کتاب استخدامی اداری ها
حق بیمه و بازنشستگی

رای وحدت رویه در خصوص عدم استحقاق بازنشستگان کمیته امداد امام خمینی (ره) در بهره مندی از مزایای عائله مندی و اولاد

رای وحدت رویه در خصوص عدم استحقاق بازنشستگان کمیته امداد امام خمینی (ره) در بهره مندی از مزایای عائله مندی و اولاد (دادنامه شماره ۱۴‍۰۲۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰۲۱۹‍۰‍۰‍۰۵ مورخ ۱۴‍۰۲/‍۰۸/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۰۰۰۵

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۸/۲۳

شماره پرونده: ۰۱۰۷۱۵۱- ۰۱۰۷۱۴۶-۰۱۰۷۱۴۵- ۰۱۰۶۱۱۹-۰۱۰۶۰۳۷-۰۱۰۵۹۲۷-۰۱۰۵۹۱۶-۰۱۰۴۷۵۰

۰۱۰۷۵۳۲-۰۱۰۷۱۶۴-۰۱۰۷۱۵۷-۰۱۰۷۱۵۶-۰۱۰۷۱۵۵-۰۱۰۷۱۵۴-۰۱۰۷۱۵۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کنندگان تعارض: آقایان محمد واحدی جهود بجاری، عظیم پاکدامن، بهروز عباسی، هادی بادپا، غلامرضا نویدکیا، هادی کرمانی، علی رضا رحمانی ترکمن، سید لقمان حسینی، عباس مثمری شلمانی، آیت اله رشیدی و احمد اشرفی

موضوع: اعلام تعارض در آرای صادر شده از سوی شعب دیوان عدالت اداری در رابطه با موضوع استحقاق یا عدم استحقاق بازنشستگان کمیته امداد امام خمینی (ره) در بهره مندی از مزایای عائله مندی و اولاد برابر شاغلین دستگاه های دولتی

گردش کار: در رابطه با دادخواست بازنشستگان کمیته امداد امام خمینی (ره) به خواسته الزام ادارات کل تأمین اجتماعی استان ها به پرداخت کمک هزینه عائله مندی و اولاد برابر شاغلین دستگاه های دولتی، شعب دیوان عدالت اداری آرای متعارض صادر کرده اند؛ با این توضیح که برخی از شعب از جمله شعبه ۶۸ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۳۰۸۶۱۸۷-۱۴۰۰/۱۱/۲۳ و شعبه ۴۹ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۲۸۴۰۴۶۵-۱۴۰۰/۱۰/۲۸، با استناد به رای وحدت رویه شماره ۸۵۵ الی ۸۶۸ مورخ ۱۳۹۹/۷/۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین ماده ۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ که پرداخت کمک هزینه عائله مندی و اولاد مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و قانون مذکور را در مورد شاغلین و بازنشستگان، به نحو یکسان مقرر داشته و تبصره ۴ ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری که در مورد کارمندان دولت که قبل از قانون مدیریت خدمات کشوری بازنشسته شده اند مقرر داشته: «کمک هزنیه عائله مندی و اولاد بازنشستگان و وظیفه بگیران معادل شاغلین افزایش می یابد.» و مستدل به اینکه کارمند بازنشسته مستخدم در دستگاه های دولتی چه در زمان حاکمیت قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و چه در زمان حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری، بعد از بازنشستگی نیز مستحق دریافت کمک هزینه عائله مندی و اولاد مطابق شاغلین هستند، به ورود شکایت مبنی بر پرداخت کمک هزینه عائله مندی و اولاد بازنشستگان کمیته امداد امام خمینی برابر شاغلین دولت رای صادر کرده اند. آرای مذکور به موجب دادنامه های شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۴۲۸۴۰۰-۱۴۰۱/۲/۲۶ (صادر شده از شعبه ۱۹ تجدیدنظر) و شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۳۳۹۲۶۵- ۱۴۰۱/۲/۱۸ (صادر شده از شعبه ۱۷ تجدیدنظر) تأیید شده اند.

از سوی دیگر شعبه ۲۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۷۷۵۶۹۶-۱۴۰۱/۴/۵، شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۲۵۲۷۶۴-۱۴۰۱/۲/۷ و شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۱۲۲۷۶۳۳-۱۴۰۱/۵/۳۰ در رابطه با موضوع پرداخت کمک هزینه عائله مندی و اولاد بازنشستگان کمیته امداد امام خمینی (ره)، ضمن نقض آرای صادر شده از سوی شعب بدوی دیوان عدالت اداری و با این استدلال که رای وحدت رویه شماره ۸۵۵ الی ۸۶۸-۱۳۹۹/۷/۸ هیأت عمومی دیوان، مبنی بر بهره مندی از کمک هزینه عائله مندی و اولاد بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول صندوق تأمین اجتماعی، شامل بازنشستگان دستگاه های دولتی مشمول صندوق مربوطه بوده که تجدیدنظر خواندگان به عنوان بازنشسته کمیته امداد امام خمینی (ره) به دلیل غیردولتی بودن محل اشتغالشان از شمول رای وحدت رویه مذکور خروج موضوعی دارند، به رد شکایت رای صادر کرده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیأت عمومی

الف. درخصوص موضوع «استحقاق یا عدم استحقاق کارکنان بازنشسته کمیته امداد امام خمینی (ره) برای بهره‌مندی از مزایای عائله‌مندی و اولاد که به شاغلین در دستگاه های دولتی تعلّق می‌گیرد»، تعارض در آراء اعلام شده محرز است.

ب. اولاً کمیته امداد امام خمینی (ره) به موجب بند (۴) ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب سال ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی به عنوان مؤسسه عمومی غیردولتی شناخته شده است. ثانیاً قانونگذار پس از ارائه تعریفی از مؤسسه عمومی غیردولتی در ماده (۳) قانون مدیریت خدمات کشوری، به موجب ماده ۱۱۷ قانون مذکور این مؤسسات را از شمول مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری مستثناء کرده است و لذا کمیته امداد امام خمینی (ره) نیز از شمول مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری خارج است.

ثالثاً براساس مفاد رای وحدت رویه شماره ۸۵۵ الی ۸۶۸ مورخ ۱۳۹۹/۷/۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، پرداخت کمک هزینه عائله­‌مندی و اولاد به شاغلین و بازنشستگان به نحو یکسان منوط به این است که تحت شمول قانون مدیریت خدمات کشوری یا قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت باشند و این در حالی است که براساس حکم مقرر در ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارکنان کمیته امداد از شمول مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری خارج بوده و در نتیجه الزام به پرداخت مزایای عائله‌مندی و اولاد که اصولاً به شاغلین دستگاه های دولتی تعلّق می‌گیرد به بازنشستگان کمیته امداد امام خمینی (ره) براساس رای وحدت رویه مذکور مبنای حقوقی ندارد.

بنا به مراتب فوق، آرای صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردشکار مبنی بر رد شکایت که متضمن عدم استحقاق کارکنان بازنشسته کمیته امداد امام خمینی (ره) به بهره‌مندی از مزایای عائله‌مندی و اولاد برابر شاغلین در دستگاه های دولتی است، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای براساس ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) برای شعب دیوان عدالت اداری و مراجع اداری و همچنین برای هیأت های تخصصی و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد رسیدگی به خواسته ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم‌الاتباع است.

حکمتعلی مظفری- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام