کتاب استخدامی اداری ها
بخشنامه‌های نظام مشاوران و پیمانکاران

دستورالعمل نحوه رسيدگی به تخلفات انتظامي (حرفه‌ای) مشاوران

دستورالعمل نحوه رسيدگي به تخلفات انتظامي (حرفه‌اي) مشاوران (بخشنامه شماره ۶۶۰۲۵/۱۰۰ مورخ ۱۴/۰۸/۱۳۹۱ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي)

بخشنامه به دستگاه‌هاي اجرايي، مشاوران و پيمانكاران

به استناد ماده ۱۷ آيين‌نامه تشخيص صلاحيت مشاوران (شماره ۲۰۶۳۷/ت۲۸۴۳۷هـ مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۴ هيأت محترم وزيران) و بند “ت” ماده ۹ آيين‌نامه خريد خدمات مشاوره (شماره ۱۹۳۵۴۲/ت۴۲۹۸۶ك مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۸ هيأت محترم وزيران) و اصلاحات بعدي آنها دستورالعمل زير به منظور رسيدگي به تخلفات انتظامي مشاوران و تعيين تنبيهات انضباطي آنها ابلاغ مي‌گردد.

فصل اول: كليات

ماده ۱- اين دستورالعمل نحوه و ضوابط رسيدگي به تخلفات انتظامي مشاوران در مراحل تشخيص صلاحيت، ارجاع كار، حين اجراي كار و بعد آن و ميزان تنبيهات انضباطي و محروميت آنان را در حوزه شمول بند ب ماده ۱ قانون مناقصات تعيين مي‌كند.

ماده ۲- اصطلاحات به كار رفته در اين دستورالعمل به شرح زير تعريف مي‌گردد:

الف) معاونت: معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور

ب) معاون نظارت: معاون نظارت راهبردي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور

پ) مشاور: اشخاص واجد شرايط براي انجام خدمات مشاوره‌اي، موضوع جزء (۵) بند (الف) ماده ۲ آيين‌نامه خريد خدمات مشاوره (آيين‌نامه شماره ۱۹۳۵۴۲/ت۴۲۹۸۶ك مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۸ هيأت محترم وزيران) و اصلاحات بعدي آن كه بر اساس آيين‌نامه تشخيص صلاحيت مشاوران (آيين‌نامه شماره ۲۰۶۳۷/ت۲۸۴۳۷هـ مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۴ هيأت محترم وزيران) و اصلاحات بعدي آن گواهي‌نامه صلاحيت دريافت نموده‌اند.

ت) تخلف: عدم رعايت قوانين و مقررات در مراحل تشخيص صلاحيت، ارجاع كار و حين اجراي كار و بعد از آن در محدوده اين دستورالعمل توسط مشاور

ث) محروميت: تنبيه‌اي ناشي از تخلف است كه منجر به حذف يك يا چند تخصص يا ابطال گواهينامه صلاحيت و ممنوعيت مشاور و يا ممنوعيت مديران و يا افراد امتياز آور آن از تشخيص صلاحيت و ممنوعيت از ارجاع كار در دوران محروميت مي‌شود.

ج) تعليق گواهينامه صلاحيت: ممنوعيت ارجاع كار جديد به مشاور در مدت تعليق است. مشاور نيز مجاز به پذيرش كار جديد در اين مدت نيست. بعد از اتمام مدت تعليق، گواهينامه براي مدت باقيمانده، اعتبار دارد.

چ) خسارت: هر گونه ضرر مالي و يا زماني و يا عدول از مشخصات فني است كه در اثر نقص در انجام تعهدات مشاور به دليل عدم رعايت مقررات، ضوابط و استانداردها به پروژه وارد مي‌شود.

ح) تعليق بررسي: تنبيه‌اي است كه به موجب آن پرونده تقاضاي تشخيص صلاحيت مشاور از فرايند بررسي خارج و تا اتمام زمان تعليق بايگاني مي‌گردد.

فصل دوم: مرجع رسيدگي به تخلفات انتظامي مشاوران

ماده ۳- مرجع رسيدگي به تخلفات انتظامي مشاوران عبارتست از امور نظام اجرايي طرح‌ها، هيأت بدوي و هيأت تجديدنظر و معاونت ذي‌ربط استانداري

الف) مرجع رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد تخلفات انتظامي‌اي كه منجر به صدور اخطار كتبي و يا تعليق گواهينامه تا شش ماه و يا تعليق بررسي و يا محروميت تا ۶ ماه مي‌شود، امور نظام اجرايي طرح‌ها است.

ب) مرجع رسيدگي به تخلفات انتظامي كه منجر به تعليق يا محروميت بيش از شش ماه مي‌شود هيأت بدوي است و اعضاي هيأت بدوي عبارتند از:

– رييس امور نظام اجرايي طرح‌ها (رييس هيأت)

– معاون مربوط به تشخيص صلاحيت مشاوران

– يك نفر كارشناس صاحب‌نظر مرتبط با موضوع به تشخيص معاون نظارت

– معاون امور نظام فني

– معاون امور نظارت سرمايه‌اي

– نماينده صنف مربوط بدون حق رأي (جامعه مهندسان مشاور ايران)

پ) مرجع رسيدگي به درخواست‌هاي تجديدنظر، هيأت تجديدنظر مي‌باشد و اعضاي هيأت تجديدنظر عبارتند از:

– معاون نظارت (رييس هيأت)

– رييس امور نظام اجرايي طرح‌ها (بدون حق رأي)

– نماينده صنف مربوط (جامعه مهندسان مشاور ايران)

– رييس امور حقوقي معاونت (يا حداقل معاون امور)

– دستگاه اجرايي حسب مورد به تشخيص معاون نظارت

– رييس امور نظام فني

– رييس امور نظارت سرمايه‌اي

ت) مرجع رسيدگي به تخلفات انتظامي مشاوران پايه سه‌اي كه در استان‌ها تشخيص صلاحيت شده‌اند، در تخلفات انتظامي‌اي كه منجر به اخطار كتبي يا محروميت تا سقف شش ماه مي‌گردد، معاونت ذي‌ربط استانداري استان صادركننده گواهينامه مي‌باشد.

ماده ۴- جلسات هر يك از هيأت‌ها با حضور اكثريت اعضاي صاحب رأي رسميت مي‌يابد و اتخاذ تصميم بر اساس اكثريت آرا مي‌باشد. كليه حاضرين موظف به اظهارنظر مي‌باشند.

بهروز مرادي- معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور

براي ديدن متن كامل به سايت معاونت برنامه‌ريزي مراجعه فرماييد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام