آزمون تعیین صلاحیت
حق بیمه و بازنشستگی

‌قانون اصلاح برخی از مواد قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه

‌قانون اصلاح برخی از مواد قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری (مصوب ۲۴/۰۵/۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی)

‌ماده واحده- به موجب این قانون ماده (11) و تبصره‌های آن و ماده (13) قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری -‌مصوب 1368.12.13 – به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

1- ماده (11) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده 11- به منظور هماهنگی برنامه‌های کلیه صندوقهای بازنشستگی و وظیفه و عناوین مشابه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی از جمله‌ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که شمول مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است شورای هماهنگی مرکب از رئیسان صندوقهای بازنشستگی‌تشکیل می‌گردد.

‌تبصره 1- کلیه صندوقهای بازنشستگی موضوع این ماده دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و طبق ضوابط خود اداره خواهند شد.

تبصره 2- از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون تأسیس صندوق‌های بازنشستگی جدید و تصویب و اصلاح اساسنامه آنها، همچنین اصلاح اساسنامه ‌سازمان بازنشستگی کشوری با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

‌تبصره 3- سازمان بازنشستگی کشوری، صندوقهای بازنشستگی و وظیفه نیروهای مسلح، سازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای بازنشستگی‌موضوع این ماده از شمول قوانین و مقررات عمومی دولت مستثنی می‌باشند.

‌تبصره 4 – سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت دو سال با اخذ پیشنهادهای شورای هماهنگی صندوقهای ‌بازنشستگی برای ایجاد وحدت رویه مالی و خدماتی صندوقها نسبت به اصلاح مقررات و قوانین صندوقها از طریق مراجع ذی‌ربط اقدام نماید.

2- ماده (13) حذف و عبارت زیر جایگزین آن می‌گردد:

ماده 13- در صورتی که هر یک از صندوقهای بازنشستگی کارکنان دولت با کلیه تعهدات، اموال، دارائی‌ها درخواست ادغام در سازمان بازنشستگی‌ کشوری را نمایند، سازمان بازنشستگی کشوری مکلف است ضمن انجام بررسیهای مالی لازم و پس از تعیین تکلیف بدهیها و مطالبات، نسبت به انجام‌این درخواست اقدام نماید.

‌تبصره- چگونگی تشکیل و اداره شورای هماهنگی صندوقهای بازنشستگی به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‌کشور و صندوقهای بازنشستگی موضوع این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و چهارم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی‌ تصویب و در تاریخ 1380.6.11 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌مهدی کروبی- رئیس مجلس شورای اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام