کتاب استخدامی اداری ها
حق بیمه و بازنشستگی

آیین‌نامه ‌اجرایی ‌تبصره ‌ماده ‌3 قانون ‌نظام ‌هماهنگ‌ حقوق ‌بازنشستگی ‌و وظیفه

آیین‌نامه ‌اجرایی ‌تبصره ‌ماده ‌3 قانون ‌نظام ‌هماهنگ‌ حقوق ‌بازنشستگی ‌و وظیفه (‌تصویب‌نامه شماره 123330/ت15789هـ مورخ 13/11/1375 هیئت وزیران)

هیأت ‌وزیران‌ در جلسه ‌مورخ ‌23/10/1375 بنا به ‌پیشنهاد شماره ‌30182 مورخ ‌/8/1374 سازمان‌ تأمین ‌اجتماعی‌ و به ‌استناد تبصره ‌ماده ‌(3) قانون ‌نظام ‌هماهنگ‌ پرداخت‌ حقوق ‌بازنشستگی‌ و وظیفه‌، مصوب ‌1373، آیین‌نامه ‌اجرایی ‌تبصره‌ یاد شده‌ را به ‌شرح ‌زیر تصویب ‌نمود:

ماده 1‌- مستخدمان ‌ثابت‌ مشمول ‌مقررات ‌استخدامی ‌شرکت‌های‌ دولتی‌، مصوب‌ که ‌تابع‌ قانون ‌تأمین‌‌اجتماعی ‌هستند و مقررات ‌قانون ‌نظام‌ هماهنگ‌ پرداخت‌ کارکنان ‌دولت‌ در مورد آنها اجرا شده‌ است‌، همچنین ‌مستخدمان‌ رسمی‌ سازمان ‌تأمین ‌اجتماعی ‌که‌ تا تاریخ ‌1/1/1374 بازنشسته ‌یا ازکارافتاده‌ کلی‌ شده ‌یا فوت‌ کرده‌اند، به ‌لحاظ‌ تعیین ‌حقوق‌ و فوق‌العاده ‌شغل‌ با رعایت‌ کلیه ‌ضوابط‌ و مقررات ‌قانون ‌نظام ‌هماهنگ ‌پرداخت‌ کارکنان ‌دولت‌ که ‌مورد عمل‌ دستگاه ‌مربوط ‌قرار گرفته‌، همانند شاغلان‌ با قانون ‌مذکور تطبیق ‌داده‌ می‌شوند.

ماده 2- در تعیین ‌حقوق‌ تطبیق‌ مستخدمان ‌مذکور (به ‌استثنای ‌افزایش‌ سنواتی‌) ضریب ‌(120) ریال‌ ملاک‌ عمل‌ قرار می‌گیرد.

 ماده 3- مدت ‌سنوات‌ ارفاقی‌، در محاسبه ‌افزایش‌ سنواتی‌ و ارتقای ‌گروه‌ ملاک‌ عمل ‌قرار نمی‌گیرد.

ماده‌ 4- (اصلاحی مورخ 17/8/1378) متوسط ‌دستمزد مبنای ‌محاسبه ‌مستمری‌های‌ بازنشستگی‌، از کارافتادگی‌ کلی‌ و بازماندگان‌، موضوع‌ تبصره‌ ماده ‌(77) و تبصره‌ «2» ماده‌ (72) قانون‌ تأمین ‌اجتماعی‌، صرفاً براساس‌ مبنای کسر حق بیمه که ‌در اجرای ‌این ‌آیین‌نامه ‌تعیین ‌می‌شود، محاسبه ‌خواهد شد.

ماده‌ 5- از تاریخ ‌1/1/1374 میزان‌ مستمری‌ مستخدمان‌ یاد شده‌ بر اساس‌ ماده ‌(4) این ‌آیین‌نامه‌ با توجه‌ به ‌مواد (72) و (77) قانون ‌تأمین ‌اجتماعی‌ و قانون‌ اصلاح‌ مواد (72) و (77) و تبصره‌ ماده ‌(76) قانون‌ تأمین ‌اجتماعی ‌مصوب ‌1354 و الحاق ‌دو تبصره ‌به ‌ماده ‌(76) مصوب‌1371، محاسبه ‌می‌شود و چنانچه ‌مبلغ ‌مستمری‌های ‌بازنشستگی‌، از کارافتادگی‌ کلی ‌و مجموع ‌مستمری‌ بازماندگان ‌از حداکثر مقرر در ماده ‌(16) قانون‌ نظام‌ هماهنگ‌ پرداخت‌ کارکنان‌ دولت ‌مصوب‌1370، تجاوز کند، دو سوم‌ مبلغ ‌مازاد علاوه ‌بر حداکثر مزبور پرداخت‌ می‌شود.

تبصره- میزان‌ مستمری ‌بازنشستگی‌ آن‌ دسته ‌از کارکنان‌ سازمان ‌تأمین ‌اجتماعی‌ که ‌براساس ‌ماده ‌(114) قانون‌ تأمین‌اجتماعی ‌بازنشسته ‌شده‌اند، برابر با متوسط‌ حقوق ‌و فوق‌العاده ‌شغل‌ آنان‌ ظرف‌ دو سال ‌آخر خدمت‌ در قبل ‌از بازنشستگی‌ که ‌در اجرای ‌این ‌آیین‌نامه ‌تعیین‌ می‌شود، است‌ و چنانچه ‌مبلغ‌ یاد شده ‌از حداکثر مقرر در ماده ‌(16) قانون‌ نظام ‌هماهنگ ‌پرداخت‌ کارکنان‌ دولت‌، مصوب‌1370 تجاوز کند، دو سوم‌ مبلغ‌ مازاد علاوه ‌بر حداکثر یاد شده‌ پرداخت‌ می‌شود.

ماده‌ 6- در صورتی ‌که ‌میزان ‌مستمری‌هایی‌ که ‌در اجرای‌ این‌ آیین‌نامه ‌برقرار می‌شود از دریافتی‌ قبلی‌ افراد مشمول‌ این ‌آیین‌نامه ‌کمتر شود، مابه‌التفاوت‌ پرداخت‌ می‌شود.

ماده‌ 7- صدور احکام ‌تطبیق‌ مشمولان‌ مقررات‌ استخدامی‌ شرکت‌های ‌دولتی ‌به‌ عهده ‌دستگاه‌ مربوط‌ است‌، ولی‌سازمان‌ تأمین ‌اجتماعی‌ می‌تواند احکام‌ مزبور را به‌ لحاظ‌ تطبیق ‌با مقررات‌، مورد بررسی‌ قرار دهد.

ماده‌ 8- (اصلاحی مورخ 17/8/78) هرگونه‌ افزایش ‌مستمری‌ مشمولان ‌این‌ آیین‌نامه ‌بعد از تاریخ 1/1/1375 با رعایت قوانین و مقررات مربوط صورت می‌گیرد.

ماده‌ 9-دستورالعمل ‌این ‌آیین‌نامه ‌توسط‌ سازمان ‌تأمین ‌اجتماعی ‌به ‌دستگاه‌های‌ ذیربط‌ ابلاغ‌ می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام