کتاب استخدامی اداری ها
حق بیمه و بازنشستگی

انـتقال حق بيمه يا بازنشستگی در انتقال سوابق به صندوق بازنشستگی

انـتقال حق بیمه یـا بازنشستگی کـارکنانی که سوابق آنها به صــندوق بازنشستگی منـتقل می گردد (بخشنامه شماره ۲۵۰/۴۳۳۷ مورخ ۲۲/۰۱/۱۳۸۴ سازمان بازنشستگی کشوری)

وزارتخانه/ سازمان/مؤسسه/ شرکت

با سلام

احتراماً، باعنایت به ماده ۹ آئین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یابازنشستگی مصوب ۲۷/۰۳/۱۳۶۵ موضوع تصویب نامه شماره ۵۹۵۲۲/ت مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۶۵ هیئت محترم وزیران که مقرر می دارد:

«در اجرای مقررات قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی و این آئین نامه صرفاً‌ سوابق خدمت دولتی کارکنانی که حق بیمه یا کسور بازنشستگی آنان طبق مقررات این آئین نامه منتقل شده یا می شود، جزء سنوات خدمت دولتی آنان ازلحاظ بازنشستگی و وظیفه قابل احتساب می باشد»

صرفاً سنوات خدمت دولتی مستخدمینی که حق بیمه یا کسور بازنشستگی آنان به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت و منتقل گردیده است قابل پذیرش است، بنابراین خواهشمنداست دستور فرمائید قبول سابقه خدمت دولتی جهت اعمال امتیازات استخدامی پس از دریافت گواهی انتقال حق بیمه صورت پذیرد.

سید عبدالحسین ثابت- رئیس سازمان بازنشستگی کشوری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام