کتاب استخدامی اداری ها
ساختارها و تشکیلات دستگاه‌های اجرایی

عدم ابطال اظهارنظر در خصوص پست کارشناس مسئول با نام دستگاه‌های اجرایی

عدم ابطال اظهارنظر در خصوص پست کارشناس مسئول با نام دستگاه‌های اجرایی (دادنامه شماره ۶۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۳۴

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۰۹/۱۳

* شماره پرونده : هـ ع؍ ۰۱۰۱۳۹۸

* شاکی : آقای سجاد کریمی پاشاکی

*طرف شکایت : سازمان اداری و استخدامی کشور

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال فراز بدوی مکاتبه شماره ۴۲۲۳۶۵ مورخ ۹؍۸؍۱۳۹۷ سازمان اداری استخدامی کشور

در خصوص پست کارشناس مسئول با نام دستگاه‌های اجرایی

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان اداری و استخدامی کشور به خواسته ابطال فراز بدوی مکاتبه شماره ۴۲۲۳۶۵ مورخ ۹؍۸؍۱۳۹۷ سازمان اداری استخدامی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

برادر ارجمند جناب آقای خلیلی

مدیر کل محترم دفتر تشکیلات و بهبود روش های وزارت کشور

بازگشت به نامه شماره ۱۰۵۹۵۹ مورخ ۱۳۹۷؍۰۶؍۱۴ مبنی بر تبدیل پست کارشناس مسئول با نام داخل مجموعه به پست ثابت کارشناس مسئول اعلام می دارد :

مطابق با نکات لازم الاجرا که در ابلاغ تشکیلات تفصیلی هر یک از استانداری ها اعلام گردیده است، پست های سازمانی نظیر کارشناس مسئول، کاردان و سایر عناوین که در داخل مجموعه به صورت با نام پیش بینی شده اند، پس از خروج شاغلین آن ها از پست مذکور به پست های کارشناسی تخصصی تغییر عنوان خواهد یافت …

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

طرف شکایت در این فراز از نامه، حکم بر بقای پست کارشناس مسئول که از مشاغل مدیریتی محسوب می شود داده است این در حالی است که اولا در حال حاضر با متصدیان پست های کارشناس مسئول در مجموعه وزارت کشور مشابه متصدیان پست های مدیریتی برخورد شده و برای آن ها حق مدیریتی مشابه مدیران عملیاتی، در پرداخت پیش بینی شده است این در حالی است که اساسا کارشناس مسئول در زمره تعریف مدیر عملیاتی موضوع دستورالعمل انتصاب مدیران حرفه ای مصوب ۱۳۹۵ با اصلاحات بعدی نمی باشد. شورای عالی اداری در بند ۱ دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای، چهار سطح برای مدیران حرفه ای شامل مدیران ارشد، مدیران میانی، مدیران پایه و مدیران عملیاتی تعیین کرده است و کارشناس مسئول مشمول هیچ یک از سطوح مدیریتی دستورالعمل انتصاب مدیران حرفه ای نمی باشد. پس از مصوبه شورای عالی اداری، دستگاه های اجرایی مکلف به تطبیق مشاغل مدیریت خود با این سطوح شدند لذا امتیاز رئیس گروه که از جمله مشاغل مدیریت میانی محسوب می شود ۲۳۰۰ می باشد این در حالی است که پست کارشناس مسئول ۱۳۰۰ امتیاز دارد بنابراین پست های کارشناس مسئول منصرف از رئیس گروه و همتراز آن است. طرف شکایت خود قبول دارد که پست هایی نظیر کارشناس مسئول با نام هستند و پس از خروج شاغلین می بایست به پست کارشناسی تخصصی تغییر عنوان پیدا کنند فلذا بدیهی است که با این کیفیت نمی توان آن را همسطح پست های مدیریتی از جمله مشاغل زیر گروه مدیریت پایه محسوب نمود. و همچنین در هیچ قانونی به غیر از تسهیلات استخدامی جانبازان، تخصیص پست با نام پیش بینی نشده است.

* در پاسخ به شکایت مذکور،سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۰۳۵۶ مورخ ۱۶؍۸؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که :

– نامه مورد شکایت در زمره اظهارنظرها و مکاتبات اداری معمول بین دستگاههای اجرایی قرار داشته و واجد اوصاف مقررات دولتی موضوع ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری نمی باشد، لذا همانگونه که در دادنامه شماره ۷۹۲۹۲ مورخ ۱۱ دی ۱۳۷۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز تصریح شده است، این قبیل از موضوعات قابل رسیدگی در هیئت عمومی دیوان نمی باشند.

اضافه می نماید، شاکی در دادخواست خود سه سوال یا موارد نقض مقررات را نسبت به این سازمان مطرح نموده است که ذیلاً پاسخ آنها تقدیم می گردد:

۱ -ایجاد پست سازمانی با نام توسط سازمان اداری و استخدامی کشور ابتنای قانونی ندارد:

به عرض می رساند مطابق با ماده ۴ ضوابط و شاخص‌های سازماندهی، طراحی و تنظیم تشکیلات دستگاه‌های اجرایی موضوع تصویبنامه شماره ۲۶۲۷۷۳؍ت۴۳۹۱۱ک مورخ ۲۷؍۱۲؍۱۳۸۸ هیأت وزیران که تصریح می دارد:

«پست‌های با نام پست‌هایی از مجموعه پست‌های سازمانی موجود دستگاه هستند که دارای شاغل رسمی یا پیمانی هستند، ولی با اصلاح تشکیلات براساس توافق دستگاه و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور باید حذف گردند. اینگونه پستها به صورت با نام تا خروج شاغلان مربوط پادار خواهند بود و پس ازخروج شاغلان از مجموعه تشکیلات حذف می‌شوند»

بر همین اساس در زمان بازنگری تشکیلات تفصیلی استانداری ها و فرمانداری ها، تعداد زیادی از پست‌های سازمانی کارشناس مسئول که دارای شاغل بودند، ابتدائاً حذف شدند. پس از آن به جهت اینکه شاغلین مربوطه بدون پست باقی نمانند، از محل تغییر عنوان پست‌های سازمانی اصلی دستگاه (پست های کارشناسی)، پست کارشناس مسئول برای این افراد به صورت بانام (تا زمان خروج) ایجاد شد تا از نظر حقوق و مزایا متضرر نگردند. لذا این مسئله عیناً مطابق با ماده ۴ مذکور انجام شده و مغایرت قانونی ندارد و در هر صورت پست های کارشناس مسئول به جای اینکه تا زمان خدمت شاغلین پادار باشند و پس از خروج حذف شوند، در همان ابتدا حذف شدند.

۲ -پست‌های کارشناس مسئول پست مدیریتی نیستند و نباید فوق العاده مدیریتی دریافت نمایند:

این مسئله اساساً ارتباطی با نامه مورد شکایت این سازمان ندارد و موضوع نامه مذکور نیز پرداخت فوق العاده مدیریتی نمی باشد و لذا این مسئله باید از مراجع مربوطه مورد پیگیری قرار گیرد.

۳ -ایجاد پست بانام از اختیارات سازمان اداری و استخدامی کشور نیست:

مطابق با مواد ۳۱ و ۳۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، تصویب تشکیلات تفصیلی دستگاه های اجرایی (از جمله کیفیت پستهای سازمانی) از اختیارات و وظایف سازمان اداری و استخدامی کشور به شمار می رود. بدیهی است تشکیلات تفصیلی شقوق مختلف ساختار را در بر میگیرد و مواردی از قبیل پست های مدیریتی، پست های پشتیبانی، پست های بانام، پست های هیئت علمی، پست های اختصاصی و … در قالب تشکیلات تفصیلی قرار میگیرند.

پرونده شماره هـ ع؍۰۱۰۱۳۹۸ مبنی بر تقاضای ابطال فراز ابتدایی مکاتبه شماره ۴۲۲۳۶۵ مورخ ۹؍۸؍۱۳۹۷ سازمان اداری و استخدامی کشور در جلسه مورخ ۲۲؍۸؍۱۴۰۱ هیأت تخصصی استخدامی مورد رسیدگی واقع گردید و اعضای هیأت به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

اولاً نامه مورد شکایت ناظر به پست‌های سازمانی با نامی است که در تشکیلات تفصیلی استانداری ها پیش بینی شده و دلالتی بر ایجاد پست جدید کارشناس مسئول با نام یا ابقاء پست های سابق ندارد.

ثانیاً نامه مورد شکایت دلالتی بر همترازی پست کارشناس مسئول با پست‌های مدیریتی ندارد ضمن اینکه نامه مزبور متضمن مطلبی مبنی بر این که وزارت کشور با متصدیان پست‌های کارشناس مسئول مشابه متصدیان پست‌های مدیریتی رفتار کند و برای آنان حق مدیریتی مشابه مدیران عملیاتی پرداخت کند، نمی باشد و این امر ارتباطی با نامه مزبور ندارد.

با عنایت به مراتب فوق فراز ابتدایی نامه شماره ۴۲۲۳۶۵ مورخ ۹؍۸؍۱۳۹۷ امور ساختارهای سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور، قابل ابطال نمی باشد.

این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

علی اکابری- رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام