کتاب استخدامی اداری ها
حق بیمه و بازنشستگی

آیین‌نامه ‌اجرایی ‌قانون برقراری‌ حقوق‌ وظیفه‌ فرزندان ‌و نوادگان ‌اناث‌

آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب 28 آذر ماه 1338 و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث (تصویب‌نامه شماره 12356 مورخ 2/4/1364 هیئت وزیران)

سازمان امور اداری و استخدامی کشور

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1364.4.2 بنا به پیشنهاد شماره 21.914 مورخ 1364.2.9 سازمان امور اداری و استخدامی کشور آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح‌ تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب 28 آذر ماه 1338 و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث‌ مصوب 1363.10.2 مجلس شورای اسلامی را به شرح زیر تصویب نمودند.

آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب 28 آذر ماه 1338 و برقراری‌حقوق وظیفه‌در مورد فرزندان و نوادگان اناث

‌ماده 1- ‌حقوق وظیفه و مستمری وراث ذکور موضوع تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری کارمندان مصوب 28 آذر ماه 1338 از تاریخ1363.10.2 در صورت داشتن 20 سال تمام قطع خواهد شد مگر آن که به موجب مدارک مثبته در یکی از دانشگاه‌ها یا مؤسسات آموزش عالی رسمی داخل و‌خارج کشور مشغول تحصیل باشند که در این صورت حقوق وظیفه یا مستمری آنها تا پایان سن بیست و پنج سالگی قابل پرداخت خواهد بود.

‌تبصره- ‌در مواردی که صحت مدارک اشتغال به تحصیل وراث موضوع این قانون مورد ابهام باشد و نیز در خصوص گواهی تحصیلات خارج از کشور، نظر وزارت‌فرهنگ و آموزش عالی مناط خواهد بود.

‌ماده 2- ‌به فرزندان و نوادگان اناث کلیه مستخدمین وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و همچنین سازمانهای دولتی که مشمول قانون بر آنها‌مستلزم ذکر نام است و نیز مشمولین قانون استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران و مشمولین قانون تأمین اجتماعی (‌در خصوص کارکنان دولت) که در تاریخ 1363.10.2 حقوق وظیفه دریافت می‌دارند در صورتی که شوهر نداشته و دارای حرفه و شغل نباشند حقوق وظیفه و مستمری سهم مذکور قابل پرداخت‌ می‌باشد.

‌ماده 3- ‌حقوق وظیفه و مستمری سهم فرزندان و نوادگان اناث کلیه مستخدمین موضوع ماده 3 این آیین‌نامه که مورث آنان بعد از 1363.10.2 فوت می‌نمایند و طبق‌مقررات مربوط مستحق دریافت حقوق وظیفه یا مستمر می‌باشند در صورتی که بعد از تاریخ فوت مورث شوهر نداشته باشند به شرط نداشتن حرفه و شغل قابل‌پرداخت می‌باشد.

‌ماده 4- ‌فرزندان و نوادگان اناث که طبق مقررات مربوط مستحق دریافت حقوق وظیفه یا مستمری بوده‌اند ولی سهم حقوق وظیفه یا مستمری آنان به علت رسیدن به سن‌ مقرر قطع شده و یا برقرار نشده است چنانچه شوهر نداشته و دارای حرفه و شغل نباشند با رعایت مفاد این آیین‌نامه مشمول دریافت حقوق وظیفه یا مستمری‌خواهند بود.

‌ماده 5- ‌حرفه و شغل از نظر این آیین‌نامه انجام کار بخش دولتی یا اشتغال به یکی از حرف و مشاغل مشمول قانون تأمین اجتماعی می‌باشد.

‌ماده 6- ‌سهم حقوق وظیفه و مستمری هر یک از وراث وظیفه یا مستمری‌بگیر مستخدمین وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و همچنین‌ سازمانهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مشمولین قانون استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران و قانون تأمین اجتماعی (‌در خصوص‌کارکنان دولت) در صورتی که برای امرار معاش مناسب دارای تمکن مالی باشند و یا افراد دیگر نفقه آنان را تأمین نمایند و همچنین دانشجویانی که برای ادامه‌تحصیل تمکن مالی داشته باشند، قابل پرداخت نخواهد بود.

‌ماده 7- ‌ادعای عدم تمکن مالی و عدم تأمین نفقه و نداشتن حرفه و شغل صرفاً با اعلام کتبی وظیفه یا مستمری‌بگیر پذیرفته خواهد شد. وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌موضوع این آیین‌نامه مکلفند در اسرع وقت نسبت به اخذ اعلام کتبی مذکور اقدام و مراتب را ضمن درج در سوابق مربوط به صندوق حواله‌کننده وجه اطلاع‌دهند.

‌ماده 8- احراز موارد خلاف حسب مورد با کمیسیونی مرکب از رییس صندوق بازنشستگی مربوط رییس اداره بازنشستگی دستگاه متبوع مستخدم یا مسئول ذیربط در‌امور بازنشستگی و مقام مسئول دستگاهی که صندوق بازنشستگی مربوط زیر نظر آن قرار دارد خواهد بود.

‌تبصره- ‌در صورت احراز تخلف علاوه بر قطع حقوق وظیفه یا مستمری برای استرداد وجوه پرداختی از تاریخ استفاده غیر مجاز نیز اقدام خواهد شد.

‌ماده 9- چنانچه سهم حقوق وظیفه یا مستمری هر یک از وراث به علت تمکن مالی یا تأمین نفقه با دارا بودن شغل و حرفه برقرار نشده و یا قطع گردیده باشد و بار دیگر‌افراد مذکور شرایط لازم را برای دریافت حقوق موضوع این آیین‌نامه اجرا کنند. این حقوق از تاریخ تقاضای مجدد با رعایت مقررات این آیین‌نامه قابل پرداخت‌خواهد بود.

‌ماده 10- ‌فرزندان و نوادگان اناثی که بر اساس این آیین‌نامه مستحق دریافت حقوق وظیفه یا مستمری می‌باشد باید طرف مهلت شش ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه به‌دستگاه متبوع مورث خود مراجعه و کتباً تقاضای دریافت حقوق وظیفه یا مستمری خود را بنمایند تا حقوق وظیفه یا مستمری آنان با رعایت مقررات این‌آیین‌نامه از تاریخ تصویب قانون (1363.10.2) برقرار گردد در مورد کسانی که پس از این تاریخ مراجعه می‌کنند، تاریخ برقراری حقوق مذکور، تاریخ مراجعه و‌تقاضای آنها خواهد بود.

‌ماده 11- ‌اصلاحات لازم در این آیین‌نامه به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌میرحسین موسوی- نخست‌وزیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام