کتاب استخدامی اداری ها
حق بیمه و بازنشستگی

حدود تکلیف صندوق بازنشستگی به پرداخت حق عائله‌مندی، اولاد و عیدی

صندوق بازنشستگی کشوری تکلیفی در خصوص پرداخت حق عائله‌مندی، اولاد و عیدی به اشخاصی که حد فاصل سال‌های 1382 الی 1387 بازخرید کرده و تاریخ بازنشستگی آنها در سال‌های 1385 و 1387 می‌باشد ندارد (دادنامه شماره 170 مورخ 10/2/1398 دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: 170

تاریخ دادنامه: 10/2/1398

شماره پرونده: 98/261

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای علیرضا چاره پو

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری 

گردش کار: اشخاصی که در اجرای حکم مذکور بازخرید شده و با پرداخت کل حق‌السهم مربوط، مشترک صندوق بازنشستگی بوده اند و پس از رسیدن به شرایط بازنشستگی، بازنشسته شده‌اند با تقدیم دادخواست به طرفیت صندوق بازنشستگی کشوری حق عائله مندی، اولاد و عیدی را درخواست کرده‌اند که شعب دیوان در رسیدگی به دادخواست آنها به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه 22 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900086735 با موضوع دادخواست آقای علیرضا چاره پو به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته احقاق حق عائله‌مندی و حق اولاد به موجب دادنامه شماره 9209970902202235- 18/12/1392 به شرح زیر رأی صادر کرده است: 

در خصوص شکایت آقای علیرضا چاره پو به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری بخواسته فوق لایحه دفاعیه و با عنایت به محتویات پرونده بالاخص مدارک تقدیمی وسیله شاکی و نبودن دلیلی بر استحقاق و بازخریدی وی که دلالت بر صحت اقدامات و تصمیمات مشتکی عنه داشته و بر همین اساس چون تخلفی از قوانین و مقررات ذیربط در این مورد مشهود نیست و ایراد موجهی از سوی شاکی به عملکرد آن مرجع وارد نگردیده است و خواسته مطروحه فوق الذکر بنا بر کیفیت موجود قابلیت تحقق را ندارد و الزام طرف شکایت به اجابت خواسته مزبور فاقد مبنای قانونی است و مستنداً به ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است.

رأی مذکور به موجب رأی شماره 9309970955600770- 29/9/1393 شعبه 6 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است. 

ب: شعبه 21 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900085416 با موضوع دادخواست آقای ابوالفضل جعفری مرام به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته احقاق حق و مزایای حقوق (عایله مندی- اولاد- عیدی) به موجب دادنامه شماره 9109970902100803- 27/3/1391 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص دعوای آقای ابوالفضل جعفری مرام به طرفیت سازمان بازنشستگی به خواسته فوق الذکر نظر به اینکه طرف شکایت دلیلی بر اینکه مزایا مورد درخواست مختص ایام اشتغال بوده و نامبرده فوق با بازخرید کردن خویش عملاً از این مزایا محروم گردیده و دلیلی هم که اثبات نماید این امور از مزایای بازنشستگی نبوده و به همه بازنشستگان مـی بایست تعلق نمی گیرد [نمی گرفت] ارائـه نـداده است بلکه در فیش حـقوقی ارائه شده این مزایا در قسمت حقوق و مزایا قید گردیده است و از طرفی وفق ماده 8 مصوبه هیأت وزیران که در راستای اجرایی شدن بند ب مـاده 127 قانون بـرنامه سـوم توسعه کارکنانی کـه در راستای این مصوبه بازخرید می شوند با پرداخت کل حق السهم مربوط کماکان و حسب مقررات مربوط از مزایای بیمه خدمات درمانی و بازنشستگی می‌توانند بهره‌مند شوند بنابراین ضمن رد دفاعیات بلاوجه طرف شکایت حکم به ورود دعوای مطروحه بر اساس مقررات مربوط صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.

ج: شعبه 21 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900085397 با موضوع دادخواست آقای محمد رزمی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته احقاق حق و مزایای حقوق (عائله‌مندی- اولاد- عیدی) به موجب دادنامه شماره 9109970902100808- 27/3/1391 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص دعوای آقای محمد رزمی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته فوق الذکر نظر به اینکه طرف شکایت دلیلی بر اینکه خواسته فوق از مزایای ایام اشتغال می باشد و نامبرده با بازخرید کردن خود عملاً از این مزایا محروم می گردد و دلیلی هم که اثبات نماید این امور از مزایای بازنشستگی نمی باشد ارائه ننموده و از طرفی برخورداری وی از این امتیاز (بازنشستگی) با توجه به بازخرید نمودن خود بر اساس مصوبه شماره 5088/ت68858- 18/12/1382 هیأت وزیران می باشد و در موارد مخالف با اصل باید بر موضع نص و تعیین اکتفا نمود که همانا برخورداری از بازنشستگی و پرداخت مزایا است بنابراین دعوای مطروحه دارای وجاهت قانونی و حکم به ورود آن صادر می شود. این رأی قطعی است. این رأی مستند به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10/2/1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: با توجه به حکم بند 92 قانون بودجه سال 1391 که مقرر شده است «به دولت اجازه داده می‌شود به منظور ساماندهی و پرداخت به موقع کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد و عیدی بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگان و مـوظفین کشوری، اعتبار مربوط به اقلام مذکور را از بودجه دستگاه‌های اجرایی و ملی استانی کسر و به اعتبارات هزینه‌ای صندوق مذکور اضافه نماید.» و با عنایت به اینکه تاریخ بازخرید از خدمت شاکیان حد فاصل سال‌های 1382 الی 1387 و تاریخ بازنشستگی آنها در سالهای 1385 و 1387 بوده است و از طرفی تا تاریخ تصویب و اجرای مقرره قانونی مذکور، تکلیفی متوجه صندوق بازنشستگی کشوری از حیث خواسته شاکیان نبوده است، بنابراین رأی شماره 2235- 18/12/1392 شعبه 22 بدوی دیوان عدالت اداری که در شعبه 6 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 770- 29/9/1393 عیناً تأیید شده و به رد شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 بـرای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

 مرتضی علی اشراقی- معاون قضایی دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام