهی از سوی مبادی تعیین شده برابر دستورالعمل‌های صادره   اداره کل بازرسی اقدامات قانونی توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مربوطه صورت گیرد.

این دستورالعمل در ۶ بند و ۳۳ تبصره و ضمایم مربوطه در  تاریخ ۱۳۹۷/۷/۲۱ به تصویب سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده است و جایگزین دستورالعمل مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۷ می‌گردد.

سرپرست وزارت تعاون ، کار ورفاه اجتماعی ـ انوشیروان محسنی بند پی

 

جمهوری اسلامی ایران

وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی

اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان ……..

معرفی نامه

دستگاه برگزار کننده مناقصه

با سلام و احترام

     در اجرای تبصره ماده (۲) آیین­نامه ایمنی امور پیمانکاری، مصوب ۱۳۸۸/۱۲/۳ شورای عالی حفاظت فنی، صلاحیت شرکت ……………….. به مدیریت ………………………….. در کمیته تشخیص صلاحیت ایمنی استان مورد بررسی قرار گرفت. نظر به اینکه مطابق اظهارات و مدارک ارایه شده توسط متقاضی، شرکت در حال حاضر فاقد قرارداد پیمانکاری در مرحله اجرا می­باشد و بدین ترتیب امکان بازرسی و ارزیابی نحوه فعالیت فراهم نبوده است؛ با عنایت به مستندات موجود در پرونده، صلاحیت ایمنی پیمانکار به مدت دو ماه صرفاً برای شرکت در مناقصه مورد موافقت قرار می­گیرد. پیمانکار مکلف است در صورت عقد هر گونه قرارداد پیمانکاری، مراتب را به این اداره کل اطلاع دهد و مراحل تکمیلی برای اخذ گواهینامه اصلی را پس از برنده شدن در مناقصه، پیگیری و اقدام نماید.

دستگاه­های برگزار کننده مناقصات مکلفند جهت احراز اصالت معرفی­نامه، به سامانه گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی به نشانی https://svcc.mcls.gov.ir مراجعه و استعلام لازم را اخذ نمایند.

                                                                                          نام و نام خانوادگی

                                                                                           رئیس بازرسی کار

 

گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاری

در اجرای تبصره ماده (۲) آیین­نامه ایمنی امور پیمانکاری، مصوب ۱۳۸۸/۱۲/۳ شـورای عالـی حفاظت فنی، صـدور گواهینـامه تایـیـد صلاحیت ایمنـی به شخـص حقیقی/حقوقی…………………… با مشخصات زیر:

۱ ـ نام مدیر عامل/ فرد حقیقی

۲ ـ کد ملی فرد حقیقی(درصورت حقیقی بودن)

۳ ـ کد کارگاه (دفتر مرکزی) ویژه اشخاص حقوقی:

۳ ـ نشانی و کدپستی

۴ ـ تلفن ثابت، همراه، دورنگار و پست الکترونیکی

۵ ـ شماره و تاریخ ثبت و شناسه شرکت (حقوقی)

با موضوع فعالیت در زمینه زیر:

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

در کمیته تشخیص صلاحیت ایمنی استان مورد تائید قرار گرفت.

این گواهینامه به مدت ۲ سال از تاریخ  صدور اعتبار دارد.

دستگاه­های برگزار کننده مناقصات مکلفند جهت احراز اصالت معرفی­نامه، به سامانه گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی به نشانی https://svcc.mcls.gov.ir مراجعه و استعلام لازم را اخذ نمایند.

نام و نام خانوادگی

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

موارد مندرج در پشت گواهینامه

شرایط تمدید، تعلیق و ابطال گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی

الف ـ تمدید

متقاضی دارای گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی، مکلف است دو ماه قبل از انقضای مدت اعتبار گواهینامه خود، نسبت به تمدید آن  برابر دستورالعمل­های صادره اداره کل بازرسی کار اقدام نماید.

ب ـ تعلیق

در موارد زیر گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی بنا به تشخیص کمیته استانی (تشخیص صلاحیت و تجدید نظر)،  به شرح ذیل از یک الی ۶ ماه  تعلیق می­گردد و پیمانکار حق هیچگونه انعقاد قرارداد جدید تا اتمام مهلت تعیین شده را ندارد:

الف) عدم ارسال اطلاعات لازم مانند گزارش حوادث و سایر موارد مربوطه پس از یک بار اخطار کتبی به مدت ۱ ماه .

ب) عدم حضور مسئول ایمنی تائید صلاحیت شده در پروژه، عدم اجرای مدیریت ریسک ایمنی در پروژه­ها، بکارگیری کارگران فاقد گواهی آموزش ایمنی و عدم وجود کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در کارگاه­های ۲۵ نفر به بالا و عدم رعایت آیین­نامه­های مصوب شورای عالی حفاظت فنی پس از یک بار اخطار کتبی به مدت ۲ ماه .

ج) عدم ارائه تصویر قرارداد/ پیمان جدید/ تمدید پیمان،  ارائه گواهینامه یا معرفی نامه مخدوش و غیر معتبر از زمان کشف تخلف به تشخیص کمیته استانی پس از یک بار اخطار کتبی به مدت یک الی ۳ ماه.

د) بروز حادثه منجر به فوت، قطع عضو یا نقص عضو در اثر عدم رعایت آیین­نامه­های مصوب شورای عالی حفاظت فنی بنا به گزارش بازرس کار  مبنی بر قصور کارفرما به مدت یک الی ۶ ماه.

ج ـ ابطال

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی در صورت تکرار موارد مندرج در بخش “تعلیق” حسب مورد با نظر کمیته بدوی تشخیص صلاحیت استانی این دستورالعمل ۶ ماه الی ۲ سال جهت ابطال به کمیته استانی (تجدید نظر)  ارایه می­گردد و پس از صدور رأی ابطال، پیمانکار فاقد تائید صلاحیت ایمنی تلقی می­گردد.

تبصره۱ـ اداره کل استان موظف است ظرف دو هفته نسبت به ابلاغ رای کمیته تجدید نظر استان به کارفرما (مقاطعه دهنده) و پیمانکار (مقاطعه کار) اقدام نماید.

تبصره۲ـ متقاضی می­تواند در صورت اعتراض به رأی کمیته تجدید نظر استانی مبنی بر ابطال گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاری، نسبت به ارائه درخواست تجدید نظر ظرف یکماه از ابلاغ رای به کمیته نظارت و بررسی اقدام نماید.

تبصره۳ـ در صورت تکرار موارد تعلیق و ابطال نظر کمیته نظارت و بررسی در خصوص اعتبار گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری نافذ خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام