کتاب استخدامی اداری ها
حق بیمه و بازنشستگی

در خصوص پاداش پایان خدمت کارکنان دولت مطابق قانون پرداخت پاداش خدمت و بخشی از هزینه‎های ضروری به کارکنان دولت

در خصوص پاداش پایان خدمت کارکنان دولت مطابق قانون پرداخت پاداش خدمت و بخشی از هزینه‎های ضروری به کارکنان دولت (رأی شماره 1006 مورخ 20/9/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاریخ: 20/9/1386

شماره دادنامه: 1006

کلاسه پرونده: 86/269

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: اداره کل امور اداری و استخدامی کارکنان قوه قضائیه.

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4، 17، 19، 21 و 24 دیوان عدالت اداری.

مقدمه:

الف ـ1ـ شعبه چهارم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/3884 موضوع شکایت آقای حاجی قدیر کریمی آغداش به طرفیت، وزارت دادگستری به خواسته، پاداش پایان خدمت به شرح دادنامه شماره 2164 مورخ 7/10/1384 چنین رأی صادر نموده است، نامبرده در تاریخ 1/4/1380 بازنشسته گردیده است و برابر رأی شماره 4 مورخ 27/1/1380 هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری دادگستری در آخرین سال خدمت به مجازات توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی محکوم شده است و مطابق ماده 2 قانون پرداخت پاداش پایان‌خدمت و بخش از هزینه‎های‌ضروری به کارکنان دولت مصوب1375 به مستخدمینی که در سال آخر خدمت محکومیت اداری داشته باشند، پاداش پایان‌خدمت پرداخت نمی‎شود. بنابراین خواسته موجه نیست، لذا حکم به رد شکایت شاکی صادر می‎گردد.

الف ـ2ـ شعبه دهم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/788 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای قدیر کریمی‌آغداش نسبت به دادنامه شماره 2164 مورخ 7/10/1384 شعبه 4 دیوان به شرح دادنامه شماره 1018 مورخ 11/9/1385 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه دادخواست تجدیدنظر در خارج از مهلت بیست روزه مقرر در قانون دیوان عدالت اداری تقدیم گردیده است، علیهذا به علت عدم قابلیت طرح موضوع قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‎شود.

ب ـ1ـ شعبه بیست و یکم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/1123 موضوع شکایت اصغر بردی‌کمی به طرفیت دادگستری استان گلستان به خواسته، اجرای مصوبه شماره 3545- 5/2/1381 در باب پرداخت پاداش پایان خدمت منتشر در روزنامه رسمی 16658 مورخ 18/2/1381 به شرح دادنامه شماره 1788 مورخ 12/10/1383 چنین رأی صادر نموده است، … با توجه به مقررات قانون بودجه سال 1378 در بند (و) تبصره 4 آن اقدام به تفکیک پاداش مذکور از حالت کلی به 15 ماه نموده که با این وصف کارمندی که به فرض از 30 سال خدمت تنها با یک تخلف آنهم در یک سال نمی‎توان وی را از 29 سال انجام خدمت صادقانه محروم نمود. مضافاً به اینکه به موجب بند(هـ)تبصره 4 قانون بودجه سال 1379 کل کشور به ازاء هر سال خدمت یک ماه پاداش سنوات بدون تخلف را مقرر داشته لذا به نظر می‎رسد مقررات مارالذکر ماده 2 قانون پرداخت پاداش پایان خدمت سال 1375 را فسخ ضمنی نموده است. بنابه مراتب حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به پرداخت پاداش سالانه وفق ضوابط قانونی صادر و اعلام می‎گردد.

ب ـ2ـ شعبه اول تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/64 موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل امور اداری و استخدامی قوه قضائیه نسبت به دادنامه شماره 1788 مورخ12/10/1383 به شرح دادنامه شماره 831 مورخ1/5/1384 چنین رأی صادر نموده است، اداره کل امور اداری و استخدامی قوه قضائیه سمتی برای طرح تجدیدنظرخواهی ندارد و به فرض هم اگر نمایندگی داشته باشد که با توجه به ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی قابل پذیرش نیست، فلذا به استناد بند (الف) ماده 20 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر می‎گردد.

ج ـ1ـ شعبه بیست و چهارم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/3360 موضوع شکایت احمدعلی شهنازی به طرفیت وزارت دادگستری به خواسته، پرداخت پاداش پایان خدمت به شرح دادنامه شماره 1506 مورخ 17/11/1383 چنین رأی صادر نموده است، خواهان پرونده در سال 1380 و در زمان حکومت ماده 2 قانون اصلاح ماده 2 قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‎های ضروری به کارکنان دولت مصوب26/2/1375 به درجه بازنشستگی نائل و رأی قطعی هیأت‌تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دادگستری به شماره 69 مورخ 7/8/1380 در حق وی به موجب حکم کارگزینی شماره 8006730 مورخ 16/11/1380 اعمال و اجرا گردید و با عنایت به تاثیر قوانین نسبت به آتیه و عدم صراحت در ماده 2 اصلاحی به معطوف شدن آن به گذشته و … رأی به رد دعوی مطروحه صادر می‎نماید.

ج ـ2ـ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/426 موضوع تقاضای تجدیدنظر احمدعلی شهنازی نسبت به دادنامه شماره 1506 مورخ 17/11/1383 شعبه بیست و چهارم دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره 1073 مورخ 4/7/1384 رأی به رد تجدیدنظرخواهی و تایید رأی بدوی صادر نموده است.

دـ1ـ شعبه نوزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه81/1968 موضوع شکایت آقای خلیل زند به‎طرفیت، اداره کارگزینی وزارت دادگستری به‎ خواسته، پرداخت‎ پاداش بازنشستگی به شرح دادنامه شماره 2031 مورخ 30/11/1381 چنین رأی صادر نموده است، شاکی در سال آخر خدمت که منتهی به بازنشستگی گردیده حسب رأی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری محکومیت قطعی یافته لذا به موجب ماده 2 قانون پرداخت بخشی از هزینه‎های ضروری کارکنان دولت… تضییع حقی متصور نمی‎باشد، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد.

دـ2ـ شعبه دهم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/107 موضوع تقاضای تجدیدنظرخواهی آقای خلیل زند نسبت به رأی شماره 2031 مورخ 30/11/1381 شعبه نوزدهم به شرح دادنامه شماره 805 مورخ 16/7/1382 چنین رأی صادر نموده است، به موجب ماده 2 قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‎های ضروری به کارکنان دولت مصوب 26/2/1375 که در تاریخ بازنشستگی تجدید نظرخواه و تا زمان تصویب قانون اصلاح ماده 2 قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‎های ضروری به کارکنان دولت مصوب 21/1/1381 قابل اجرا بوده به مستخدمانی که در سال آخر خدمت محکومیت اداری داشته باشند پاداش پایان خدمت پرداخت نمی‎شود. نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در سال 1378 به موجب رأی هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری به محکومیت بازنشستگی با تقلیل یک گروه محکوم و بازنشسته شده است لذا مستحق دریافت پاداش یادشده نبوده با رد اعتراض دادنامه بدوی
عیناً تایید می‎گردد.

ه‍ـ شعبه هفدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/578 موضوع شکایت علی حسین‌زاده‌آقاجری به‌طرفیت، اداره امور بازنشستگی دادگستری جمهوری اسلامی ایران به خواسته، الزام خوانده به پرداخت پاداش آخر خدمت بعد از 25 سال سابقه خدمتی در دستگاه قضائی به شرح دادنامه شماره 2293 مورخ 5/10/1383 چنین رأی صادر نموده است، … شاکی به لحاظ داشتن محکومیت اداری از دریافت پاداش پایان خدمت محروم می‎باشد. بنابراین شکایت شاکی وارد نیست، حکم به رد آن صادر و اعلام می‎گردد.

وـ شعبه هفدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/2357 موضوع شکایت آقای محسن رحیمی به طرفیت، دادگستری اصفهان به خواسته، مطالبه پاداش پایان خدمت به شرح دادنامه شماره 1728 مورخ 25/8/1384 چنین رأی صادر نموده است، شاکی در تاریخ1/5/1379 بازنشسته شده و در این تاریخ پرونده وی در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری تحت رسیدگی بوده تا اینکه در تاریخ 13/10/1379منجر به صدوررأی محکومیت شاکی به‎کسر حقوق و فوق‎العاده شغل به مدت یک سال گردیده است بنابراین وفق مـفاد ماده 2 قانون پرداخت پاداش پایان خدمـت و بخشی از هزینه‎های ضروری به کارکنان دولت مصوب 26/2/1375 شاکی استحقاق دریافت پاداش پایان خدمت را نداشته و ندارد لذا شکایت وی غیروارد تشخیص گردیده و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد. ضمناً ماده قانونی استنادی در تاریخ 28/1/1381 به صورت ماده واحده در مجلس شورای اسلامی اصلاح شده به این صورت که به ازای هر بار محکومیت اداری در ده سال آخر خدمت یک ماه از پاداش پایان خدمت کسر می‎شود که از تاریخ تصویب این ماده واحده وفق مفاد آن عمل می‎شود ولی شاکی در زمان حاکمیت قانون سابق محکوم و بازنشسته شده است و مشمول قانون اخیرالذکر نمی‎باشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

طبق ماده 2 قانون پرداخت پاداش خدمت و بخشی از هزینه‎های ضروری به کارکنان دولت مصوب 1375 به مستخدمانی که در سال آخر خدمت، محکومیت اداری داشته باشند، پاداش پایان خدمت پرداخت نمی‎شود. نظر به اینکه شاکیان پرونده‎های فوق‎الذکر در سال پایان خدمت به مجازات اداری محکوم و قبل از تصویب قانون اصلاح ماده 2 قانون فوق‎الذکر در تاریخ 21/1/1381 بازنشسته شده‎اند و تسری مقررات اصلاح مزبور نسبت به آنان جواز قانونی ندارد. بنابراین دادنامه‎های شماره 2164 مورخ 7/10/1384 شعبه چهارم، شماره 2293 مورخ 5/10/1383 و 1728 مورخ 25/8/1384 شعبه هفدهم، شماره 2031 مورخ 30/11/1381 شعبه نوزدهم و شماره1506 مورخ 17/11/1383 شعبه بیست و چهارم دیوان مبنی بر رد شکایت شاکیان به خواسته پاداش پایان خدمت به جهات یاد شده صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

معاون قضائی دیوان عدالت اداری- مقدسی‌فرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام