کتاب استخدامی اداری ها
حق بیمه و بازنشستگی

احتساب فوق‌العاده جذب در حقوق و پاداش بازنشستگی در سازمان انتقال خون

مطابق ماده 68 و تبصره ماده 76 قانون مدیریت، «فوق العاده جذب» جزو فوق العاده‌ای قابل پرداخت و قابل احتساب در حقوق بازنشستگی و پاداش پایان خدمت احصاء و تجویز نشده است (دادنامه شماره 2897- 2896 مورخ 10/10/1398 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه : 2897- 2896

تاریخ دادنامه: 10؍10؍1398 

شماره پرونده: 9803640، 9802633

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای ابراهیم زنگی آبادی و خانم نسرین تشکری زاده

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری 

 گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته الزام به احتساب فوق العاده جذب در حقوق بازنشستگی و پاداش پایان خدمت، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده اند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

 الف: شعبه 50 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 9409980957502427، 9409980957502474، 9409980957502475، 9409980957502473، 9409980957502472 با موضوع دادخواست های خانم ها و آقایان نسرین تشکری زاده، شهربانو دهقان نژاد، طاهره نیکویی ماهانی، رضا فرجود و منصور باغبانی به طرفیت 1- سازمان انتقال خون 2- سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته برقراری حق جذب در حکم زمان بازنشستگی و محاسبه پاداش زمان بازنشستگی با احتساب حق جذب زمان اشتغال (الزام به برقراری حق جذب) به موجب دادنامه های شماره 9509970957502000-25؍7؍1395، 9509970957501185، 9509970957501184-20؍6؍1395، 9509970957500878-7؍6؍1395 و 9509970957502001-25؍7؍1395 به شرح زیر رأی صادر کرده است: 

بر اساس بند «الف» از ماده چهل و نهم قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 27؍12؍1384 و بند «ب» از ماده بیستم قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 15؍10؍1389 دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و فرهنگستان های تخصصی بـه صورت هیأت امنایی اداره می شوند و از حیث امور اداری، مـالی و استخدامی مستقل می باشند و تابع مقررات عمومی از جمله قانونی استخدام کشوری و قانون مدیریت خدمات کشوری و … نمی باشند. طبق همین تجویز قانونی فوق العاده ایی تحت عنوان فوق العاده جذب برای اعضاء هیأت علمی در نظر گرفته شد که پس از آن به اعضاء غیر هیأت علمی نیز تسری داده شد. در رابطه با این موضوع که آیا فوق العاده موصوف مشمول کسورات بازنشستگی است یا خیر؟ بین دانشگاه ها و سازمان بازنشستگی اختلاف ایجاد شد و سازمان بازنشستگی به استناد ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری معتقد بود که در ماده یاد شده فوق العاده های مشمول برداشت کسور بازنشستگی با تصریح نام احصا شده اند و از فوق العاده جذب موصوف نامی برده نشده است. هیأت وزیران جهت حل اختلاف پیش آمده در تاریخ 27؍2؍1388 تشکیل جلسه داد و مصوبه ایی به شماره 49236؍ت-5؍3؍1388 به تصویب رساند که به شرح بند نخست آن فوق العاده های مصوب هیأت های امنا مندرج در حکم کـارگزینی کارکنان دانشگاه هـا و مـوسسات آمـوزش عـالی اعـم از اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی مانند فوق العاده جذب ویژه و بهره وری مشمول کسورات بازنشستگی است. تاریخ تصویب این مصوبه بعد از حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری (1؍1؍1388) می باشد که خود نشان می دهد همچنان که در قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه آمده است مصوبات هیأت امنا هرچند مغایر قوانین عام باشند، قابلیت اجرایی دارند و با توجه به اینکه پس از آن کارکنان سازمان انتقال خون هم براساس مصوبه یاد شده قرار گرفتند به نحوی که حسب مدارک موجود از سال 1390حق جذب یاد شده در حکم کارگزینی شاکی لحاظ شده است وکسورات بازنشستگی نیز از آن کسر شده است بنابراین مستند به قوانین یاد شده و ماده دهم قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره در بازه زمانی بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی شماره 9509970957502000-25؍7؍1395 شعبه 26 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9609970955903799-5؍12؍1396 با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به اینکه تجدیدنظر خوانده در زمان اشتغال مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است که مبنای قانونی پرداخت حقوق و مزایا به وی، فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است و سازمان متبوع وی از شمول بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه و بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه … خارج بوده است، لذا موجب قانونی برای پرداخت فوق العاده جذب هیأت امناء به تجدیدنظر خوانده و به تبع آن احتساب آن در پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگی وجود نداشته است. بر این اساس، مستنداً به قسمت اخیر ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن پذیرش تجدیدنظر خواهی و نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به رد شکایت صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است.

 ولیکن آراء شماره 9509970957501185-20؍6؍1395، 9509970957501184-20؍6؍1395، 9509970957500878-7؍6؍1395، 9509970957502001-25؍7؍1395 به موجب دادنامه های شماره 9609970955903015 – 20؍9؍1396، 9609970955902969 – 14؍9؍1396، 9609970955903016 -20؍9؍1396 و 9509970957502001-25؍7؍1395 شعبه 26 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.

 ب: شعبه اول بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9509980900101179 با موضوع دادخواست آقای ابراهیم زنگی آبادی به طرفیت سازمان بازنشستگی- اداره کل انتقال خون استان کرمان و به خواسته الزام به برقراری حق جذب و فوق العاده هیأت امنایی در حکم بازنشستگی- پرداخت پاداش پایان خدمت بر اساس کلیه ردیفهای مشمول کسور بازنشستگی به موجب دادنامه شماره 9609970900100015-5؍1؍1396 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

 در خصوص شکایت مذکور به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان انتقال خون کرمان با عنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه اولاً: سازمان انتقال خون زیر نظر وزارت بهداشت بوده ثانیاً: دانشگاه ها و موسسات پژوهشی براساس بند ب ماده 20 از قانون برنامه پنجم توسعه تابع مقررات عمومی از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند بلکه بر اساس مصوبات هیأت امناء اداره می شوند و از طرفی حسب مفاد ابلاغهای کارگزینی صادره از سازمان متبوع در سال 1395 فوق العاده جذب هیأت امنا در حکم کارگزینی قید و مبلغ آن نیز تعیین گردیدهو کسورات مربوطه نیز کسر شده علیهذا شکایت مطروحه وارد بوده و مستنداً به ماده 10 از قانون دیوان حکم به ورود شکایت و پرداخت حقوق بازنشستگی بر اساس معدل 2 سال آخر بازنشستگی با لحاظ فوق العاده جذب توسط طرف اول شکایت و پرداخت پاداش پایان خدمت به استناد ماده 78 از آیین نامه اداری استخدامی اعضاء غیر هیأت علمی بر اساس آخرین حقوق دریافتی توسط طرف دوم شکایت صادر می شود. رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

 در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور، شعبه 26 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9709970955902140-11؍6؍1397 با استدلال زیر چنین رأیی صادر کرده است:

 با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولاً: در خصوص قبل از تاریخ 5؍10؍1394 با عنایت به مفاد رأی وحدت رویه 318–317  مورخ 25؍2؍1397 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تجدیدنظر خوانده از مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و نمی تواند تابع مقررات و مصوبات هیأت امنای موضوع بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه … باشد. ثانیاً: در خصوص بعد از تاریخ 5؍10؍1394 و اجرایی شدن مصوبه 751 جلسه مورخ 5؍10؍1393 شـورای عـالی انقلاب فرهنگی دایر بـر تسری حکم بنـد مـذکور به سازمان انتقال خـون، نظر به اینکه مفاد بند ب فوق الذکر، حسب مفاد آن، ناظر به امور مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی است که با توجه به جایگاه، اهداف و وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی، تسری آن، خارج از حدود صلاحیت این شورا بوده و از سوی این شعبه قابل ترتیب اثر نمی باشد. با توجه به مراتب مذکور، تجدیدنظر خوانده برای محاسبه فوق العاده های مصوب هیأت امنا در پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگی خود استحقاقی نداشته و مستنداً به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.

 ج: شعبه 39 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9509980957600389 با موضوع دادخواست آقای حسین نوروزی به طرفیت 1- اداره کل انتقال خون استان کرمان 2- صندوق بازنشستگی کشوری و به خواسته الزام به محاسبه و اعمال فوق العاده جذب مصوب هیأت امنا در میزان بازنشستگی و الزام طرف دوم به پذیرش و اصلاح حکم بازنشستگی به موجب دادنامه شماره 9609970957601036-28؍11؍1396 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

 با بررسی اوراق محتویات پرونده در خصوص شکایت شاکی به شرح دادخواست تقدیمی مبنی بر الزام به محاسبه و اعمال فوق العاده جذب مصوبه هیأت امنا در میزان بازنشستگی الزام طرف دوم به پذیرش و اصلاح حکم بازنشستگی و با توجه به جوابیه طرف شکایت و نظر به اینکه بر اساس مصوبه وزارت بهداشت به شماره 65636؍ ت48093-7؍4؍1391 دولت مجاز گردیده از تاریخ 1؍4؍1391 و نامه شماره 209؍1556؍د-31؍4؍1391 معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت بهداشت دولت مجاز گردیده از تاریخ 1؍4؍1391 فوق العاده جذب اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه های عـلوم پزشکی را در احـکام کارکنان ستـادی خـود منظور کند و این فوق العاده به عنوان فوق العاده مستمر قلمداد نموده و کسورات آن نیز کسر و به صندوق سازمان بازنشستگی پرداخت شده است و نظر به اینکه بر اساس بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و وزارتخانه های بهداشت و علوم بدون الزام به رعایت مقررات حاکم و بر اساس مصوبه هیأت امنا اختیار عمل را داشته است در راستای حق مکتسبه قبلی و اصل انتظار مشروع شکایت شاکی رو صحیح تشخیص داده و حکم به ورود شکایت به شرح خواسته مستندا به مواد 10 و 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می گردد. رأی صادره وفق ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

 رأی مذکور به موجب رأی شماره 9709970959301010-7؍3؍1397 شعبه 23 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

 د: شعبه 45 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9409980957002420 با موضوع دادخواست خانم اشرف پور ابولی شرف آبادی به طرفیت 1- سازمان انتقال خون 2- سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته برقراری حق جذب در حکم زمان بازنشستگی و محاسبه پاداش زمان بازنشستگی با احتساب حق جذب زمان اشتغال ( الزام به برقراری حق جذب) به موجب دادنامه شماره 9509970957002024-20؍11؍1395 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

 بر اساس بند الف از ماده چهل و نهم قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 27؍12؍1384 و بند (ب) از ماده بیستم قانون برنامه پنجم مصوب 15؍10؍1389 دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و فرهنگستان های تخصصی به صورت هیأت امنایی اداره می شوند و از حیث امور اداری، مالی و استخدامی مستقل می باشند و تابع مقررات عمومی از جمله قانونی استخدام کشوری و قانون مدیریت خدمات کشوری و … نمی باشد. طبق همین تجویز قانونی فوق العاده ایی تحت عنوان فوق العاده جذب برای اعضاء هیأت علمی در نظر گرفته شد که پس از آن به اعضاء غیر هیأت علمی نیز تسری داده شد. در رابطه با این موضوع که آیا فوق العاده موصوف مشمول کسورات بازنشستگی است یا خیر؟ بین دانشگاه ها و سازمان بازنشستگی اختلاف ایجاد شد و سازمان بازنشستگی به استناد ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری معتقد بود که در ماده یاد شده فوق العاده های مشمول برداشت کسور بازنشستگی با تصریح نام احصا شده اند و از فوق العاده جذب موصوف نامی برده نشده است. هیأت وزیران جهت حل اختلاف پیش آمده در تاریخ 27؍2؍1388 تشکیل جلسه داد و مصوبه ایی به شماره 49236؍ت-5؍3؍1388به تصویب رساند که به شرح بند نخست آن فوق العاده های مصوب هیأت های امنا مندرج در حکم کارگزینی کارکنان دانشگـاه هـا و مـوسسات آموزش عالی اعم از اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی مانند فوق العاده جذب ویژه و بهره وری مشمول کسورات بازنشستگی است. تاریخ تصویب این مصوبه بعد از حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری (1؍1؍1388) می باشد که خود نشان می دهد همچنان که در قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه آمده است مصوبات امنا هر چند مغایر قوانین عام باشند. قابلیت اجرایی دارند و با توجه به اینکه پس از آن کارکنان سازمان انتقال خون هم براساس مصوبه یاد شده قرار گرفتند به نحوی که حسب مدارک موجود از سال 1390 حق جذب یاد شده در حکم کارگزینی شاکی لحاظ شده است و کسورات بازنشستگی نیز از آن کسر شده است بنابراین مستند به قوانین یاد شده و ماده دهم قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره بازه زمانی بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

 رأی مذکور به موجب رأی شماره 9609970955903128-13؍10؍1396 شعبه 26 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

 هـ: شعبه 28 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9509980904100944 با موضوع دادخواست خانم مریم نظری نسب به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری- اداره کل انتقال خون استان کرمان و به خواسته الزام به برقراری حق جذب و فوق العاده هیأت امنا در حکم بازنشستگی پرداخت پاداش پایان خدمت بر اساس کلیه ردیفهای مشمول کسور بازنشستگی به موجب دادنامه شماره 9609970904101420-21؍8؍1396 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

 با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده مطابق بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه دانشگاه ها و موسسات عالی و پژوهشی بر اساس مصوبات هیأت امنا اداره می شوند و بند 1 تصویب نامه شماره هـ536 ت؍49236-5؍3؍1388 هیأت وزیران مقرر داشته فوق العاده های مصوب هیأت امنا مندرج در حکم کارگزینی کارکنان دانشگاه اعم از هیأت علمی و غیر هیأت علمی بند فوق العاده جذب مشمول کسورات بازنشستگی است مضافاً اینکه سازمان انتقال خون نیز اقدام به کسر کسورات بازنشستگی نموده است. لذا دلیل بر عدم بر قراری فوق العاده جذب در حکم بازنشستگی و سایر فوق العاده های مشمول کسورات بازنشستگی در حکم بازنشستگی و تسری آن در پاداش پایان خدمت وجود ندارد، بنابراین شکایت مطروحه موجه تشخیص و مستنداً به ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود آن صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعبتجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

 رأی مذکور به موجب رأی شماره 9709970959901236-3؍4؍1397 شعبه 29 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

 و: شعبـه 41 دیـوان عـدالت اداری در رسیـدگی بـه پرونده شمـاره 9409980904101816 با مـوضوع دادخواست آقای علی کریمی نژاد کیشکی به طرفیت 1- سازمان انتقال خون کرمان 2- سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته برقراری حق جذب در حکم بازنشستگی و محاسبه پاداش پایان خدمت با احتساب جذب به موجب دادنامه شماره 9509970904100460-17؍3؍1395 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

 با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده و لایحه جوابیه نظر به اینکه مصوبه شماره 49236؍ت536-5؍3؍1388 به موجب مصوبه شماره 42765؍214863-3؍11؍1388 اصلاح گردیده و نام وزارت بهداشتو درمان و آموزش پزشکی نیز درج و اضافه گردید و دلیلی بر لغو آن نیز ارائه نگردیده است و از آنجا که سازمان انتقال خون نیز از سازمانهای وابسته و متعلق به وزارتخانه مذکور می باشد بنابراین کارکنان سازمان یاد شده نیز مشمول مقررات مصوبه پیش گفته می گردد و مفاد مصوبه به آنها نیز تسری می یابد. لذا شکایت مطروحه در این خصوص موجه تشخیص و حکم به برقراری فوق العاده جذب در احکام بازنشستگی صادر می گردد و نیز با توجه به اینکه از فوق العاده جذب مذکور کسورات بازنشستگی کسر می گردیده است و سازمان انتقال خون نیز دلیلی بر خلاف این ارائه ننموده است لذا عدم احتساب آن از سوی سازمان مذکور در پاداش پایان خدمت بر خلاف مقررات می باشد بنابراین شکایت مطروحه موجه تشخیص و حکم به پرداخت پاداش پایان خدمت بااحتساب فوق العاده جذب توسط سازمان انتقال خون صادر می گردد ولیکن با توجه به اینکه پاداش پایان خدمت ارتباطی به صندوق بازنشستگی ندارد لذا در این خصوص قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعبتجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

 رأی مذکور به موجب رأی شماره 9609970956002457-17؍8؍1396 شعبه 27 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10؍10؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب-

اولاً: بند 1 تصویب نامه شماره 49236؍ت536هـ-5؍3؍1388هیأت وزیران که به طور مطلق تمامی فوق‌العاده‌های مصوب هیأت‌های امناء اعم از اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی را مشمول کسور بازنشستگی دانسته است به موجب نظریه شماره 54580؍679؍5-27؍10؍1388 رئیس مجلس مورد ایراد قانونی قرار گرفته است.

ثانیاً: بند 3 مصوبه مذکور، صرفاً کارکنان غیر هیأت علمی ستادی وزارت علوم و وزارت بهـداشت را مشمـول مصوبـات هیأت امناء منطقه (۲) پـژوهشی دانسته است در حالی که شاکیان پرونـده ها از کارکنان ستـادی وزارت بهـداشت نیستند بلکه از کارکنـان سازمان انتقال خون استان کرمان هستند.

ثالثاً: تصویـب‌نامـه شمـاره ۶۵۶۳۶؍ت۴۸۰۹۳هـ-7؍4؍1391 هیأت وزیـران مبنی بـر اینکه «فـوق العاده جـذب اعضـاى غیر هیـأت علمى دانشگاه هـا و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و همچنین فوق العاده جذب اعضای غیر هیأت علمی ستادهای وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تاریخ 1؍4؍1391 از محل درآمدهای اختصاصی آنها و سایر منابع نیز قابل پـرداخت است.» نیز منحصراً بر جواز پرداخت فوق العاده جذب به اعضای غیر هیأت علمی ستادی وزارتخانه های علوم و بهداشت دارد و حکم آن شامل کارکنان غیر ستادی وزارتخانه و کارکنان واحدها و مـوسسات تابعه آنان دلالت نمی شود.

رابعاً:مصوبـه جلسه شمـاره 751-11؍6؍1393 شورای عالی انقلاب فرهنگی (اصلاحی مورخ 11؍9؍1393) مبنی بر این که: « … از تاریخ ابلاغ این مصوبه، بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به کارکنان ستاد مرکزی، سازمان غذا و دارو و سازمان انتقال خون ایران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تسری می‌یابد.» به جهت مغایرت با قانون و اینکه مصوبه مذکور خارج از حدود اختیارات و وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد لذا قابل استناد و ترتیب اثر دادن در شعب دیوان عدالت اداری نیست و رأی وحدت رویه شماره‌ ۳۱۷ الی ۳۱۸-25؍2؍1397 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید همین امر می باشد.

با توجه به مراتب فوق و نظر به اینکه برابر مفاد رأی وحدت رویه شماره‌ ۳۱۷ الی ۳۱۸- 25؍2؍1397 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، کارکنان سازمان غذا و دارو که مشابه سازمان انتقال خون زیر مجموعه وزارت بهداشت می‌باشد از شمول مصوبات هیأت امنا خارج و تابع مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری هستند و با توجـه به این‌که مطابق ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری، مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی کارکنان مشمول قانون مدیریت، حقوق ثابت به اضافه فوق العاده های مستمر و فوق العاده بند 1۰ ماده 68 است و برابر ماده 107 قانون یاد شده، «پاداش پایان خدمت» به ازاء هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر می باشد و در ماده 68 و تبصره ماده 76 قانون مدیریت، «فوق العاده جذب» جزو فوق العاده‌ای قابل پرداخت و قابل احتساب در حقوق بازنشستگی و پاداش پایان خدمت احصاء و تجویز نشده است، بنابراین آراء صادر شده به رد شکایت در هر دو قسمت خواسته صحیح و موافق مقررات قانونی است. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

 محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

دادنامه مرتبط:

– شرایط احتساب و پرداخت فوق‌العاده جذب در حقوق و پاداش بازنشستگی و ذخیره مرخصی کارکنان سازمان غذا و دارو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام