کتاب استخدامی اداری ها
ساختارها و تشکیلات دستگاه‌های اجرایی

دستورالعمل تشکیل یگان های حفاظت در دستگاه‌های اجرایی

دستورالعمل تشکیل یگان های حفاظت در دستگاه‌های اجرایی (نامه شماره۲۴۴۰/۱/۹/۳۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۷ ستاد کل نیروهای مسلح)

از: ستاد کل نیروهای مسلح – معاونت عملیات

به: معاون اول محترم رئیس جمهوری – جناب آقای دکتر جهانگیری

موضوع: دستورالعمل تشکیل یگان‌های حفاظت در دستگاههای اجرایی

۱- براساس تبصره ماده ۳۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی، دستوالعمل نحوة تشکیل یگان‌های حفاظت شامل اختیارات، حدود وظایف، چگونگی ساماندهی، تسلیح، آموزش، انتصاب فرماندهان، ارتباط با نیروی انتظامی و نظارت بر عملکرد آنها به تصویب ستاد کل ن. م می‌رسد.

۲- به استناد ماده ۲۰ دستورالعمل تشکیل یگان‌های حفاظت در دستگاههای اجرایی مصوب ۹۶/۱۲/۱۴ مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا (مدظله العالی)، اصلاحات پیشنهادی هیأت محترم وزیران درخصوص دستورالعمل یادشده بالا در چند جلسه کارشناسی بررسی و مواردی که با قانون اساسی ج.ا. ایران، تدابیر معظم‌له و قوانین مربوط مغایرت نداشت، اصلاح گردید.

۳- مسائل امنیتی بوجودآمده در سالهای اخیر نشان‌دهندة تغییر نوع تهدیدها از سوی معاندین نظام می‌باشد که بیش از پیش ضرورت حفاظت از زیرساخت‌ها، اماکن، تأسیسات و تجهیزات دستگاه‌های اجرایی احساس می‌شود. از طرفی در زمان بحران، نیروهای امنیتی، انتظامی و نظامی باید به وظایف ذاتی خود که حفظ امنیت جامعه است بپردازند، لذا تسریع در تشکیل یگان‌های حفاظت دستگاه‌های اجرایی مورد تأکید است.

۴- با توجه به مطالب پیش گفته و ضرورت امر، خواهشمند است دستور فرمایید، در راستای اجرای تدابیر مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا (مدظله العالی) و قانون، نسبت به اجرای دستورالعمل یادشده بالا (تصویب پیوست)، اقدام لازم را به عمل آورند.

سرلشکر پاسدار محمد باقری – رئیس ستاد کل ن.م

دستورالعمل تشکیل یگان های حفاظت در دستگاه‌های اجرایی

مقدمه:

در راستای تحقق اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های کلی نظام، به منظور ساماندهی یگان‌های مسلح دستگاه‌های کشوری در سلسله مراتب نیروهای مسلح با هدف توسعه امنیت و واگذاری حفاظت دستگاه‌ها به آن‌ها، دستورالعمل تشکیل یگان‌های حفاظت در دستگاه‌های کشوری توسط ستاد کل نیروهای مسلح تدوین و در تاریخ ۱۳۷۹/۴/۵ به تصویب مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا رسید.

دستورالعمل مذکور مبنای اجرای ماده ۱۷۹ قانون برنامه سوم و تنفیذ آن در ماده ۱۲۹ قانون برنامه چهارم و همچنین ماده ۲۳۳ قانون برنامه پنجم توسعه کشور قرار گرفت و به مرحله اجرا در آمد.

با توجه به ضرورت امر، تجارب مفید به دست آمده و رضایتمندی رؤسای سازمان‌ها از تشکیل یگان‌های حفاظت در دستگاه‌های اجرایی، قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (ماده ۳۵ مربوط به تشکیل یگان‌های حفاظت در دستگاه‌های اجرایی) در جلسه علنی روز یکشنبه تاریخ ۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۹۵/۱۱/۲۷ به تأیید شورای نگهبان رسید و مجلس شورای اسلامی نیز آن را طی‌نامه شماره ۹۶۶۸۳/۳۲ مورخ ۹۵/۱۲/۱ برای اجرا به رئیس جمهور محترم ابلاغ نمود.

در راستای اجرای اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تدابیر مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا، ماده ۳۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و سیاست‌های اجرایی ستاد کل نیروهای مسلح و با توجه به تجارب به دست آمده از اجرای قوانین مربوط در برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم توسعه کشور، دستورالعمل تشکیل یگان‌های حفاظت در دستگاه‌های اجرایی با اخذ نظر هیأت محترم وزیران تدوین گردیده‌است.

فصل یکم – کلیات:

ماده ۱- هدف: توسعه، ارتقاء و تحکیم امنیت جامعه و ساماندهی یگان‌های مسلح دستگاه‌های اجرایی با رعایت ضوابط نیروی انتظامی، واگذاری تأمین امنیت و حفاظت از دستگاه‌های اجرایی و بخشی از وظایف انتظامی و حفاظتی نیروی انتظامی به آن‌ها.

ماده ۲- منظور: حفاظت مسلحانه از زیرساخت‌ها، اماکن، تأسیسات، تجهیزات و انجام برخی از مأموریت-های موضوعی – تخصصی دستگاه‌های اجرایی.

ماده ۳- تعاریف:

۱- نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران: شامل؛ ستاد کل نیروهای مسلح، ارتش، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است.

۲- دستگاه اجرایی: دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب سال ۱۳۸۶، (کلیة وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیة دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند.)

۳- یگان‌ حفاظت: تشکیلاتی حفاظتی – انتظامی، با سلسله مراتب خاص و سازماندهی و فرماندهی متمرکز است، که برابر قانون، با موافقت و مجوز ستاد کل نیروهای مسلح در دستگاه‌های اجرایی، تحت نظر بالاترین مقام دستگاه تشکیل و از نظر به‌کارگیری سلاح و مهمات تابع ضوابط نیروهای مسلح بوده و با رعایت ضوابط نیروی انتظامی در راستای اجرای مأموریت و وظایف محوله، در حوزه استحفاظی خود، ایفای نقش می‌نمایند.

۴- مأمور به خدمت: وضعیت کارکنانی است که برابر ضوابط و مقررات، از نیروهای مسلح برای مدت زمان مشخص به یکی از دستگاه‌های اجرایی مأمور می‌گردند که مدت زمان آن قابل تمدید می‌باشد.

۵ – کنترل عملیاتی: اعمال فرماندهی، هدایت و کنترل فعالیت‌های مأموریتی براساس خط مشی‌های ابلاغی و اهداف تعیین شده، که از طریق اقدامات و عملیات اجرایی از قبیل سازماندهی و بکارگیری فرماندهی‌ها و کارکنان در اختیار، در راستای تحقق مأموریت‌ صورت می‌پذیرد.

۶ – وضعیت غیرعادی (انتظامی): براساس تعاریف مصوب شورای عالی امنیت ملی می‌باشد.

۷- وضعیت بحرانی (امنیتی): براساس تعاریف مصوب شورای عالی امنیت ملی می‌باشد.

ماده ۴- اختصارات:

۱- نیروهای مسلح: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

۲- ستاد کل: ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

۳- شعام: شورای عالی امنیت ملی

۴- شاک: شورای امنیت کشور

۵ – ناجا: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

۶ – یگان: یگان‌های‌ حفاظت دستگاه‌های اجرایی

۷- حوزه استحفاظی: حوزه و محدودة مأموریت و مسئولیت یگان‌های حفاظت دستگاه‌های اجرایی

ماده ۵- مستندات:

۱- دستورالعمل تشکیل یگان‌های حفاظت در دستگاه‌های کشوری طی گردشکار شماره ۶۷۷۱۵ تاریخ ۷۹/۲/۱۸ به محضر مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا تقدیم گردید؛ معظم‌له در تاریخ ۷۹/۴/۵ ضمن تصویب دستورالعمل مذکور، در خصوص انتصاب فرمانده‌هان یگان‌های حفاظت (بند ۵/۶ دستورالعمل مذکور)، موافقت ستاد کل را به‌عنوان شرط انتصاب مورد تأکید قرار دادند و مقرر فرمودند: با یک اصلاح در بند ۵/۶ (بعد از فرمانده ناجا “پس از موافقت ستاد کل” نصب می‌شوند، اضافه شود.)

۲- شیوه‌نامه واگذاری سلاح و مهمات به واجا و سایر دستگاه‌های اجرایی طی‌نامه شماره ۲۳۷۰/۳/۷۲۶/۶۷ تاریخ ۹۸/۸/۶ به محضر مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا تقدیم گردید؛ معظم‌له در تاریخ ۹۸/۸/۲۹ در خصوص غیرقانونی بودن تشکیل یگان مسلح (یگان حفاظت) در حراست دستگاه‌های اجرایی، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه و مرکز صیانت و حفاظت صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران؛ مقرر فرمودند: یگان باید منحل شود مگر با مجوز قانونی.

۳- ماده ۳۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور: دستگاه‌های اجرایی در صورت نیاز به یگان حفاظت مکلفند پس از کسب موافقت و مجوز ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به تشکیل یگان‌های حفاظت اقدام کنند. این یگان‌ها از نظر بکارگیری سلاح و مهمات تابع ضوابط نیروهای مسلح می‌باشند و با رعایت ضوابط نیروی انتظامی تحت نظر بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط اداره می‌شوند.

تبصره: دستورالعمل نحوه تشکیل یگان‌های حفاظت شامل اختیارات، حدود وظایف، چگونگی ساماندهی، تسلیح، آموزش، انتصاب فرماندهان، ارتباط با نیروی انتظامی و نظارت بر عملکرد آن‌ها به تصویب ستاد کل نیروهای مسلح می‌رسد.

فصل دوم – ضوابط تشکیل و پشتیبانی یگان:

ماده ۶ – مراحل تشکیل و تبیین مأموریت:

۱- دستگاه اجرایی که به لحاظ اهمیت، گستردگی یا ویژگی خاص، ضرورت حفاظت مسلحانه از زیرساخت‌ها، اماکن، تأسیسات، تجهیزات و انجام برخی از مأموریت‌های موضوعی – تخصصی آن‌ها، براساس قوانین، پس از تأیید شاک، درخواست تشکیل یگان می‌نمایند، مکلفند برابر این دستورالعمل نسبت به تشکیل یگان اقدام نمایند.

تبصره۱- مجوز تشکیل یگان، پس از انجام مراحل مندرج دراین ماده، توسط ستاد کل صادر می‌شود.

تبصره۲- تشکیل یگان در دستگاه اجرایی، نافی وظایف ذاتی نیروهای امنیتی، انتظامی و نظامی در حفاظت از زیرساخت‌ها، اماکن، تأسیسات و تجهیزات نمی‌باشد.

تبصره۳- با توجه به مأموریت‌ و وظایف پلیس فرودگاه‌های کشور و پلیس راه‌آهن کشور، این یگان‌ها کماکان با وضع موجود به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

۲‌- دستگاه اجرایی موظفند؛ مأموریت، وظایف و ساختار کلی یگان را با همکاری وزارت کشور و ناجا تهیه و با امضاء بالاترین مقام دستگاه ذی ربط، برای تصویب به ستاد کل ارسال نمایند.

۳- ستاد کل پیشنهاد دستگاه اجرایی را بررسی نموده و درصورت موافقت، دستورالعمل اختصاصی تشکیل یگان مربوط را با همکاری دستگاه و سایر سازمان‌های مرتبط تهیه و پس از تصویب، ابلاغ می-نماید.

۴- محدودة مأموریت و عمل یگان در هر دستگاه اجرایی در چهارچوب دستورالعمل اختصاصی مصوب ستاد کل خواهد بود که از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می‌باشد.

۵ – یگان‌های موجود (گاردها یا عناوین مشابه) در دستگاه‌های اجرایی که مجوز ستاد کل را ندارند، مکلفند براساس این دستورالعمل، نسبت به تبدیل یگان مسلح خود به یگان حفاظت اقدام نمایند.

۶ – با تشکیل یگان در دستگاه اجرایی، به منظور یکپارچگی و حفظ وحدت فرماندهی، مسئولیت حفاظت فیزیکی و کنترل ورود و خروج سلاح، مهمات و مواد ناریه برعهده یگان خواهد بود.

تبصره: سایر اقدام‌های کنترلی مرتبط با امور داخلی دستگاه از جمله؛ تأیید و کنترل ورود و خروج مراجعین به دستگاه‌ اجرایی، برابر ضوابط و مقررات و تدبیر بالاترین مقام دستگاه، انجام خواهد شد.

ماده ۷- تابعیت و پشتیبانی یگان:

۱- یگان‌ برابر ماده ۳۵ قانون قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، در تابعیت دستگاه اجرایی تشکیل و جزئی از ساختار و سازمان آن محسوب و مانند سایر بخش‌های مستقل و زیرمجموعه دستگاه متبوع، تحت نظر بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط اداره می‌شوند.

تبصره: مسئولیت اداره نیروهای مسلح براساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی از وظایف نیروهای مسلح می-باشد و برابر قانون مذکور اداره یگان به بالاترین مقام دستگاه اجرایی واگذار شده‌است، لذا این مسئولیت قابل تفویض به فرد دیگری نمی‌باشد.

۲- یگان در وضعیت‌های انتظامی و امنیتی، با هماهنگی بالاترین مقام دستگاه ذی‌ ربط، با رعایت ضوابط شاک و سلسله مراتب فرماندهی، در حوزه استحفاظی خود، تحت کنترل عملیاتی ناجا قرار می‌گیرند.

تبصره: تشخیص وضعیت‌های انتظامی و امنیتی براساس دستورالعمل مصوب شعام، در استان‌ها و شهرستان‌ها برعهده شورای تأمین است و وضعیت انتظامی توسط رئیس شورای تأمین ابلاغ می‌شود و درصورت تشخیص وضعیت امنیتی، موضوع به شاک ارجاع و پس از تأیید، توسط رئیس شاک ابلاغ می-گردد.

۳- یگان‌ می‌توانند برای انجام مأموریت‌ و وظایف خود که ضرورت استفاده از سلاح و مهمات برای آن امور به تأیید شعام یا شاک رسیده‌اند، برابر قوانین و مقررات بکارگیری سلاح، از سلاح استفاده نمایند.

۴- تابعیت یگان از دستگاه اجرایی ذی‌ربط، مانع نظارت تخصصی ناجا (انتظامی و حفاظتی) بر یگان نخواهد بود و ناجا مکلف است بر یگان نظارت داشته باشد و گزارش‌های خود را به بالاترین مقام دستگاه متبوع، ستاد کل و سایر مبادی مربوط اعلام نماید.

۵ – کلیه امور پشتیبانی و هزینه‌های یگان اعم از اداری، مالی، استخدامی، آموزشی، عملیاتی، حفاظتی، انتظامی، تسلیحاتی، تجهیزاتی و سامانه‌های سازمانی، طبق ضوابط بودجه، برعهده دستگاه اجرایی مربوط می‌باشد.

فصل سوم – ضوابط تشکیلاتی ، اداری و استخدامی یگان:

ماده ۸ – ساختار و تشکیلات یگان:

۱- ساختار سازمانی و جدول سازمان نیروی انسانی یگان، با توجه به نیاز، ضوابط سازماندهی ساختار دستگاه‌های اجرایی و برنامه‌ریزی تأمین نیروی انسانی با در نظر گرفتن مجوزهای دستگاه و رعایت قوانین و مقررات و نیز براساس شاخص‌های مربوط از قبیل نوع مأموریت و وظایف، ویژگی منطقه عملیاتی مورد نظر، کیفیت انجام فعالیت و گسترة حوزه استحفاظی، توسط دستگاه اجرایی با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و پس از تأیید ناجا و وزارت کشور، برای تصویب به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال می‌نماید.

۲- جداول سلاح و مهمات سازمانی یگان‌ برابر ضوابط نیروهای مسلح، توسط فرمانده یگان با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی تهیه و به تصویب فرمانده ناجا می‌رسد. سلاح و مهمات یگان پس از تأمین اعتبار از طرف دستگاه متبوع، توسط ناجا تأمین و تحویل یگان می‌گردد.

تبصره: جداول تجهیزات انتظامی و انفرادی مورد نیاز یگان، توسط فرمانده یگان با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی تهیه می‌شود و تجهیزات مذکور پس از اخذ مجوز از ناجا، توسط دستگاه متبوع تأمین می-گردد.

۳- لباس‌ کارکنان و علائم و نشان‌های یگان بایستی با لباس، علائم و نشان‌های مربوط به سازمان‌های نیروهای مسلح تفاوت داشته، به طوری که وجه تمایز آن‌ها برای همگان قابل تشخیص باشد.

۴- کارکنان یگان (بجزکارکنان مأمور از نیروهای مسلح) حق استفاده از عنوان درجات یا همترازی نشان-های مربوط با درجات نیروهای مسلح را نداشته و پایه و گروه آن‌ها براساس ضوابط سازمان اداری و استخدامی کشور یا دستگاه متبوع تعیین خواهند شد.

۵ – لباس‌ کارکنان و علائم و نشان‌های یگان پس از اخذ نظر دستگاه اجرایی، با پیشنهاد ناجا به تصویب وزیر کشور می‌رسد.

ماده ۹- انتصاب فرماندهان یگان:

۱- فرماندهان یگان‌ها از بین کارکنان ارشد انتظامی یا نظامی شاغل، با پیشنهاد ناجا و تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی و پس از موافقت ستاد کل، توسط فرمانده ناجا منصوب می‌شوند. بالاترین مقام دستگاه اجرایی نیز می‌تواند عزل و خاتمه مأموریت فرمانده منصوب شده توسط ناجا را درخواست و پیگیری نماید.

تبصره: در صورتی که هماهنگی برای تعیین و انتصاب فرمانده یگان بیش از سه ماه به طول انجامد، کمیته‌ای متشکل از نمایندگان تام الاختیار بالاترین مقام دستگاه اجرایی، وزارت کشور و ناجا نسبت به تعیین یک نفر از کارکنان ارشد ناجا به عنوان سرپرست یگان اقدام و برای انتصاب به ناجا معرفی می‌شود. مدت سرپرستی حداکثر سه ماه خواهد بود و در این مدت ناجا با هماهنگی بالاترین مقام دستگاه نسبت به معرفی و تعیین فرمانده اقدام می‌نماید. در صورت ادامه اختلاف، با حکمیت جانشین فرماندهی معظم کل قوا در امور ناجا و وزیر کشور، فرمانده یگان مشخص خواهد شد.

۲- دستگاه اجرایی می‌تواند در خصوص جانشین و معاون انتظامی یگان، فرماندهان یگان‌های استانی و شهرستان‌های مهم، از کارکنان شاغل نیروهای مسلح به صورت مأمور به خدمت، استفاده نماید.

۳- با تشکیل یگان استانی، فرمانده آن از بین کارکنان شاغل نیروهای مسلح یا یگان، با پیشنهاد فرمانده یگان دستگاه مربوط و هماهنگی مدیر استانی تعیین و با حکم فرمانده یگان منصوب می‌شود.

تبصره۱: کارکنانی که از نیروهای مسلح به صورت مأمور به خدمت در یگان‌ خدمت می‌نمایند تابع قوانین و مقررات استخدامی سازمان متبوع خود در نیروهای مسلح می‌باشند.

تبصره۲: کلیه امکانات و تسهیلات سازمانی که در نیروهای مسلح به کارکنان تعلق می‌گیرد، می‌بایست به مأمورین به خدمت در یگان نیز از طریق سازمان متبوع در نیروهای مسلح، به آن‌ها تخصیص داده شود.

ماده ۱۰ – ضوابط اداری، استخدامی و انضباطی کارکنان یگان:

۱- تأمین نیروی انسانی یگان برعهده دستگاه اجرایی می‌باشد.

۲- کارکنان یگان، در صورت انطباق با ضوابط آیین‌نامه موضوع تبصره بند (الف) ماده (۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، حسب مورد مشمول آن می‌شوند.

۳- رسیدگی به جرائم کارکنان یگان (بجز کارکنان مأمور از نیروهای مسلح) برابر قوانین جاری کشور بوده و در صورتی‌که در راستای وظایف انتظامی، حفاظتی و بکارگیری سلاح و مهمات باشد، تابع ضوابط نیروهای مسلح می‌باشد.

فصل چهارم – ضوابط حفاظتی، انتظامی و آموزشی یگان:

ماده ۱۱- ضوابط حفاظتی و انتظامی یگان:

۱- خط‌ مشی کلی انتظامی و حفاظتی یگان‌ در چهارچوب سیاست‌های ابلاغی ستاد کل با پیشنهاد ناجا و با رعایت ویژگی‌های مأموریتی دستگاه اجرایی و تدابیر تخصصی بالاترین مقام آن دستگاه تنظیم و با تصویب رئیس شاک، به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌گردد.

۲- امور مربوط به حفاظت کارکنان، اسناد و فناوری اطلاعات یگان، مطابق ضوابط و مقررات جاری دستگاه اجرایی می‌باشد.

۳- تأیید صلاحیت فردی کارکنان یگان برای استخدام و امور اداری با عضویت‌های مختلف (بجز کارکنان مأمور از نیروهای مسلح)، برابر قوانین و مقررات جاری، برعهده مبادی ذی‌ربط دستگاه اجرایی می‌باشد.

۴- تأیید صلاحیت کارکنان یگان برای بکارگیری سلاح و مهمات و امور مرتبط با آن، برعهده سازمان حفاظت اطلاعات ناجا می‌باشد.

۵ – تأیید صلاحیت امنیتی و مکتبی کارکنان نیروهای مسلح مأمور به یگان، برابر قوانین و مقررات جاری، به عهده مبادی ذی‌ربط سازمان متبوع در نیروهای مسلح می‌باشد.

۶ – حکم مأموریت کارکنان یگان و کارکنان مأمور از نیروهای مسلح به یگان، برای انجام مأموریت‌های انتظامی، حفاظتی و اداری، توسط فرمانده یگان صادر خواهد شد.

ماده ۱۲- ضوابط آموزشی یگان:

۱- کلیه کارکنان یگان موظفند متناسب با شغل خود، آموزش‌های انتظامی، حفاظتی، تخصصی و توجیهی مرتبط با مأموریت و وظایف یگان را طی نمایند.

۲- آموزش‌های انتظامی و حفاظتی کارکنان یگان در ارتباط با وظایف و مأموریت‌ها با ملاحظات خاص دستگاه اجرایی و اعلام کفایت آموزش، پس از تأمین اعتبار توسط دستگاه اجرایی، برعهده ناجا می‌باشد.

۳- آموزش‌های تخصصی و توجیهی مورد نیاز کارکنان یگان در ارتباط با وظایف و مأموریت‌های موضوعی – تخصصی و ملاحظات خاص دستگاه اجرایی، برعهده دستگاه متبوع می‌باشد.

۴- آن دسته از کارکنان یگان که با هماهنگی دستگاه اجرایی، تحت نظر مراجع قضایی تعلیمات و آموزش-های لازم را طی می‌کنند، پس از تحصیل کارت ویژه ضابطان قضایی، در حوزه استحفاظی و حدود وظایف خود، جزء ضابطان خاص قضایی محسوب می‌شوند.

فصل پنجم – دستورات هماهنگی:

ماده۱۳- نظارت عالی بر امور یگان در چهارچوب این دستورالعمل، برعهده ستاد کل می‌باشد.

ماده۱۴- یگان‌هایی که تا کنون با مجوز ستاد کل تشکیل شده‌اند، مکلفند دستورالعمل مربوط را در انطباق با این ضوابط بازبینی و به تصویب ستاد کل برسانند.

ماده۱۵- دستگاه‌هایی که نیاز به یگان دارند، مکلفند برای تشکیل یگان حفاظت، براساس این دستورالعمل، اقدام نمایند.

ماده۱۶ – فرمانده‌هان یگان‌، به منظور تسهیل در اجرای مأموریت و وظایف محوله، در چهارچوب این دستورالعمل، برابر تدابیر بالاترین مقام دستگاه اجرایی، با سایر بخش‌های دستگاه متبوع، همکاری و تعامل نمایند.

ماده۱۷- ناجا و سایر سازمان‌های نیروهای مسلح در محدودة مقدورات و مقررات خود از یگان، پشتیبانی عملیاتی می‌نمایند.

ماده۱۸- مرجع تعیین خطوط فاصل حوزه مأموریت یگان‌ با دستگاه‌ اجرایی و همچنین حل و فصل هرگونه موارد اختلافی در خصوص یگان‌، در راستای اجرای دستورالعمل‌های ابلاغی، کمیته‌ای متشکل از نمایندگان ستاد کل، وزارت کشور، ناجا، سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت اطلاعات و نماینده دستگاه ذی‌ربط می‌باشد که با مسئولیت ستاد کل تشکیل می‌گردد.

ماده۱۹- مرجع تعیین خطوط فاصل حوزه مأموریت یگان‌ با سازمان‌های لشکری، ستاد کل می‌باشد.

ماده۲۰- مرجع رفع ابهام‌ و اصلاح این دستورالعمل و دستورالعمل‌های اختصاصی تشکیل یگان دستگاه اجرایی، ستاد کل می‌باشد.

ماده۲۱- به استناد ماده ۲۰ دستورالعمل تشکیل یگان‌های حفاظت در دستگاه اجرایی مصوب ۹۶/۱۲/۱۴ مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا و اصلاحات پیشنهادی هیأت محترم وزیران، منطبق با تدابیر معظم‌له و قوانین مربوط، این دستورالعمل در ۵ فصل، ۲۱ ماده و ۱۰ تبصره در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱۶ به تصویب ستاد کل رسیده و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می‌باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام