کتاب استخدامی اداری ها
حق بیمه و بازنشستگی

روش برقراری حقوق بازنشستگی در صندوق‌های بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی

روش برقراری حقوق و مستمری بازنشستگی در سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی (مصوبه شماره ۳۶۹۵/دش مورخ ۱۴/۷/۱۳۷۲ شورای عالی اداری)

شورای عالی اداری در چهل و ششمین جلسه مورخ ۶/۷/۷۲ بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور در زمینه ‌بهبود سیستم‌ها و روش‌های انجام کار و به منظور ارتقاء سطح کارآئی و دستیابی به نظام کارآمد اجرایی و تسهیل و تسریع امور مراجعین موارد ذیل در رابطه با روش برقراری حقوق و مستمری (بازنشستگی‌) در سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان ‌تأمین اجتماعی تصویب نمود:

الف- روش برقراری حقوق بازنشستگی مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری‌:

۱- دستگاه‌های متبوع مشترکین صندوق بازنشستگی موظفند حداقل یک ماه قبل از موعد بازنشستگی ،پرونده پرسنلی ‌واجدین شرایط بازنشستگی را بهمراه پیش نویس حکم برقراری حقوق بازنشستگی و وظیفه از کار افتادگی جهت بررسی و تایید قطعی به سازمان بازنشستگی کشوری ارسال نمایند و سازمان بازنشستگی کشوری موظف است ظرف مدت مذکورپرونده رابررسی و نواقص و اشکالات را با هماهنگی دستگاه اجرائی ذیربط برطرف نموده و بهرحال همزمان با تاریخ اجرای‌حکم بازنشستگی وی اقدام نماید.

تبصره- دستگاه متبوع مشترکین صندوق بازنشستگی موظفند قبل از موعد بازنشستگی اجباری و متقاضیان واجد شرایط باانجام برنامه‌ریزی‌های لازم نسبت به بررسی و رفع نواقص پرونده واجدین شرایط اقدام نمایند.

۲- مؤسسات مشترک صندوق بازنشستگی کشور که امور پرسنلی آنها بصورت غیر متمرکز اداره می‌شود موظفند ترتیبی‌اتخاذ نمایندکه کلیه مراحل روش بازنشستگی تا مرحله صدور حکم برقراری راساً توسط واحدهای استانی تابعه انجام شده ‌و مستقیماً به سازمان بازنشستگی کشوری و یا نمایندگی آن در استان‌ها ارسال می‌گردد.

تبصره- دستگاه‌هایی که امور پرسنلی آنها به صورت متمرکز انجام می‌پذیرد موظفند با اتخاذ تدابیر لازم نسبت به اجرای‌ مفاد این بند اقدام لازم را بعمل آورند.

۳- از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۳ انجام کلیه امور مربوط به صدور حواله وجه و اختصاص و اعلام شماره چک به ذیحسابی ‌دستگاه‌های اجرائی بعهده سازمان بازنشستگی کشوری محول می‌گردد و سازمان بازنشستگی موظف است با همکاری ‌وزارت امور اقتصادی و دارائی در این زمینه اقدام لازم را بعمل آورد.

۴- سازمان بازنشستگی کشوری مکلف است بمنظور تسریع در امر رسیدگی به پرونده‌های واجدین شرایط بازنشستگی‌اقدام لازم را نسبت به تهیه مجموعه‌ای حاوی راهنمائی‌های ضروری در امر احتساب سنوات خدمت‌، مدارک مورد نیاز، احتساب حقوق و رفع ابهامات موجود در قوانین و آیین‌نامه‌های اجرائی و سایر مشکلات مبتلا به معمول و ضمن ارسال به‌دستگاه‌های مشمول‌، زمینه آموزش نیروی انسانی شاغل در امور بازنشستگان را با همکاری دستگاه‌های مربوط فراهم‌ نماید.

ب- روش برقراری مستمری بازنشستگی در سازمان تأمین اجتماعی‌:

۱- کارفرمان کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی موظفند به منظور تسریع و تسهیل در امر برقراری مستمری‌، قبلاً نسبت‌ به تهیه فهرست واجدین شرایط بازنشستگی و متقاضیان بازنشستگی اقدام نموده و حداقل ۴ ماه قبل از تاریخ ترک کار بیمه‌شدگان نسبت به اعلام لیست مذکور به سازمان تأمین اجتماعی شعبه محل ارسال لیست و پرداخت حق بیمه اقدام نمایند.

تبصره ۱- وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نسبت به نظارت بر اجرای مفاد بند فوق‌الذکر در کلیه کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی اقدام نماید.

تبصره ۲- بیمه شدگان اختیاری‌، می‌توانند طبق مفاد این بند راساً نسبت به ارائه تقاضا به شعبه محل پرداخت حق بیمه اقدام‌نمایند.

تبصره ۳- منظور از کارگاه در این مصوبه کلیه شرکت‌ها، کارخانجات‌، موسسات‌، دستگاه‌ها و سایر واحدهایی است که به‌نحوی از انحاء تحت پوشش خدمات سازمان تأمین اجتماعی می‌باشند.

تبصره ۴- در مواردی که قانون بازنشستگی پیش از موعد به حکم قانون اجراء می‌شود کارفرمایان موظفند عیناً طبق مفاد این‌بند به موارد فوق عمل نمایند.

۲- سازمان تأمین اجتماعی موظف است حداکثر ظرف مدت ۴ ماه از تاریخ دریافت فهرست واجد شرایط بازنشستگی ودرخواست کنندگان بازنشستگی تا تاریخ ترک کار موضوع مفاد بند ۱ نسبت به بررسی پرونده و جمع آوری سوابق پرداخت‌حق بیمه و همچنین انجام مراحل مورد لزوم اقدام نمایند.

۳- کلیه کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی موظفند در همان روز اعلام تاریخ ترک کار بیمه شده گواهی‌مدت کارکرد و حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه شدگان مزبور را که هنوز نسبت به ارسال لیست و پرداخت آن اقدام‌ننموده‌اند به سازمان تأمین اجتماعی ادارات کل و شعب ارسال نمایند.

۴- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است نسبت به صدور و تحویل حکم بازنشستگی به نحوی اقدام نمایدکه از تاریخ ترک‌کار، مستمری بازنشستگی‌، برقرار و به مستمری بگیر قابل پرداخت باشد.

۵- سازمان تأمین اجتماعی موظف است به منظور تسریع در امر رسیدگی به پرونده‌ها و سوابق واجدین شرایط بازنشستگی‌نسبت به تهیه مجموعه راهنما حاوی نحوه جمع آوری و احتساب سنوات پرداخت حق بیمه‌، مدارک مورد نیاز، نحوه محاسبه‌میزان مستمری و رفع ابهامات موجود و سایراطلاعات مورد لزوم اقدام نموده و به کلیه کارگاههای مشمول قانون‌اجتماعی‌ارسال نماید.

۶- سازمان تأمین اجتماعی موظف است به منظور تسهیل و تسریع در امر برقراری مستمری بازنشستگی نسبت به طراحی‌فرم تقاضای بازنشستگی حاوی مشخصات بیمه شده‌، تاریخ اولین پرداخت حق بیمه‌، آخرین محل کار، فاصله خدمتی و دیگر اطلاعات مورد نیاز و سایر فرمهای مورد عمل و همچنین حذف مدارک و مراحل زائد گردش کار برقراری مستمری‌بازنشستگی اقدام نماید.

۷- سازمان تأمین اجتماعی (ادارات کل و شعب‌) موظف است ظرف مدت شش ماه به منظور تسریع در امر دستیابی به‌اطلاعات لازم مستمراً سوابق پرداخت بیمه کلیه افراد تحت پوشش را که در سایر شعب شهرستان‌های مختلف کشور دارای ‌سوابق پرداخت بیمه هستند استعلام و جمع آوری نمود و ترتیبی اتخاذ نمایدکه به هنگام انتقال بیمه شدگان کلیه سوابق‌پرداخت حق بیمه آنها به آخرین شعبه منتقل شود.

۸- کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی موظفند همزمان با اشتغال بیمه شده آخرین محل پرداخت بیمه آنان ‌را به سازمان تأمین اجتماعی (شعب دریافت کننده حق بیمه‌) اعلام نمایند.

ج- سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی موظفند در ارائه خدمات فوق نسبت به تسریع در مکانیزه نمودن‌ روش‌های انجام کار خود اقدام نموده بطوری که در طول برنامه دوم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی به اتمام رسد.

د- وزارت کشور (سازمان ثبت احوال کشور) موظف است ضمن هماهنگی لازم با سازمان‌های بازنشستگی کشوری ‌و اجتماعی و کلیه صندوق‌های خاص اعم از بازنشستگی و حمایتی در اجرای طرح کد ملی تسریع به عمل آورد.

هـ- سازمان‌های بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی و کلیه دستگاه‌های مشترک صندوق بازنشستگی کشور و کارفرمایان ‌مشمول قانون تأمین اجتماعی از تاریخ ابلاغ این مصوبه مسؤول حسن اجرای مفاد آن بوده و سازمان‌های یاد شده مکلفند هرسه ماه یک بار گزارش پیشرفت اجرای آن را به دبیرخانه شورای عالی اداری اعلام نمایند.

سید منصور رضوی- معاون رئیس جمهور و دبیر شورای عالی اداری 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام