کتاب استخدامی اداری ها
بخشنامه‌های نظام مشاوران و پیمانکاران

ثبت اطلاعات قراردادهای حوزه فنی و اجرایی در پایگاه اطلاعات قراردادهای كشور

ثبت اطلاعات قراردادهای حوزه فنی و اجرایی در پایگاه اطلاعات قراردادهای كشور (بخشنامه شماره 747894 مورخ 28/12/1397 سازمان برنامه و بودجه کشور)

بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران

به استناد بند ب ماده 3 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، مصوب سال 1390 و آیین‌نامه اجرایی پایگاه اطلاعات قراردادهای كشور “تصویبنامه شماره 82423/ت49151ه مورخ 9/4/1392 هیات وزیران” و پیرو بخشنامه شماره 580492/95 مورخ 1/4/1395 این سازمان، بخشنامه حاضر ابلاغ می‌شود تا از تاریخ 1/2/1398 به اجرا درآید.

1- اختصارات:

– آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایی پایگاه اطلاعات قراردادهای كشور (تصویب نامه شماره 82423/ت49151هـ مورخ 1392/4/9 هیئت وزیران)

– قانون: قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، مصوب سال 1390

– پایگاه: پایگاه اطلاعات قراردادهای كشور به نشانی cdb.mporg.ir

– قراردادهای حوزه نظام فنی و اجرایی: قراردادهای منعقد شده با موضوع‌های مطالعه، طراحی، نظارت، مدیریت طرح و پیمانکاری، میان دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های پیمانکاری، مهندس مشاور و مدیریت طرح تشخیص صلاحیت شده توسط این سازمان

2- در راستای رعایت بند )ج) ماده 4 آیین‌نامه، هرگونه دریافت و پرداخت بابت قراردادهای مشمول قانون، منوط به اطمینان مسئولان مربوط از ثبت قرارداد و ضمایم آن در پایگاه است و در صورت ثبت نشدن قرارداد در پایگاه، پرداخت هرگونه وجه (اعم از نقدی و اسنادی) مجاز نیست.

3- دستگاه‌های اجرایی موظف هستند قراردادهای حوزه نظام فنی و اجرایی كه قبل از مرداد ماه سال 1395 منعقد شده و در

پایگاه ثبت نشده باشند، در زمان تمدید قرارداد، اطلاعات قرارداد و سرجمع پرداخت‌های قبل را در پایگاه ثبت كنند.

4- شركت های مهندسین مشاور و پیمانکاران موظف هستند در زمان پیشنهاد قیمت، فرم پیوست را نیز تکمیل و به همراه دیگر اسناد تحویل دهند. در خصوص قراردادهای مشمول بند 3 نیز، فرم پیوست باید توسط شرکت‌های مشاور و پیمانکار طرف قرارداد تکمیل و به دستگاه اجرایی برای وارد كردن در پایگاه، ارائه شود.

5- پیرو پیش‌بینی به عمل آمده، همزمان با ثبت اطلاعات قراردادی در پایگاه، اطلاعات آن قرارداد در سامانه ساجات نیز اعمال و در ظرفیت كاری مشاوران یا پیمانکاران لحاظ خواهد شد. از آنجا كه شرکت‌های مهندسین مشاور و پیمانکاران، مسئولیت اظهار قراردادهای منعقد شده، حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از تاریخ انعقاد قرارداد را در سامانه ساجات بر عهده دارند، در صورت لحاظ نشدن خودكار اطلاعات قرارداد در سامانه ساجات، موظف هستند راسا نسبت به ثبت آن (در سامانه ساجات) اقدام كنند.

6- ظرفیت كارهای مطالعاتی شرکت‌های مهندسین مشاور، در صورت تحقق هر یك از موارد زیر آزاد می‌شود:

– اعلام پیشرفت فیزیکی 85 درصدی توسط دستگاه اجرایی در پایگاه (یا اعلام كتبی به امور نظام فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران)

– اعلام پیشرفت فیزیکی 85 درصدی توسط دستگاه اجرایی و ثبت آن در سامانه ساجات توسط شرکت‌های مهندسین مشاور

– ارائه صورتجلسه تحویل گزارش نهایی مطالعه یا طراحی، توسط مشاور در سامانه ساجات

– ارائه نامه ابلاغ خاتمه یا فسخ قرارداد توسط كارفرما در سامانه ساجات توسط مشاور

7- ظرفیت كارهای نظارتی یا مدیریت طرح شرکت‌های مهندسین مشاور، در صورت تحقق هر یك از موارد زیر آزاد می‌شود:

– اعلام اتمام كار خدمات نظارت مقیم توسط دستگاه اجرایی در پایگاه (یا اعلام كتبی به امور نظام فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران)

– اعلام اتمام كار خدمات نظارت مقیم توسط دستگاه اجرایی و ثبت آن در سامانه ساجات توسط شرکت‌های مهندسین مشاور

– ارائه نامه ابلاغ خاتمه یا فسخ قرارداد توسط كارفرما در سامانه ساجات توسط مشاور

8- ظرفیت كارهای پیمانکاری، در صورت تحقق هر یك از موارد زیر آزاد می‌شود:

– اعلام پیشرفت فیزیکی 95 درصد توسط دستگاه اجرایی در پایگاه (یا اعلام كتبی به امور نظام فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران)

– ارائه صورتجلسه تحویل موقت كل پروژه توسط پیمانکار در سامانه ساجات

– ارائه نامه ابلاغ خاتمه یا فسخ قرارداد، توسط كارفرما در سامانه ساجات توسط پیمانکار

محمد باقر نوبخت- معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور

اظهار نامه ظرفیت آماده به کار

از: شرکت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

به : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

موضوع : اظهار نامه ظرفیت آزاد برای انجام پروژه . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بدینوسیله اینجانب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مدیر عامل / نماینده مجاز شرکت . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . متعهد میشوم که برای انجام پروژه . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . این شرکت دارای ظرفیت آزاد بوده و این کار را در:

(برای شرکتهای مهندس مشاور) گروه . . . . . . . . . . . . . . تخصص . . . . . . . . . . . . . . . . . پایه/ تکرار پایه . . . . . . . . . . . . . . . .

(برای شرکتهای پیمانکاری) رشته . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پایه . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . در سامانه ساجات، ثبت کنم.

امضای مدیر عامل / نماینده مجاز شرکت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مهر شرکت . . . . . . . . . تاریخ : . . . . . . . . . . . . .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام