کتاب استخدامی اداری ها
ساختارها و تشکیلات دستگاه‌های اجرایی

ادغام سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه (مصوبه شماره 450/14 مورخ 16/12/1378 شورای عالی اداری)

ادغام سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه (مصوبه شماره 450/14 مورخ 16/12/1378 شورای عالی اداری)

سازمان برنامه وبودجه- سازمان اموراداری واستخدامی کشور

شورای عالی اداری در هشتاد و ششمین جلسه مورخ 11/12/78 به منظور تحقق مطلوب وظایف واختیارات رئیس جمهور موضوع اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تأمین یکپارچگی در مدیریت کلان کشور، همسوئی نظامهای مدیریتی با برنامه های میان مدت وبلند مدت، تمرکز وظایف و فعالیتهای مرتبط و پیوست و متجالس با یکدیگر را امور برنامه ریز، کاهش تداخل و توازی وظایف سازمانهای ستادی، ارتقاء توان کارشناسی و تصمیم سازی دولت و فراهم نمودن زمینه تحقق مطلوب برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور تصویب نمود:

1- سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه با کلیه وظایف، اختیارات، مسئولیتهای قانونی و نیروی انسانی و امکانات خود ادغام و نام آن به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تغییر می یابد در ادغام دو سازمان مراحل و موارد زیر لازم الرعایه می باشد.

1/1- کمیسیونی متشکل ازدبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور وظایف و فعالیتهای مورد عمل دو سازمان و سازمانهای تابعه را بررسی می کند و با هدف کاستن از وظایف غیرضرور سازمان جدید، آن بخش از وظایف و سازمانهای وابسته را که مرتبط با وظایف اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی نبوده و قابلیت انتقال به دیگر دستگاههای اجرائی را داشته باشند مشخص خواهد نمود.

2/1- کمیسیون ساز وکارلازم راجهت پیگیری اجرای برنامه سوم توسعه به گونه ای که مراحل ادغام دوسازمان وقفه ای دراجرای برنامه ایجاد نکند پیش بینی می نماید.

2- مسئولین دوسازمان موظفند دراسرع وقت اقدامات لازم را به منظور اصلاح تشکیلات داخلی دوسازمان به گونه ای که تاپایان فروردین ماه امکان الحاق دوسازمان وانتصاب مدیریت واحد برای سازمان جدید فراهم گردد به عمل آورند.

تبصره- تا الحاق دوسازمان وانتصاب مدیریت واحد، وظایف ومسئولیتهای سازمانهای مذکور کماکان انجام خواهدشد.

3- شرح وظایف سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشوردرچارچوب قوانین و مقررات موضوعه کشوروباتوجه به نتایج بررسیهای موضوع بند (1/1)، توسط رئیس سازمان تدوین وتاپایان اردیبهشت ماه 1379 به تأیید رئیس جمهور خواهد رسید.

4- تشکیلات کلی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور ، مشتمل بر عناوین معاونتها وسازمانهای وابسته باتوجه به مأموریتها، اختیارات و شرح وظایف سازمان و مطالعات مربوط به ادغام تشکیلاتی آنها توسط رئیس سازمان تاپایان خردادماه تنظیم سازمان خواهد شد.

تبصره- تشکیلات تفصیلی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشوربه تأیید رئیس سازمان خواهد رسید.

5- معاونان سازمان باپیشنهاد رئیس سازمان ، تأیید رئیس جمهور وحکم رئیس سازمان منصوب می گردند.

این تصویبنامه که در (5) بند و در دو تبصره در جلسه مورخ 11/12/78 به تصویب شورای عالی اداری رسیده است مورد تأیید است.

رئیس جمهور- سید محمد خاتمی

تصویبنامه جلسه مورخ 11/12/78 شورای عالی اداری که در تاریخ 15/12/78 به تأیید رئیس جمهور رسیده است جهت اجرا ابلاغ می گردد.

معاون رئیس جمهور ودبیرشورای عالی اداری- محمد باقریان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام