آزمون تعیین صلاحیت
حق بیمه و بازنشستگی

بخشنامه حذف سقف حقوق بازنشستگان، افزایش امتیازات جداول و برقراری حق مدیریت در همسان سازی

بخشنامه حذف سقف گروه‌های شغلی، افزایش امتیازات جداول و برقراری حق مدیریت در همسان‌سازی حقوق بازنشستگان (بخشنامه شماره ۴۶۱۰۴۰ مورخ ۲۸/۷/۱۳۹۹ سازمان برنامه و بودجه کشور)

برادر ارجمند جناب آقای دکتر شریعتمداری- وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی

برادر ارجمند امیر سرتیپ حاتمی- وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

در اجرای بند (۶) تصویبنامه شماره ۷۶۳۶۶۴/ت۵۸۰۳۶ مورخ ۱/۷/۱۳۹۹ هیئت محترم وزیران و به استناد ماده (۷) دستورالعمل ابلاغی شماره ۲۴۱۸۶۳ مورخ ۱/۷/۱۳۹۹ به منظور رفع مشکلات اجرایی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، اصلاحات و الحاقات دستورالعمل‌های قبلی به شرح زیر ابلاغ می‌گردد:

۱- امتیازات جدول گروه‌های بیست‌گانه ابلاغی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی نامه شماره ۲۴۱۸۶۳ مورخ ۱/۷/۱۳۹۹ برای بازنشستگان آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که میانگین ۹۰ درصد اقلام حقوق مشمول کسور بازنشستگی شاغلان آنها از امتیازات جدول مذکور بیشتر می‌باشد و همچنین مدرسین بازنشسته دانشگاه ها با اعمال ضریب ۱/۱۵ محاسبه می‌گردد.

۲- با عنایت به مفاد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، جداول امتیازات بازنشستگان غیرهیئت علمی دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌ها و پارک‌های علم و فنآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه فنی و حرفه‌ای به تفکیک به شرح جداول پیوست ابلاغ می‌گردد. همچنین جداول امتیازات فوق‌العاده مدیریت برای بازنشستگان دستگاه های فوق الذکر که دو سال آخر خدمت منتهی به بازنشستگی آنان در سمت‌های مدیریتی بوده است بر اساس جداول ابلاغی پیوست به امتیاز حقوق مشمولان اضافه می گردد. امتیازات فوق‌العاده مدیریت بازنشستگانی که در طول سنوات خدمت دارای حداقل دو سال سمت مدیریتی بوده‌اند و بازنشستگان سایر مراکز و مؤسسات مشمول ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور با اعلام بالاترین مقام اجرایی، توسط کمیته‌ای متشکل از سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور و صندوق بازنشستگی ذیربط تعیین و برای اجرا به صندوق مربوطه ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۱- گروه‌های (پایه) تشویقی مازاد بر ۲ پایه با ارائه اسناد و مدارک مثبته و همچنین مفاد تبصره (۳) ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد بازنشستگان مشمول این بند نیز اعمال می‌گردد.

تبصره ۲- مشمولان این بند از شمولیت ماده ۲ دستورالعمل ابلاغی شماره ۲۴۱۸۶۳ مورخ ۱/۷/۱۳۹۹ خارج می‌گردند.

۳- جدول امتیازات اعضای هیئت علمی و گروه‌های قضایی نیروهای مسلح برای اجرا از تاریخ ۱/۷/۱۳۹۹ به شرح جدول پیوست ابلاغ می‌گردد. 

۴- با توجه به مفاد تبصره ذیل ماده یک دستورالعمل ابلاغی شماره ۲۴۱۸۶۳ مورخ ۱/۷/۱۳۹۹ بند (۳) ابلاغیه شماره ۳۸۲۸۵۴ مورخ ۱۹/۷/۱۳۹۹ لغو می‌گردد.

۵- سایر مفاد نامه‌های ابلاغی شماره ۲۴۱۸۶۳ مورخ ۱/۷/۱۳۹۹، ۳۸۲۸۵۴ مورخ ۱۹/۷/۱۳۹۹ و ۳۸۵۳۸۶ مورخ ۱۹/۷/۱۳۹۹ به قوت خود باقی است.

جمشید انصاری- معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور

محمدباقر نوبخت- معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور

 حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه‎ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌ها و پارک‌های علم و فنآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1399

  امتیاز
مقدماتی مهارتی رتبه ۳ رتبه ۲ رتبه ۱
فوق دیپلم و کمتر ۱۵.۵۰۰ ۱۶.۵۰۰ ۱۷.۵۰۰ ۰
لیسانس ۱۸.۰۰۰ ۱۹.۰۰۰ ۲۰.۰۰۰ ۲۱.۵۰۰ ۲۳.۰۰۰
فوق لیسانس ۲۰.۵۰۰ ۲۱.۵۰۰ ۲۳.۰۰۰ ۲۴.۵۰۰ ۲۶.۰۰۰
دکتری ۲۲.۵۰۰ ۲۴.۰۰۰ ۲۵.۰۰۰ ۲۷.۰۰۰ ۲۸.۵۰۰

 

 فوق‌العاده مدیریت اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌ها و پارک‌های علم و فنآوری وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری در سال 1399

  امتیاز حق مدیریت
کارشناس مسئول یا عناوین همتراز رییس اداره/ گروه یا عناوین همتراز معاون مدیرکل/ معاون مدیر مدیرکل/ مدیر
فوق دیپلم و کمتر ۲.۰۰۰ ۴.۵۰۰
لیسانس ۲.۵۰۰ ۵.۰۰۰ ۹.۰۰۰ ۱۶.۵۰۰
فوق‌لیسانس ۲.۷۵۰ ۶.۰۰۰ ۱۰.۰۰۰۰ ۱۸.۵۰۰
دکتری ۳.۰۰۰ ۶.۵۰۰ ۱۱.۰۰۰ ۲۰.۵۰۰

 

حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه فرهنگیان در سال 1399

  امتیاز
مقدماتی مهارتی رتبه ۳ رتبه ۲ رتبه ۱
فوق دیپلم و کمتر ۱۹.۰۰۰ ۲۰.۰۰۰ ۲۵.۰۰۰    
لیسانس ۲۵.۰۰۰ ۲۶.۰۰۰ ۲۷.۰۰۰ ۲۸.۰۰۰ ۲۹.۵۰۰
فوق لیسانس ۲۷.۰۰۰ ۲۸.۰۰۰ ۲۹.۰۰۰ ۳۰.۵۰۰ ۳۲.۰۰۰
دکتری ۲۸.۰۰۰ ۲۹.۵۰۰ ۳۱.۰۰۰ ۳۲.۵۰۰ ۳۴.۰۰۰

 

فوق‌العاده مدیریت اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۳۹۹

  امتیاز حق مدیریت
کارشناس مسئول یا عناوین همتراز رییس اداره/ گروه یا عناوین همتراز معاون مدیر کل/ معاون مدیر مدیر کل/ مدیر
فوق‌دیپلم و کمتر ۳.۲۰۰ ۴.۷۰۰    
لیسانس ۳.۷۰۰ ۵.۵۰۰ ۷.۵۰۰ ۱۱.۶۰۰
فوق لیسانس ۴.۲۰۰ ۶.۲۰۰ ۸.۵۰۰ ۱۳.۲۰۰
دکتری ۴.۷۰۰ ۶.۹۰۰ ۹.۵۰۰ ۱۴.۶۰۰

 

حقوق و مزایای مشمول کسوربازنشستگی غیرهیأت علمی دانشگاه فنی و حرفه‌ای در سال ۱۳۹۹

  امتیاز
مقدماتی مهارتی رتبه ۳ رتبه ۲ رتبه ۱
فوق‌دیپلم و کمتر ۱۶.۵۰۰ ۱۷.۵۰۰ ۱۸.۵۰۰    
لیسانس ۱۹.۰۰۰ ۲۰.۵۰۰ ۲۱.۵۰۰ ۲۲.۶۰۰  
فوق لیسانس ۲۲.۰۰۰ ۲۳.۰۰۰ ۲۴.۰۰۰ ۲۵.۵۰۰ ۲۷.۵۰۰
دکتری ۲۴.۰۰۰ ۲۵.۰۰۰ ۲۶.۵۰۰ ۲۸.۰۰۰ ۳۰.۰۰۰

 

فوق‌العاده مدیریت اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه فنی و حرفه‌ای در سال 1399

  امتیاز حق مدیریت
کارشناس مسئول یا عناوین همتراز رییس اداره/ گروه یا عناوین همتراز معاون مدیرکل/ معاون مدیر مدیرکل/ مدیر
فوق‌دیپلم و کمتر ۱.۸۰۰ ۴.۰۰۰ ۶.۵۰۰ ۱۱.۰۰۰
لیسانس ۲.۱۰۰ ۴.۵۰۰ ۷.۶۰۰ ۱۲.۹۰۰
فوق لیسانس ۲.۵۰۰ ۵.۰۰۰ ۸.۷۰۰ ۱۴.۷۰۰
دکتری ۳.۰۰۰ ۵.۵۰۰ ۹.۶۰۰ ۱۶.۰۰۰

 

 جدول امتیازات بازنشستگان، مستمری‌بگیران و وظیفه‌بگیران هیئت علمی و قضایی نیروهای مسلح

مرتبه علمی اعضای هیئت علمی امتیاز
مربی، آموزشیار و پژوهشیار 41.600
مربی 42.500
استادیار 53.700
دانشیار 57.000
استاد 57.800
گروه‌های قضایی امتیاز
1 18.000
2 20400
3 28600
4 31400
5 37500
6 40500
7 44500
8 44800
9 48900
10 52600
11 57300

شناسنامه قانون | motanaseb2

شناسنامه قانون | motanaseb1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام