کتاب استخدامی اداری ها
حق بیمه و بازنشستگی

قانون اصلاح پاره ای مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل و خانواده ها و سایر کارکنان

قانون اصلاح پاره ای مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل و خانواده ها و سایر کارکنان (مصوب مورخ ۱۳/۰۲/۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی)

ماده ۱- بندهای ماده (۸۸) قانون استخدام کشوری حذف و عبارت زیر جایگزین آن میشود:

ماده ۸۸- دریافت بیش از یک حقوق بازنشستگی یا حقوق وظیفه یا مستمری یا بازخرید خدمت برای ایام واحد خدمت از سازمانها و صندوق های مربوط به وزارتخانه ها، موسسات، شرکتهای دولتی، شهرداریها و مؤسسات تابعه و یا وابسته به آنها و همچنین مؤسسات غیردولتی که بیش از بیست و پنج درصد (۲۵%) سرمایه یا بودجه سالانه آنها به تشخیص هیأت وزیران از محل درآمد عمومی تأمین میشود ممنوع است.

ماده ۲- در ماده (۸۱) و (۸۲) و تبصره (۱) ماده (۸۷) قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵ و بند (پ) ماده واحده قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۷۴ جز در مورد حقوق وظیفه که به علت انفصال یا محرومیت از حقوق اجتماعی مستخدم برقرار میشود، میزان چهار پنجم به تمام حقوق وظیفه یا حقوق بازنشستگی اصلاح میگردد.

ماده ۳- دولت موظف است کمک هزینه عائله مندی کارکنان شاغل، از کار افتاده و یا بازنشسته را در صورت فوت، به همسر دائم آنها، مادامی که در قید حیات باشند بپردازد.

ماده ۴- در بند (ت) ماده (۸۶) قانون استخدام کشوری عبارت بعداز «عیال دائمی متوفی» حذف میگردد.

ماده ۵- قانون اصلاح تبصره (۲) ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وارث کارمندان مصوب ۲۸ آذرماه ۱۳۲۸ و برقراری حقوق وظیفه درمورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب ۲/۱۰/۱۳۶۳ به شرح زیر اصلاح میشود:

۱- در بند (ب) قانون مذکور پس از کلمه «شوهر» کلمه «حرفه» حذف میگردد.

۲- تبصره (۲) قانون مذکور حذف میگردد و تبصره (۳) به تبصره (۲) تبدیل مییابد.

ماده ۶- عبارت دو سوم مندرج در ماده (۱) وبند (ج) و تبصره (۲) ماده (۲) قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب ۲۳/۶/۱۳۷۳ و محدودیت حداکثر پرداخت در حقوق بازنشستگی و وظیفه حذف میگردند و در هر حالت معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است در دو سال آخر تمامی حقوق و مزایای دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است در دو سال آخر خدمت با اعمال آخرین ضریب حقوق سال بازنشستگی مبنای تعیین حقوق بازنشستگی یا وظیفه خواهد بود.

ماده ۷- ماده (۱) و بند (۱) ماده (۳) قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۵ و اصلاحیه آن مصوب ۱۶/۸/۱۳۷۶ به ترتیب زیر اصلاح میگردد:

ـ به کارکنان شاغل مذکور در قوانین فوق الاشاره هنگام بازنشستگی، از کارافتادگی یا فوت در مقابل کلیه سوابق خدمت دولتی به ازای هر سال خدمت معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق العاده های دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است به عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت میشود.

ـ کمک هزینه ازدواج در مورد ازدواج دائم خود و فرزندان مستخدمین شاغل، بازنشسته از کارافتاده و متوفی فقط یک بار حسب مورد.

ماده ۸- تبصره (۳) ماده (۳) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ موضوع اعطاء دو گروه بالاتر در مورد مستخدمینی که به سبب انجام وظیفه فوت و یا از کارافتاده شده و یا بشوند نیز لازم الاجراء است.

ماده ۹- مستخدمین موضوع مواد (۱۴۳) و (۱۴۴) قانون استخدام کشوری که در یکی از مؤسسات دولتی مستثنی شده از قانون استخدام کشوری خدمت مینمایند تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت وقوانین اصلاحی آن باشند، هنگام بازنشستگی یا فوت و یا از کارافتادگی، معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی آنان که ملاک کسور بازنشستگی است در دو سال آخر خدمت مبنای حقوق بازنشستگی یا وظیفه خواهد بود.

ماده ۱۰- این قانون در مورد کلیه مشمولین مندرج در ماده (۱) قانون نظام هماهنگی بازنشستگی و وظیفه و تبصره های آن مصوب ۲۳/۶/۱۳۷۳ که بازنشسته، فوت و یا از کار افتاده میشوند از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۹ لازم الاجرا میباشد و هرگونه قوانین ومقررات مغایر از تاریخ تصویب این قانون لغو میگردد.

تبصره- قسمت اول ماده (۷) موضوع پاداش پایان خدمت درمورد کارکنانی که از ۱/۱/۱۳۷۹ بازنشسته، فوت و یا از کار افتاده میشوند لازم الاجراء میباشد.

ماده ۱۱- بار مالی ناشی از اجراء این قانون از محل کسور بازنشستگی مربوطه و سرمایه گذاری وسود سپرده گذاریهای کسور بازنشستگی مشترکین (اعم از موجودی های صندوق، بدهی های دولت و مازاد طراز مثبت صندوق) از سوی صندق های ذیربط و سایر منابع زیر تأمین خواهد شد:

ـ بندهای (د) و (هـ) ماده (۳) قانون برنامه سوم توسعه.

ـ بند (هـ) تبصره (۴) و قسمت دوم بند (ی) تبصره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور.

ـ قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت واصلاحیه آن مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۵ و ۱۶/۹/۱۳۷۶.

ـ ردیف های حقوقی به جای مانده کارکنانی که بازنشستة ، فوت و یا از کار افتاده میشوند ، در سال مربوطه از طریق برگشت به خزانه دولت.

ـ کسور بازنشستگی مربوطه (مواد «۱» ، «۲» ، «۴» ، «۵» و «۶» این قانون که از آن کسور بازنشستگی دریافت میشود.)

ماده ۱۲- به دولت اجازه داده میشود نرخ کسور بازنشستگی کلیه کارکنان بخش دولتی اعم از کشوری ولشکری را به صورت یکسان و حداکثر تا نه درصد (۹/۰) سهم کارکنان و یک و نیم برابر آن سهم دولت تصویب واجراء نماید وعدم تصویب آن مانع اجرای این قانون نخواهدبود.

ماده ۱۳- در صورت نیاز به دستورالعمل های اجرائی حسب مورد، توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (برای نیروهای مسلح) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (برای مشمولین تأمین اجتماعی) و سازمان امور اداری و استخدامی کشور برای سایر مشمولین این قانون تهیه و ابلاغ خواهد گردید.

قانون فوق مشتمیل بر سیزده ماده درجلسه علنی روز سه شنبه مورخ سیزدهم اردیبهشتماه یکهزار و سیصد وهفتاد ونه مجلس شورای اسلامی تصویب ونظر شورای نگهبان درمهلت مقرر در اصل نود و چهارم (۹۴) قانون اساسی و ماده (۸۶) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی واصل نگردیده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام