کتاب استخدامی اداری ها
حق بیمه و بازنشستگی

دستورالعمل نحوه ادامه اشتراک در صندوق بازنشستگی کشوری به صورت خویش‌فرما

دستورالعمل نحوه ادامه اشتراک در صندوق بازنشستگی کشوری به صورت خویش‌فرما موضوع: بند «الف» ماده (۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور -مصوب ۱۳۹۵- (بخشنامه شماره ۳۷۵۲/ص/۲۱۰ مورخ ۱۶/۳/۱۳۹۶ صندوق بازنشستگی کشوری)

وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی مشترک صندوق بازنشستگی کشوری

با سلام و احترام

در اجرای بند «الف» ماده (۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی، به پیوست دستورالعمل چگونگی اجرای بند «الف» ماده (۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور -مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ در صندوق بازنشستگی کشوری ارسال می‌گردد.

مستدعی است ترتیبی اتخاذ شود تا به هنگام صدور حکم مرخصی بدون حقوق، حکم بازخرید خدمت، حکم اخراج و یا استعفاء و انتقال برای کارکنان تابعه مراتب به نحو مقتضی به کارمندان مشمول قانون مذکور اطلاع‌رسانی گردد تا از این ظرفیت قانونی به موقع استفاده نمایند.

دستورالعمل نحوه ادامه اشتراک در صندوق بازنشستگی کشوری به صورت خویش‌فرما

در اجرای بند «الف» ماده (۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، کارمندان مشترک صندوق بازنشستگی کشوری (که من‌بعد در این دستورالعمل صندوق نامیده می‌شود) چنانچه از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۶ از دستگاه اجرایی متبوع خود بازخرید خدمت، مستعفی یا اخراج شده یا از مرخصی بدون حقوق استفاده نموده و یا به دستگاه اجرایی دیگر منتقل شوند، در صورت تمایل و با ارائه تقاضای کتبی، مشروط به عدم دریاف یا انتقال تمام یا قسمتی از کسور پرداختی، می‌توانند با عقد قرارداد و با رعایت مفاد این دستورالعمل به شرح بندهای آتی بدون محدودیت زمانی همچنان به اشتراک خود در صندوق ادامه دهند.

بخش اول: ادامه اشتراک در حالات بازخرید خدمت، استعفا، اخراج و مرخصی بدون حقوق

۱- این قبیل کارکنان می‌توانند تقاضای ادامه اشتراک در صندوق را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم مربوطه (بازخرید خدمت، استعفا، اخراج و مرخصی بدون حقوق) به مدیریت صندوق در استان مربوطه ارائه نموده و پس از عقد قرارداد ادامه اشتراک، کسور بازنشستگی سهم خود و کارفرما را با رعایت موارد زیر به حساب صندوق واریز نمایند:

الف- مبنای محاسبه کسور پرداختی، آخرین حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر مشمول برداشت کسور، در حکم کارگزینی زمان استغال در دستگاه اجرایی متبوع خواهد بود.

ب- نرخ کسور بازنشستگی سهم کارمند و کارفرما مطابق مقررات مورد عمل صندوق تعیین می‌شود.

ج- میزان کسور بازنشستگی اعم از سهم کارمند و کارفرما در ابتدای هر سال معادل ضریب افزایش سالانه حقوق مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری افزایش می‌یابد.

د- اولین ماه افزایش موضوع بند (ج) علاوه بر کسور بازنشستگی به حساب صندوق واریز می‌شود.

هـ- چنانچه تقاضای ادامه اشتراک ظرف مدت مذکور در بند (۱) ارائه شود، ادامه اشتراک با پرداخت کسور معوقه از تاریخ اجرای حکم و در غیر اینصورت از تاریخ تقاضا خواهد بود و در مورد اخیر فاصله زمانی اجرای حکم تا تاریخ تقاضا جزو سابقه اشتراک در صندوق منظور نخواهد شد.

و- متقاضیان ادامه استراک در صندوق مکلفند کسور بازنشستگی هر ماه را حداکثر تا پایان ماه بعد به حساب صندوق واریز نمایند.

ز- در صورتی که پرداخت کسور بازنشستگی حداکثر تا سه ماه متوقف شود، مشترک می‌تواند با پرداخت یک‌جای کسور معوقه با احتساب خسارت دیرکرد به میزان نیم در هزار به ازای هر روز تأخیر، همچنان به اشتراک خود در صندوق ادامه دهد. توقف پرداخت به مدت بیش از سه ماه، موجب انفساخ قرارداد بوده و ادامه اشتراک منوط به تقاضا و عقد قرارداد جدید مطابق مقررات این دستورالعمل خواهد بود و در این صورت مدت توقف پرداخت کسور، جزو سوابق اشتراک در صندوق محسوب نمی‌شود.

۲- متقاضیان ادامه اشتراک در صندوق که رابطه استخدامی آنان با دستگاه متبوع خود به دلیل بازخرید خدمت، استعفاء یا اخراج قطع شده باشد با رعایت موارد زیر حسب مورد از حقوق بازنشستگی، از کارافتادگی و وظیفه وراث استفاده خواهند نمود:

الف- مشترک می‌تواند در صورت دارا بودن حداقل سی سال سابقه پرداخت کسور یا دارا بودن حداقل ۶۵ سال سن با لااقل ۲۵ سال سابقه پرداخت کسور، درخواست بازنشستگی نماید و صندوق مکلف به قبول آن است.

ب- حقوق وظیفه از کارافتادگی پس از تأیید مراتب از کارافتادگی کلی مشترک از سوی کمیسیون پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید کمیته ذیربط در صندوق و نیز حقوق وظیفه ورثه در صورت فوت مشترک به تناسب مدت پرداخت کسور با رعایت مقررات عمومی مورد عمل صندوق در خصوص از کار افتادگی و فوت عادی محاسبه و برقرار می‌گردد.

ج- در برقراری حقوق بازنشستگی و حقوق وظیفه از کارافتادگی و حقوق وظیفه وراث، قوانین و مقررات مورد عمل صندوق نظیر روش محاسبه حقوق، افزایش بابت پرداخت کسور مازاد بر سی‌سال و نیز حداقل و حداکثر حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب هیأت وزیران رعایت می‌شود.

د- تعیین ورثه مشمول دریافت حقوق وظیفه مشمولین این دستورالعمل و سهم هر یک از آنان با رعایت مواد ۸۶ و ۸۷ قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن می‌باشد.

۳- کارکنانی که بعد از ۱/۱/۱۳۹۶ در طول استفاده از مرخصی بدون حقوق با پرداخت کسور بازنشستگی در اشتراک صندوق باقی می‌مانند، در مدت مزبور صرفاً از لحاظ پرداخت کسور تابع مقررات این دستورالعمل بوده و پس از خاتمه مرخصی و ادامه اشتغال و نیز در مواردی که قبل از اشتغال مجدد بازنشسته، از کارافتاده و یا فوت شوند، از لحاظ برقراری حقوق بازنشستگی و وظیفه تابع مقررات استخدامی مربوط و مقررات عمومی مورد عمل صندوق خواهند بود.

بخش دوم- ادامه اشتراک در صورت انتقال

۴- کارمندان شاغل مشترک صندوق که به موجب قوانین و مقررات مربوط از یک دستگاه اجرایی به دستگاه اجرایی دیگر منتقل شده و دستگاه محل انتقال آنان تابع صندوق بیمه‌ای دیگری باشد، می‌توانند با تقاضای کتبی کماکان در اشتراک صندوق باقی بمانند. در این صورت، دستگاه محل انتقال (مقصد) مکلف است کسور بازنشستگی آنان اعم از سهم کارمند و کارفرما و مقرری ماه اول را بر اساس مقررات مورد عمل صندوق کسر و به حساب صندوق واریز نماید. بازنشستگی، ازکارافتادگی و برقراری وظیفه وراث در مورد مشمولین این بند با رعایت مقررات عمومی مورد عمل صندوق می‌باشد.

بخش سوم- سایر مقررات

۵- آن بخش از سوابق خدمت غیررسمی تمام وقت و قابل قبول دولتی متقاضی ادامه اشتراک که در هنگام اشتغال ارائه و در احکام کارگزینی صادره از سوی دستگاه اجرایی از نظر ترفیع پایه، افزایش سنواتی، امتیاز حق شغل، ارتقاء گروه یا طبقه و عناوین مشابه منظور شده باشد و همچنین مدت حضور داوطلبانه در جبهه (موضوع ماده ۲۷ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران) مشروط به آن‌که متقاضی ادامه اشتراک، حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ عقد قرارداد نسبت به تعیین بدهی ایام مذکور (حداکثر سی سال) بر مبنای بیست و دو و نیم درصد (۲۲.۵%) آخرین حقوق و فوق‌العاده های مشمول کسور بازنشستگی در زمان قطع رابطه استخدامی اقدام نماید، مدت مذکور به عنوان سابقه خدمت قابل قبول از لحاظ بازنشستگی و وظیفه محسوب می‌گردد. هر گونه درخواست در موارد فوق پس از سپری شدن ۶ ماه مهلت مقرر تحت هیچ شرایطی پذیرفته نمی‌شود.

۶- افراد واجد شرایط در ماده ۳۰ قانون برنامه پنجم توسعه (بازخرید، استعفا، اخراج) می‌توانند با ارائه تقاضای کتبی و عقد قرارداد از تاریخ ثبت تقاضا نسبت به ادامه اشتراک ادامه دهند.

افراد موضوع ماده ۳۰ قانون برنامه پنجم توسعه که بر اساس قوانین و مقررات مربوطه از مرخصی بدون حقوق استفاده نموده‌اند، مشروط به اینکه مرخصی بدون حقوق آنان تا زمان تقاضا در صندوق ادامه داشته باشد، ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ صدور این دستورالعمل مهلت دارند با ارائه تقاضای کتبی و عقد قرارداد نسبت به پرداخت کسور بازنشستگی مدت مرخصی استفاده شده طبق مقررات مورد عمل صندوق شامل سهم مستخدم، کارفرما و مقرری ماه اول با احتساب جریمه دیرکرد مربوطه به مأخذ نیم در هزار برای هر روز تأخیر اقدام نمایند، در این صورت مدت مذکور به عنوان سابقه لازم برای بازنشستگی محسوب خواهد شد.

۷- کارکنان موضوع این دستورالعمل در مدتی که با عقد قرارداد در اشتراک صندوق قرار دارند، در مورد نقل و انتقال کسور یا حق بیمه بین صندوق‌های بیمه و بازنشستگی و پرداخت مابه‌التفاوت تابع قوانین و مقررات عمومی می‌باشند.

۸- قوانین و مقررات استخدامی مورد  عمل دستگاه ذی‌ربط جز در مواردی که در این دستورالعمل تصریح شده است، در خصوص کارکنانی‌که به دنبال قطع رابطه استخدامی با دستگاه (بازخرید خدمت، استعفا، اخراج) به اشتراک در صندوق ادامه داده‌اند قابل اجرا نیست و صندوق در قبال این افراد صرفاً مطابق مقررات این دستورالعمل و بر اساس قرارداد منعقده رفتار می‌نماید و این افراد پس از برقراری حقوق بازنشستگی یا وظیفه صرفاً از افزایش سالانه حقوق معادل افزایش سالانه مصوب هیأت وزیران استفاده می‌نمایند.

۹- کارکنانی‌که در اجرای احکام قانونی مقرر در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه حسب تقاضا به اشتراک خود در صندوق ادامه داده و اشتراک آنان تا ۱/۱/۱۱۳۹۶ ادامه داشته است، از تاریخ مزبور به بعد با رعایت مقررات این دستورالعمل می‌توانند همچنان در اشتراک باقی بمانند.

۱۰- قرارداد موضوع این دستورالعمل توسط صندوق تنظیم و به امضای مدیر صندوق در استان‌ها و متقاضی اشتراک می‌رسد و امضای قرارداد توسط متقاضی به منزله اطلاع و آگاهی از مفاد این دستورالعمل است.

۱۱- متقاضیان ادامه اشتراک مکلفند در مدت قرارداد کسور بازنشستگی و مقرری ماه اول را به حساب شماره ۰۱۰۷۷۷۷۷۷۷۰۰۶ صندوق نزد بانک صادرات ایران شعبه میدان جهاد در تهران واریز و رسید بانکی را به مدیریت صندوق در استان تحویل و تأییدیه دریافت دارند.

محمود اسلامیان- مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام