کتاب استخدامی اداری ها
حق بیمه و بازنشستگی

بیمه حادثه و فوت (عمر) کارکنان شاغل و بازنشسته سال 99

بیمه حادثه و فوت کارکنان شاغل و بازنشسته دولت در سال 1399 (بخشنامه شماره 1032/ص/210 مورخ 1/2/1399 صندوق بازنشستگی کشوری)

بخشنامه به دستگاه‌های بیمه‌گذار

 ضمن تشکر و قدردانی از زحمات و همکاریهای صمیمانه آن دستگاه بیمه‌گذار در سنوات گذشته، به منظور انعقاد قرارداد بیمه عمر و حادثه کارکنان شاغل و بازنشسته دولت در سال 1399 موضوع تصویبنامه شماره 15467/ت28916هـ مورخ 18/2/1385 و تصمیم‌نامه شماره 52078/43410 مورخ 8/3/1389 و تصویبنامه شماره 60259/ت52739هـ مورخ 21/5/1395 هیأت وزیران رعایت نکات زیر ضروری می‌باشد:

1- در پایگاه اینترنتی صندوق بازنشستگی کشوری به نشانی www.cspf.ir سامانه ای تحت عنوان «سامانه بیمه عمر و حادثه کارکنان وبازنشستگان دولت» پیش بینی شده است که آن دستگاه با درج کد شناسه مربوط به سامانه مذکور وارد و حسب مورد تعداد بیمه‌شدگان وود اعم از شاغل و بازنشسته، مدت بیمه، لیست اسامی (فهرست الكترونیكي) بیمه شدگان و … براساس فرمت تعیین شده شامل : (شماره ملی – نام – نام خانوادگی نام پدر – تاریخ تولد (13000101) شماره شناسنامه – جنسیت) در قالب فایل Notepad طبق جدول زیر اعلام می‌نماید.

1-1- در ستون »تعداد (نفر)» جمع کل بیمه‌شدگان مربوطه ذکر می‌شود.

1-2- هنگام تکمیل “جدول محاسبه حق بیمه به نسبت مدت بیمه” از ذکر آمار و اطلاعات مربوط به شاغلین و همچنین بازنشستگان مشترک صندوق بازنشستگی کشوری در ردیفر”بازنشسته مشترک سایر صندوقها” اکیداً خودداری نمایند.

1-3- مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان (طرحی) جزو شاغلین محسوب گردیده و در ستون “شاغل” جدول فوق الذکر لحاظ می شوند.

1-4- نرخ حق بیمه (عادی) در سال 1399 به شرح جدول زیر می باشد.

موضوع مبلغ (ماهانه)
ریال
مبلغ (سالانه)
ریال
سهم شاغل 23.734 284.808
سهم بازنشسته 21.234 254.808
سهم دستگاه 23.734 284.808
سهم صندوق بازنشستگی 2.500 30.000

توضیح مهم:

مبلغ 2.500 ریال سهم صندوق بازنشستگی درباره بازنشستگان مشترک صندوق بازنشستگی کشوری توسط این صندوق و در مورد مشترکین سایر صندوق‌ها توسط صندوق بازنشستگی متبوع بازنشسته پرداخت خواهد شد. در صورت خودداری صندوق اخیرالذکر از پرداخت مبلغ مذکور ، دستگاه بیمه گذار موظف است مبلغ 2.500 ریال را جزو حق بیمه سهم بازنشسته لحاظ و محاسبه نماید.

1-5- سرمایه بیمه عمر (فوت) برای شاغلین و بازنشستگان مبلغ 79.113.100 ریال و در مورد قطع یا از کارافتادگی کامل و دائم عضوی از اعضای بدن حداکثر مبلغ 79.113.100 ریال است.

1-6- در ردیف «مرخصی بدون حقوق شاغلین» جمع آن تعداد از بیمه شدگان که در تاریخ شروع قرارداد بیمه عمر و حادثه در مرخصی بدون حقوق به سر می برند در ستون «تعداد (نفر) و جمع مدتی که این افراد در مرخصی بدون حقوق می باشند در ستون «مدت بیمه (ماه) ذکر خواهد شد.

تذکر: در ردیف «مرخصی بدون حقوق شاغلین» تعداد بیمه شدگانی که مدت مرخصی آنان مشابه است حسب مدت مشابه در یک ردیف و مابقی بیمه شدگان که ایام مرخصی آنان متفاوت می باشد هر یک در ردیف های جداانه نوشته شود. (با ذکر تعداد، مدت بیمه و سهم بیمه شده)

2- دستگاه بیمه گذار پس از تعداد و اعلام جمع کل مبلغ حق بیمه توسط سامانه، مبلغ مزبور را به حساب سپهری شماره 0100055555002 نزد بانک صادرات ایران، شعبه فاطمی کد شعبه 763 (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک صادرات ایران) با ذکر کد شناسه بیمه گذار در فیش بانکی، واریز نموده، مشخصات واریزی را که حاوی مبلغ فیش، شماره فیش، کد شعبه (بانک صادرات ایران) و تاریخ فیش است در جدول «لیست فیش های واریزی» سامانه درج کرده و تأییدیه اداره کل امور مالی صندوق بازنشستگی کشوری را از سایت اخذ نماید.

تذکر:

الف–سامانه بیمه عمر و حادثه در سایت این صندوق هوشمند بوده و در صورت وارد نمودن اطلاعات لازم حق بیمه متعلق را طبق نرخ مقرر محاسبه و تعیین می نماید.

د-مبلغ حق بیمه صرفاً از طریق شعب بانک صادرات ایران به حساب شماره 0100055555002 واریز شود.

ج–از پرداخت و ارسال حق بیمه به صورت حواله بانکی از سایر بانکها اکیداً خودداری شود.

د–به منظور جلوگیری از عملیات تکراری وتسریع درانجام تعهدات صندوق در قبال پرداخت سرمایه بیمه عمر (فوت) و نقص عضو توصیه می شود دستگاه بیمه‌گذار حق بیمه را بطور سالیانه و یکجا پرداخت نماید .

هـ- در صورت پرداخت حق بیمه بطور سالیانه، حق بیمه مذکور می بایست حداکتر تا تاریخ 31/06/1399 پرداخت شود و در صورت پرداوت حق بیمه بصورت ماهانه، حق بیمه هرماه می بایست حداکتر تا پانزدهم ماه بعد پرداخت شود.

و–حق بیمه شاغلین و بازنشستگان می بایست همزمان پرداخت شود و از پرداخت آن در دو زمان متفاوت اکیداً خودداری گردد.

3- دستگاه بیمه گذار پس از اخذ تأییدیه مبنی بر واریز حق بیمه از سایت این صندوق، فرم «قرارداد بیمه حادثه و فوت کارکنان و بازنشستگان دولت» را در دو نسخه تکمیل و پس از مهر و امضاء به همراه تأییدیه مذکور و لیست الکترونیکی مندرج در بند (1) و فیش‌های واریز حق بیمه در استان‌ها به مدیریت استانی و در تهران به اداره کل استان تهران این صندوق تحویل نماید.

4- مدیریت استانی مربوطه یا اداره کل استان تهران پس ازبررسی مدارک و لیست الكترونیكي مشخصات در صورت صحت آنها، قرارداد را تأیید و امضا نمود و پس از صدور، یک نسخه از قرارداد را به دستگاه بیمه‌گذار عودت می‌دهد.

تذکر: در لیست الكترونیكي مشخصات، الزاماً مي‌بایست فقط کدملي فرد بیمه شده (اعداد و بدون خط) ذکر گردد و اکیداً از ذکر کدملي افراد غیر، شماره پرسنلی، شماره مستخدم و یا شماره دفتر کل و… به جای کد ملی خودداری نمایند. مسئولیت عدم رعایت مفاد این تذکر و جبران خسارت وارده احتمالی به طور کامل بر عهده دستگاه بیمه گذار خواهد بود و این صندوق به هیچ وجه مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.

بنابراین لازح است دقت کافی در تهیه لیست الکترونیکی بیمه شدگان به عمل آید. ضمناً امکان اصلاح فایل الکترونیکی توسط بیمه گذار، حداکثر تا 7 روز پس از بارگذاری اولیه و قبل از انعقاد قرارداد مقدور است.

5- انعقاد قرارداد منوط به آن است که دستگاه بیمه گذار کلیه شاغلین و بازنشستگان خود را توأماً نزد صندوق بازنشستگی کشوری بیمه عمر و حادثه نماید.

6- آن دستگاه می‌بایست حداکثر تا تاریخ 31/6/1399 با رعایت مفاد این بخشنامه نسبت به انعقاد قرارداد (اولیه) بیمه عمر و حادثه اقدام نماید.

7- از تاریخ 1/7/1399 سامانه بیمه عمر و حادثه برای انعقاد قرارداد به استثناء قرارداد الحاقی (کاهش و افزایش) غیرفعال شده و به هیچ عنوان قرارداد اولیه منعقد نخواهد شد.

8- تاریخ شروع قرارداد 1/1/1399 و تاریخ خاتمه آن پایان اسفند ماه 1399 خواهد بود.

9- چنانچه آن دستگاه حق بیمه عمر را سالیانه پرداخت نموده باشد، در صورت کاهش یا افزایش تعداد بیمه شدگان (اعم از شاغل یا بازنشسته) در هریک از ماه‌های بعداز فروردین ماه حسب مورد پس از درج در سامانه بیمه عمر و حادثه ، فرم «محاسبه تغییرات افزایش یا کاهش حق بیمه عمر و حوادث» و فرم «قرارداد الحاقی» را در دونسخه تکمیل و سپس فرمهای مذکور را بهمراه لیست الکترونیکی مشخصات افراد بیمه‌شده کاهش یا افزایش یافته و یا در حالت مرخصی بدون حقوق و فیش های واریز حق بیمه و تأییدیه اداره کل امور مالی این صندوق مبنی بر واریز حق بیمه مربوطه، در استانها به مدیریت استانی ودر تهران به اداره کل استان تهران این صندوق تحویل نماید. لیکن چنانچه آن دستگاه حق بیمه را بصورت ماهانه واریک نماید، در این حالت موظف میباشد برای ماههای بعداز فروردین ماه حسب مورد «فرم محاسبه تغییرات افزایش یا کاهش حق بیمه عمر و حوادث» و در صورت داشتن کاهش یا افزایش در تعداد بیمه‌شدگان و یا استفاده بیمه‌شدگان شاغل ازمرخصی بدون حقوق، پس ازدرج درسامانه بیمه عمروحادثه فرم “قرارداد الحاقي” را در دونسخه تکمیل و فرمهای مذکور را بهمراه تأییدیه اداره کل امور مالی این صندوق مبنی بر واریز حق بیمه و فیشهای واریز حق بیمه هر ماه (بطور جداگانه) و (هر واریزی در یک فیش) و مشخصات افراد کاهش یا افزایش یافته به مدیریت استانی و در تهران به اداره کل استان تهران این صندوق تحویل نماید.

در هر دو حالت فوق مدیریت استان و یا اداره کل استان تهران پس از بررسی مدارک و لیست الکترونیکی، در صورت صحت، “قرارداد الحاقي” را امضاء نموده و پس از صدور، یک نسخه از قرارداد را به آن دستگاه عودت می‌دهد.

10- در صورت بروز حادثه مشمول قرارداد بیمه عمر و حادثه، آن دستگاه در اسرع وقت فرم «پرداخت سرمایه بیمه عمر و حادثه (غرامت فوت و نقص عضو)» را در دو نسخه تکمیل و حسب مورد بهمراه مدارک ذیل در استانها به مدیریت استان ودر تهران به اداره کل استان تهران تحویل نماید.

الف– درمورد فوت

– تصویر گواهی فوت صادره از طرف سازمان ثبت احوال کشور.

– گواهی پزشک معالج یا پزشکی قانونی مبنی بر تعیین علت فوت.

– گزارش مشروح حادثه (درصورتی که فوت به علت حادثه باشد) که توسط مراجع ذی صالح انتظامی یا قضایی تنظیم و نام بیمه شده متوفی در آن قید شده باشد.

ب– در مورد نقص عضو

– نگارش مشروح حادثه که توسط نیروی انتظامی تنظیم شده و نام بیمه‌شده در آن قید شده باشد.

– گواهی پزشک معالج یا پزشکی قانونی که درآن صریحاً ذکر شده باشد که کدام عضو از اعضای بدن و از چه ناحیه‌ای قطع یا ازکارافتاده کامل و دائم شده است.

11- چنانچه فردی که مشخصات وی به هردلیل وعنوان در لیست الكترونیكي مورد اشاره در بند (1) این بخشنامه درج نشده باشد و فرد در حد فاصل تاریخ 1/1/1399 تا تاریخ انعقاد قرارداد اولیه فوت نموده و یا دچار حادثه منجر به نقص عضو شود به هیچ وجه تحت پوشش بیمه عمر و حادثه محسوب نشده و پرداخت سرمایه بیمه عمر (فوت) یا نقص عضو موضوعیت ندارد و در مورد این افراد به هیچ وجه “قرارداد الحاقی” منعقد نمی گردد.

12- در صورت اضافه واریزی حق بیمه عمر و یا اشتباه واریزی به حساب سپهری شماره 0100055555002 آن دستگاه فرم «درخواست استرداد اضافه واریزی/ اشتباه واریزی حق بیمه عمر» را در دو نسخه تکمیل و به همراه فیش واریزی جهت استرداد به اداره کل امور مالی این صندوق ارسال نماید.

13- کلیه فرم ها و قراردادها در سامانه بیمه عمر و حادثه این صندوق تعبیه شده است.

در خاتمه، به منظور حسن اجرای تصویبنامه ها و تصمیم نامه مذکور، اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی بازنشستگان این صندوق آماده پاسخگویی آن دستگاه در صورت لزوم می تواند برای کسب اطلاعات بیشتر و راهنمایی لازم و تبادل نظر با شماره تلفن های 88395366 – 88395495 (با کد 021) اداره کل مزبور تماس حاصل نماید.

اکبر افتخاری- مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام