کتاب استخدامی اداری ها
ساختارها و تشکیلات دستگاه‌های اجرایی

مشاغل عمومی رسته اداری و مالی

مشاغل عمومی رسته اداری و مالی (پیوست (۱) بخشنامه شماره ۴۱۹۳۵/۹۱/۲۲۰ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۱ معاونت توسعه مدیریت موضوع: دستورالعمل تعیین مشاغل عمومی دستگاه‌های اجرایی) 

مشاغل عمومی رسته اداری و مالی

عنوان شغل: کارگزین

تعریف:

این شغل دربرگیرنده پست هاي سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت مقام مافوق عهده دار انجام امور مختلف کارگزینی بر حسب مورد تصدي می باشند.

نمونه وظایف و مسئولیت ها:

– رسیدگی به فرم هاي پرشده استخدامی به منظور حصول اطمینان از صحت آنها

– تهیه پیش نویس کارگزینی از قبیل پیش نویس احکام انتقال، ترمیم حقوق، مرخصی، معذوریت، ترفیع، اضافه کار و نظیر آن با اطلاع مقام مافوق و با رعایت قوانین و مقررات مربوط

– رسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهاي واصله مربوط به امور استخدام، تبدیل وضع استخدامی، ترفیع، بازنشستگی و تعیین برقراري حقوق بازنشستگی و یا وظیفه

– انجام امور مربوط به تعاون، بیمه و رفاه کارمندان

– برنامه ریزي و تمشیت و سرپرستی امور مختلف کارگزینی

– اجراي خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام هدف هاي موردنظر

– استخدام و معرفی کارمندان واجد شرایط لازم جهت انجام مشاغل مورد نظر

– تهیه ضوابط و دستورالعمل هاي لازم

– شرکت در کمیسیون ها و جلسات مختلف

– پیش بینی احتیاجات پرسنلی سازمان متبوع و اقدام در مورد تأمین این احتیاجات

– مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و اظهارنظر در مورد نحوه اجراي قوانین و مقررات مورد عمل

– اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاري

– تهیه گزارشات لازم

شرایط احراز:

1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کاردانی یا کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته هاي تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها، مدیریت گرایش(مدیریت سیاستگذاري بخش عمومی، مدیریت رفتاري، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستم ها، مدیریت مالی)، مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزي آموزشی، مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه، مدیریت سیستم و بهره وري، مدیریت آموزشی، مدیریت مالی، مدیریت استراتژیک، امور مالی و مالیاتی، امور دولتی، مدیریت امور دفتري، اقتصاد، علوم اقتصادي، ،MBA مدیریت اقتصاد اسلامی، توسعه اقتصادي و برنامه ریزي، برنامه ریزي سیستم هاي اقتصادي، علوم اسلامی – اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی ، حسابداري، حسابرسی، حسابداري و امور مالی ، معارف اسلامی و مدیریت( مالی)

۲- مهارت: داشتن مهارتهاي هفت گانه ICDL

3- دوره هاي آموزشی: نظام مدیریت منابع انسانی در بخش دولت، دستورالعمل ها و آیین نامه هاي قانون مدیریت خدمات کشوري (با تأکید بر فصول ششم، هفتم، هشتم، نهم و دهم)، آیین نگارش و مکاتبات اداري

 

عنوان شغل : کارشناس بررسی اسناد و مدارک

تعریف:

این شغل دربرگیرنده پست هاي سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت مقام مافوق عهده دار مطالعه و بررسی و یا سرپرستی فعالیت هاي مربوط به مطالعه و بررسی در زمینه هاي مختلف مدیریت اسناد و آرشیو بوده و در قالب دستورالعمل و ضوابط تعیین شده از طرف سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوري اسلامی ایران، مسئولیت امور اسناد وزارتخانه یا مؤسسه دولتی متبوع را عهده دار می باشند.

نمونه وظایف ومسئولیت ها:

– جمع آوري و بررسی پرسشنامه هاي مربوط و تجزیه و تحلیل آنها

– همکاري در تهیه و تنظیم آمار و اطلاعات جمع آوري شده به صورت گزارش ها و جداول و نمودارهاي مختلف

– مطالعه پرونده هاي راکد و تهیه فهرست ها و صورت هاي مورد نیاز طبق راهنمایی کارشناسان مافوق با توجه به دستورالعمل هاي مربوط

– انجام بررسی هاي لازم در زمینه هاي مختلف مدیریت اسناد و آرشیو از طریق مشاهده و مطالعه روش هاي تهیه و تنظیم و طبقه بندي اسناد و پرونده ها

– انجام مصاحبه با مقامات و متصدیان مربوط به منظور تجزیه و تحلیل مسایل و مشکلات مربوط به یافتن راه حل هاي مناسب

– بررسی و ارزشیابی اسناد و تفکیک و فهرست برداري اوراق زاید

– تهیه و تنظیم برنامه هاي لازم در زمینه مدیریت اسناد و آرشیو در سطح سازمان متبوع در قالب قوانین و مقررات و خط مشی هاي تعیین شده

– مطالعه منالع علمی و قانونی در زمینه هاي مختلف مربوط به مدیریت اسناد کشور ایران و سایر کشورهاي و تهیه گزارش لازم

– مراقبت در حسن اجراي وظایف واحدها و یا گروه هاي تحت سرپرستی و ارایه راهنمایی هاي لازم جهت هماهنگ نمودن آنها با خط مشی کلی تعیین شده

– شرکت در کمیسیون هاي مختلف، سمینارها و جلسات

شرایط احراز:

1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته هاي تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها، مدیریت گرایش (مدیریت سیاستگذاري بخش عمومی، مدیریت رفتاري، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستم ها)، مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزي آموزشی، مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه، مدیریت سیستم و بهره وري، مدیریت آموزشی، مدیریت استراتژیک، مطالعات اجتماعی، علوم اجتماعی با تمامی گرایش ،MBA مدیریت مالی، مدیریت ها، پژوهش علوم اجتماعی- جامعه شناسی، علوم ارتباطات اجتماعی، ارتباطات، تاریخ با تمامی گرایش ها

2- مهارت: گزارش نویسی، تجزیه و تحلیل، دقت و تشخیص، داشتن مهارتهاي هفت گانه ICDL

3- دوره هاي آموزشی: مدیریت اسناد، مستندسازي، کدگذاري

 

عنوان شغل : مترجم

تعریف:

این شغل در برگیرنده پست هاي سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت مقام مافوق عهده دار انجام امور ترجمه از ساده ترین تا پیچیده ترین سطح آن برحسب پست مورد تصدي می باشند.

نمونه وظایف ومسئولیت ها:

– ترجمه نامه ها و مطالب عادي از یک زبان خارجی به فارسی و بالعکس

– مقابله و تصحیح نسخه هاي ماشین شده ترجمه ها

– ترجمه شفاهی در صورت اقتضاء

– ترجمه مطالبی که جنبه کلی و عمومی دارند ازقبیل نامه ها، مقالات و بروشورها از یک زبان خارجی به فارسی به صورت صحیح و مفهوم

– ترجمه متونی که جنبه تخصصی داشته و اصطلاحات خاصی که در بیان مطالب به کار می رود از زبان خارجی و بالعکس

– ترجمه مکاتباتی که جنبه فنی دارد از فارسی به زبان خارجی و انشاء مکاتبات به همان زبان

– ترجمه یا تلخیص کنفرانس هاي فنی یا علمی که به زبان خارجی ایراد می شود به فارسی

– رسیدگی به درخواست هاي ترجمه و ترتیب وصول

– برنامه ریزي و سرپرستی امور مختلف دارالترجمه

– مراقبت در جریان امور واحد تحت سرپرستی

– تنظیم گزارش لازم

شرایط احراز:

-1 تحصیلات و معلومات: گواهینامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته هاي تحصیلی زبان خارجی مورد نیاز و یا مترجمی آنها

۲- مهارت: قدرت بیان، گزارش نویسی، تسلط کامل به زبان خارجی، داشتن مهارت هاي هفت گانه ICDL

۳- دوره هاي آموزشی: آیین نگارش و مکاتبات اداري، فن ترجمه

 

عنوان شغل : مسئول گزینش

تعریف:

این شغل در برگیرنده پست هاي سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت کلی هیأت مرکزي گزینش عهده دار جمع آوري اطلاعات یا انجام بررسی، مطالعه و تحقیقات لازم یا سرپرستی امور مربوط به گزینش افراد و تأیید صلاحیت آنها از جهات اخلاقی، سیاسی، عقیدتی، علمی و تخصصی براي جذب در دستگاه هاي دولتی می باشند.

نمونه وظایف ومسئولیت ها:

– تهیه و تنظیم پرسشنامه و فرم هاي مورد نیاز واحد تحقیقاتی و ارزیابی

– تنظیم برنامه تحقیقات و تعیین افراد تحقیق گر جهت انجام وظایف محوله

– انجام تحقیقات لازم در زمینه افراد گزینش شده و اظهارنظر پیرامون صلاحیت آنها با رعایت موازین شرعی و ضوابط مصوب

– تهیه و تنظیم تست هاي عقیدتی، سیاسی، اخلاقی، علمی و تخصصی مورد لزوم جهت برگزاري امتحانات کتبی

– برگزاري امتحانات کتبی مربوط به گزینش افراد با همکاري واحد ذي ربط

– تصحیح اوراق امتحانات کتبی مربوط به گزینش و اعلام نتیجه آن

– تهیه فرم هاي مورد نیاز جهت انجام مصاحبه افراد گزینش شده

– تنظیم برنامه مصاحبه و تعیین افراد مصاحبه گر جهت انجام وظایف محوله

– مصاحبه با افراد داوطلب گزینش یا اعلام نظر درباره وضعیت آنها

– مطالعه و بررسی پرونده داوطلبان انجام مصاحبه و اظهارنظر پیرامون صلاحیت آنها با رعایت کامل موازین شرعی ضوابط مصوب

– رسیدگی و اظهارنظر نهایی در مورد پذیرش یا عدم پذیرش داوطلبان ورود به دستگاه ها با رعایت ضوابط مصوب ستاد پیگیري فرمان امام و براساس نتایج امتحانات کتبی، مصاحبه و تحقیق

– بررسی و اظهارنظر نهایی در مورد پذیرش یا عدم پذیرش داوطلبان ورود به دستگاه ها با رعایت ضوابط مصوب ستاد پیگیري فرمان امام و براساس نتایج امتحانات کتبی، مصاحبه و تحقیق

– بررسی و اظهارنظر در مورد تهیه و تنظیم و یا تغییر فرم ها و پرسشنامه عقیدتی، سیاسی، اخلاقی، علمی و سایر دستورالعمل هاي مورد نیاز

– ارایه طرح ها و پیشنهادهاي لازم به منظور پیشبرد امور مربوط به هسته گزینش

– بررسی و اظهارنظر در مورد آگهی هاي استخدامی دستگاه مربوطه قبل از انتشار آن

– بررسی و اظهارنظر بدوي در مورد اعترافات و شکایات واصله از نحوه گزینش و سایر مسایل مربوط به آن

– بررسی و اظهارنظر در مورد وضعیت افراد شاغل در واحد گزینش و ارایه آن به هیأت مرکزي در صورت ضرورت

– تنظیم و ارسال گزارش لازم و سایر اطلاعات و آمار خواسته شده از طرف هیأت مرکزي یا هیأت عالی گزینش

– بررسی و اعلام نیازهاي آموزشی افراد گزینش به هیأت مرکزي

– اجراي برنامه هاي آموزشی جهت بالابردن سطح معلومات و کارآیی افراد گزینش در صورت لزوم

– تهیه مقدمات جهت جذب نیروي انسانی مورد نیاز گزینش

– رسیدگی و اعلام نظر در قبول یا رد صلاحیت افراد گزینش با رعایت ضوابط مصوب

– نظارت و سرپرستی دقیق بر کلیه امور جاري گزینش و ارایه راهنمایی هاي لازم به کارکنان تحت سرپرستی در نحوه انجام وظایف محوله

– رسیدگی و اعلام نظر نسبت به اعتراضات و شکایات واصله از نحوه گزینش

– انجام سایر وظایف بر حسب تصمیم هیأت عالی گزینش و یا هیأت مرکزي گزینش

شرایط احراز:

۱- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کاردانی یا کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته هاي تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها، مدیریت با گرایش(مدیریت سیاستگذاري بخش عمومی، مدیریت رفتاري، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستم ها)، مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزي آموزشی، مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه، مدیریت سیستم و بهره وري، مدیریت آموزشی، مدیریت مدیریت استراتژیک، امور مالی و مالیاتی، امور دولتی، مدیریت امور دفتري، مطالعات ،MBA مالی، مدیریت اجتماعی، علوم اجتماعی با تمامی گرایش ها، پژوهش علوم اجتماعی- جامعه شناسی، علوم ارتباطات اجتماعی، ارتباطات، علوم تربیتی گرایش هاي (برنامه ریزي آموزشی، آموزش و بهسازي منابع انسانی)، روانشناسی شخصیت، روانشناسی صنعتی و سازمانی، علوم شناختی، روانشناسی تربیتی، روانشناسی عمومی و یا در یکی از رشته هاي تحصیلی تخصصی دستگاه حسب مورد با تأیید کمیته اجرایی طرح طبقه بندي مشاغل

۲- مهارت: گزارش نویسی، آشنایی با تکنیک هاي برقراري ارتباط، داشتن مهارت هاي هفت گانه ICDL

۳- دوره هاي آموزشی: قوانین و مقررات گزینش، آشنایی با بانک اطلاعات گزینش، گزارش نویسی در گزینش

 

عنوان شغل : مأمور حراست

تعریف:

این شغل در برگیرنده پست هاي سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت مقام مافوق عهده دار انجام امور مربوط در زمینه هاي حراست از پرسنل، تأسیسات و اسناد بر حسب پست مورد تصدي می باشند.

نمونه وظایف ومسئولیت ها:

– استقرار سیستم مناسب جهت حراست و نگهداري از پرسنل، تأسیسات و مدارك محرمانه

– برنامه ریزي، سازماندهی، نظارت و هدایت کلیه فعالیت ها و اقدامات حراستی

– مراقبت و نظارت بر کلیه امور مربوط به حراست و انجام اقدامات لازم به منظور ارایه آزمون هاي لازم به کارکنان سازمان متبوع براي مقابله با حوادث غیرمترقبه و همچنین حسن اجراي خط مشی ها و هدف هاي تعیین شده.

– تهیه و ابلاغ بخشنامه ها، آیین نامه ها، مقررات و توصیه هاي حراستی و دستورالعمل هاي حفاظتی لازم و نظارت بر حسن اجراي آنها و ارایه پیشنهادات اصلاحی در جهت رفع نقایص و بهبود روش هاي حراستی

– برنامه ریزي و تأمین موجبات لازم در زمینه امور حفاظتی اسناد طبقه بندي شده و انجام بررسی هاي مستمر به منظور حصول اطمینان از رعایت اصول حراستی در امور مکاتباتی و مخابراتی و ارایه گزارش لازم

– انجام کلیه امور محرمانه مربوط به تلکس، دورنگار، بی سیم، و با سیم دستگاه متبوع

– تهیه و کشف رمز، دریافت، ثبت و صدور و نگهداري و ارسال و مراسلات کلیه پیام هاي تلکس، فاکس و تلفنگرام هاي رمز و اقدام به تهیه مفاتیح رمز و نظارت بر تغییر و تعویض به موقع و ارایه توصیه هاي لازم به منظور پیشگیري از کشف آنها

– تنظیم ماشین رمز و تغییر سیستم داخلی آن در مواقع ضروري

– دریافت اسناد و مدارك محرمانه واصله از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و حراست از آنها براساس مقررات مربوط

– کنترل و نظارت و بررسی وضع حراستی دستگاه متبوع و تهیه گزارش مورد لزوم

شرایط احراز:

-1 تحصیلات و معلومات: گواهینامه کاردانی یا کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته هاي تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها، مدیریت گرایش(مدیریت سیاستگذاري بخش عمومی، مدیریت رفتاري، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستم ها)، مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزي آموزشی، مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه، مدیریت سیستم و بهره وري، مدیریت مدیریت استراتژیک، امور مالی و مالیاتی، امور دولتی، مدیریت ،MBA آموزشی، مدیریت مالی، مدیریت امور دفتري، مطالعات اجتماعی، علوم اجتماعی با تمامی گرایش ها، پژوهش علوم اجتماعی- جامعه شناسی، علوم ارتباطات اجتماعی، ارتباطات، روانشناسی صنعتی و سازمانی، روانشناسی شخصیت، روانشناسی تربیتی، روانشناسی عمومی و یا در یکی از رشته هاي تحصیلی تخصصی دستگاه حسب مورد با تأیید کمیته اجرایی طرح طبقه بندي مشاغل

2- مهارت: گزارش نویسی، آشنایی با روش هاي کسب اطلاعات ، داشتن مهارت هاي هفت گانه ICDL

۳- دوره هاي آموزشی: طی دوره هاي آموزشی تعیین شده از سوي حراست کل کشور

 

عنوان شغل : کارشناس امور اداري

تعریف:

این شغل دربرگیرنده پست هاي سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت مقام مافوق عهده دار انجام مطالعه و بررسی و یا سرپرستی فعالیت هاي مربوط به امور اداري و استخدامی در زمینه هاي مربوط به تشکیلات ، روش ها، استخدام و آموزش، طبقه بندي مشاغل، حقوق و مزایا در وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتی می باشند.

نمونه وظایف ومسئولیت ها:

– انجام مطالعات لازم در مواردي از قبیل تشکیلات و روش ها، آموزش، طبقه بندي مشاغل و تهیه پیشنهادهاي لازم جهت ارسال به مرجع ذي ربط.

– تهیه مجموعه هدف، وظایف و پست هاي سازمانی وزارتخانه و یا سازمان متبوع و پیشنهاد آن به مرجع ذي ربط جهت تأیید .

– تهیه شرح وظایف پست هاي سازمانی با همکاري واحدهاي ذي ربط

– انجام فعالیت هاي لازم در زمینه پیاده کردن مفاد طرح طبقه بندي مشاغل دولت در مورد مستخدمین وزارتخانه و یا سازمان متبوع با همکاري واحد کارگزینی

– تشریک مساعی در تنطیم آیین نامه ها، بخشنامه ها، و دستورالعمل هاي مورد لزوم در ارتباط با نیازهاي وزارتخانه و یا سازمان متبوع

– هماهنگ نمودن فعالیت واحدهاي تابعه با برنامه ها ، هدف هاي مورد نظر و خط مشی کلی تعیین شده

– تهیه گزارش لازم

شرایط احراز:

۱- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته هاي تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها، مدیریت گرایش(مدیریت سیاستگذاري بخش عمومی، مدیریت رفتاري، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستم ها، مدیریت مالی)، مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزي آموزشی، مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه، مدیریت سیستم و بهره وري، مدیریت سیستم ها، مدیریت استراتژیک، اقتصاد، علوم اقتصادي، اقتصاد اسلامی، ،MBA مدیریت آموزشی، مدیریت مالی، مدیریت توسعه اقتصادي و برنامه ریزي، برنامه ریزي سیستم هاي اقتصادي، علوم اسلامی- اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی، علوم تربیتی (گرایش آموزش و بهسازي منابع انسانی) ، برنامه ریزي آموزشی، برنامه ریزي و تحلیل سیستمها

2- مهارت: اصول گزارش نویسی، قدرت تجزیه و تحلیل ، داشتن مهارت هاي هفت گانه ICDL

3- دوره هاي آموزشی: نظام مدیریت منابع انسانی در بخش دولت، تحلیل و بررسی قانون مدیریت خدمات کشوري (فصول هفتم، هشتم، نهم، دهم)، آیین نگارش و مکاتبات اداري

 

عنوان شغل : کاردان امور اداري

تعریف:

این شغل دربرگیرنده پست هاي سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت مقام مافوق عهده دار انجام مطالعه و بررسی و یا سرپرستی مسائل مربوط به امور اداري و استخدامی در وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتی می باشند.

نمونه وظایف ومسئولیت ها:

– انجام مطالعات لازم در مواردي از قبیل تشکیلات و روش ها، استخدام و آموزش و طبقه بندي مشاغل در مورد کارکنان وزارتخانه و یا سازمان متبوع و تهیه پیشنهادهاي لازم

– تهیه شرح وظایف پست هاي وزارتخانه و یا سازمان متبوع با همکاري واحدهاي ذي ربط

– تهیه گزارش و پیش نویس هاي لازم طبق دستور

– انجام فعالیت هاي لازم در زمینه پیاده کردن مفاد طرح طبقه بندي مشاغل دولت در مورد مستخدمین وزارتخانه و یا سازمان متبوع به همکاري واحد کارگزینی

– هماهنگ نمودن فعالیت واحدهاي تابعه با برنامه ها و هدف هاي مورد نظر خط مشی کلی تعیین شده

– نظارت بر حسن اجراي قوانین و مقررات اداري و استخدامی کشور

– ارایه نظرات مشورتی و پیشنهادهاي اصلاحی و راهنمایی هاي فنی به واحدهاي امور اداري وزارتخانه و یا سازمان متبوع در زمینه مسایل مربوط به فنون اداري و بهبود مدیریت

– تهیه گزارش لازم

شرایط احراز:

1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کاردانی یا کارشناسی و یا همتراز در یکی از رشته هاي تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها، مدیریت گرایش(مدیریت سیاستگذاري بخش عمومی، مدیریت رفتاري، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستم ها، مدیریت مالی)، مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزي آموزشی، مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه، مدیریت سیستم و بهره وري، مدیریت استراتژیک، امور مالی و مالیاتی، امور ،MBA مدیریت آموزشی، مدیریت مالی، مدیریت دولتی، مدیریت امور دفتري، اقتصاد، علوم اقتصادي، اقتصاد اسلامی، توسعه اقتصادي و برنامه ریزي، برنامه ریزي سیستم هاي اقتصادي، علوم اسلامی- اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی، علوم تربیتی (گرایش آموزش و بهسازي منابع انسانی) ، برنامه ریزي آموزشی، برنامه ریزي و تحلیل سیستمها، مدیریت سیستم ها

۲- مهارت: اصول گزارش نویسی ، داشتن مهارت هاي هفت گانه ICDL

۳- دوره هاي آموزشی: دستورالعمل ها و آیین نامه هاي قانون مدیریت خدمات کشوري (فصول ششم، هفتم، هشتم، نهم، دهم)، آمار و پژوهش اداري، آیین نگارش و مکاتبات اداري

 

عنوان شغل : کارشناس برنامه و بودجه

تعریف:

این شغل دربرگیرنده پست هاي سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت مقام مافوق عهده دار انجام مطالعه و بررسی و یا سرپرستی مسائل مربوط در زمینه تهیه و تنظیم بودجه در وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتی می باشند.

نمونه وظایف ومسئولیت ها:

– تکمیل فرم هاي تنظیم بودجه با نظارت مافوق

– بررسی اعتبارات درخواستی واحدها و اخذ توضیحات لازم از مسئولین امور در مورد بودجه پیشنهادي

– نگهداري حساب اعتبارات فصول مختلف بودجه و تهیه جداول مقایسه اي بودجه سال هاي قبل

– پیش بینی درآمد و برآورد هزینه فعالیت ها، طرح ها و برنامه ها

– اظهارنظر در مورد پیشنهاد واحدها براي استخدام از نظر مالی

– تهیه نمودار و آمارهاي مورد نیاز و تجزیه و تحلیل آنها

– تهیه بخشنامه هاي لازم براي راهنمایی هاي مسئولین واحدهاي مرکزي و شهرستانی به منظور دریافت اطلاعات و آمار مورد نیاز

– شرکت در کمیسیون هاي مختلف به منظور بررسی اعتبارات درخواستی واحدها و دفاع از آن در مراجع ذي صلاح

– نظارت بر تعیین تخصیص اعتبارات فعلی و ابلاغ آن به اداره کل امور مالی جهت اجرا

– بررسی و تهیه پیشنهادات اصلاحیه یا متمم بودجه در صورت لزوم

– اظهارنظر در مورد قوانین و آیین نامه ها و مقررات مربوط

شرایط احراز:

۱- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته هاي تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها، مدیریت گرایش(مدیریت سیاستگذاري بخش عمومی، مدیریت رفتاري، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستم ها، مدیریت مالی، مدیریت بازاریابی بین المللی)، مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزي آموزشی، مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه، مدیریت سیستم و مدیریت استراتژیک، اقتصاد، علوم اقتصادي، ،MBA بهره وري، مدیریت آموزشی، مدیریت مالی، مدیریت اقتصاد اسلامی، توسعه اقتصادي و برنامه ریزي، برنامه ریزي سیستم هاي اقتصادي، علوم اسلامی- اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی، معارف اسلامی و مدیریت، مدیریت بازاریابی ، حسابداري، حسابرسی

2- مهارت: داشتن مهارت هاي هفت گانه ICDL، تسلط به امور بودجه ريزي

۳- دوره هاي آموزشی: بودجه ریزي عملیاتی در دولت، قوانین و مقررات مالی و محاسبات عمومی

 

عنوان شغل : کاردان برنامه و بودجه

تعریف:

این شغل دربرگیرنده پست هاي سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت مقام مافوق عهده دار انجام مطالعه و بررسی و یا سرپرستی فعالیت هاي مربوط در زمینه تهیه و تنظیم بودجه در وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتی می باشند.

نمونه وظایف ومسئولیت ها:

– تکمیل فرم هاي تنظیم بودجه

– بررسی اعتبارات درخواستی واحدها

– نگهداري حساب اعتبارات فصول مختلف بودجه و تهیه جداول مقایسه اي بودجه سال هاي قبل

– اظهارنظر در مورد پیشنهاد واحدها براي استخدام از نظر مالی

– تهیه نمودار و آمارهاي مورد نیاز

– نظارت بر پیاده کردن ارقام بودجه در فرم هاي مختلف بودجه سالانه و کنترل ان

– نظارت بر تعیین و تخصیص اعتبارات فعلی

– همکاري در پیش بینی درآمد و برآورد هزینه فعالیتها و طرح ها و برنامه ها

– تهیه گزارش لازم

– همکاري با مسئولین امر در تنظیم و پیشنهاد بودجه دستگاه مربوط

– شرکت در کمیسیون هاي مختلف به منظور بررسی اعتبارات درخواستی واحدها و دفاع از آن در مراجع ذي صلاح

– نظارت بر تعیین تخصیص اعتبارات فعلی و ابلاغ آن به اداره کل امور مالی جهت اجرا

– بررسی و تهیه پیشنهادهاي اصلاحیه یا متمم بودجه در صورت لزوم

– اظهارنظر در مورد قوانین و آیین نامه ها و مقررات مربوط

شرایط احراز:

-1 تحصیلات و معلومات: گواهینامه کاردانی یا کارشناسی و یا همتراز در یکی از رشته هاي تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها، مدیریت گرایش هاي (مدیریت سیاستگذاري بخش عمومی، مدیریت رفتاري، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستم ها، مدیریت مالی، مدیریت بازاریابی بین الملل)، مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزي آموزشی، مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه، مدیریت سیستم و بهره وري، مدیریت استراتژیک، امور مالی و مالیاتی، امور دولتی، ،MBA مدیریت آموزشی، مدیریت مالی، مدیریت مدیریت امور دفتري، اقتصاد، علوم اقتصادي، اقتصاد اسلامی، توسعه اقتصادي و برنامه ریزي، برنامه ریزي سیستم هاي اقتصادي، علوم اسلامی- اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی، معارف اسلامی و مدیریت (مالی) مدیریت صنعتی کاربردي، حسابداري، حسابرسی، حسابداري و امور مالی، امور مالی

۲- مهارت: داشتن مهارت هاي هفت گانه ICDL

۳- دوره هاي آموزشی: قوانین و مقررات مالی و محاسبات عمومی، بودجه ریزي در بخش دولتی

 

عنوان شغل : کاردان بررسی اسناد و مدارك

تعریف:

این شغل دربرگیرنده پست هاي سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت مقام مافوق عهده دار انجام مطالعه و بررسی و یا سرپرستی فعالیت هاي مربوط به مطالعه و بررسی در زمینه هاي مختلف مدیریت اسناد و آرشیو می باشند.

نمونه وظایف ومسئولیت ها:

– همکاري در تهیه و تنظیم آمار و اطلاعات جمع آوري شده به صورت گزارشات و جداول و نمودارهاي مختلف

– مطالعه پرونده هاي راکد و تهیه فهرست ها و صورت هاي مورد نیاز طبق راهنمایی کارشناسان مافوق با توجه به دستورالعمل هاي مربوط

– انجام بررسی هاي لازم در زمینه هاي مختلف مدیریت اسناد و آرشیو از طریق مشاهده و مطالعه روش هاي تهیه و تنظیم و طبقه بندي اسناد و پرونده ها

– مراجعه به منابع تعیین شده به منظور جمع آوري اطلاعات مختلف در زمینه مسایل مربوط به اسناد و آرشیو بایگانی راکد

– مراقبت در حسن اجراي وظایف واحدها و یا گروه هاي تحت سرپرستی و ارایه راهنمایی هاي لازم در جهت هماهنگ نمودن آنها با خط مشی تعیین شده

شرایط احراز:

1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کاردانی یا کارشناسی و یا همتراز در یکی از رشته هاي تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها، مدیریت گرایش (مدیریت سیاستگذاري بخش عمومی، مدیریت رفتاري، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستم ها)، مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزي آموزشی، مدیریت ،MBA بازرگانی، مدیریت بیمه، مدیریت سیستم و بهره وري، مدیریت آموزشی، مدیریت مالی، مدیریت مدیریت استراتژیک، امور دولتی، مدیریت امور دفتري، امور مالی و مالیاتی، مطالعات اجتماعی، علوم اجتماعی با تمامی گرایش ها، پژوهش علوم اجتماعی- جامعه شناسی، علوم ارتباطات اجتماعی، ارتباطات، تاریخ با تمامی گرایش ها

۲- مهارت: گزارش نویسی، تجزیه و تحلیل، دقت و تشخیص ، داشتن مهارت هاي هفت گانه ICDL

۳- دوره هاي آموزشی: مدیریت اسناد، مستندسازي، کدگذاري

 

عنوان شغل : بازرس

تعریف:

این شغل دربرگیرنده پست هاي سازمانی است که متصدیان آنها با تحت نظارت مقام مافوق عهده دار امر بازرسی در یکی از زمینه هاي اداري و مالی می باشند.

نمونه وظایف ومسئولیت ها:

– انجام مأموریت هاي لازم در مرکز و شهرستان ها به منظور حصول اطمینان از حسن جریان امور اداري و مالی و رفع نواقص کار و راهنمایی اولیاي مؤسسات و سازمان هاي مربوط جهت پیشرفت کار

– رسیدگی و مطالعه و بررسی اطلاعات جمع آوري شده

– رسیدگی اولیه به شکایات واصله و اقدام لازم در مورد آنها

– هماهنگ نمودن فعالیت هاي واحد تحت سرپرستی با خط مشی تعیین شده

– نظارت بر کار بازرسان تحت سرپرستی

– تشخیص تخلفات مأمورین مسئول

– تنظیم برنامه هاي مختلف بازرسی

– انجام بازرسی هاي لازم به منظور حصول اطمینان از اجراي سیاست و تصمیمات دولت و اجراي برنامه هاي مختلف و ایجاد هماهنگی و نظم در امور اداري و یا مالی وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتی

– تهیه گزارشات لازم و تقدیم آن به مقام مافوق

– شرکت در جلسات و کمیسیون هاي مختلف

شرایط احراز:

1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته هاي تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها، مدیریت گرایش(مدیریت سیاستگذاري بخش عمومی، مدیریت رفتاري، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستم ها، مدیریت مالی، مدیریت بازاریابی بین الملل)، مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزي آموزشی، مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه، مدیریت مدیریت استراتژیک، اقتصاد، علوم ،MBA سیستم و بهره وري، مدیریت آموزشی، مدیریت مالی، مدیریت اقتصادي، اقتصاد اسلامی، توسعه اقتصادي و برنامه ریزي، برنامه ریزي سیستم هاي اقتصادي، علوم اسلامی- اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی، معارف اسلامی و مدیریت(مالی)، مدیریت نظارت و بازرسی، حقوق، حقوق بین الملل، حقوق عمومی، حقوق خصوصی، حسابداري،حسابرسی، برنامه ریزي و تحلیل سیستمها، مدیریت سیستم و بهره وري و مدیریت سیستم ها.

۲- مهارت: داشتن قدرت تجزیه و تحلیل مسائل ، داشتن مهارت هاي هفت گانه ICDL

۳- دوره هاي آموزشی: قوانین و مقررات بازرسی کشور، نظام رسیدگی به تخلفات اداري، قوانین و مقررات مالی و محاسباتی

 

عنوان شغل : مسئول ابلاغ و اجراء

تعریف:

این شغل دربرگیرنده پست هاي سازمانی است که متصدیان آنها با تحت نظارت مقام مافوق عهده دار انجام کلیه امور مربوط به ابلاغ و اجرا برحسب پست مورد تصدي می باشند و یا فعالیت هاي مربوط به ابلاغ و اجرا را سرپرستی می نمایند.

نمونه وظایف ومسئولیت ها:

– ابلاغ اوراق قانونی به اشخاص تعیین شده و یا بستگان آنها

– تنظیم اعلامیه قانونی و الصاق آن در صورت نبودن و یا امتناع بستگان از دریافت اوراق قانونی و دعوت آنها به مراجع ذیصلاح در تمام مواردي که قانون تعیین نموده است.

– انجام مکاتبات لازم و ارجاع کار به مراجع انتظامی در صورت لزوم و تعقیب موضوع تا حصول نتیجه

– نظارت بر کلیه امور ابلاغ و اجرا و مراقبت در حسن اجراي صحیح قوانین و مقررات و خط مشی هاي تعیین شده

– مراقبت و نظارت در امر وصول مطالبات دولت که به اداره اجرا محول گردیده است.

شرایط احراز:

۱- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کاردانی یا کارشناسی و یا همتراز در یکی از رشته هاي تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها، مدیریت صنعتی، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وري، مدیریت آموزشی، مدیریت مالی، امور مالی و مالیاتی، امور دولتی، مدیریت امور دفتري، اقتصاد، علوم اقتصادي، اقتصاد اسلامی ، علوم اسلامی- اقتصاد، مطالعات اجتماعی، علوم اجتماعی با تمامی گرایش ها، حسابداري، حسابرسی، حسابداري و امور مالی، مدیریت صنعتی کاربردي، حقوق، حقوق عمومی، حقوق خصوصی یا گواهینامه پایان تحصیلات کامل متوسطه و یا همتراز

۲- مهارت: داشتن مهارت هاي هفت گانه ICDL

۳- دوره هاي آموزشی: نحوه ابلاغ اوراق قانونی، نحوه تنظیم ابلاغیه قانونی

 

عنوان شغل : رئیس دفتر

تعریف:

این شغل دربرگیرنده پست هاي سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت مقام مافوق عهده دار انجام وظایف زیر براي یکی از مقامات (معاونین رییس جمهور، معاونین قوه قضاییه، رییس کل دیوان محاسبات، وزرا، استانداران، سفرا، معاونین وزراء و مقامات همتراز) رؤساي دانشگاه ها و همچنین رؤساي سازمان هاي دولتی که به عنوان معاون وزیر انجام وظیفه می نمایند و سازمان هایی که در تمام استان ها شعبه دارند می باشند (رؤساي دفاتر سازمان هایی که در بعضی از استان ها شعبه دارند با تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در شمول این شغل قرار می گیرند.

نمونه وظایف ومسئولیت ها:

– تنظیم برنامه ملاقات مقام داخلی و خارجی

– گزارش مطالب مهم روزانه

– ابلاغ دستورات مافوق به اشخاص و مؤسسات ذي ربط و ادارات تابعه

– راهنمایی و در صورت لزوم فراهم آوردن وسایل و یا انجام درخواست هاي متقاضیان و مراجعه کنندگانی که تقاضاي آنان بدون ملاقات با مقام ذي ربط امکان پذیر است.

– تهیه پیش نویس نامه هاي ارجاعی

شرایط احراز:

1- تحصیلات و معلومات:گواهینامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته هاي تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها، مدیریت گرایش(مدیریت سیاستگذاري بخش عمومی، مدیریت رفتاري، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستم ها)، مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزي آموزشی، مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه، مدیریت سیستم و بهره وري، مدیریت آموزشی، مدیریت مدیریت استراتژیک، مطالعات اجتماعی، علوم اجتماعی با تمامی گرایش ها، ،MBA مالی، مدیریت پژوهش علوم اجتماعی- جامعه شناسی، علوم ارتباطات اجتماعی، ارتباطات، روانشناسی صنعتی و سازمانی، روانشناسی شخصیت، روانشناسی تربیتی، روانشناسی عمومی، اقتصاد، علوم اقتصادي، اقتصاد اسلامی، توسعه اقتصادي و برنامه ریزي، برنامه ریزي سیستم هاي اقتصادي، علوم اسلامی- اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی، معارف اسلامی و مدیریت(مالی)، مدیریت فرهنگی و هنري، مدیریت فناوري اطلاعات، مدیریت تکنولوژي، مدیریت رسانه، مدیریت استراتژیک، الهیات، علوم سیاسی، معارف اسلامی، حقوق، حقوق عمومی، حقوق خصوصی

2- مهارت: توانایی برقراري ارتباط مؤثر با دیگران ، داشتن مهارت هاي هفت گانه ICDL

3- دوره هاي آموزشی: آیین نگارش و مکاتبات اداري، وظایف و مسئولیت ها و خصوصیات رفتاري رؤساي دفاتر، سیستم هاي دبیرخانه و بایگانی

 

عنوان شغل : منشی

تعریف:

این شغل دربرگیرنده پست هاي سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت مقام مافوق عهده دار انجام منشیگري می باشند.

نمونه وظایف ومسئولیت ها:

– برقراري تماس با وزارتخانه ها، مؤسسات و ارگان هاي دولتی و سفارتخانه ها به منظور هماهنگی و تنظیم برنامه ملاقات ها، کنفرانس ها و سمینارها

– تنظیم لیست متقاضیان داخلی یا خارجی ملاقات با مقام مربوطه و تعیین ساعات ملاقات براي آنها

– تهیه و تنظیم گزارشات لازم پیرامون مطالب و وقایع مهم روزانه جهت ارایه به مقام مربوط

– ابلاغ دستورات مقام مربوطه به اشخاص و مؤسسات ذي ربط و واحدهاي تابعه بر حسب خط مشی تعیین شده و پیگیري آنها

– تلخیص گزارشات تهیه شده براي مقام مربوطه

– آماده نمودن سوابق و پرونده هاي مربوط به کمیسیون ها، جلسات و سمینارها براي اطلاع مقام مربوطه

– انجام اقدامات لازم در زمینه برقراري ارتباط تلفنی مقام مربوط

– انجام اقدامات لازم در زمینه دریافت، ثبت توزیع و نگهداري و بایگانی کردن پرونده ها و سایر اسناد و مدارك واحد مربوطه

– تهیه برخی از نامه ها و متن نمابر جهت مخابره

– عنداللزوم ماشین کردن نامه ها، گزارشات جداول و فرم هاي مورد نیاز

– انجام سایر امور مربوط

شرایط احراز:

۱- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته هاي تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها، مدیریت با گرایش(مدیریت سیاستگذاري بخش عمومی، مدیریت رفتاري، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستم ها)، مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزي آموزشی، مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه، مدیریت سیستم و بهره وري، مدیریت آموزشی، مدیریت استراتژیک، مطالعات اجتماعی، علوم اجتماعی با تمامی گرایش ،MBA مدیریت مالی، مدیریت ها، پژوهش علوم اجتماعی- جامعه شناسی، علوم ارتباطات اجتماعی، ارتباطات، علوم تربیتی گرایش هاي (برنامه ریزي آموزشی، آموزش و بهسازي منابع انسانی)، روانشناسی شخصیت، روانشناسی صنعتی و سازمانی، علوم شناختی، روانشناسی تربیتی، روانشناسی عمومی، مدیریت فرهنگی و هنري، مدیریت فناوري اطلاعات، مدیریت تکنولوژي، مدیریت رسانه ، مدیریت استراتژیک، الهیات، اقتصاد، علوم سیاسی، معارف اسلامی

۲- مهارت: توانایی برقراري ارتباط مؤثر با دیگران ، داشتن مهارت هاي هفت گانه ICDL

۳- دوره هاي آموزشی: آیین نگارش و مکاتبات اداري، وظایف، مسئولیت ها و خصوصیات رفتاري منشی، سیستم دبیرخانه و بایگانی

 

عنوان شغل : مسئول خدمات مالی

تعریف:

این شغل دربرگیرنده پست هاي سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت مقام مافوق عهده دار انجام اموري از قبیل کارپردازي، انبارداري، جمعداري نقدي و اموال، بر حسب پست مورد تصدي می باشند.

نمونه وظایف ومسئولیت ها:

الف – کارپردازي

– استعلام بها قبل از خرید اجناس و گزارش آن به مقام مافوق

– دریافت درخواست هاي خرید که از سوي مقام مافوق ارجاع گردد.

– تهیه و تنظیم صورت مجلس هاي مربوط به ترخیص کالا و ارایه آن به اداره متبوع

– نظارت بر کلیه امور مربوط به کارپردازي واحد متبوع و راهنمایی کارکنان تحت سرپرستی

ب – انبارداري

– تطبیق کالاهاي خریداري و تحویل شده به انبار با نمونه اصلی آنها

– رسیدگی موجودي انبار و صورت برداري از کالاهاي موجود در انبار در فواصل معین و مطلع ساختن کارپرداز جهت تجدید سفارش

– ثبت کالاهاي تحویلی و دریافتی در کارت هاي انبار و نظارت در ورود و خروج لوازم و اجناس و کالاها و همچنین امضاي کلیه اسناد مربوط

– نظارت بر تمامی فعالیت ها و اجراي کامل مقررات مالی و انبارداري در انبارهاي تحت سرپرستی و ارایه راهنمایی هاي لازم به کارکنان تحت نظارت

پ- جمعداري نقدي

– دریافت اوراق بهادارو تمبر از مراجع ذي ربط و فروش آنها به متقاضیان و تحویل درآمد روزانه به بانک و یا حساب هاي مخصوص و تنظیم اسناد مربوط

– تنظیم ارقام دریافتی و پرداختی در دفتر صندوق و بستن حساب ها در موعد معین و تهیه سیاهه ریز عملکرد روزانه و ماهانه

– دریافت وجوه تنخواه گردان و سایر وجوه و صدور قبض هاي رسید و تحویل آنها به مراجع ذي ربط و ارایه چک هاي وصولی به بانک

– نظارت بر کلیه فعالیت هاي واحد تحت نظارت و ارایه راهنمایی هاي لازم به کارکنان تحت سرپرستی و تقسیم کار بین آنها

ت- جمعداري اموال

– انجام اقدامات لازم به منظور نصب علایم مخصوص و برچسب هاي شماره دار، بر روي هر یک از اموال و تنظیم صورت موجودي مانده اموال مصرفی در آخر هر سال و ارسال صورتحساب به اداره کل اموال دولتی طبق مقررات مربوط

– صدور پروانه خروج براي اموال، تهیه صورت اموال زاید و اسقاط و ارسال آن به سازمان متبوع و اداره کل اموال دولتی جهت کسب اجازه فروش و یا صدور دستور حذف، ممیزي و رسیدگی به سیاهه اموال اسقاطی

– نگاهداري حساب کلیه اموال منقول، مسروقه و یا از بین رفته، طبق آیین نامه اموال دولتی و ثبت مشخصات آنها در دفاتر اموال

– نظارت بر فعالیت هاي واحد مربوط و ارایه راهنمایی هاي لازم به کارکنان تحت سرپرستی و تقسیم کار بین آنها

شرایط احراز:

۱- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کاردانی یا کارشناسی و یا همتراز در یکی از رشته هاي تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزي آموزشی، مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه، مدیریت سیستم و بهره وري، مدیریت آموزشی، مدیریت مالی، امور مالی و مالیاتی، امور دولتی، مدیریت امور دفتري، امور بیمه، مدیریت صنعتی کاربردي، حسابداري، حسابرسی، حسابداري و امور مالی یا گواهینامه دیپلم کامل متوسطه و یا همتراز

۲- مهارت: داشتن مهارت هاي هفت گانه ICDL

۳- دوره هاي آموزشی: دوره هاي آموزشی کارپردازي، جمعداري اموال، قوانین و مقررات مالی و محاسباتی

 

عنوان شغل : حسابدار

تعریف:

این شغل دربرگیرنده پست هاي سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت مقام مافوق عهده دار انجام امور مختلف حسابداري بر حسب پست مورد تصدي می باشند.

نمونه وظایف ومسئولیت ها:

– ثبت اقلام از روي برگه هاي محاسباتی در دفتر صدور برگه و انتقال آنها به دفاتر روزانه، معین، اعتبارات و تعهدات و دفتر کل

– تهیه و تنظیم لیست حقوق و اعلامیه بانکی، چک، برگه هاي محاسباتی و کنترل حساب هاي مربوطه به منظور رفع اختلاف

– رسیدگی به پیش پرداخت ها و علی الحساب ها و اسناد و مدارك مربوط از نظر رعایت و اجراي قوانین و مقررات مالی

– انجام امور مربوط به تشخیص و تعیین سرفصل حساب، تهیه تراز عملیات، تهیه و تنظیم حساب ماهانه در موعد مقرر و امضاي آنها

– راهنمایی و کنترل کار حسابداران و تقسیم کار بین آنها و بررسی صورتحساب هاي تنظیم شده

– تهیه و تنظیم پیش نویس دستورات و فرم هاي محاسباتی، گزارش هاي لازم و بودجه تفصیلی

– رسیدگی و اظهارنظر و اقدام در مورد مسائل و پرونده هاي مشکل مالی و حسابداري

– نظارت و مراقبت در حسن اجراي بودجه برنامه اي، جریان امور واحد و یا واحدهاي تحت سرپرستی، اتخاذ تدابیر و ارایه راهنمایی هاي لازم به منظور بالابردن سطح معلومات کارکنان واحد یا واحدهاي تابعه در جهت بهبود امور جاري

– همکاري در تهیه نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و طرح تصویب نامه ها

– شرکت در کمیسیون هاي مربوطه

– مطالعه قوانین بودجه و سایر قوانین و مقررات مالی واظهارنظر در مورد نحوه اجراي آن

شرایط احراز:

۱- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کاردانی یا کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته هاي تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها، مدیریت گرایش(مدیریت سیاستگذاري بخش عمومی، مدیریت رفتاري، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستم ها، مدیریت مالی، مدیریت بازاریابی بین الملل)، مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزي آموزشی، مدیریت بازرگانی، مدیریت مدیریت استراتژیک، مدیریت امور ،MBA بیمه، مدیریت سیستم و بهره وري، مدیریت آموزشی، مدیریت دفتري، امور دولتی، امور مالی و مالیاتی، اقتصاد، علوم اقتصادي، اقتصاد اسلامی، توسعه اقتصادي و برنامه ریزي، برنامه ریزي سیستم هاي اقتصادي، علوم اسلامی- اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی ، مدیریت صنعتی کاربردي، مدیریت امور بانکی، مدیریت مالی، حسابداري، حسابرسی، حسابداري و امور مالی یا گواهینامه دیپلم کامل متوسطه و یا همتراز

۲- مهارت: تسلط به اصول حسابداري، داشتن مهارت هاي هفت گانه ICDL

۳- دوره هاي آموزشی: حسابداري دولتی (اعتبارات هزینه اي و تملک دارایی ها) ، قوانین و مقررات مالی و محاسباتی عمومی ، نرم افزار کاربردي در حسابداري

 

عنوان شغل : حسابرس

تعریف:

این شغل دربرگیرنده پست هاي سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت مقام مافوق عهده دار انجام کارهاي تخصصی حسابرسی در یکی از زمینه هاي رسیدگی به حساب هاي مؤسسات وابسته به دولت، حساب هاي مربوط به دفاتر تجارتی، ترازنامه و سود و زیان مؤسسات خصوصی و یا مؤدیان مالیاتی بر حسب پست مورد تصدي می باشند یا ممکن است سرپرستی فعالیت هاي مربوط به حسابرسی در زمینه هاي فوق را به عهده داشته باشند.

نمونه وظایف ومسئولیت ها:

– حسابرسی در یکی از زمینه هاي: درآمدهاي وصولی و وجوه دریافتی، هزینه هاي انجام شده، پیش پرداخت ها و علی الحساب ها مطابق مقررات مربوط و اختلافات مالی و حسابداري بین مؤسسات و شرکت هاي دولتی

– اقدامات لازم درخصوص تفریغ بودجه و مقایسه آن با بودجه مصوب، محاسبه تراز عملیات نهایی سال مالی،

تجزیه و تحلیل صورت هاي مالی، رسیدگی به بودجه پیشنهادي، توجیه ارقام مندرج در بودجه مؤسسات مالی و مقایسه آن با عملکرد و بودجه مصوب سال قبل و اصول بودجه نویسی

– رسیدگی به عملیات حسابرسی براساس رویه هاي مورد قبول و تنظیم گزارش نتیجه بررسی عملیات به منظور تعیین و تشخیص سود و زیان حقیقی مؤسسه با ذکر دلایل کافی جهت ارایه به مقام مافوق این فعالیت ها شامل وظایفی مطابق با نمونه هاي زیر می باشد:

الف- مطالعه و رسیدگی به صورت حساب ها و مدارك مربوط به خرید و فروش کالا

ب- محاسبه دقیق میزان استهلاك

پ- رسیدگی به اموري که قبلاً به وسیله مأمورین تشخیص مالیات انجام گردیده به منظور حصول

اطمینان از نحوه رسیدگی و تعیین مالیات مأمورین مذکور و کشف تخلفات در صورت وجود.

ت- رسیدگی به اسناد و مدارك و پرونده هاي مؤدیان مالیاتی که مبادرت به تنظیم شکواییه درخصوص

عدم مقررات مالی نموده اند.

ث- انجام مأموریت هاي لازم به جهت سرکشی به مراکز و مراجع اخذ مالیات به منظور رسیدگی به امور

انجام شده و ارایه راهنمایی هاي لازم به ممیزین مالیاتی و همچنین تعلیم اصول و روش حسابرسی مالیاتی به مأمورین تشخیص مالیات در مرکز و شهرستان ها

ج- رسیدگی به قیمت تمام شده کالا به منظور تعیین سود حقیقی

– تنظیم برنامه حسابرسی و تقسیم کار بین حسابرسان و نظارت بر کار آنها

– تعیین موارد قصور و یا تخلف مأمورین تشخیص و یا وصول مالیات و اعلام تخلفات به دادستان انتظامی مالیاتی یا مقام وزارت

– مراقبت و نظارت بر حسن جریان امور ادارات تابعه و کنترل و ایجاد هماهنگی در انجام وظایف آنها

شرایط احراز:

۱- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته هاي تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها، مدیریت گرایش(مدیریت سیاستگذاري بخش عمومی، مدیریت رفتاري، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستم ها، مدیریت مالی، مدیریت بازاریابی بین الملل)، مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزي آموزشی، مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه، مدیریت سیستم و مدیریت استراتژیک، اقتصاد، ،MBA بهره وري، مدیریت سیستم ها، مدیریت آموزشی، مدیریت مالی، مدیریت علوم اقتصادي، اقتصاد اسلامی، توسعه اقتصادي و برنامه ریزي، برنامه ریزي سیستم هاي اقتصادي، علوم

اسلامی- اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی ، مدیریت امور بانکی، حسابداري، حسابرسی،

۲- مهارت: تسلط به اصول حسابداري ، داشتن مهارت هاي هفت گانه ICDL

۳- دوره هاي آموزشی: حسابداري دولتی، قوانین و مقررات مالی و محاسباتی عمومی

 

عنوان شغل : مسئول دفتر

تعریف:

این شغل دربرگیرنده پست هاي سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت مقام مافوق عهده دار انجام وظایف و مسئولیت هاي مربوطه می باشند.

نمونه وظایف ومسئولیت ها:

ارتباطات:

– تنظیم فهرست متقاضیان ملاقات با سرپرست مربوط و تعیین ساعات ملاقات براي آنها

– تنظیم اوقات جلسات و کمیسیون هایی که در دفتر سرپرست مربوطه تشکیل می شود و مطلع ساختن مقامات یا افراد شرکت کننده در جلسه

– پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنها و در صورت لزوم فراهم آوردن امکانات انجام درخواست هاي متقاضیان و مراجعه کنندگان که انجام تقاضاي آنان بدون ملاقات با مقام ذي ربط امکان پذیر است.

پیگیر ي ها:

– پیگیري امور ارجاعی از سوي سرپرست و ارایه گزارش لازم به ایشان

– تهیه گزارش لازم در زمینه فعالیت هاي حوزه مربوط و ارایه آن به سرپرست

– خلاصه نمودن گزارش هاي واصله و ارایه آن براي مطالعه سرپرست مربوط

– آماده کردن سوابق و پرونده هاي مربوط به کمیسیون ها و جلسات و سمینارها براي اطلاع و مطالعه قبلی سرپرست

– ابلاغ دستورات صادره سرپرست مربوط به اشخاص و مؤسسات ذي ربط و واحدهاي تابعه برحسب خط مشی تعیین شده و در صورت لزوم پیگیري آنها

امور عمومی و جاري:

– انجام اقدامات لازم در زمینه نگهداري و بایگانی کردن پرونده ها، اوراق، نامه ها، گزارش ها و سایر اسناد و مدارك واحد مربوط در محل هاي مخصوص

– دریافت نامه ها، پرونده ها و سایر مکاتبات رسیده به حوزه محل خدمت و ثبت خلاصه مشخصات و جریان آنها در رایانه یا دفاتر مربوط

– تفکیک و توزیع نامه ها، گزارش ها و سایر مکاتبات بین افراد واحد مربوط از طریق عین مکاتبات یا به

صورت مجازي و مکاتبات بدون کاغذ

– استفاده از نرم افزارهاي پردازش متن، دریافت و ارسال نامه هاي الکترونیکی، دورنگار و…

– تهیه گزارش هاي مورد نیاز سرپرست حسب مورد

شرایط احراز:

۱- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد و یا همتراز در یکی از رشته هاي تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها، مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزي آموزشی، مدیریت MBA، بازرگانی، مدیریت بیمه، مدیریت سیستم و بهره وري، مدیریت آموزشی، مدیریت مالی، مدیریت مطالعات اجتماعی، علوم اجتماعی با تمامی گرایش ها، پژوهش علوم اجتماعی- جامعه شناسی، علوم ارتباطات اجتماعی، ارتباطات، علوم تربیتی گرایش هاي (برنامه ریزي آموزشی، آموزش و بهسازي منابع انسانی)، روانشناسی شخصیت، روانشناسی صنعتی و سازمانی، علوم شناختی، روانشناسی تربیتی، روانشناسی عمومی، الهیات و معارف اسلامی، معارف اسلامی و مدیریت(مالی)، حقوق ، حقوق عمومی، حقوق خصوصی

2- مهارت: داشتن مهارت هاي هفتگانه ICDL، آشنایی با نرم افزارهاي تایپ و مکاتبات و نرم افزارهاي اداري

۳- دوره هاي آموزشی: آیین نگارش و مکاتبات اداري، وظایف و مسئولیت ها و خصوصیات رفتاري مسئول دفتر، سیستم دبیرخانه و بایگانی

 

عنوان شغل : ماشین نویس

تعریف:

این شغل دربرگیرنده پست هاي سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت مقام مافوق عهده دار انجام امور ماشین نویسی مطالب اداري از سطح عادي و ساده تا سطح فنی و دقیق می باشند.

نمونه وظایف ومسئولیت ها:

– ماشین کردن نامه ها، یادداشت هاي اداري، بخشنامه ها، گزارش ها و مقالات از روي پیش نویس هاي خطی

– مقابله مطالب ماشین نویسی شده با نسخه اصلی و تصحیح آنها در صورت لزوم

– انجام امور ماشین نویسی به میزان استاندارد مقرر در ضوابط مربوط به فوق العاده کارانه ماشین نویسان

– تسلط به ماشین نویسی متون فارسی و لاتین

– راهنمایی ماشین نویسان طبقات مادون از نقطه نظر اصول فنی ماشین نویسی

شرایط احراز:

۱- تحصیلات و معلومات: گواهینامه دیپلم کامل متوسطه یا کاردانی یا کارشناسی و یا همتراز ترجیحاً در یکی از رشته هاي تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزي آموزشی، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وري، مدیریت سیستم ها، مدیریت آموزشی، اقتصاد، علوم اقتصادي، اقتصاد اسلامی، علوم اسلامی- اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی، برنامه ریزي آموزشی، مطالعات اجتماعی، علوم اجتماعی با تمامی گرایش ها، مدیریت مالی، حسابداري، حسابداري و امور مالی، امور دولتی، مدیریت امور دفتري

۲- تجربه: ماشین نویسانی که در حوزه مقامات موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوري فعالیت می نمایند باید داراي حداقل 2 سال سابقه کار ماشین نویسی و داراي حداقل مدرك تحصیلی لیسانس باشند.

۳- مهارت: داشتن مهارت هاي هفتگانه ICDL

۴- دوره هاي آموزشی:: آیین نگارش و مکاتبات اداري ، سیستم دبیرخانه

 

عنوان شغل: متصدي امور دفتري

تعریف:

این شغل دربرگیرنده پست هاي سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت مقام مافوق انجام کارهایی از قبیل:

ثبت و صدور نامه هاي واصله، کارتابل گذاري، بایگانی و نگهداري مکاتبات واصله به واحد مربوطه را بر عهده دارند.

نمونه وظایف ومسئولیت ها:

– ثبت خلاصه مشخصات و جریان نامه هاي وارده و صادره در رایانه یا دفاتر مربوطه

– پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنها و در صورت لزوم فراهم آوردن امکانات انجام درخواست هاي متقاضیان

– تفکیک و توزیع نامه ها براي ارجاع به واحد اقدام کننده و پیگیري آنها

– تهیه گزارش مورد نیاز براي مقام مافوق

– تهیه صورت مایحتاج اداري کارمندان و تدارك و توزیع آنها

– تنظیم دفتر آمار کارکنان

– همکاري با مسئول دفتر در زمینه آماده کردن سوابق و پرونده ها و گزارش مربوطه

شرایط احراز:

۱- تحصیلات و معلومات: گواهینامه دیپلم کامل متوسطه یا کاردانی یا کارشناسی و یا همتراز ترجیحاً در یکی از رشته هاي مدیریت دولتی با تمام گرایش ها، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزي آموزشی، برنامه ریزي آموزشی، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وري، مدیریت سیستم ها، مدیریت آموزشی، اقتصاد، علوم اقتصادي، اقتصاد اسلامی، علوم اسلامی- اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی، ، مطالعات اجتماعی، علوم اجتماعی با تمامی گرایش ها، مدیریت مالی، حسابداري، حسابداري و امور مالی، امور دولتی، مدیریت امور دفتري

۲- تجربه: متصدیان امور دفتري که در حوزه مقامات موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوري فعالیت می نمایند باید داراي حداقل 2 سال سابقه کار امور دفتري و داراي حداقل مدرك تحصیلی لیسانس باشند.

۳- مهارت: داشتن مهارت هاي هفتگانه ICDL

۴- دوره هاي آموزشی: سیستم دبیرخانه و بایگانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام