آزمون تعیین صلاحیت
حق بیمه و بازنشستگی

پرداخت حق بیمه ایام طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان قبل از تصویب تبصره ۳ الحاقی به ماده ۱۱ قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان

پرداخت حق بیمه ایام طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در ایام قبل از تصویب تبصره۳ الحاقی به ماده ۱۱ قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب ۱۳۷۹ (رأي شماره 206 هيأت عمومي/ شماره هـ/729/90 مورخ 14/5/1391 ديوان عدالت اداري)

تاریخ دادنامه: ۱۹/۴/۱۳۹۱    

شماره دادنامه: ۲۰۶

کلاسه پرونده: ۹۰/۷۲۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای رحمت فردوس

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای رحمت فردوس به موجب لایحه‌ای اعلام کرده است که شعب اول، سوم و چهارم دیوان عدالت اداری در موضوع الزام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان به پرداخت حق بیمه ایام طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در ایام قبل از تصویب تبصره ۳ الحاقی به ماده ۱۱ قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب سال ۱۳۷۹ و الزام سازمان تأمین اجتماعی به قبول حق بیمه و احتساب ایام مذکور به عنوان سابقه بیمه پردازی، آراء متناقض صادر کرده‌اند. مشارالیه رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری در رسیـدگی به پرونـده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۲۶۲۴ با موضوع دادخواست خانم معصومه انتصاریان بیدگلی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته احتساب بیمه دوران طرح نیروی انسانی به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۱۴۷۰ ـ۲۳/۱۱/۱۳۸۹ مفاداً به شرح آتی به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به این که سابقه مورد تقاضای شاکی احتساب سابقه از تاریخ ۱۲/۲/۱۳۷۸ تا ۱۲/۴/۱۳۷۹ است و حال این که تبصره ۳ ماده الحاقی به ماده ۱۱ قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان ۹/۸/۱۳۷۹ به تصویب رسیده است و مطابق ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آینده است و به ماقـبل خویش تـسری ندارد دیوان با توجه به مراتب فوق به لحاظ این که سابقه شاکی مربوط به قبل از الحاق تبصره ۳ ماده ۱۱ قانون پزشکان و  پیراپزشکان بوده است و به رد شکایت حکم صادر و اعلام می‌شود. این رأی وفق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

ب: شعبـه سوم دیوان عدالت اداری در پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۷۵۴۵ با موضوع دادخواست خانم فاطمه محمودی سیاهمزگی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتـی درمانی گیلان و سـازمان تأمین اجتماعی و بـه خواسته الزام به پرداخت حق بیمه بازنشستگی دوران طرح نیروی انسانی به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۱۴۳۷ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به این که سابقه خدمت و اشتغال شاکی به عنوان انجام طرح نیروی انسانی حسب مدارک موجود در پرونده مورد تأیید قرار گرفته است و این که مطابق عمومات قانونی از جمله مواد ۱ و ۴ و ۳۶ به بعد قانون تأمین اجتماعی و همچنین مقررات مربوط به استخدام کشوری واحد محل خدمت وی مکلف به بیمه کردن او بوده است و تصریح مندرج در تبصره ۳ ذیل ماده ۱۱ قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در خصوص شمول قانون تأمین اجتماعی اولاً: مبین اعمال مقررات بیمه‌ای مذکور به شاکی و ثانیاً: مانع تسری آن نسبت به زمان خدمت شاکی نیست بلکه مؤید آن است ثالثاً: بیمه کردن شاکی یا تأخیر در پرداخت حق بیمه وی نافی و رافع مسؤولیت سازمان تأمین اجتماعی ایران نیست. لذا با رد دفاع بی وجه طرف شکایت حکم به الزام خوانده اول به پرداخت حق بیمه شاکی (سهم کارفرما) و خوانده دوم به پذیرش آن و احتساب سنوات مربوط به خدمت طرح نیروی انسانی به عنوان سابقه خدمت بیمه ای صادر و اعلام می‌شود. این رأی قطعی است.

ج: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۵۴۸۵ با موضوع دادخواست خانم زهرا فرهنگ باقری به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان و سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته الزام به پرداخت حق بیمه بازنشستگی دوران طرح نیروی انسانی به مدت ۲ سال به موجب دادنامه شـماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۰۵۶۷ـ ۸/۳/۱۳۹۰ مفـاداً به شرح آینـده به صدور رأی مبادرت کرده است:

مستفاد از اوراق پرونده، خواستة شاکی خانم زهرا فرهنگ باقری واریز حق بیمه دوران طرح نیروی انسانی از تاریخ ۸/۱/۱۳۷۷ تا ۸/۱/۱۳۷۹ توسط مشتکی‌عنه ردیف اول و الزام طرف شـکایت ردیف دوم به پذیرش حق بیمه واریزی و احتـساب ایام مذکور به عنوان سنوات خدمتی است، با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و ضمایم آن و نظر به این که ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان طی تصویر گواهی وضعیت خدمت مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان به شماره ۶۸۹/۱۱۷/۳/پ/۱ ـ ۲۳/۱/۱۳۷۹ دوره طرح نیروی انسانی مشارالیها را در تاریخهای مذکور تأیید کرده است و با توجه به لایحه طرفهای شکایت ثبت شده به شماره‌های ۱۴۸ـ ۱۵/۱/۱۳۹۰ و ۲۱ـ۶/۱۰/۱۳۹۰ مستنداً به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۷۵ ـ ۴/۵/۱۳۸۸ رأی به وارد بودن شکایت مبنی بر واریز حق بیمه دوران طرح نیروی انسانی شاکی از تاریخ ۸/۱/۱۳۷۷ تا ۸/۱/۱۳۷۹ توسط مشتکی‌عنه ردیف اول و الزام طرف شکایت ردیف دوم به پذیرش حق بیمه واریزی و احتساب ایام طرح نیروی انسانی مذکور به عنوان سنوات خدمت صادر و اعلام می‌شود، این رأی طبق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می   ‎کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: نظر به این که در پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۷۵۴۵ شعبه سوم دیوان عدالت اداری شاکی بعد از تصویب تبصره ۳ الحاقی به ماده ۱۱ قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب ۳/۷/۱۳۷۹ در اجرای قانون مذکور به تعهد خویش عمل کرده است و پرداخت حق بیمه ایام خدمت را درخواست کرده است و در پرونده   ‎های دیگر پرداخت حق بیمه ایام خدمت قبل از تصویب قانون تبصره ۳ الحاقی به ماده ۱۱ قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان درخواست شده است، بنابراین پرونده شعبه سوم از موضوع تعارض خارج است و در ۲ رأی دیگر تعارض محرز است.

ثانیاً: با توجه به مفاد رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۷۵ـ ۴/۵/۱۳۸۸، رأی شعبه اول دیوان به شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۰۵۶۷ـ ۸/۳/۱۳۹۰ صحیح و موافق مقررات تشخیص داده می   ‎شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

معاونت قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام