کتاب استخدامی اداری ها
حق بیمه و بازنشستگی

نحوه محاسبه اضافه‌کار در حقوق بازنشستگی کارکنان دولت

دستورالعمل شماره ٧٠ مستمری‌ها با موضوع نحوه احتساب اضافه‌کار در تعیین مستمری بازنشستگی کارکنان دستگاه‌های اجرائی (بخشنامه شماره ١٠٠٠/٩٦/٣٣٢٥ مورخ ٩٦/٤/١ سازمان تأمین اجتماعی)

شناسنامه قانون | down مشاهده متن کامل بخشنامه در فرمت پی دی اف

اداره کل تأمین اجتماعی استان ….

در اجرای تصویب‌نامه شماره 122290/ت51128هـ مورخ 5/10/1395 هیأت محترم وزیران موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده (59) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مراتب را به شرح زیر اعلام می‌دارد:

الف) مشمولین

آن دسته از کارکنان دستگاه‌های اجرایی که از 1‏‏‏‏/1‏‏‏‏/1388 تا 30‏‏‏‏/12‏‏‏‏/1395 (تاریخ پایان اجرای قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه کشور) بازنشسته شده و بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری حق بیمه مربوطه از اضافه کار آنان کسر نشده است، می‌بایست بر اساس تصویب‌نامه فوق‌الاشاره از تأثیر حق بیمه‌های مکسوره بابت اضافه کار در طول خدمت بهره‌مند گردند.

شایان ذکر است، بر اساس ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است (مانند شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی)، دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند.

افراد زیر از شمول این بخشنامه خارج می‌شوند:

1) کارکنان مشمول قانون کار دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌هایی که بعد از 1‏‏‏‏‏‏/1‏‏‏‏‏‏/1388 در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به بخش غیردولتی واگذار گردیده و در زمان بازنشستگی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نبوده‌اند.

2) آن دسته از بیمه شدگانی که مبالغ حقوق و دستمزد مبنای کسر حق بیمه آنان در تمامی ایام دو سال آخر پرداخت حق بیمه منتهی به بازنشستگی همراه با اضافه کار بوده یا سقف دستمزد حق بیمه را پرداخت نموده باشند.

3) بیمه شدگانی که با ارایه دادخواست و اخذ دادنامه از دیوان عدالت اداری به طرفیت دستگاه مربوطه یا این سازمان و به خواسته اعمال مبلغ اضافه کار در میزان مستمری از مزایای مربوطه برخوردار شده‌اند.

ب) فرآیند اجرایی 

 – واحد امور فنی مستمری‌های شعب برقرار کننده مستمری براساس اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات مستمری بگیران، فهرست ؟؟؟ بازنشستگان و دستگاه‌های مشمول را جهت برآورد حجم کار استخراج نموده و اطلاعات مربوط به چگونگی پرداخت اضافه کار به کارکنان و پرداخت حق بیمه به سازمان را مطابق فرم نمونه شماره 1، و اطلاعات تکمیلی کارکنان مشمول این بخشنامه را طبق فرم نمونه شماره 2 می‌بایست به همراه فایل اطلاعاتی مربوط به کسورات مالیات از دستگاه‌های اجرایی اخذ نمایند.

فرم‌هایی قابل دریافت و رسیدگی هستند که کاملا تکمیل شده و ؟؟؟ و امضای ذیحساب ؟؟؟ امور مالی بالاترین مقام دستگاه و ممهور به مهر شرکت یا سازمان مربوطه باشند. اطلاعات دریافتی از دستگاه‌ها حدالمقدور به صورت گروهی اخذ و لازم است در آن حقوق و مزایای پرداختی، مبلغ اضافه کار و تمامی اطلاعات مورد نیاز مندرج در آن به تفکیک هر ماه آورده شده باشد.

– فهرست دریافت‌شده به منظور رسیدگی و مطابقت با لیست‌های پرداخت حق بیمه و مقررات جاری به واحد درآمد حق بیمه ارسال و پس از بررسی و مقایسه  هر یک از اقلام مشمول کسر حق بیمه و لیست‌های ارسال شده از سوی کارفرما (دستگاه) در صورت وجود هر گونه ایراد، مغایرت و یا ابهام در مورد اطلاعات ارائه‌شده  می‌بایست مراتب از سوی واحد امور فنی مستمری‌ها به دستگاه مربوطه جهت بررسی مجدد و رفع مغایرت اعاده گردد.

– پس از تایید موضوع از سوی واحد درآمد حق بیمه، واحد امور فنی مستمری‌ها ؟؟؟ ورود اطلاعات لازم و انجام محاسبه ؟؟؟ مستمری افراد ذی‌نفع می‌بایست فرم نمونه شماره 2 را از سیستم مکانیزه اخذ نماید.

نتایج بررسی موضوع همراه با مستندات و فرمرهای نمونه شماره 3 و 4 می‌بایست در کارگروهی مشتمل بر مسئول امور فنی مستمری‌ها، مسئول نام‌نویسی و حساب‌های انفرادی و مسئول فرآیند حق بیمه مطرح و نتیجه ؟؟؟ فرم نمونه شماره ؟؟؟ صورت جلسه امضا ؟؟؟ و سپس براساس سطوح دسترسی ؟؟؟ افراد کارگروه، مراتب در سیستم مکانیزه ثبت و پس از تایید مسئولین یاد شده امکان صدور حکم تغییرات و اصلاح مبلغ مستمری ایجاد می‌گردد.

– به منظور جلوگیری از بروز هر گونه وقفه در پرداخت مستمری ماهانه، لازم است واحدهای اجرایی ذیربط ضمن تعامل و هماهنگی، اقدامات موضوع این بخشنامه را در اسرع وقت به انجام رسانند.

– کلیه واحدهای اجرایی مکلفند وفق مفاد این بخشنامه نسبت به محاسبه، صدور حکم تغییرات و اصلاح میزان مستمری در خصوص پرونده‌های بازنشستگی فعال و یا تبدیل شده به بازماندگان و پرداخت مابه التفاوت آن از تاریخ برقراری با رعایت ماده (96) قانون تأمین اجتماعی اقدام نمایند.

ج) نحوه محاسبه:

1) مجموع مبلغ اضافه کار ماهانه اعلام شده توسط دستگاه اجرایی طی آخرین دو سالی که حق بیمه از اضافه کار کسر گردیده را بر جمع سایر مبالغ حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه همان دوره (بدون احتساب اضافه کار) تقسیم می‌نماییم.

2) نسبت به دست آمده را در مبلغ میانگین حقوق و مزایای آخرین دو سال پرداخت حق بیمه منتهی به بازنشستگی فرد (بدون احتساب اضافه کار) ضرب می‌نماییم.

3) اعداد حاصله را در مجموع سنواتی که از اضافه کار بیمه شده حق بیمه کسر شده است ضرب و بر عدد 30 تقسیم می‌کنیم تا مبلغ افزایش به دست آید.

4) مبلغ مستمری استحقاقی زمان برقراری بدون احتساب اضافه کار مجدداً محاسبه و با عدد به دست آمده از بند 3 جمع می‌گردد تا مبلغ مستمری زمان برقراری پس از افزایش به دست آید.

د) مثال‌ها:

مثال اول- بیمه شده‌ای در تاریخ 1/7/95 با داشتن 30/083 سال سابقه پرداخت حق بیمه بازنشسته شده است. مجموع دستمزد مشمول کسر حق بیمه آخرین دو سال وی مطابق ارقام ثبت شده در سیستم مکانیزه با احتساب اضافه کار به مبلغ 520.225.800 ریال بوده که مبلغ 100.464.000 ریال آن اضافه کار است. مجموع حقوق و مزایای آخرین دو سال منتهی به بازنشستگی وی (بدون احتساب اضافه کار) نیز مطابق لیست‌های پرداخت حق بیمه، 498.552.920 ریال بوده و میانگین آن 20.773.080 ریال است. چنانچه میزان سنوات همراه با اضافه کار وی جمعاً 27/878 سال باشد، روش محاسبه به قرار زیر است:

حقوق و مزایای بدون اضافه کار                     419.861.800 = 100.464.000 – 520.325.800

نسبت اضافه کار (تا سه رقم اعشار)                      0/239 = 419.861.800 ÷ 100.464.000

مبلغ موضوع بند 2                                                   4.964.766 = 0/239 × 20.773.080

مبلغ افزایش                                                          4.613.591 = 27/878 × 4.964.766

مستمری استحقاقی                                   20.830.552 = 30 ÷ 30/083 × 20.773.080

مستمری زمان برقراری پس از افزایش                 25.444.143 = 4.613.591 + 20.830.552

مثال دوم-

(اعداد مربوط کاملاً ناخوانا در تصاویر)

مثال سوم- بیمه شده‌ای در تاریخ 25/12/88 با داشتن 30/625 سال سابقه پرداخت حق بیمه بازنشسته شده است. مجموع دستمزد مشمول کسر حق بیمه آخرین دو سال وی مطابق ارقام ثبت شده در سیستم مکانیزه با احتساب اضافه کاری مربوط به بازه زمانی 25/12/86 لغایت 26/12/88، مبلغ 154.500.000 ریال است که در زمان بازنشستگی تماماً در تعیین مستمری لحاظ شده است. بنابراین، تغییری در میزان مستمری وی ایجاد نمی‌گردد.

مسؤول حسن اجرای این بخشنامه، مدیران کل و معاونین، رؤسا و کارشناسان ارشد امور فنی مستمری‌ها، نام‌نویسی و حساب‌های انفرادی و درآمد حق بیمه در ادارات کل استان‌ها و مسؤولین ذی‌ربط در واحدهای اجرایی و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین خواهد بود.

دکتر سید تقی نوربخش- مدیر عامل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام