کتاب استخدامی اداری ها
ساختارها و تشکیلات دستگاه‌های اجرایی

شاخص‌ها و ضوابط تشکیلات تفصیلی حوزه مرکزی و واحدهای تقسیمات کشوری دستگاه‌های اجرایی

شاخص‌ها و ضوابط تشکیلات تفصیلی حوزه مرکزی و واحدهای تقسیمات کشوری دستگاه‌های اجرایی (بخشنامه شماره ۳۶۲۷۱/۲۰۰ مورخ ۱۳/۷/۸۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور)

در اجرای مواد ۲۹ و ۳۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و به منظور نظم بخشیدن به تشکیلات تفصیلی دستگاه‌های اجرایی، شاخص‌ها، ضوابط و فرایند طراحی، بررسی و تأیید تشکیلات تفصیلی حوزه مرکزی و واحدهای خارج از مرکز وزارتخانه‌ها، مؤسسات مستقل تحت نظر رییس‌جمهور و مؤسسات دولتی تهیه و تدوین گردیده است که به شرح پیوست ابلاغ می‌گردد.

خواهشمند است مقرر فرمایید، تشکیلات تفصیلی آن دستگاه را با رعایت شاخص‌ها، ضوابط و فرآیند طراحی ابلاغی پیوست، تنظیم و جهت بررسی و تأیید به این معاونت ارسال نمایند.

ضمناً تشکیلات و سقف پست‌های سازمانی مصوب،‌ حداقل پس از یک برنامه و حداکثر پس از دو برنامه پنجساله متناسب با سیاست‌ها و احکام برنامه جدید مورد بازنگری و تصویب مجدد قرار خواهد گرفت.

لطف‌اله فروزنده دهکردی- معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور

شاخص‌ها و ضوابط تشکیلات تفصیلی حوزه مرکزی دستگاه‌های اجرایی

جدول شماره (۱) : سیاست‌های عمومی ناظر بر بررسی تشکیلات تفصیلی حوزه مرکزی دستگاه های اجرایی

رديف

عوامل

۱

طراحی تشکیلات و مأموریت ها بر اساس وظایف و اختیارات و مسؤولیت های ناشی از قوانین و مقررات مربوط

۲

انسجام و هماهنگی در امور سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت دستگاه های وابسته

۳

تفکیک وظایف و اختیارات اجرای از حوزه مرکزی و انتقال آنها به واحدهای استانی

۴

حذف کلیه وظایف تصدی در حوزه مرکزی و واگذاری آنها به بخش غیردولتی یا واحدهای استانی

۵

آن بخش از امور حاکمیتی که طبق قوانین مربوط به مؤسسه دولتی وابسته محول شده است در تشکیلات وزارتخانه سازماندهی نشود.

۶

در انجام وظایف و فعالیت ها استفاده از فنآوری اطلاعات به عنوان یک ضرورت قرار گیرد.

۷

برای ایجاد هماهنگی افقی در بین واحدهای مختلف حوزه مرکزی ساز و کارهای لازم پیش بینی شود.

۸

برای انجام سیاست های عمومی و اولویت دار در موارد خاص ساختارهای موقت ایجاد شود.

۹

واحدهایی که طبق قوانین و مقررات و یا ضرورت ها می بایست مستقیماً تحت نظر رییس دستگاه باشد در نمودار سازمانی یا در تشکیلاتی تفصیلی پیش بینی شوند.

۱۰

الزامات لازم برای رعایت راهبردهای مذکور در فصل دوم قانون نظیر واگذاری تصدی های دولت، دادن اختیارات لازم به مدیران دولتی، ایجاد تسهیلات برای بخش غیردولتی در تنظیم تشکیلات پیش بینی شود.

۱۱

انجام خدمات مورد نیاز دستگاه بر اساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل از طریق مناقصه یا عقد قرارداد با شرکت ها در مشاغل موضوع ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری نظیر حمل و نقل، تعمیر و نگهداری خدمات رایانه ای، امور چاپ و تکثیر، امور آشپزخانه و رستوران، نگهبانی، نامه رسانی، پیشخدمتی، تلفنچی، ماشین نویسی و امور تأسیسات.

جدول شماره (۲) : ضوابط بررسی تشکیلات تفصیلی دستگاه های اجرایی در حوزه مرکزی

ردیف

شاخص

۱

حداکثر تعداد واحدهای سازمانی سطح سوم به سطح دوم سازمانی موضوع بند ج ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری ۵ به ۱ باشد.

۲

حذف ۸۰% پست های سازمانی بدون متصدی در حوزه مرکزی

۳

کاهش حداقل ۲۰% تعداد کل پست های سازمانی حوزه مرکزی و انتقال آن به واحدهای استانی و عملیاتی در صورت نیاز

۴

حذف پست های سازمانی بدون متصدی در امور پشتیبانی و خدماتی

۵

کاهش سالیانه ۲% کارکنان دستگاه در حوزه مرکزی در مشاغل غیرحاکمیتی

۶

با نام نمودن پست های سازمانی پشتیبانی دارای متصدی

۷

ممنوعیت ایجاد هرگونه پست سازمانی عضو هیأت علمی

۸

حدکثر ۲۰% تعداد کل پست های سازمانی واحد مربوط می تواند به پست های مدیریتی و سرپرستی اختصاص یابد.

۹

حداکثر تعداد معاونت ها و واحدهای سازمانی در وزارتخانه ها و سازمان های مستقل تحت نظر رییس جمهور به ترتیب ۵ و ۲۵ می باشد. در عین حال تعداد معاونت نسبت به قبل نباید افزایش یابد.

۱۰

حداکثر تعداد معاونت ها و واحدهای سازمانی در مؤسسات دولتی به ترتیب ۳ و ۱۵ می باشد.

۱۱

حداکثر تعداد مشاوران وزرا و معاونان رییس جمهور به ازای هر معاونت ۲ مشاور

۱۲

حداکثر تعداد مشاوران برای مقامات موضوع بند (هـ) ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری ۴ مشاور خواهد بود.

۱۳

حداکثر تعداد مشاوران برای مؤسسات دولتی با گستره کشور حداکثر ۳ پست خواهد بود (به ازای هر معاون یک مشاور)

۱۴

در تشکیلات تفصیلی حوزه مرکزی پست کارشناس مسؤول پیش بینی نمی شود.

۱۵

ایجاد پست قائم مقام وزیر در امور همکاری های بین المللی در همه وزارتخانه ها ضروری است.

۱۶

ایجاد پست قائم مقام وزیر در امور ارتباطات مردمی در دستگاه هایی که ارباب رجوع و با حجم نسبتاً بالا ضروری است.

۱۷

مشاغل حاکمیتی بر اساس ضوابط ابلاغی تعیین گردد.

۱۸

بکارگیری هر گونه نیروی قراردادی در پست های سازمانی ممنوع است.

۱۹

نسبت پست های پشتیبانی (اداری و خدماتی) به پست های اصلی و تخصصی ۱ به ۵ است.

جدول شماره (۳) : وضعیت سازمانی حوزه مرکزی

ردیف

عنوان

تعداد در وضعیت موجود

تعداد در وضعیت پیشنهاد

تفاوت (با ذکر توضیحات ضروری)

۱

پست های سازمانی مصوب (کل)

۱-۱

پست های سازمانی بلاتصدی

۲-۱

پست های ثابت

۳-۱

پست های موقت

۴-۱

پست های با نام

۲

ترکیب پست ها

۱-۲

پست های مدیریتی

۲-۲

پست های سرپرستی

۳-۲

پست های کارشناسی

۴-۲

پست های هیأت علمی

۵-۲

پست های عادی (غیرکارشناسی)

وضعیت شاغلین

ردیف

عنوان

تعداد در وضعیت موجود

۱

شاغلین رسمی

۲

شاغلین پیمانی

۳

شاغلین قراردادی

۴

سایر شاغلین

جمع کل

جدول شماره (۴): فرآیند طراحی، بررسی و تأیید تشکیلات تفصیلی حوزه مرکزی دستگاه های اجرایی

رديف

عوامل

۱

دستگاه بر اساس نمودار سازمانی ابلاغ شده توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، شرح وظایف واحدهای سازمانی را با رعایت سیاست ها و ضوابط تشکیلاتی مندرج در جداول شماره ۱ و ۲ تهیه و تنظیم می کند.

۲

دستگاه وضعیت پست های سازمانی و وضعیت شاغلین حوزه مرکزی را در جدول شماره ۳ تکمیل می نماید.

۳

دستگاه تعداد پست های سازمانی پیشنهادی برای هر واحد سازمانی را با توجه به جداول شماره ۱، ۲ و ۳ مشخص می نماید.

۴

دستگاه پست های سازمانی هر واحد سازمانی را به تفکیک واحدهای سازمانی و از واحدهای زیرمجموعه بالاترین مقام دستگاه و سپس به ترتیب از معاونت های در سمت راست نمودار به معاونت های سمت چپ نمودار پیشنهاد می کند.

۵

به كليه پست‌هاي مستخدمين رسمي، پيماني و پست‌هاي با نام (ستاره‌دار)، شماره پست تعلق مي‌گيرد و در سرجمع و آمار پست ها لحاظ مي‌شود و صرفاً پست‌هاي حالت اشتغال كه مستخدم آن‌ها حضور فيزيكي در محل كار ندارد شماره پست تعلق نمي‌گيرد و بدون شماره و بصورت با نام در تشكيلات تفصيلي درج مي‌شود و در سرجمع و آمار پست‌ها لحاظ نمي‌گردد.

۶

در كنار پست‌هاي مستخدمين پيماني بعد از عنوان پست علامت (م)‌يا (موقت) درج مي‌شود.

۷

پست‌هاي مستخدمين با نام به استثناي پست‌هاي حالت اشتغال در رديف واحد سازماني مربوط درج مي‌شود و اين‌گونه پست‌ها حتما بايد به نام متصدي آن پست باشد.

۸

نیمی از پست های مشاور مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری که همطراز می گردند می تواند با علامت (هـ) یا (همطراز) در مجموعه تشکیلات تفصیلی مشخص گردند.

۹

دستگاه براي بررسي و تأييد تشكيلات تفصيلي خود مي‌بايست مدارك زير را به اين معاونت ارسال نمايند.

– نمودار سازمانی امضا و ابلاغ شده توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

– جدول تكميل شده شماره (۳)

– شرحي از اقدامات انجام‌گرفته در مورد جداول شماره ۱ و ۲

– شرح وظايف واحدهاي سازمانی

– شماره و عناوين پست‌هاي سازماني واحدها

– احکام كارگزيني مستخدمين حالت اشتغال و مستخدمين داراي پست‌هاي بانام

– فهرست وضعيت موجود پست‌هاي دستگاه با ذكر متصديان آن‌ها (تشكيلات اسمي موجود)

۱۰

دستگاه اجرايي مجموعه تشكيلات تفصيلي تهيه شده واحدهاي شهرستاني، بخش و محلي را طي نامه‌اي با امضاي بالاترين مقام دستگاه براي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور ارسال مي‌نمايد.

۱۱

واحدهاي ذي‌ربط معاونت توسعه مديريت و سرمايه‌ انساني رييس‌جمهور در هنگام بررسي تشكيلات پيشنهادي دستگاه چنانچه نياز به بررسي ميداني و يا برگزاري جلسه يا دستگاه را داشته باشند، مراتب را به دستگاه اعلام مي‌نمايد.

۱۲

معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور حداكثر ظرف مدت ۳ ماه از تاريخ وصول پيشنهاد، نظر خود را در مورد مغايرت يا عدم مغايرت تشكيلات پيشنهادي با ضوابط تشكيلاتي را به دستگاه اعلام مي‌نمايد.

۱۳

دستگاه موظف است نسبت به اصلاح موارد مغاير اعلام شده توسط معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور ظرف مدت يك‌ماه از تاريخ وصول نامه معاونت مذكور اقدام نمايد و مجددا تشكيلات اصلاح شده را جهت تأييد به معاونت ارسال نمايد.

۱۴

معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور در صورت بررسي و تأييد تشكيلات پيشنهادي دستگاه، تشكيلات تأييد شده را ممهور به مهر واحد ذي‌ربط تشكيلاتي معاونت نموده و طي نامه‌اي به دستگاه ابلاغ مي‌نمايد.

۱۵

دستگاه موظف است حداكثر پس از مدت 3 ماه گزارش عملياتي نمودن تشكيلات مصوب را به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور ارسال نمايد.

شاخص‌ها و ضوابط تشکیلات تفصیلی دستگاه‌های اجرايي در واحدهاي خارج از مركز

جدول شماره (۱) : سياست‌هاي عمومي ناظر بر بررسي تشكيلات تفصيلي واحدهاي استاني (استان- شهرستان- بخش)

رديف

عوامل

۱

دستگاه عهده‌دار خدمات مستقيم و مستمر به مردم در محل و در گستره جغرافيايي كشور (شهرستان، بخش، دهستان) باشد.

۲

انجام امور و ارايه خدمات مربوطه با استفاده از فنآوري‌هاي جديد و به صورت الكترونيكي باشد.

۳

تصدي‌هاي اجتماعي، فرهنگي و خدماتي در دستگاه از طريق روش‌هاي موضوع ماده ۱۳ آيين‌نامه اجرايي ماده ۲۴ قانون مديريت خدمات كشوري توسط بخش غيردولتي انجام شود.

۴

ارايه فعاليت‌ها و خدمات قابل ارايه از طريق دفاتر پيشخوان دولت صورت پذيرد.

۵

در ايجاد واحدهاي شهرستاني، اختيارات لازم از سوي مقامات مربوط به مسؤول واحد شهرستاني داده شود.

۶

در صورت غيرضروري تشخيص دادن ادامه فعاليت واحد استاني، شهرستاني يا بخش، دستگاه ملزم به انحلال واحد مربوط مي‌باشد.

۷

تنظيم شرح وظايف و ايجاد هر گونه واحد سازماني در چارچوب وظايف قانوني صورت پذيرد.

۸

تعداد معاونان واحدهاي استاني در دستگاه اجرايي حداكثر برابر تعداد معاونان حوزه مركزي خواهد بود.

۹

ضرورت رعايت نسبت‌هاي مربوط به سطوح سازماني و پست‌هاي سازماني

۱۰

ضرورت تنظيم تشكيلات تفصيلي بر اساس شاخص‌هاي عمومي و اختصاصي مصوب در صفحات ۲ و ۳

۱۱

تنظيم تشكيلات داخلي واحدهايي از دستگاه‌هاي اجرايي كه بر اساس قيمت تمام شده (موصوع ماده ۱۶ قانون مديريت خدمات كشوري) اداره مي‌شوند بر عهده مديران واحدهاي مذكور مي‌باشد.

۱۲

مشاغل حاكميتي بر اساس ضوابط مندرج در تصويب‌نامه شماره‌ي …. مورخ … هيأت وزيران تعيين شده باشد.

جدول شماره (۲) : شاخص‌هاي عمومي بررسي تشكيلات دستگاه اجرايي در واحدهاي خارج از مركز

رديف

عوامل

۱

حذف حداقل ۳۰% پست‌هاي سازماني بدون متصدي واحدهاي عملياتي

۲

كاهش حداقل ۲۰% پست‌هاي سرپرستي و مديريتي

۳

حذف پست‌هاي سازماني بدون متصدي در امور پشتيباني و خدماتي

۴

واگذاري مديريت حداقل ۴% در سال براي واحدهاي عملياتي

۵

كاهش ساليانه ۲% كاركنان دستگاه در امور غيرحاكميتي

۶

با نام نمودن پست‌هاي سازماني پشتيباني داراي متصدي

۷

ممنوعيت ايجاد هر گونه پست سازماني عضو هيأت علمي

۸

حذف ۸۰% پست‌هاي سازماني بدون متصدي در ستاد واحدهاي استاني

۹

حداكثر ۲۰% تعداد كل پست‌هاي سازماني واحد مربوط مي‌تواند به پست‌هاي مديريتي و سرپرستي اختصاص يابد.

۱۰

تعيين دقيق تعداد پست‌هاي حاكميتي

۱۱

تعيين تعداد پست‌هاي مربوط به امور تصدي دستگاه كه فعلاً امكان واگذاري آن‌ها نيست.

۱۲

ارايه مستندات قانوني مأموريت‌هاي جديد در صورت درخواست ايجاد پست سازماني

۱۳

تأمين بخشي از پست‌هاي مورد نياز واحدهاي صف از طريق كاهش پست‌هاي حوزه‌هاي ستادي

۱۴

انتقال پست‌هاي ستادي در مركز استان به شهرستان‌ها و واحدهاي عملياتي به نسبت ۳۰% در ستاد استان

۱۵

حذف پست‌هاي واحدهاي عملياتي ناشي از فرايند واگذاري موضوع ماده ۲۴ قانون مديريت خدمات كشوري

۱۶

نسبت پست‌هاي پشتيباني (اداري و خدماتي) به پست‌هاي اصلي و تخصصي يك به پنج باشد.

جدول شماره (۳) : شاخص‌هاي اختصاصي براي فعاليت دستگاه در خارج از مركز (به منظور ايجاد واحدهاي سازماني در سطوح شهرستان و بخش)

۱- عوامل تأثيرگذار در فعاليت دستگاه در واحدهاي مربوط به عناصر تقسيمات كشوري

رديف

عنوان شاخص

حداكثر امتياز

نحوه محاسبه امتياز

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

جمع ۱۰۰

۲- ميزان امتياز:

– حداقل امتياز براي ايجاد نمايندگي

– حداقل امتياز براي ايجاد اداره

– متناسب با حجم و تنوع وظايف، ادارات يا نمايندگي‌هاي توسط دستگاه درجه‌بندي و پست‌هاي سازماني مورد نياز براي هر يك از درجات مربوط براي تأييد پيشنهاد مي‌شود.

– اين شاخص‌ها بايد بيانگر نوع وظايف، حجم عمليات، تكاليف برنامه‌هاي توسعه و ضرورت ادامه خدمات مستقيم به مردم باشد.

– امتياز مربوط به هر شاخص مي‌بايست بر اساس عوامل مؤثر بر آن تعيين و امتيازبندي شود.

دستگاه پيشنهاد دهنده

دستگاه تأييدكننده

وزارت/ سازمان:

نام و نام‌خانوادگي:       تاريخ:

معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور

نام و نام‌خانوادگي:       تاريخ:

جدول شماره (۴) : سازماندهي واحدهاي عملياتي موضوع ماده ۵ تصويب‌نامه شماره ۲۶۲۷۷۳/ت۴۳۹۱۱ك مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۸ كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك

واحدهاي عملياتي بر اساس فرم نمونه زير درجه‌بندي و سازمان‌دهي مي‌شود:

دامنه تغيير

عنوان پست سازماني/ درجه

توضيح:

متناسب با دامنه تغيير شاخص، واحدهاي عملياتي دستگاه درجه‌بندي مي‌شوند و مشاغل (پست‌هاي) مورد نياز متناسب با درجه تعيين‌شده در جدول ذكر مي‌گردد.

در صورتي كه تعداد شاخص‌هاي فعاليت واحد عملياتي بيش از يك مورد باشد جدول تركيبي توسط دستگاه تنظيم و پس از تكميل براي تأييد ارسال مي‌گردد.

دستگاه پيشنهاد دهنده

دستگاه تأييدكننده

وزارت/ سازمان:

نام و نام‌خانوادگي:       تاريخ:

معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور

نام و نام‌خانوادگي:       تاريخ:

جدول شماره ۵- تعداد پست‌هاي سازماني مصوب در واحدهاي استاني، شهرستاني و بخش وزارت/ سازمان/ مؤسسه

رديف

نام استان

پست‌هاي سازماني ستاد اداره كل در مركز استان

پست‌هاي سازماني واحدهاي شهرستاني

پست‌هاي سازماني در ساير واحدهاي تقسيمات كشوري

جمع

تعداد پست‌هاي سازماني در هر استان

ثابت

موقت

بانام

ثابت

موقت

بانام

ثابت

موقت

بانام

ثابت

موقت

بانام

باتصدي

بلاتصدي

۱

۲

۳

۴

۵

جدول شماره (۶) : فرآيند طراحي، بررسي و تأييد تشكيلات تفصيلي ستاد استاني دستگاه‌هاي اجرايي

رديف

عوامل

۱

دستگاه‌ها براي طراحي تشكيلات تفصيلي ستاد استان‌ها موظفند ستاد استان‌ها را حداقل در سه درجه، درجه‌بندي كنند.

۲

ملاك درجه‌بندي، شاخص‌هاي فعاليت دستگاه در حد كلان استان مي‌باشند كه مي‌بايست به تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور برسد.

۳

دستگاه بر اساس شاخص‌هاي به تأييد رسيده و با توجه به سياست‌هاي مندرج در جداول شماره ۱ و ۲ پيوست اين دستورالعمل، نسبت به تنظيم تشكيلات تفصيلي ستاد استان‌ها اقدام مي‌نمايند.

۴

دستگاه تعداد پست‌هاي سازماني پيشنهادي براي هر واحد سازماني ستاد استاني را با توجه به جداول شماره ۱ و ۲ و ۵ مشخص مي‌نمايد.

۵

دستگاه پست‌هاي سازماني هر واحد سازماني را به تفكيك واحدهاي سازماني و از واحدهاي زيرمجموعه بالاترين مقام استاني دستگاه و سپس به ترتيب از معاونت‌هاي در سمت راست نمودار به معاونت‌هاي سمت چپ نمودار پيشنهاد مي‌كند.

۶

به كليه‌ي پست‌هاي مستخدمين رسمي، پيماني و پست‌هاي با نام (ستاره‌دار)، شماره پست تعلق مي‌گيرد و در سر جمع پست‌ها لحاظ مي‌شود و صرفاً پست‌هاي حالت اشتغال كه مستخدم آن‌ها حضور فيزيكي در محل كار ندارد شماره پست تعلق نمي‌گيرد و بدون شماره و بصورت با نام در تشكيلات تفصيلي درج مي‌شود و در سرجمع و آمار پست‌ها لحاظ نمي‌گردد.

۷

در كنار پست‌هاي مستخدمين پيماني بعد از عنوان پست علامت (م) يا (موقت) درج مي‌شود.

۸

پست‌هاي مستخدمين با نام به استثناي پست‌هاي حالت اشتغال در رديف واحد سازماني مربوط درج مي‌شود و اين‌گونه پست‌ها حتما بايد به نام متصدي آن پست باشد.

۹

دستگاه براي بررسي و تأييد تشكيلات تفصيلي ستاد استان مي‌بايست مدارك زير را به اين معاونت ارسال نمايند.

– جدول تكميل شده شماره (۵)

– شرحي از اقدامات انجام‌گرفته در مورد جداول شماره ۱ و ۲

– شرح وظايف واحدهاي سازماني

– شماره و عناوين پست‌هاي سازماني واحدها

– كارگزيني مستخدمين حالت اشتغال و مستخدمين داراي پست‌هاي بانام

– فهرست وضعيت موجود پست‌هاي دستگاه با ذكر متصديان آن‌ها (تشكيلات اسمي موجود)

۱۰

دستگاه اجرايي مجموعه تشكيلات تفصيلي تهيه شده ستاد استاني را طي نامه‌اي با امضاي بالاترين مقام دستگاه براي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور ارسال مي‌نمايد.

۱۱

واحدهاي ذي‌ربط معاونت توسعه مديريت و سرمايه‌ انساني رييس‌جمهور در هنگام بررسي تشكيلات پيشنهادي دستگاه چنانچه نياز به بررسي ميداني و يا برگزاري جلسه يا دستگاه را داشته باشند، مراتب را به دستگاه اعلام مي‌نمايد.

۱۲

معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور حداكثر ظرف مدت ۳ ماه از تاريخ وصول پيشنهاد، نظر خود را در مورد مغايرت يا عدم مغايرت تشكيلات پيشنهادي با ضوابط تشكيلاتي را به دستگاه اعلام مي‌نمايد.

۱۳

معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور در صورت بررسي و تأييد تشكيلات پيشنهادي دستگاه، تشكيلات تأييد شده را ممهور به مهر واحد ذي‌ربط تشكيلاتي معاونت نموده و طي نامه‌اي به دستگاه ابلاغ مي‌نمايد.

۱۴

معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور در صورت بررسي و تأييد تشكيلات پيشنهادي دستگاه، تشكيلات تأييد شده را ممهور به مهر واحد ذي‌ربط تشكيلاتي معاونت نموده و طي نامه‌اي به دستگاه ابلاغ مي‌نمايد.

۱۵

دستگاه موظف است حداكثر پس از مدت ۳ ماده گزارش عملياتي نمودن تشكيلات مصوب را به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور ارسال نمايد.

جدول شماره (۷) : فرآيند طراحي، بررسي و تأييد تشكيلات تفصيلي واحدهاي شهرستاني و بخش دستگاه‌هاي اجرايي

رديف

عوامل

۱

دستگاه براي حضور و ايجاد واحد سازماني در شهرستان و بخش مي‌بايست بر اساس جدول شماره ۳، ابتدا شاخص‌ها يا فعاليت دستگاه را تهيه و به تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور برساند.

۲

سطح واحد سازماني و تعداد پست‌هاي مورد نياز واحدهاي شهرستاني و بخش دستگاه بر اساس شاخص‌هاي تأييدشده، تعيين و تشكيلات تفصيلي شهرستان و بخش با رعايت سياست‌ها و ضوابط مندرج در جداول شماره ۱ و ۲ تنظيم و براي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور ارسال مي‌گردد.

۳

در صورتي كه دستگاه اجرايي در سطوح شهرستان، بخش و واحدهاي محلي (شهر و روستا)، واحد عملياتي موضوع ماده ۵ تصويب‌نامه شماره ۲۶۲۷۷۳/ت۴۳۹۱۱ك مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۸ كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك را داشته باشد، مطابق جدول شماره ۴، شاخص‌هاي واحدهاي مذكور را تنظيم و براي تأييد به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور ارسال مي‌كنند و پس از تأييد شاخص‌ها، تشكيلات واحدهاي عملياتي بر اساس آن شاخص‌ها تنظيم و براي تأييد به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور ارسال مي‌شود.

۴

دستگاه سطح و تعداد پست‌هاي سازماني پيشنهادي براي شهرستان، بخش و واحدهاي محلي را با توجه به شاخص‌هاي تأييد‌شده مشخص مي‌نمايد.

۵

به كليه پست‌هاي مستخدمين رسمي، پيماني و پست‌هاي با نام (ستاره‌دار)، شماره پست تعلق مي‌گيرد و در سرجمع و آمار پست ها لحاظ مي‌شود و صرفاً پست‌هاي حالت اشتغال كه مستخدم آن‌ها حضور فيزيكي در محل كار ندارد شماره پست تعلق نمي‌گيرد و بدون شماره و بصورت با نام در تشكيلات تفصيلي درج مي‌شود و در سرجمع و آمار پست‌ها لحاظ نمي‌گردد.

۶

در كنار پست‌هاي مستخدمين پيماني بعد از عنوان پست علامت (م)‌ يا (موقت) درج مي‌شود.

۷

پست‌هاي مستخدمين با نام به استثناي پست‌هاي حالت اشتغال در رديف واحد سازماني مربوط درج مي‌شود و اين‌گونه پست‌ها حتما بايد به نام متصدي آن پست باشد.

۸

دستگاه براي بررسي و تأييد تشكيلات تفصيلي واحدهاي شهرستاني، بخش و محلي، مي‌بايست مدارك زير را به اين معاونت ارسال نمايند.

– جدول تكميل شده شماره (۵)

– شرحي از اقدامات انجام‌گرفته در مورد جداول شماره ۱ و ۲

– شرح وظايف واحدهاي شهرستاني، بخش و محلي حسب مورد

– شماره و عناوين پست‌هاي سازماني واحدها حسب مورد

– كارگزيني مستخدمين حالت اشتغال و مستخدمين داراي پست‌هاي بانام

– فهرست وضعيت موجود پست‌هاي دستگاه با ذكر متصديان آن‌ها (تشكيلات اسمي موجود)

۹

دستگاه اجرايي مجموعه تشكيلات تفصيلي تهيه شده واحدهاي شهرستاني، بخش و محلي را طي نامه‌اي با امضاي بالاترين مقام دستگاه براي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور ارسال مي‌نمايد.

۱۰

واحدهاي ذي‌ربط معاونت توسعه مديريت و سرمايه‌ انساني رييس‌جمهور در هنگام بررسي تشكيلات پيشنهادي دستگاه چنانچه نياز به بررسي ميداني و يا برگزاري جلسه يا دستگاه را داشته باشند، مراتب را به دستگاه اعلام مي‌نمايد.

۱۱

معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور حداكثر ظرف مدت 3 ماه از تاريخ وصول پيشنهاد، نظر خود را در مورد مغايرت يا عدم مغايرت تشكيلات پيشنهادي با ضوابط تشكيلاتي را به دستگاه اعلام مي‌نمايد.

۱۲

دستگاه موظف است نسبت به اصلاح موارد مغاير اعلام شده توسط معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور ظرف مدت يك‌ماه از تاريخ وصول نامه معاونت مذكور اقدام نمايد و مجددا تشكيلات اصلاح شده را جهت تأييد به معاونت ارسال نمايد.

۱۳

معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور در صورت بررسي و تأييد تشكيلات پيشنهادي دستگاه، تشكيلات تأييد شده را ممهور به مهر واحد ذي‌ربط تشكيلاتي معاونت نموده و طي نامه‌اي به دستگاه ابلاغ مي‌نمايد.

۱۴

دستگاه موظف است حداكثر پس از مدت ۳ ماه گزارش عملياتي نمودن تشكيلات مصوب را به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور ارسال نمايد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام