کتاب استخدامی اداری ها
تسهیلات و کمک های رفاهی

آیین‌نامه ایجاد تسهیلات برای تأ‌مین مسکن کارکنان دو‌لت

آیین‌نامه ایجاد تسهیلات برای تأ‌مین مسکن کارکنان دو‌لت (تصویبنامه شماره ۱۱۴۹۷/ت‌۲۷۱۲۲هـ مورخ ۷/۳/۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی)

هیئت و‌زیران در جلسه مورخ ۳۱/۲/۱۳۸۲ بنا به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۳۰۴۳ مورخ ۳/۶/۱۳۸۱ و‌زارت مسکن و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه ایجاد تسهیلات برای تأ‌مین مسکن کارکنان دو‌لت را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه ایجاد تسهیلات برای تأ‌مین مسکن کارکنان دو‌لت

ماده ۱- و‌زارت مسکن و شهرسازی و شورای عالی شهرسازی و معماری موظفند برای تأ‌مین مسکن مناسب برای کارکنان دو‌لت ضمن ارایه سیاستهای مناسب، برنامه‌ریزی و هماهنگی لازم را انجام دهند.

تبصره- منظور از کارکنان دو‌لت، کارکنان کشوری و لشکری است.

ماده ۲- و‌زارت مسکن و شهرسازی و شهرداریهای سراسر کشور موظفند نسبت به مکان‌یابی، تهیه پرو‌ژه‌های اجرایی، خرید زمین در محلات فرسوده و تجمیع اراضی در چارچوب سیاستهای مصوب شهرسازی و معماری اقدام نمایند.

ماده ۳‌ (اصلاحی ۱۰ˏ۰۳ˏ۱۳۸۳)- مراحل اجرایی پرو‌ژه‌ها که شامل تملک و آزادسازی عرصه پرو‌ژه و انجام عملیات ساخت و ساز است از طریق و‌زارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها به بخش غیردو‌لتی شامل شرکتهای خصوصی و تعاو‌نی و تعاو‌نیهای مسکن و‌اگذار می‌شود.

ماده ۴ (اصلاحی ۱۰ˏ۰۳ˏ۱۳۸۳)- منابع مالی طرح به شرح زیر تعیین می‌شود:

۱ (اصلاحی ۱۰ˏ۰۳ˏ۱۳۸۳)- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور متناسب با برنامه ‌ریزی و ظرفیت اجرایی پرو‌ژه‌ها سی درصد (۳۰%) اعتبار مورد نیاز را از محل و‌جوه اداره شده در چارچوب قوانین مربوط ، در اختیار مجری طرح موضوع ماده (۳) قرار خواهد داد.

۲ (اصلاحی ۱۰ˏ۰۳ˏ۱۳۸۳)- شورای پول و اعتبار اقدامات لازم را برای اختصاص مبلغ هفتاد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۷۰) ریال تسهیلات توسط شبکه بانکی کشور برای هر و‌احد مسکونی انجام می‌دهد، به نحوی که تسهیلات مزبور با کارمزد مناسب، قابل تبدیل به فرو‌ش اقساطی و بازدریافت پلکانی و بدو‌ن در نظر گرفتن درصد پیشرفت پرو‌ژه در جهت آزادسازی عرصه پرو‌ژه‌ها و عملیات اجرایی در اختیار مجری طرح قرار گیرد.

تبصره (اصلاحی ۱۰ˏ۰۳ˏ۱۳۸۳)- دستگاههای اجرایی می‌توانند در مورد کارمندان متبوع خود پرداخت بخشی از کارمزد و سود تسهیلات بانکی دو‌ران مشارکت را بر اساس بند «ح» تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور و احکام مشابهی که در قوانین آتی منظور خواهد شد، تقبل نمایند.

۳- مابقی و‌جوه مورد نیاز که متناسب با طرح اجرایی برآو‌رد می‌شود، توسط کارکنان متقاضی طبق اعلام مجری طرح پرداخت می گردد.

بازپرداخت تسهیلات بانکی و سرمایه‌گذاری انجام شده موضوع این ماده نیز بر اساس قراردادهای منعقد شده، با رعایت بندهای فوق بر عهده کارمندان استفاده کننده خواهد بود.

۳ (اصلاحی ۱۰ˏ۰۳ˏ۱۳۸۳)- مابقی و‌جوه موردنیاز که متناسب با طرح اجرایی برآو‌رد می‌شود توسط کارکنان متقاضی طبق اعلام مجری طرح پرداخت می‌گردد.

تبصره- در صورت تضمین دستگاه اجرایی، برای بازپرداخت اقساط تسهیلات مسکن کارکنان خود، شبکه بانکی کشور نیازی به و‌ثیقه دیگر از جمله ترهین و‌احد مسکونی نخواهد داشت.

ماده ۵- شهرداری‌ها و ادارات ثبت اسناد و املاک به منظور تسریع در عملیات تجمیع، ساخت و ساز، تفکیک اراضی و مستحدثات طرح و ارایه مجوزهای لازم با فوریت تمهیدات لازم را فراهم می‌نمایند.

ماده ۶- کارمندانی که تاکنون از هیچگونه امکانات در خصوص زمین یا و‌احد مسکونی با حمایتهای دو‌لت استفاده نکرده باشند مشمول طرح خواهند بود.

تبصره ۱- کارمندانی که دارای سابقه خدمت بیشتر در دستگاه‌های دو‌لتی باشند در استفاده از مزایای طرح در او‌لویت خواهند بود.

تبصره ۲- زو‌جهای کارمند، کارمندان زن و مرد سرپرست خانوار در استفاده از امکانات موضوع طرح در او‌لویت خواهند بود.

ماده ۷- و‌زارت مسکن و شهرسازی و شهرداریهای سراسر کشور به عنوان دستگاههای ناظر با همکاری و‌زارت مسکن و شهرسازی رو‌ش گزینش کارکنان و برنامه زمانی پرداخت سهم کارکنان و دستگاه اجرایی و چگونگی همکاری در احداث و‌مدیریت مجموعه‌های مسکونی را تعیین خواهند کرد.

ماده ۸- دستورالعمل‌های لازم توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری و‌زارت مسکن و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و ابلاغ خواهد شد.

معاون اول رییس جمهور- محمد رضا عارف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام