کتاب استخدامی اداری ها
حق بیمه و بازنشستگی

قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث عده‌ای از کارمندان دولت

قانون مربوط به اجازه پرداخت وظیفه و مستمری درباره وراث عده ای از کارمندان دولت (مصوب 28/9/1338)

ماده واحده – وظیفه و مستمری و هزینه تحصیل اشخاص مشروحه ذیل تصویب و به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود از تاریخ تصویب این قانون‌از محل اعتبارات مربوطه که در مقابل اسامی آنها تعیین شده پرداخت نماید.

‌تبصره 1 – به بازماندگان کارمندان رسمی کشور و خدمتگزاران جزء که قبل از تصویب قانون اصلاح بازنشستگی مصوب تیر ماه 1337 مورث آنها‌فوت شده است و به واسطه کمبود سنین خدمت مشمول مقررات قانون بازنشستگی نشده هیچ گونه وظیفه یا مستمری دریافت نمی‌دارند از تاریخ‌تصویب این قانون نصف آخرین حقوق دریافتی زمان حیات مورث خود را برابر شرایط قانون بازنشستگی و وظیفه از اعتبار وزارتخانه یا بنگاهی که در‌آن اشتغال داشته‌اند دریافت خواهند داشت.

‌تبصره 2 – حقوق وظیفه و مستمری اعم از آن چه از صندوق بازنشستگی پرداخت می‌گردد یا از محل اعتبارات بودجه کل کشور درباره ورثه ذکور‌تا سن بیست سالگی و در صورت اشتغال به تحصیل تا خاتمه آن طبق گواهی وزارت فرهنگ و اناث مادام که شوهر اختیار نکرده‌اند قابل پرداخت‌می‌باشد.

‌الف – برقراری وظیفه و مستمری:

1- برقراری مستمری درباره ورثه مرحوم اکبر نوروزی خمینی ‌خدمتگزار سابق دارایی از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه 3000 ریال 2 – برقراری مستمری درباره ورثه مرحوم محمود مظاهری ‌خدمتگزار سابق دارایی از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه 2500 ریال 3 – برقراری مستمری درباره ورثه مرحوم علیمحمد محمودان ‌کارمند سابق دارایی از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه 5000 ریال 4 – برقراری مستمری درباره ورثه مرحوم سید محسن کاشانی ‌کارمند پیمانی سابق دارایی از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه 3500 ریال 5 – برقراری مستمری درباره ورثه مرحوم مصطفی فیض‌لاریجانی ‌کارمند سابق دارایی از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه 5360 ریال 6 – برقراری مستمری درباره ورثه مرحوم علی گواهی ‌کارمند دارایی از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه 4000 ریال 7 – برقراری مستمری درباره ورثه مرحوم نعمت‌الله طهماسبی ‌کارمند دارایی از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه 4000 ریال 8 – برقراری مستمری درباره ورثه مرحوم عبدالحسین نیک‌فرجام ‌کارمند دارایی از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه 2000 ریال 9 – برقراری مستمری آقای آیش انکوتی از اعتبار شهریه ‌و وظیفه ماهیانه 2000 ریال 10 – برقراری مستمری درباره ورثه مرحوم فضل‌الله یوسفی ‌اهل میانه از اعتبار شهریه و وظیفه ماهیانه 2000 ریال 11 – برقراری مستمری درباره ورثه مرحوم مهندس شمس که در ‌زاهدان کشته شده 5000 ریال 12 – برقراری مستمری درباره ورثه مرحوم امیر وزیری ‌خراسانی کارمند سازمان برنامه از اعتبار سازمان برنامه 9490 ریال 13 – برقراری مستمری درباره ورثه مرحوم محمدعلی مدیر ‌کارمند دارایی از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه 2000 ریال 14 – برقراری مستمری درباره ورثه مرحوم محمدعلی فتحعلی ‌پزشکیار وزارت بهداری از اعتبار وزارت نامبرده 6000 ریال 15- برقراری مستمری درباره ورثه مرحوم منصور صارمی ‌کارمند سابق وزارت خارجه از اعتبار آن وزارت ماهیانه 3360 ریال 16- برقراری مستمری درباره ورثه مرحوم ‌غلامحسین مرتضی قلی لواسانی خدمتگزار سابق وزارت خارجه ‌از اعتبار آن وزارت ماهیانه 2500 ریال 17 – برقراری مستمری درباره ورثه مرحوم سید اسدالله منصوری ‌کارمند اداره کل سابق غله از اعتبار وزارت گمرکات و انحصارات 2000 ریال 18- برقراری مستمری درباره ورثه مرحوم سید حسین آقاشریف ‌کارمند سابق وزارت گمرکات از اعتبار ‌وزارت گمرکات و انحصارات ماهیانه 4750 ریال 19- برقراری مستمری درباره ورثه مرحوم اکبر صارمی ‌کارمند سابق وزارت گمرکات از اعتبار وزارت گمرکات و انحصارات ‌ماهیانه 2820 ریال 20 – برقراری مستمری درباره ورثه مرحوم محمد سجادی‌لاریجانی ‌کارمند سابق وزارت گمرکات از اعتبار وزارت ‌گمرکات و انحصارات ماهیانه 5362 ریال 21 – برقراری مستمری درباره ورثه مرحوم ‌مسعود استیفانی کارمند سابق وزارت گمرکات و انحصارات ‌از اعتبار وزارت گمرکات و انحصارات ماهیانه 3750 ریال 22 – برقراری مستمری درباره ورثه مرحوم حسین دشتی ‌کارمند سابق وزارت گمرکات و انحصارات از اعتبار وزارت گمرکات ‌و انحصارات ماهیانه 2310 ریال 23 – برقراری مستمری درباره ورثه مرحوم حسن امینی ‌کارمند سابق وزارت گمرکات و انحصارات از اعتبار وزارت گمرکات ‌و انحصارات ماهیانه 3060 ریال 24- برقراری مستمری درباره ورثه مرحوم رضا شهابی ‌کارمند سابق وزارت گمرکات و انحصارات از اعتبار وزارت گمرکات ‌و انحصارات ماهیانه 3375 ریال 25 – برقراری مستمری درباره ورثه ‌مرحوم صفرعلی ناصح‌لطف‌آبادی کارمند سابق وزارت ‌گمرکات و انحصارات از اعتبار وزارت گمرکات و ‌انحصارات ماهیانه 7100 ریال 26 – برقراری مستمری درباره ورثه ‌مرحوم عباس برادران کارمند سابق وزارت ‌گمرکات و انحصارات از اعتبار وزارت گمرکات ‌و انحصارات ماهیانه 2250 ریال 27 – برقراری مستمری درباره ورثه ‌مرحوم عباس یمینی کارمند سابق وزارت گمرکات و انحصارات ‌از اعتبار وزارت گمرکات و انحصارات ماهیانه 4900 ریال 28- برقراری مستمری درباره ورثه مرحوم جلال خضرایی ‌کارمند سابق وزارت گمرکات و انحصارات از اعتبار وزارت گمرکات ‌و انحصارات ماهیانه 3000 ریال 29 – برقراری مستمری درباره ورثه ‌مرحوم اکبر فارسی کارمند وزارت فرهنگ از اعتبار ‌وزارت نامبرده ماهیانه 6925 ریال 30 – برقراری مستمری درباره ورثه مرحوم حسین ساعد ‌کارمند وزارت فرهنگ از اعتبار وزارت نامبرده ماهیانه 8000 ریال 31 – برقراری مستمری درباره ورثه مرحوم شیخ احمد ‌بهار کارمند وزارت فرهنگ از اعتبار آن وزارت نامبرده ماهیانه 6987 ریال 32 – برقراری مستمری درباره ورثه مرحوم پروین خانقاهی ‌کارمند وزارت فرهنگ از اعتبار آن وزارت نامبرده ماهیانه 4250 ریال 33 – برقراری مستمری درباره ورثه مرحوم اکبر مغروری ‌کارمند گمرکات از اعتبار آن وزارت نامبرده ماهیانه 4250 ریال 34 – برقراری مستمری درباره ورثه مرحوم محمدمهدی ‌دبیر سابق وزارت فرهنگ از اعتبار آن وزارت نامبرده ماهیانه 5120 ریال 35- برقراری مستمری درباره ورثه مرحوم حسین امامی‌یزدانی ‌کارمند وزارت پست و تلگراف از اعتبار آن وزارت ماهیانه 2500 ریال 36 – برقراری مستمری برای ورثه مرحوم حبیب‌الله آتشی ‌کارمند سابق ثبت اسناد کل از اعتبار آن اداره ماهیانه 3000 ریال 37- برقراری مستمری برای ورثه مرحوم عسگرزاده تفضلی ‌کارمند سابق ثبت اسناد کل از اعتبار آن اداره ماهیانه 3000 ریال 38 – برقراری مستمری برای ورثه مرحوم الله‌قلی رییسی ‌کارمند سابق کل آمار از اعتبار آن اداره ماهیانه 8600 ریال 39 – برقراری مستمری برای ورثه مرحوم رسول امینی کارمند ‌سابق کل آمار از اعتبار آن اداره ماهیانه 8600 ریال 40 – برقراری مستمری برای ورثه مرحوم عنایت‌الله مستقیمی ‌کارمند سابق وزارت کشاورزی از اعتبار آن وزارت ماهیانه 3750 ریال 41 – برقراری مستمری برای ورثه مرحوم مصطفی عسگری کارمند ‌سابق وزارت کشاورزی از اعتبار آن وزارت ماهیانه 2250 ریال 42 – برقراری مستمری برای ورثه مرحوم غلامحسین فرحزاد ‌کارمند سابق فرهنگ و بانک ملی از اعتبار شهریه و ‌وظایف ماهیانه 9500 ریال 43 – برقراری مستمری برای ورثه مرحوم ‌تقی خرمی کارمند سابق وزارت راه از اعتبار آن وزارت ماهیانه 5360 ریال 44- برقراری مستمری برای ورثه مرحوم مهندس ‌ابوالفضل پاک کارمند سابق سازمان برنامه از اعتبار ‌سازمان برنامه ماهیانه 5000 ریال 45 – برقراری مستمری برای ورثه ‌مرحوم رضا میرعارفی قاضی سابق دادگستری از اعتبار ‌وزارت دادگستری ماهیانه 8000 ریال 46 – برقراری مستمری برای ورثه مرحوم ‌احمد بادامچیان کارمند دونپایه سابق دادگستری ‌از اعتبار آن وزارت ماهیانه 4705 ریال 47 – برقراری مستمری برای ورثه مرحوم هرمز وقار ‌کارمند سابق اداره غله و نان از اعتبار آن وزارتخانه ‌ماهیانه 6925 ریال 48 – برقراری مستمری درباره ورثه مرحوم ‌عبدالرزاق رزاقی کارمند سابق وزارت دادگستری از ‌اعتبار آن وزارت ماهیانه 5000 ریال 49 – برقراری مستمری درباره ورثه ‌مرحوم حبیب‌الله گودرزی کارمند سابق دارایی از ‌اعتبار آن وزارت ماهیانه 4500 ریال 50 – برقراری مستمری درباره ورثه ‌مرحوم علی فرح‌آور کارمند سابق وزارت کشاورزی ‌از اعتبار آن وزارت ماهیانه 2500 ریال 51 – برقراری مستمری درباره ورثه ‌مرحوم قاسم قره‌گزلیان کارمند سابق وزارت ‌کشاورزی از اعتبار آن وزارت ماهیانه 2370 ریال 52 – برقراری مستمری درباره ورثه ‌مرحوم محمدرضا سروش کارمند سابق وزارت دارایی ‌از اعتبار شهریه و وظایف آن ماهیانه 3550 ریال 53 – برقراری مستمری درباره ورثه ‌مرحوم اسماعیل رهبانی خدمتگزار سابق ‌دارایی از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه 2500 ریال 54 – برقراری مستمری درباره ورثه مرحوم ‌تقی صدری کارمند سابق حکمی وزارت گمرکات از اعتبار ‌آن وزارت ماهیانه 2000 ریال 55 – برقراری مستمری درباره ورثه ‌مرحوم عبدالحمید نیازی کارمند ‌وزارت دادگستری از اعتبار آن وزارت ماهیانه 5330 ریال 56 – برقراری مستمری درباره ورثه ‌مرحوم ابوالقاسم مسلم اسلامی کارمند سابق ‌وزارت گمرکات از اعتبار آن وزارت ماهیانه 2860 ریال 57 – برقراری مستمری درباره ورثه ‌مرحوم علی آینه اسکندری خدمتگزار وزارت دارایی ‌از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه 2500 ریال 58 – برقراری مستمری درباره ورثه ‌مرحوم امان‌الله صمیمی کارمند سابق وزارت گمرکات ‌و انحصارات از اعتبار آن وزارت ماهیانه 3000 ریال 59 – برقراری مستمری درباره ورثه ‌مرحوم علی‌اکبر بهارنژاد کارمند پیمانی سابق ‌دارایی از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه 3000 ریال 60 – برقراری مستمری درباره ‌ورثه مرحوم رضا پاکزاد کارمند سابق ‌وزارت دارایی از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه 3000 ریال 61 – برقراری مستمری درباره ورثه ‌مرحوم اسماعیل ایمانی کارمند پیمانی سابق ‌وزارت کشاورزی از اعتبار آن وزارت ماهیانه 3200 ریال 62 – برقراری مستمری درباره ورثه ‌مرحوم محمدعلی ناظم‌امینی خدمتگزار سابق ‌وزارت دارایی از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه 1500 ریال 63 – برقراری مستمری درباره ورثه ‌مرحوم منوچهر احمدی کارمند سابق ‌وزارت دارایی از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه 4800 ریال 64 – برقراری مستمری درباره ‌ورثه مرحوم بزرگ امامی کارمند سابق دون پایه ‌وزارت دارایی از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه 2000 ریال 65 – برقراری مستمری درباره ‌ورثه مرحوم محمدقلی سیری کارمند سابق ‌وزارت کشاورزی از اعتبار آن وزارت ماهیانه 5400 ریال 66 – برقراری مستمری درباره ‌ورثه مرحوم نیک محمد شور خدمتگزار سابق ‌گمرکات و انحصارات از اعتبار آن وزارت ماهیانه 1160 ریال 67 – برقراری مستمری درباره ورثه ‌مرحوم فتح‌الله پسیان کارمند سابق ‌وزارت کشاورزی از اعتبار آن وزارت ماهیانه 1875 ریال 68 – برقراری مستمری درباره ورثه ‌مرحوم عبدالوهاب صمدانی کارمند سابق ‌وزارت کشاورزی از اعتبار آن وزارت ماهیانه 3500 ریال 69 – برقراری مستمری درباره ورثه ‌مرحوم عبدالغفار ادریسی کارمند سابق ‌وزارت دارایی از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه 4500 ریال 70 – برقراری مستمری درباره ورثه ‌مرحوم نصرالله نصر کارمند سابق ‌وزارت دارایی از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه 4500 ریال 71 – برقراری مستمری درباره ورثه ‌مرحوم سید عبدالعلی ژرفا کارمند سابق ‌وزارت کار از اعتبار آن وزارت ماهیانه 3000 ریال 72 – برقراری مستمری درباره ‌ورثه مرحوم حسین برهان‌السطلنه کارمند سابق ‌مجلس شورای ملی از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه 000 ریال 73 – برقراری مستمری درباره ورثه ‌مرحوم خلیل لاوران پاسبان سابق شهربانی ‌خرمشهر از اعتبار بودجه شهربانی کل کشور ماهیانه 2000 ریال 74 – برقراری مستمری درباره ورثه مرحوم ‌اسدالله ذبیحیان کارمند سابق وزارت کشاورزی ‌از اعتبار آن وزارتخانه ماهیانه 3200 ریال 75 – برقراری مستمری برای ورثه مرحوم ‌احمد صاحب اختیاری کارمند سابق ‌وزارت دارایی از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه 5400 ریال 76 – برقراری مستمری برای ورثه مرحوم ‌نصرالله ایوزیان کارمند سابق ‌وزارت گمرکات و انحصارات از اعتبار آن وزارتخانه ماهیانه 2680 ریال 77 – برقراری مستمری برای ورثه مرحوم ‌سید حسین ولدآبادی کارمند سابق ‌وزارت گمرکات و انحصارات از اعتبار آن وزارتخانه ماهیانه 2250 ریال 78 – برقراری مستمری برای ورثه ‌مرحوم یحیی سلیمانی‌پور مهندس سابق ‌بنگاه آبیاری از اعتبار بنگاه نامبرده ماهیانه ‌و طبق پیشنهاد وزارت ‌کشاورزی به فرزند 25 ساله نامبرده که قادر به کار ‌نمی‌باشد پرداخت شود 10000 ریال 79 – برقراری مستمری برای ورثه مرحوم ‌پرویز مجیدی آهی مهندس بنگاه آبیاری ‌از اعتبار بنگاه نامبرده ماهیانه 8500 ریال 80 – برقراری مستمری برای ورثه مرحوم ‌حبیب‌الله ابراهیمی مجدآبادی کارمند سابق بنگاه ‌آبیاری از اعتبار بنگاه مزبور ماهیانه 6500 ریال 81 – برقراری مستمری برای ورثه مرحوم ‌علی‌اکبر سقاباشی خدمتگزار سابق ‌دارایی از اعتبار شهریه و وظیفه ماهیانه 2000 ریال 82 – برقراری مستمری برای ورثه مرحوم ‌اسدالله مؤتمنی کارمند سابق دارایی از ‌اعتبار شهریه و وظیفه ماهیانه 4500 ریال 83 – برقراری مستمری برای ورثه مرحوم ‌رضا گرجیان کارمند سابق وزارت دارایی از اعتبار ‌شهریه و وظیفه ماهیانه 2500 ریال 84 – برقراری مستمری برای ورثه مرحوم ‌رضا میرگلی کارمند سابق وزارت دارایی از اعتبار ‌شهریه و وظیفه ماهیانه 3500 ریال 85 – برقراری مستمری برای ورثه مرحوم ‌عباس چاوشی کارمند وزارت گمرکات و انحصارات از ‌آن وزارتخانه ماهیانه 2250 ریال 86 – برقراری مستمری برای ورثه مرحوم ‌هاشم کشمیری کارمند وزارت گمرکات و انحصارات از اعتبار ‌آن وزارت ماهیانه 2250 ریال 87 – برقراری مستمری برای ورثه مرحوم ‌حسین شوقی کارمند وزارت گمرکات و انحصارات از اعتبار ‌آن وزارتخانه ماهیانه 1550 ریال 88 – برقراری مستمری برای ورثه ‌مرحوم علی سعیدی کارمند وزارت گمرکات و ‌انحصارات از اعتبار آن وزارتخانه ماهیانه 2500 ریال 89 – برقراری مستمری برای ورثه مرحوم ‌محمد ادیگوزل خدمتگزار سابق وزارت گمرکات و ‌انحصارات از اعتبار آن وزارتخانه 1550 ریال 90 – برقراری مستمری برای ورثه ‌مرحوم رحمت‌الله ناظمیان کارمند سابق ‌وزارت گمرکات و انحصارات از اعتبار آن وزارتخانه ماهیانه 2100 ریال 91 – برقراری مستمری برای ورثه مرحوم ‌عزیزالله گستری خدمتگزار سابق وزارت گمرکات و ‌انحصارات از اعتبار آن وزارتخانه ماهیانه 1260 ریال 92 – برقراری مستمری برای ورثه مرحوم ‌حسین میرواقفی خدمتگزار سابق وزارت گمرکات و انحصارات ‌از اعتبار آن وزارتخانه ماهیانه 1510 ریال 93 – برقراری مستمری برای ورثه ‌مرحوم عزیزالله دولتی خدمتگزار سابق ‌وزارت گمرکات و انحصارات از اعتبار آن وزارتخانه ماهیانه 1150 ریال 94 – برقراری مستمری برای ورثه مرحوم یوسف خیابانی ‌کارمند سابق وزارت گمرکات و انحصارات از اعتبار آن ‌وزارتخانه ماهیانه 1875 ریال 95 – برقراری مستمری برای ورثه ‌مرحوم یوسف دانش‌دوست‌نصراللهی خدمتگزار سابق ‌وزارت گمرکات و انحصارات از اعتبار آن وزارتخانه ماهیانه 1230 ریال 96 – برقراری مستمری برای ورثه ‌مرحوم داداش امینی کارمند وزارت کشاورزی ‌از اعتبار آن وزارتخانه ماهیانه 3200 ریال 97 – برقراری مستمری برای ورثه ‌مرحوم عبدالله وکیلی خدمتگزار سابق دخانیات ‌از اعتبار وزارت گمرکات و انحصارات ماهیانه 2430 ریال 98 – برقراری مستمری برای مرحوم ‌کریم مرتاضی کارمند وزارت گمرکات و انحصارات ‌از اعتبار آن وزارتخانه ماهیانه 2425 ریال 99 – برقراری مستمری برای ورثه مرحوم ‌غفور چلبی خدمتگزار سابق وزارت گمرکات ‌و انحصارات از اعتبار آن وزارتخانه ماهیانه 1065 ریال 100 – برقراری مستمری برای ورثه مرحوم ‌کمال‌الدین فقیهی شیرازی کارمند وزارت دارایی ‌از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه 3500 ریال 101 – برقراری مستمری برای ورثه ‌مرحوم محمدمهرداد توکلی خدمتگزار سابق وزارت ‌گمرکات و انحصارات از اعتبار آن وزارتخانه ماهیانه 2000 ریال 102 – برقراری مستمری برای ورثه ‌مرحوم حسن دلخوش کارمند سابق وزارت گمرکات و انحصارات ‌از اعتبارات آن وزارتخانه ماهیانه 2000 ریال 103 – برقراری مستمری برای ورثه مرحوم ‌ابوالحسن ساداتیان کارمند سابق وزارت گمرکات و ‌انحصارات از اعتبار آن وزارتخانه ماهیانه 2500 ریال

ب – افزایش وظیفه و مستمری:

104 – افزایش مستمری و وظیفه ورثه ‌مرحوم عسگر هدایتی کارمند سابق وزارت دارایی ‌علاوه بر آن چه فعلاً دریافت می‌دارند از اعتبار شهریه و ‌وظایف ماهیانه 2250 ریال 105 – افزایش مستمری و وظیفه ورثه ‌مرحوم حسین صداقت کارمند سابق وزارت دارایی ‌علاوه بر آن چه فعلاً دریافت می‌دارند از اعتبار شهریه و ‌وظایف ماهیانه 2500 ریال 106 – افزایش مستمری و وظیفه ورثه ‌مرحوم غلامرضا توسلی کارمند سابق ‌وزارت دارایی علاوه بر آن چه فعلاً ‌دریافت می‌دارند از اعتبار شهریه و ‌وظایف ماهیانه 4750 ریال 107 – افزایش مستمری و وظیفه ‌ورثه مرحوم اسمعیل تجلی کارمند سابق ‌وزارت دارایی علاوه بر آن چه فعلاً دریافت ‌می‌دارند از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه 4300 ریال 108 – افزایش مستمری و وظیفه ورثه ‌مرحوم اسدالله اردلان کارمند سابق ‌وزارت دارایی علاوه بر آن چه فعلاً دریافت ‌می‌دارند از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه 4750 ریال 109 – افزایش مستمری و وظیفه ورثه ‌مرحوم مصطفی پاسدار کارمند سابق ‌وزارت دارایی علاوه بر آن چه فعلاً دریافت ‌می‌دارند از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه 4750 ریال 110 – افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌باقر فسایی‌زاده کارمند سابق وزارت دارایی علاوه ‌بر آن چه فعلاً دریافت می‌دارند از اعتبار شهریه و ‌وظایف ماهیانه 2500 ریال 111 – افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌علی‌اشرف سعیدی کارمند سابق وزارت دارایی علاوه بر ‌آن چه فعلاً دریافت می‌دارند از اعتبار شهریه و ‌وظایف ماهیانه 4300 ریال 112 – افزایش مستمری و وظیفه ورثه ‌مرحوم وجیه‌الله اردلان کارمند سابق ‌وزارت دارایی علاوه بر آن چه فعلاً دریافت می‌دارند ‌از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه 2500 ریال 113 – افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌منوچهر سمیعی کارمند سابق وزارت دارایی علاوه بر ‌آن چه فعلاً دریافت می‌دارند از اعتبار شهریه و ‌وظایف ماهیانه 3000 ریال 114 – افزایش مستمری و وظیفه ‌ورثه مرحوم حبیب‌الله طاهری کارمند سابق ‌وزارت دارایی علاوه بر آن چه فعلاً دریافت ‌می‌دارند از اعتبار شهریه و ‌وظایف ماهیانه 3270 ریال 115 – افزایش مستمری و وظیفه ‌ورثه مرحوم احمد فریدی کارمند سابق ‌وزارت دارایی علاوه بر آن چه فعلاً دریافت ‌می‌دارند از اعتبار شهریه و ‌وظایف ماهیانه 1500 ریال 116 – افزایش مستمری و وظیفه ورثه ‌مرحوم هود صفایی کارمند سابق ‌وزارت دارایی علاوه بر آن چه فعلاً ‌دریافت می‌دارند از اعتبار شهریه و ‌وظایف ماهیانه 3200 ریال 117 – افزایش مستمری و وظیفه ‌ورثه مرحوم حسین عیاری کارمند سابق ‌وزارت دارایی علاوه بر آن چه فعلاً ‌دریافت می‌دارند از اعتبار شهریه و ‌وظایف ماهیانه 4250 ریال 118 – افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌حسین دانشور کارمند سابق وزارت دارایی علاوه بر ‌آن چه فعلاً دریافت می‌دارند از اعتبار شهریه و ‌وظایف ماهیانه 1400 ریال 119 – افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌محسن محجوبی کارمند سابق وزارت دارایی علاوه بر ‌آن چه فعلاً دریافت می‌دارند از اعتبار شهریه و ‌وظایف ماهیانه 1760 ریال 120 – افزایش مستمری و وظیفه ورثه ‌مرحوم احمد اشتری کارمند سابق وزارت دارایی ‌علاوه بر آن چه فعلاً دریافت می‌دارند از اعتبار ‌شهریه و وظایف ماهیانه 1760 ریال 121 – افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌ابوالقاسم جواهری کارمند سابق وزارت دارایی علاوه ‌بر آن چه فعلاً دریافت می‌دارند از اعتبار شهریه و ‌وظایف ماهیانه 2160 ریال 122 – افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌دکتر ابوالقاسم کیانوری کارمند پزشک سابق ‌وزارت بهداری علاوه بر آن چه فعلاً دریافت می‌دارند ‌از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه 8840 ریال 123 – افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌رضا کیهانیان کارمند سابق وزارت خارجه از اعتبار ‌وزارت خارجه ماهیانه 2500 ریال 124 – افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌غلامعلی اردلان کارمند سابق وزارت خارجه از اعتبار ‌وزارت خارجه ماهیانه 4750 ریال 125 – افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌جلال‌الدین خطیر کارمند سابق وزارت خارجه از اعتبار ‌وزارت خارجه ماهیانه 4750 ریال 126 – افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌علی سهیلی سفیرکبیر سابق ایران از اعتبار وزارت ‌خارجه به این ترتیب: ایرج سهیلی بابت هزینه تحصیلی ‌ماهیانه پنج هزار ریال بانو فاطمه پنج هزار ریال:

‌بانو طوبی پنج هزار ریال جمعاً پانزده هزار ریال ‌علاوه بر آن چه فعلاً دریافت می‌دارد ماهیانه 15000 ریال 127 – افزایش وظیفه و مستمری ورثه ‌مرحوم باقر وارسته کارمند سابق وزارت امور خارجه ‌از اعتبار وزارت خارجه علاوه بر آن چه فعلاً دریافت ‌می‌دارد ماهیانه 2540 ریال 128 – افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم ‌بدیع‌الله مجذوب کارمند سابق وزارت فرهنگ از اعتبار ‌وزارت نامبرده علاوه بر آن چه فعلاً دریافت ‌می‌دارد ماهیانه 6000 ریال 129 – افزایش وظیفه و مستمری ورثه ‌مرحوم وحید تنکابنی معاون سابق ‌وزارت فرهنگ از اعتبار وزارت نامبرده علاوه ‌بر آن چه فعلاً دریافت ‌می‌دارد ماهیانه 3460 ریال 130 – افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم ‌محسن ارمی کارمند سابق وزارت پست و تلگراف و تلفن ‌از اعتبار وزارت نامبرده علاوه بر آن چه فعلاً دریافت ‌می‌دارد ماهیانه 3460 ریال 131 – افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم ‌ابوالقاسم ندیمی کارمند سابق ثبت و اسناد و املاک از اعتبار ‌وزارت نامبرده علاوه بر آن چه فعلاً دریافت می‌دارد ماهیانه 3460 ریال 132 – افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم ‌محمدعلی بامداد بازرس سابق دولت در بانک ملی ‌از اعتبار شهریه و وظایف علاوه بر ‌آن چه فعلاً دریافت می‌دارد ماهیانه 2000 ریال 133 – افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم ‌حسینعلی اشرفی کارمند دونپایه سابق اداره ثبت کل ‌علاوه بر آن چه فعلاً دریافت می‌دارد از اعتبار اداره کل ‌ثبت ماهیانه 2500 ریال 134 – افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم ‌محمود سالک کارمند وزارت کشور علاوه بر آن چه فعلاً ‌دریافت می‌دارد از اعتبار وزارت نامبرده ماهیانه 3460 ریال 135 – افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم ‌محمد منتظم کارمند وزارت کشور علاوه بر آن چه فعلاً ‌دریافت می‌دارد از اعتبار وزارت نامبرده ماهیانه 2450 ریال 136 – افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم حسن ‌موثقی کارمند وزارت کشور علاوه بر آن چه فعلاً دریافت ‌می‌دارد از اعتبار بودجه آن وزارت ماهیانه 2540 ریال 137 – افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم ‌حسن منطقی تفرشی کارمند وزارت کشور علاوه بر آن چه فعلاً ‌دریافت می‌دارد از اعتبار بودجه آن وزارت ماهیانه 3460 ریال 138 – افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم ‌حسن جلالی کارمند وزارت کشور علاوه بر آن چه فعلاً دریافت ‌می‌دارد از اعتبار بودجه آن وزارت ماهیانه 1840 ریال 139 – افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم ‌محمود سید علی ظهیری وزارت کشور علاوه بر آن چه فعلاً ‌دریافت می‌دارد از اعتبار بودجه آن وزارت ماهیانه 1550 ریال 140 – افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم ‌عبدالله فیاض لاریجانی کارمند وزارت کشاورزی علاوه ‌بر آن چه فعلاً دریافت می‌دارد از اعتبار بودجه آن ‌وزارت ماهیانه 2900 ریال 141 – افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم محسن ‌هوشیوار کارمند وزارت کشاورزی علاوه بر آن چه فعلاً دریافت ‌می‌دارد از اعتبار بودجه آن وزارت ماهیانه 3772 ریال 142 – افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم ‌دکتر احمد محسنی کارمند وزارت فرهنگ علاوه بر آن ‌چه فعلاً دریافت می‌دارد از اعتبار بودجه آن وزارت ماهیانه 3460 ریال 143 – افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم ‌مهندس اسمعیل شیرازی کارمند وزارت دارایی علاوه ‌بر آن چه فعلاً دریافت می‌دارد از اعتبار شهریه و ‌وظایف ماهیانه 3460 ریال 144 – افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم ‌سید احمد خطیب‌مدنی کارمند وزارت راه علاوه بر آن ‌چه فعلاً دریافت می‌دارد از اعتبار وزارت راه ماهیانه 2300 ریال 145 – افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم سید ‌جواد فاطمی کارمند سابق گمرک علاوه بر آن چه فعلاً ‌دریافت می‌دارد از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه 1000 ریال 146 – افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم ‌محمود معتمدهاشمی کارمند سابق اداره کل غله علاوه ‌بر آن چه فعلاً دریافت می‌دارد از اعتبار شهریه و ‌وظایف ماهیانه 4000 ریال 147 – افزایش وظیفه و مستمری ورثه ‌مرحوم ذولفعلی نرگس‌زنجانی کارمند وزارت دارایی ‌علاوه بر آن چه فعلاً دریافت می‌دارد از اعتبار شهریه ‌و وظایف ماهیانه 1500 ریال 148 – افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم ‌علی لشکری کارمند وزارت دارایی علاوه بر آن چه ‌فعلاً دریافت می‌دارد از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه 2500 ریال 149 – افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم ‌احمد کجوری‌بواسحقی خدمتگزار سابق وزارت دارایی علاوه ‌بر آن چه فعلاً دریافت می‌دارد از اعتبار شهریه و وظایف ‌ماهیانه 1000 ریال 150 – افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم ‌عبدالوهاب مؤید احمدی کارمند وزارت دارایی علاوه ‌بر آن چه فعلاً دریافت می‌دارد از اعتبار شهریه و وظایف ‌ماهیانه 2240 ریال 151 – افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم ‌حسین صدیق وزیری کارمند وزارت دارایی علاوه ‌بر آن چه فعلاً دریافت می‌دارد از اعتبار شهریه و ‌وظایف ماهیانه 3000 ریال 152 – افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم ‌عبدالحسین کاسمی کارمند وزارت کشور علاوه بر آن ‌چه فعلاً دریافت می‌دارد از اعتبار شهریه و وظایف ‌ماهیانه 4120 ریال 153 – افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم ‌سید عباس دبیرشاه‌صاحبی کارمند اداره کل آمار علاوه ‌بر آن چه فعلاً دریافت می‌دارد از اعتبار شهریه و وظایف ‌ماهیانه 2000 ریال 154 – افزایش وظیفه و مستمری ورثه ‌مرحوم حسنعلی منگنه‌نورایی کارمند سابق خالصجات ‌علاوه بر آن چه فعلاً دریافت می‌دارد از اعتبار ‌شهریه و وظایف ماهیانه 2000 ریال 155 – افزایش وظیفه و مستمری ورثه ‌مرحوم عبدالحمید نوذر خدمتگزار سابق ‌دارایی علاوه بر آن چه فعلاً دریافت می‌دارد ‌از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه 1000 ریال 156 – افزایش وظیفه و مستمری ورثه ‌مرحوم سیف‌الله حشمت‌زاد کارمند وزارت دارایی ‌علاوه بر آن چه فعلاً دریافت می‌دارد از اعتبار ‌شهریه و وظایف ماهیانه 1000 ریال 157 – افزایش وظیفه و مستمری ورثه ‌مرحوم محمد مام‌آقایی خدمتگزار سابق دخانیات علاوه ‌بر آن چه فعلاً دریافت می‌دارد از اعتبار ‌بودجه وزارت گمرکات و انحصارات ماهیانه 1500 ریال 158 – افزایش وظیفه و مستمری ورثه ‌مرحوم علی صدیقیانی کارمند وزارت دارایی علاوه ‌بر آن چه فعلاً دریافت می‌دارد از اعتبار ‌شهریه و وظایف ماهیانه 3550 ریال 159 – افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم ‌اسمعیل کاتوزیان کارمند سابق وزارت دارایی علاوه ‌بر آن چه فعلاً دریافت می‌دارد از اعتبار شهریه و ‌وظایف ماهیانه 10250 ریال 160 – افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم ‌مشیردفتر مستوفی‌علی منگنه نورایی (‌بانو نورالهدی منگنه) وزارت دارایی ‌علاوه بر آن چه فعلاً دریافت می‌دارد از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه 1000 ریال 161 – افزایش وظیفه و مستمری ‌ورثه مرحوم ابوالفضل اعلامی کارمند ‌وزارت بازرگانی علاوه بر آن چه فعلاً ‌دریافت می‌دارد از اعتبار بودجه وزارت ‌نامبرده ماهیانه 3270 ریال 162 – افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم ‌ابوالفتح جهانگیرنمینی کارمند وزارت بازرگانی علاوه ‌بر آن چه فعلاً دریافت می‌دارد از اعتبار بودجه وزارت ‌نامبرده ماهیانه 3413 ریال 163 – افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم علی ‌معینی کارمند سابق وزارت خارجه علاوه بر آن چه فعلاً ‌دریافت می‌دارد از اعتبار بودجه وزارت نامبرده ماهیانه 1000 ریال 164 – افزایش وظیفه و مستمری ورثه ‌مرحوم محمدحسن احمدی کارمند سابق وزارت پست ‌و تلگراف و تلفن علاوه بر آن چه فعلاً دریافت ‌می‌دارد از اعتبار بودجه وزارت نامبرده 1639 ریال 165 – افزایش وظیفه و مستمری ورثه ‌مرحوم علیمراد بردبار خدمتگزار سابق وزارت ‌پست و تلگراف و تلفن علاوه بر آن چه فعلاً دریافت ‌می‌دارد از اعتبار بودجه وزارت نامبرده 900 ریال 166 – افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم ‌عباس جعفری خدمتگزار سابق وزارت پست و تلگراف و ‌تلفن علاوه بر آن چه فعلاً دریافت می‌دارد از اعتبار ‌بودجه وزارت نامبرده 1055 ریال 167 – افزایش وظیفه و مستمری ورثه ‌مرحوم سید نصرالله اعتمادالوزاره کارمند سابق ‌وزارت پست و تلگراف و تلفن علاوه بر آن چه ‌فعلاً دریافت می‌دارد از اعتبار بودجه وزارت نامبرده 2670 ریال 168 – افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم ‌احمد دانشور کارمند سابق دربار شاهنشاهی ‌علاوه بر آن چه فعلاً دریافت می‌دارد از اعتبار ‌شهریه و وظایف ماهیانه 3000 ریال 169 – افزایش وظیفه و مستمری ورثه ‌مرحوم محمدعلی ملک شهمیرزادی کارمند ‌سابق نخست‌وزیری علاوه بر آن چه فعلاً دریافت ‌می‌دارد از اعتبار بودجه وزارت دادگستری ماهیانه 2865 ریال 170 – افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم ‌عبدالباقی جمشیدی قاضی سابق دادگستری علاوه بر آن ‌چه فعلاً دریافت می‌دارد از اعتبار بودجه وزارت ‌دادگستری ماهیانه 3500 ریال 171 – افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم ‌محمدعلی معبدی رحیمی کارمند سابق وزارت فرهنگ علاوه ‌بر آن چه فعلاً دریافت می‌دارد از اعتبار بودجه وزارت ‌نامبرده ماهیانه 3643 ریال

172 – افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم ‌ابوالفضل لسانی قاضی سابق دادگستری علاوه بر آن ‌چه فعلاً دریافت می‌دارد از اعتبار بودجه وزارت ‌دادگستری به این ترتیب:

‌ایرج لسانی که غیر رشید است مادام‌الحیات ماهیانه ‌پنج هزار ریال و سایر وراث 5620 ریال جمعاً ماهیانه 10620 ریال 173 – افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم ‌فرج‌الله حبشی کارمند شرکت سهامی فرش علاوه بر آن ‌چه فعلاً دریافت می‌دارد از اعتبار شهریه ‌و وظایف ماهیانه 2000 ریال 174 – افزایش وظیفه و مستمری ورثه ‌مرحوم حبیب‌اله شیبان کارمند سابق دارایی ‌علاوه بر آن چه فعلاً دریافت می‌دارد ‌از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه 4300 ریال 175 – افزایش وظیفه و مستمری ورثه ‌مرحوم اصغر مشایخی کارمند سابق گمرکات و ‌انحصارات علاوه بر آن چه فعلاً دریافت می‌دارد ‌از اعتبار وزارت نامبرده ماهیانه 9500 ریال 176 – افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم ‌زین‌العابدین حکمت کارمند سابق وزارت کشور علاوه ‌بر آن چه فعلاً دریافت می‌دارد از اعتبار ‌وزارت نامبرده 4112 ریال 177 – افزایش وظیفه و مستمری ورثه ‌مرحوم علی انصاری نوخندان کارمند سابق وزارت ‌کشاورزی علاوه بر آن چه فعلاً دریافت می‌دارد ‌از اعتبار وزارت نامبرده ماهیانه 3550 ریال 178 – افزایش وظیفه و مستمری ورثه ‌مرحوم محمدعلی مظفری کارمند سابق وزارت دارایی ‌علاوه بر آن چه فعلاً دریافت می‌دارد از اعتبار ‌شهریه و وظایف ماهیانه 2156 ریال 179 – افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم ‌دکتر مصطفی فاطمی استاد دانشگاه ‌علاوه بر آن چه فعلاً دریافت می‌دارد از اعتبار ‌بودجه وزارت فرهنگ ماهیانه 8275 ریال 180 – افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم ‌عبدالله رازی‌همدانی کارمند سابق اداره کل آمار علاوه ‌بر آن چه فعلاً دریافت می‌دارد از اعتبار بودجه ‌اداره آمار و ثبت احوال ماهیانه 2000 ریال 181 – افزایش وظیفه و مستمری ورثه ‌مرحوم مصطفی فقیهی کارمند سابق اداره کل ثبت ‌اسناد علاوه بر آن چه فعلاً دریافت می‌دارد از ‌اعتبار اداره نامبرده 5000 ریال 182 – افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم ‌ابوالحسن رازبان‌قاضی کارمند سابق دادگستری علاوه بر ‌آن چه فعلاً دریافت می‌دارد از اعتبار بودجه ‌وزارت نامبرده 9445 ریال 183 – افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم ‌حسن حائری کارمند سابق دادگستری علاوه بر آن چه ‌فعلاً دریافت می‌دارد از اعتبار وزارت نامبرده ماهیانه 5366 ریال 184 – افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم ‌ابوالفضل تنکابنی کارمند سابق دادگستری علاوه بر آن چه ‌فعلاً دریافت می‌دارد از اعتبار وزارت نامبرده ‌ماهیانه 4750 ریال 185 – افزایش وظیفه و مستمری ورثه ‌مرحوم خلیل تمدن قاضی سابق دادگستری علاوه ‌بر آن چه فعلاً دریافت می‌دارد از اعتبار وزارت ‌نامبرده ماهیانه 10312 ریال 186 – افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم ‌علی‌اکبر دهخدا بازرس عالی سابق وزارت فرهنگ علاوه ‌بر آن چه فعلاً دریافت می‌دارد از اعتبار وزارت نامبرده ‌ماهیانه 3000 ریال 187 – افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم رضا ‌فخیمی قاضی سابق دادگستری علاوه بر آن چه فعلاً دریافت ‌می‌دارد از اعتبار وزارت نامبرده ماهیانه 3800 ریال 188 – افزایش وظیفه و مستمری ورثه ‌مرحوم حسین قلمکاری کارمند سابق وزارت دارایی علاوه ‌بر آن چه فعلاً دریافت می‌دارد از اعتبار شهریه ‌و وظایف ماهیانه 2060 ریال 189 – افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم ‌محمود کهندانی پاسبان شهربانی علاوه بر آن چه فعلاً ‌دریافت می‌دارد از اعتبار شهربانی کل کشور ماهیانه 1900 ریال 190 – افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم ‌مجتبی امینی کارمند سابق وزارت دارایی علاوه بر ‌آن چه فعلاً دریافت می‌دارد از اعتبار شهریه و وظایف ‌ماهیانه 2000 ریال 191 – افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌حاج مهدی اسفندیاری (‌نصیرالسلطنه) کارمند سابق ‌وزارت کشور علاوه بر آن چه فعلاً دریافت می‌دارد ‌از اعتبار بودجه وزارت کشور ماهیانه 6000 ریال 192 – افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌یونس آشوری کارمند سابق وزارت گمرکات و انحصارات ‌علاوه بر آن چه فعلاً دریافت می‌دارد از اعتبار ‌بودجه وزارت نامبرده 1170 ریال 193 – افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌عطاء‌الله بهمنی‌قاجار کارمند سابق وزارت کشاورزی ‌علاوه بر آن چه فعلاً دریافت می‌دارد از اعتبار ‌بودجه وزارت نامبرده ماهیانه 1700 ریال 194 – افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌غلامحسین مالک کارمند سابق دربار شاهنشاهی علاوه ‌بر آن چه فعلاً دریافت می‌دارد از اعتبار شهریه و وظایف ‌ماهانه 2000 ریال 195 – افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌احتشام‌الدوله رفعت‌جاه کارمند سابق وزارت امور خارجه ‌علاوه بر آن چه فعلاً دریافت می‌دارد از اعتبار بودجه ‌وزارت خارجه ماهیانه 2000 ریال 196 – افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم مهندس ‌منوچهر غضنفری کارمند سابق سازمان جنگلها علاوه بر آن ‌چه فعلاً دریافت می‌دارد از اعتبار سازمان ‌جنگلبانی ماهانه 5000 ریال 197 – افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌فیروز مشکوتی کارمند سابق سازمان جنگلها علاوه بر ‌آن چه فعلاً دریافت می‌دارد از اعتبار سازمان ‌جنگلبانی ماهیانه 5000 ریال 198 – افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌حسین شهریاری کارمند سابق دارایی علاوه بر آن چه ‌فعلاً دریافت می‌دارد از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه 1000 ریال 199 – افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌مهدی‌قلی عباسی کارمند سابق دارایی علاوه بر آن چه ‌فعلاً دریافت می‌دارد از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه 3000 ریال 200 – افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌مرتضی جعفری کارمند سابق وزارت گمرکات و انحصارات ‌علاوه بر آن چه فعلاً دریافت می‌دارد از اعتبار وزارت ‌نامبرده ماهیانه 4750 ریال 201 – افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌غلامحسین مفتاح کارمند وزارت امور خارجه علاوه بر ‌آن چه فعلاً دریافت می‌دارد از اعتبار وزارت نامبرده ‌ماهیانه 6000 ریال 202 – افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌مهدی پیروزخواه کارمند سابق وزارت کشاورزی علاوه ‌بر آن چه فعلاً دریافت می‌دارد از اعتبار وزارت ‌نامبرده ماهیانه 3069 ریال 203 – افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌عبدالله کرد خدمتگزار سابق وزارت گمرکات و انحصارات ‌علاوه بر آن چه فعلاً دریافت می‌دارد از اعتبار ‌وزارت نامبرده ماهیانه 2500 ریال 204 – افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌علی‌اصغر سهیلی کارمند سابق وزارت کشور علاوه بر ‌آن چه فعلاً دریافت می‌دارد از اعتبار وزارت ‌نامبرده ماهیانه 4750 ریال 205 – افزایش مستمری و وظیفه ورثه ‌مرحوم احمد مسعودی کارمند سابق دارایی ‌علاوه بر آن چه فعلاً دریافت می‌دارد از اعتبار ‌شهریه و وظایف ماهیانه 3200 ریال 206 – افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌نصرالله اختیارهمایون کارمند سابق وزارت پست و ‌تلگراف و تلفن علاوه بر آن چه فعلاً دریافت می‌دارد ‌از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه 1000 ریال 207 – افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌سید تقی سلسبیلی کارمند سابق بنگاه جنگلها علاوه بر ‌آن چه فعلاً دریافت می‌دارد از اعتبار بنگاه نامبرده ‌ماهیانه 4300 ریال 208 – افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌محمدصدیق وزیری کارمند سابق وزارت گمرکات علاوه ‌بر آن چه فعلاً دریافت می‌دارد از اعتبار بودجه ‌وزارت ماهیانه 4300 ریال 209 – افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌محمد بهجت‌روحی کارمند سابق وزارت امور خارجه ‌علاوه بر آن چه فعلاً دریافت می‌دارد از اعتبار ‌بودجه وزارت نامبرده ماهیانه 2000 ریال 210 – افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌عزیزالله نجفی‌فردوس کارمند سابق وزارت ‌علاوه بر آن چه فعلاً دریافت می‌دارد از اعتبار ‌و بودجه وزارت نامبرده ماهیانه 2580 ریال 211 – افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌فریدون روانبخش کارمند سابق بنگاه جنگلها علاوه ‌بر آن چه فعلاً دریافت می‌دارد از اعتبار بنگاه ‌نامبرده ماهیانه 2800 ریال 212 – افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌عنایت‌الله اتحادرشتی کارمند پیشین دانشگاه ‌علاوه بر آن چه فعلاً دریافت می‌دارد از اعتبار ‌دانشگاه ماهیانه 3040 ریال 213 – افزایش مستمری و وظیفه ورثه ‌مرحوم یحیی ابوالحسنی کارمند سابق دادگستری ‌علاوه بر آن چه فعلاً دریافت می‌دارد از اعتبار ‌شهریه و وظایف ماهیانه 1500 ریال 214 – افزایش مستمری و ‌وظیفه ورثه مرحوم امیر نگهبان کارمند سابق ‌وزارت دارایی علاوه بر آن چه فعلاً دریافت می‌دارد ‌از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه 2000 ریال 215 – افزایش مستمری و وظیفه ‌ورثه مرحوم اسحق رهبر کارمند سابق ‌وزارت امور خارجه علاوه بر آن چه فعلاً ‌دریافت می‌دارد از اعتبار شهریه و وظایف ‌ماهیانه 1000 ریال 216 – افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم بانو ماه‌تابان معززاعظم سلطانی علاوه بر آن چه فعلاً دریافت می‌دارد از اعتبار ‌شهریه و وظایف ماهیانه 3000 ریال 217 – افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌محمدعلی انواری کارمند سابق وزارت دارایی علاوه ‌بر آن چه فعلاً دریافت می‌دارد از اعتبار شهریه و ‌وظایف ماهیانه 3000 ریال 218 – افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌کاظم نصیری کارمند سابق دادگستری علاوه بر آن چه ‌فعلاً دریافت می‌دارد از اعتبار شهریه و وظایف ‌ماهیانه 2800 ریال 219 – افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌تیمسار سرتیپ شهاب افسر ارتش شاهنشاهی علاوه بر آن ‌چه فعلاً دریافت می‌دارد از اعتبار وزارت جنگ ماهیانه 2800 ریال 220 – افزایش مستمری و وظیفه ورثه ‌مرحوم فضل‌الله فرود کارمند سابق دارایی علاوه ‌بر آن چه فعلاً دریافت می‌دارد از اعتبار شهریه و ‌وظایف ماهیانه 5000 ریال 221 – افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌محمد دشتی‌مهجور کارمند سابق فرهنگ علاوه بر آن چه ‌فعلاً دریافت می‌دارد از اعتبار بودجه وزارت ‌فرهنگ ماهیانه 4000 ریال 222 – افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌میرزا علینقی طباطبایی کارمند سابق ثبت کل علاوه ‌بر آن چه فعلاً دریافت می‌دارد از اعتبار بودجه ‌ثبت کل ماهیانه 5000 ریال 223 – افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌محمدعلی پیروزیان کارمند سابق دارایی علاوه بر آن چه ‌فعلاً دریافت می‌دارد از اعتبار شهریه و ‌وظایف ماهیانه 3000 ریال 224 – افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌عبدالله همدانیان خدمتگزار سابق وزارت بازرگانی ‌علاوه بر آن چه فعلاً دریافت می‌دارد از اعتبار ‌شهریه و وظایف ماهیانه 2000 ریال 225 – افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌سید جلال‌الدین اخلاقی کارمند بازنشسته وزارت ‌امور خارجه علاوه بر آن چه فعلاً به نام حقوق ‌بازنشستگی دریافت می‌دارد از اعتبار شهریه و ‌وظایف ماهیانه 4000 ریال 226 – برقراری مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌خداداد وکیلی کارمند بازنشسته وزارت امور خارجه ‌علاوه بر آن چه فعلاً به نام حقوق بازنشستگی دریافت ‌می‌دارد از اعتبار بودجه وزارت نامبرده ماهیانه 1780 ریال 227 – برقراری مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌حاج‌آقا میرحسینی کارمند بازنشسته ثبت اسناد کل علاوه ‌بر آن چه فعلاً به نام حقوق بازنشستگی دریافت می‌دارد ‌از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه 1500 ریال 228 – برقراری مستمری درباره سید حسین ‌ستارالحسینی کارمند بازنشسته وزارت دارایی ‌علاوه بر آن چه فعلاً به نام حقوق بازنشستگی دریافت ‌می‌دارد از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه 1500 ریال 229 – افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌داود ظریفیان کارمند سابق کشاورزی علاوه بر آن چه ‌فعلاً دریافت می‌دارد از اعتبار وزارت نامبرده ‌ماهیانه 1300 ریال 230 – افزایش مستمری و وظیفه ورثه مرحوم ‌حسین منجم کارمند سابق دارایی علاوه بر آن چه فعلاً ‌دریافت می‌دارد از اعتبار شهریه و وظایف ماهیانه 2800 ریال 231 – افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم ‌دکتر رضا بانکی پزشک وزارت فرهنگ علاوه بر آن چه ‌فعلاً دریافت می‌دارد از اعتبار وزارت فرهنگ ماهیانه 884 ریال 232 – افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم ‌عبدالعزیز کمانگر کارمند دخانیات علاوه بر آن چه ‌فعلاً دریافت می‌دارد از اعتبار وزارت گمرکات و ‌انحصارات 3000 ریال 233 – افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم ‌یوسف وقار(‌محاسب‌الملک) کارمند وزارت دارایی علاوه ‌بر آن چه فعلاً دریافت می‌دارد از اعتبار شهریه و ‌وظایف ماهیانه 4000 ریال 234 – افزایش وظیفه و مستمری ورثه مرحوم ‌رضی عدل‌امینی کارمند وزارت فرهنگ علاوه بر آن چه ‌فعلاً دریافت می‌دارد از اعتبار بودجه وزارت نامبرده ‌ماهیانه 6765 ریال

ج – هزینه تحصیل:

235 – کمک هزینه تحصیلی دو نفر فرزندان مرحوم ‌محمد سروش کارمند سابق وزارت دارایی علاوه بر آن چه ‌فعلاً به نام مستمری یا وظیفه دریافت می‌دارند هر یک ‌ماهیانه 2500 ریال از اعتبار شهریه و وظایف جمعاً ‌ماهیانه 5000 ریال 236 – کمک هزینه تحصیلی سه نفر فرزندان مرحوم ‌حسین برقعی کارمند سابق وزارت فرهنگ علاوه بر آن چه ‌فعلاً به نام مستمری یا وظیفه دریافت می‌دارند از اعتبار ‌بودجه وزارت نامبرده ماهیانه 4757 ریال 237 – کمک هزینه تحصیلی آقای فریدون فروغی ‌فرزند مرحوم وزیران می‌تواند قراردادهای مربوط را ‌با مؤسسات مزبور منعقد سازد ضمناً برای بهره‌برداری ‌از معادن و توزیع کالا شرکتهای فرعی تشکیل دهد.

‌جواد فروغی کارمند سابق وزارت خارجه علاوه بر آن ‌چه فعلاً به نام مستمری یا وظیفه دریافت می‌دارد از ‌اعتبار بودجه وزارت امور خارجه ماهیانه 10000 ریال 238 – کمک هزینه تحصیلی دو نفر فرزندان ‌مرحوم محمدعلی رأفت کارمند سابق وزارت خارجه علاوه ‌بر آن چه فعلاً به نام مستمری یا وظیفه دریافت ‌می‌دارند از محل اعتبار بودجه وزارت امور خارجه 6000 ریال 239 – کمک هزینه تحصیلی دو نفر فرزندان مرحوم ‌حسین کوهی‌کرمانی کارمند سابق وزارت فرهنگ علاوه بر آن ‌چه فعلاً به نام مستمری یا وظیفه دریافت می‌دارند ‌از اعتبار بودجه وزارت نامبرده ماهیانه 3550 ریال 240 – کمک هزینه تحصیلی آقای قدرت‌الله آذرنوش ‌فرزند مرحوم دکتر احمد آذرنوش پزشک سابق وزارت بهداری ‌علاوه بر آن چه فعلاً به عنوان مستمری یا وظیفه دریافت ‌می‌دارد از اعتبار بودجه وزارت بهداری ماهیانه 8840 ریال 241 – کمک هزینه تحصیلی آقای پرویز داور ‌فرزند مرحوم داور تا مدتی که به تحصیل اشتغال ‌داشته باشد هم‌ارز 40 لیره به اضافه حق‌التعلیم ‌از اعتبار بودجه وزارت فرهنگ به مأخذ دریافتی ‌فعلی از تاریخ 38.2.18 10353 ریال

قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره است پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در جلسه یکشنبه بیست و هشتم آذر ماه یک هزار و سیصد و‌سی و هشت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌نایب‌رییس مجلس شورای ملی- عماد تربتی

قانون بالا در جلسه 1338.9.24 به تصویب مجلس سنا رسیده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام