کتاب استخدامی اداری ها
سلامت و تخلفات اداری

آئين‌ نامه‌ اجرايي‌ قانون‌ مقررات‌ انتظامي‌ هيات‌ علمي‌ دانشگاهها و موسسات‌ آموزش‌ عالي‌ و تحقيقاتي‌ كشور (تصویبنامه شماره 4456 مورخ ۱۸/۰۵/۱۳۶۵ هیأت وزیران)

آئين‌ نامه‌ اجرايي‌ قانون‌ مقررات‌ انتظامي‌ هيات‌ علمي‌ دانشگاهها و موسسات‌ آموزش‌ عالي‌ و تحقيقاتي‌ كشور (تصویبنامه شماره 4456 مورخ ۱۸/۰۵/۱۳۶۵ هیأت وزیران)

فصل‌ اول‌- تركيب‌ و نحوه‌ تشكيل‌ هيات‌ ها

ماده‌ 1- اعضاي‌ هيات‌ هاي‌ بدوي‌ و علي‌ البدل‌ و همچنين‌ اعضاي‌ هياتهاي‌ تجديد نظر در هر يك‌ از دانشگاهها و موسسات‌ آموزش‌ عالي‌ و تحقيقاتي‌ كشور و دانشكده‌ هاي‌ مستقل‌ با رعايت‌ مواد 2 و 3 قانون‌ مقررات‌ انتظامي‌ انتخاب‌ مي شوند.

ماده‌ 2- اعضاي‌ هيات‌ تجديد نظر كه‌ براي‌ چند دانشگاه‌ يا موسسه‌ آموزش‌ عالي‌ تحقيقاتي‌ به‌ تشخيص‌ وزير فرهنگ‌ و آموزش‌ عالي‌ يا وزير بهداشت، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ تعيين‌ و منصوب‌ مي‌ شوند به‌ آراي‌ صادره‌ از سوي‌ هيات‌ بدوي‌ دانشگاه‌ يا موسسه‌ آموزش‌ عالي‌ و تحقيقاتي‌ و يا دانشكده‌ مستقل‌ رسيدگي‌ و حكم‌ صادر خواهند نمود .

ماده‌ 3- در صورتي‌ كه‌ عضو واجد شرايط مندرج‌ در قانون‌ در همان‌ دانشگاه‌ و يا موسسه‌ آموزش‌ عالي‌ و تحقيقاتي‌ وجود نداشته‌ باشد اعضاي‌ هيات‌ از بين‌ اعضاي‌ واجد شرايط نزديك‌ ترين‌ دانشگاه‌ يا موسسه‌ آموزش‌ عالي‌ و تحقيقاتي‌ يا دانشكده‌ مستقل‌ تعيين‌ خواهد شد .

ماده‌ 4- اعضاي‌ هيات‌ تجديد نظر كه‌ براي‌ چند دانشگاه‌ يا موسسه‌ آموزش‌ عالي‌ و تحقيقاتي‌ به‌ وسيله‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالي‌ با وزارت‌ بهداشت‌ ، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ تعيين‌ و منصوب‌  مي‌ شوند جلسات‌ خود را بنا به‌ پيشنهاد رئيس‌ هيات‌ درمحلي‌ كه‌ وزير فرهنگ‌ و آموزش‌ عالي‌ يا وزير بهداشت‌ ، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ تعيين‌ مينمايند تشكيل‌ خواهند داد .

ماده‌ 5- در دانشگاهها و موسسات‌ آموزش‌ عالي‌ و تحقيقاتي‌ كه‌ تابع‌ ساير وزارتخانه‌ ها و موسسات‌ دولتي‌ مي‌ باشند هيات تجديد نظر به‌ وسيله‌ وزير مربوط به‌ بالاترين‌ مقام‌ دستگاه‌ دولتي‌ مطابق‌ تبصره‌ ماده‌ 3 قانون‌ و مقررات‌ انتظامي‌ منصوب‌ مي‌شود و تعيين‌ محل‌ اجلاس‌ هيات‌ مذكور نيز با مقام‌ فوق‌ الذكر است‌ .

ماده‌ 6- هيات‌ هاي‌ بدوي‌ و تجديد نظر مكلفند پس‌ از تشكيل‌ شروع‌ كار خود را به‌ نحو مقتضي‌ به‌ اطلاع‌ عموم‌ برسانند.

فصل‌ دوم‌- نحوه‌ تشكيل‌ جلسات‌

ماده‌ 7- اعضاي‌ هياتها پس‌ از ابلاغ‌ احكام‌ انتصاب‌ در اولين‌ فرصت‌ تشكيل‌ جلسه‌ داده‌ و از بين‌ خود يك‌ نفر رئيس‌ و يك‌ نفر نايب‌ رئيس‌ و يك‌ نفر دبير انتخاب‌ مي‌ نمايند اداره‌ و تعيين‌ اوقات‌ جلسات‌ به‌ وسيله‌ رئيس‌ هيات‌ و در غياب‌ وي‌ به‌ وسيله‌ نايب‌ رئيس‌ انجام‌ خواهد شد.

ماده‌ 8- جلسات‌ هيات‌ ها با حضور هر سه‌ نفر عضو اصلي‌ و در غياب‌ عضو اصلي‌ با حضور عضو علي‌ البدل‌ تشكيل‌ خواهد  شد .

ماده‌ 9- اعضاي‌ هيات‌ مكلفند با دعوت‌ كتبي‌ رئيس‌ هيات‌ يا در غياب‌ وي‌ نايب‌ رئيس‌ در جلسه‌ مقرر شركت‌ نمايند .

ماده‌ 10- مكاتبات‌ هيات‌ ها با امضاي‌ رئيس‌ و در غياب‌ او با امضاي‌ نايب‌ رئيس‌ معتبر خواهد بود.

فصل‌ سوم‌- شروع‌ و نحوه‌ رسيدگي‌

ماده‌ 11- هيات‌ هاي‌ بدوي‌ با اعلام‌ مراجع‌ ذيل‌ شروع‌ به‌ رسيدگي‌ خواهند نمود.

1- وزير فرهنگ‌ و آموزش‌ عالي‌ يا وزير بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ يا بالاترين‌ مقام‌ مسئول‌ دستگاه‌ اجرايي‌.

2- رئيس‌ دانشگاه‌ يا موسسه‌ آموزش‌ عالي‌ و تحقيقاتي‌ يا دانشكده‌ مستقل‌.

3- اشخاص‌ حقيقي‌ و يا حقوقي‌.

ماده‌ 12- رئيس‌ هيات‌ با وصول‌ اعلام‌ تخلف‌ از سوي‌ مرجع‌ مندرج‌ درماده‌ قبل‌ موضوع‌ را به‌ يكي‌ از اعضاي‌ هيات‌ علمي‌ يا يكي‌ از كاركنان‌ دانشگاه‌ غير از اعضاي‌ هيات‌ ارجاع‌ مي‌ نمايد و مقام‌ مرجوع‌ اليه‌ مكلف‌ است‌ كه‌ كليه‌ دلائل‌ و مدارك‌ و مستنداتي‌ را كه‌ جمع‌ آوري‌ نموده‌ به‌ انضمام‌ گزارش‌ خود مشروحا و مستدلا به‌ صورت‌ كتبي‌ حداكثر ظرف‌ يك‌ ماه‌ به‌ هيات‌ تسليم‌ نمايد .

ماده‌ 13- فرد محقق‌ در گزارش‌ خود به‌ طور اختصار گردش‌ كار ، مشخصات‌ كامل‌ متخلف‌ ، مرتبه‌ علمي‌ ، سنوات‌ و محل خدمت‌ ، دلائل‌ و مستندات‌ را ذكر خواهد نمود .

ماده‌ 14- پس‌ از وصول‌ گزارش‌ مذكور رونوشت‌ آن‌ به‌ وسيله‌ اداره‌ كار گزيني‌ به‌ متخلف‌ طبق‌ مقررات‌ قانون‌ آئين‌ دادرسي‌ مدني‌ ابلاغ‌ و نامبرده‌ مكلف‌ است‌ ظرف‌ ده‌ روز پس‌ از روئيت‌ گزارش‌ لايحه‌ دفاعيه‌ خود را همراه‌ با مدارك‌ و مستندات‌ خود به‌ كارگزيني‌ تسليم‌ و رسيد دريافت‌ نمايد.

تبصره‌- هيات‌ ها و كارگزيني‌ مكلفند دفاتري‌ براي‌ ثبت‌ لوايح‌ و اعتراضات‌ تهيه‌ و تنظيم‌ نمايند .

ماده‌ 15- پس‌ از وصول‌ لايحه‌ دفاعيه‌ متخلف‌ با انقضاي‌ مهلت‌ مقرر هيات‌ جلسه‌ خود را ظرف‌ مدت‌ يك‌ هفته‌ تشكيل‌ خواهد داد .

ماده‌ 16- جلسات‌ رسيدگي‌ هيات‌ ها غير علني‌ بوده‌ و هيات‌ پس‌ از قرائت‌ گزارش‌ محقق‌ و لايحه‌ دفاعيه‌ متخلف‌ چنانچه نيازي‌ به‌ حضور متخلف‌ و اخذ توضيحات‌ شفاهي‌ از وي‌ نباشد مبادرت‌ به‌ صدور راي‌ مي‌ نمايد.

تبصره‌- در صورت‌ لزوم‌ ، هيات‌ ها مي‌ توانند شخص‌ متخلف‌ را براي‌ اداي‌ توضيحات‌ دعوت‌ و از وي‌ تحقيقات‌ لازم‌ بعمل‌ آورند .

ماده‌ 17- هيات‌ ها ميتوانند در مواردي‌ كه‌ اقتضا مي‌ نمايد از نظر افراد خبره‌ استفاده‌ نمايند .

ماده‌ 18- آراي‌ هيات‌ ها با اكثريت‌ مطلق‌ معتبر مي‌ باشد .

ماده‌ 19- آراي‌ صادره‌ توسط هيات‌ هاي‌ بدوي‌ كه‌ قابل‌ تجديد نظر ميباشد بايد حداكثر ظرف‌ مدت‌ 15 روز به‌ عضو هيات‌ علمي‌ ابلاغ‌ شود و چنانچه‌ آراي‌ مزبور ظرف‌ يك‌ ماه‌ براي‌ افراد داخل‌ كشور و دو ماه‌ براي‌ افراد خارج‌ از كشور از تاريخ‌ ابلاغ‌ به‌ فرد متخلف‌ توسط وي‌ درخواست‌ تجديد نظر نشود، مطابق‌ ماده‌ 4 قانون‌ مقررات‌ انتظامي‌ ، قطعي‌ و با دستور بالاترين‌ مقام‌ اجرايي‌ دانشگاهها يا موسسه‌ مربوط اجرا خواهد شد.

ماده‌ 20- رئيس‌ دانشگاه‌يا موسسه‌ آموزش‌ عالي‌ و تحقيقاتي‌ راي‌ هيات‌ را به‌ وسيله‌ كارگزيني‌ به‌ متخلف‌ ابلاغ‌ و اين‌ راي‌ در موارد قطعي‌ از تاريخ‌ صدور ابلاغ‌ قابل‌ اجراست‌ . در صورتي‌ كه‌ آراي‌ مذكور قابل‌ تجديد نظر باشد پس‌ از قطعيت‌ از تاريخ‌ صدور ابلاغ‌ به‌ مورد اجرا گذاشته‌ مي‌ شود.

ماده‌ 21- اخطاريه‌ ها و احكام‌ صادره‌ از سوي‌ هيات‌ به‌ آخرين‌ اقامتگاه‌ قانوني‌ متخلف‌ يا محكوم‌ كه‌ در پرونده‌ كارگزيني‌ وي‌ منعكس‌ است‌ طبق‌ قانون‌ آئين‌ دادرسي‌ مدني‌ ابلاغ‌ خواهد شد .

ماده‌ 22- در صورتي‌ كه‌ متخلف‌ نسبت‌ به‌ صلاحيت‌ بعضي‌ از اعضاي‌ هيات‌ ايراد نمايد هيات‌ مكلف‌ است‌ قبل‌ از شروع‌ به‌ رسيدگي‌ نسبت‌ به‌ اين‌ موضوع‌ رسيدگي‌ و اتخاذ تصميم‌ نمايد .

ماده‌ 23- در صورتي‌ كه‌ تخلف‌ متخلف‌ واجد عنوان‌ يكي‌ از جرائم‌ مندرج‌ در قوانين‌ كيفري‌ باشد هيات‌ ها مكلفند پرونده‌ را به‌ مراجع‌ ذيصلاح‌ ارسال‌ و دستور توقف‌ رسيدگي‌ را تا صدور راي‌ از مرجع‌ مذكور صادر نمايند.

ماده‌ 24- هيات‌ ها مكلفند در متن‌ آراي‌ خود قطعي‌ يا قابل‌ تجديد نظر بودن‌ و مهلت‌ درخواست‌ تجديد نظر را ذكر نمايند.

(مطابق‌ مهلت‌ موضوع‌ ماده‌ 20)

ماده‌ 25- آراي‌ هيات‌ ها بايد به‌ امضاي‌ كليه‌ اعضاي‌ شركت‌ كننده‌ در جلسه‌ برسد .

ماده‌ 26- در مواردي‌ كه‌ عضو هيات‌ علمي‌ به‌ عنوان‌ مامور در دانشگاه‌ ، موسسه‌ آموزش‌ عالي‌ ، دانشكده‌ مستقل‌ يا محل‌ ديگري‌ به‌ خدمت‌ اشتغال‌ دارد رسيدگي‌ به‌ تخلف‌ انتسابي‌  به‌ عهده‌ هيات‌ هاي‌ بدوي‌ و تجديدنظر رسيدگي‌ انتظامي‌ محل‌ ماموريت‌ مي‌ باشد .

ماده‌ 27- در مواردي‌ كه‌ عضو هيات‌ علمي‌ در چند محل‌ خدمت‌ كرده‌ است‌ و در يك‌ يا چند محل‌ مرتكب‌ تخلف‌ شده‌ باشد هيات‌ هاي‌ رسيدگي‌ انتظامي‌ آخرين‌ محل‌ خدمت‌ وي‌ صالح‌ به‌ رسيدگي‌ مي‌ باشد.

ماده‌ 28- درمواردي‌ كه‌ آراي‌ هيات‌ هاي‌ رسيدگي‌ قطعي‌ بوده‌ و عضو هيات‌ علمي‌ به‌ دستگاه‌ ديگري‌ منتقل‌ شده‌ باشد دستگاهي‌ كه‌ عضو هيات‌ علمي‌ به‌ آن‌ انتقال‌ يافته‌ است‌ مسئول‌ اجراي‌ راي‌ قطعي‌ صادره‌ خواهد بود و در مواردي‌ كه‌ راي‌ قابل‌ تجديد نظر باشد با درخواست‌ عضو هيات‌ علمي‌ موضوع‌ جهت‌ بررسي‌ ، به‌ هيات‌ تجديد نظر محل‌ خدمت‌ قبلي‌ ارسال‌ خواهد شد .

فصل‌ چهارم‌- مقررات‌ مختلف‌ :

ماده‌ 29- دانشگاهها و موسسات‌ آموزش‌ عالي‌ و تحقيقاتي‌ و ادارات‌ و موسسات‌ تابعه‌ آنها مكلفند كليه‌ دلايل‌ و مدارك‌ مورد درخواست‌ هيات‌ ها و فرد محقق‌ را با رعايت‌ مقررات‌ مربوط به‌ اسناد محرمانه‌ در اختيار آنها قرار دهند .

ماده‌ 30- به‌ اعضاي‌ هيات‌ هايي‌ كه‌ خارج‌ از محل‌ اصلي‌ كار خود انجام‌ وظيفه‌ مي‌ نمايند طبق‌ مقررات‌ حق‌ ماموريت‌ پرداخت‌ خواهد شد .

ماده‌ 31- هر يك‌ از هياتها داراي‌ دفتر مخصوصي‌ خواهند بود كه‌ در آن‌ به‌ ترتيب‌ صورتجلسات‌ ثبت‌ خواهد شد .

ماده‌ 32- در مواردي‌ كه‌ در اجراي‌ تبصره‌ ذيل‌ بند 16 ماده‌ 7 قانون‌ «مقررات‌ انتظامي‌» هيات‌ علمي‌ دانشگاهها ، متهم‌ از كار معلق‌ شود با صدور حكم‌ برائت‌ وي‌ از سوي‌ مراجع‌ قضايي‌ ذيصلاح‌ حقوق‌ تضييع‌ شده‌ عضو هيات‌ علمي‌ به‌ وي‌ پرداخت‌ خواهد شد .

ماده‌ 33- در صورتي‌ كه‌ مجازات‌ معينه‌ اخراج‌ از دانشگاهها و موسسات‌ آموزش‌ عالي‌ و تحقيقاتي‌ كشور باشد هيات‌ ها مكلفند مراتب‌ را كتبا به‌ معاونت‌ آموزشي‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالي‌ و يا وزارت‌ بهداشت‌ ، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ منعكس‌ و معاونت‌ مذكور مدلول‌ احكام‌ مذكور را جهت‌ اجرا به‌ كليه‌ دانشگاهها و موسسات‌ آموزش‌ عالي‌ كشور ابلاغ‌ نمايد و درصورت‌ صدور حكم‌ انفصال‌ دايم‌ عضو هيات‌ علمي‌ از خدمات‌ دولتي‌، هيات‌ ها ملزم‌ هستند مراتب‌ را از طريق‌ كارگزيني‌ به‌ سازمان‌ امور اداري‌ و استخدامي‌ كشور اعلام‌ نمايند .

ماده‌ 34- هيات‌ هاي‌ بدوي‌ و تجديد نظر بدوا به‌ كليه‌ پرونده‌ هايي‌ كه‌ قبلا در هيات‌ هاي‌ پاكسازي‌ و بازسازي‌ گذشته‌ مطرح‌ بوده‌ و منتهي‌ به‌ صدور راي‌ قطعي‌ نشده‌ است‌ رسيدگي‌ به‌ اين‌ پرونده‌ ها در مواردي‌ كه‌ توسط هيات‌ هاي‌ سابق‌ پاكسازي‌ و بازسازي‌ مورد رسيدگي‌ قرار گرفته‌ و راي‌ نيز صادر شده‌ است‌ لكن‌ به‌ جهتي‌ راي‌ قطعيت‌ نيافته‌ است‌ با هيات‌ تجديد نظر مي‌باشد و در مواردي‌ كه‌ توسط هيات‌ هاي‌ سابق‌ راي‌ صادر نشده‌ است‌ به‌ عهده‌ هيات‌ بدوي‌ خواهد بود .

تبصره‌- هيات‌ هاي‌ مذكور مكلفند قبل‌ از پرونده‌ هاي‌ مذكور با توجه‌ به‌ اهميت‌ موضوع‌ به‌ موارد مندرج‌ درماده‌ 14 قانون‌ مقررات‌ انتظامي‌ هيات‌ علمي‌ دانشگاهها و موسسات‌ آموزش‌ عالي‌ و تحقيقاتي‌ كشور در صورت‌ ارجاع‌ رسيدگي‌ نمايند .

ماده‌ 35- هيات‌ هاي‌ بدوي‌ و تجديد نظر مكلفند هر 6 ماه‌ يك‌ بار گزارش‌ فعاليتهاي‌ خود را كتبا به‌ وسيله‌ رئيس‌ دانشگاه‌ به‌ وزير فرهنگ‌ و آموزش‌ عالي‌ و وزير بهداشت‌ ، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ تسليم‌ نمايند .

ماده‌ 36- دانشگاهها و موسسات‌ آموزش‌ عالي‌ و تحقيقاتي‌ مكلفند محل‌ و امكانات‌ لازم‌ و لوازم‌ دفتري‌ را در اختيار هيات‌  ها قرار دهند .

ماده‌ 37-  كليه‌ اعضاي‌ هيات‌ علمي‌ رسمي‌ قطعي‌ و آزمايشي‌ ، پيماني‌ و قراردادي‌ دانشگاهها و موسسات‌ آموزش‌ عالي‌ تحقيقاتي‌ كشور مشمول‌ مقررات‌ اين‌ آئين‌ نامه‌ مي‌ باشند .

ماده‌ 38- افراد غير مفيد مندرج‌ در ماده‌ 14 قانون‌ مقررات‌ انتظامي‌ هيات‌ علمي‌ عبارتند از :

1- كساني‌ كه‌ فاقد شايستگي‌ علمي‌ هستند و يا شايستگي‌ مزبور را از دست‌ داده‌ اند .

2- افرادي‌ كه‌ صلاحيت‌ عمومي‌ ندارند .

3- تخصص‌ آنان‌ مورد نياز دانشگاه‌ يا موسسه‌ آموزش‌ عالي‌ و تحقيقاتي‌ دانشكده‌ مستقل‌ مي‌ باشد .

4- فاقد بازدهي‌ علمي‌ هستند .

ماده‌ 39- دانشگاه‌ يا موسسه‌ آموزش‌ عالي‌ و تحقيقاتي‌ و دانشكده‌ مستقل‌ در اجراي‌ ماده‌ قبل‌ مكلف‌ است‌ كميته‌ اي‌ مركب‌ از پنج‌ نفر كه‌ حداقل‌ سه‌ نفر آنان‌ عضو هيات‌ علمي‌ با مرتبه‌ استادياري‌ و يا بالاتر باشند تشكيل‌ دهند .

تبصره‌- كميته‌ هاي‌ مذكور نظر خود را درباره‌ عضو هيات‌ علمي‌ به‌ رئيس‌ دانشگاه‌ يا موسسه‌ آموزش‌ عالي‌ و تحقيقاتي‌ و مقام مذكور مراتب‌ را به‌ وزير فرهنگ‌ و آموزش‌ عالي‌ و وزير بهداشت‌ ، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ گزارش‌ خواهد نمود .

ماده‌ 40- وزير فرهنگ‌ و آموزش‌ عالي‌ و وزير بهداشت‌ ، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ پس‌ از وصول‌ گزارش‌ در صورت‌ تاييد مراتب‌ را به‌ هيات‌ هاي‌ بدوي‌ رسيدگي‌ ارجاع‌ خواهند كرد .

تبصره‌- رای‌ صادره‌ از سوي‌ هيات‌ به‌ وسيله‌ كارگزيني‌ ابلاغ‌ مي‌ گردد .

ماده‌ 41- در صورت‌ عدم‌ اعتراض‌ با توجه‌ به‌ ماده‌ 4 قانون‌ مقررات‌ انتظامي‌ حكم‌ صادره‌ قطعي‌ و در صورت‌ اعتراض‌ به‌ حكم صاده‌ پرونده‌ جهت‌ رسيدگي‌ به‌ هيات‌ تجديد نظر ارسال‌ خواهد شد .

ماده‌ 42- كارگزيني‌ دستگاه‌ محل‌ خدمت‌ عضو هيات‌ علمي‌ موظف‌ است‌ پس‌ از وصول‌ راي‌ قطعي‌ از هيات‌ بدوي‌ يا تجديد نظر حداكثر ظرف‌ يك‌ هفته‌ آن‌ را اجرا نمايد .

ماده‌ 43- در مواردي‌ كه‌ مدلول‌ حكم‌ داير بر انتقال‌ شخص‌ به‌ سازمان‌ دولتي‌ يا موسسات‌ تحقيقاتي‌ باشد دستگاه‌ مربوطه‌ موظف‌ است‌ ظرف‌ 6 ماه‌ مطابق‌ ماده‌ 14 و تبصره‌ 1 ماده‌ 17 قانون‌ مقررات‌ انتظامي‌ اقدامات‌ به‌ عمل‌ آورد .

ماده‌ 44- در صورتي‌ كه‌ در مهلت‌ مقرر در ماده‌ 44 اين‌ آئين‌ نامه‌ امكان‌ انتقال‌ افراد مزبور به‌ ساير دستگاههاي‌ دولتي‌ فراهم نگردد ، وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ و وزارت‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالي‌ ، دانشگاه‌ موسسه‌ آموزش‌ عالي‌ و تحقيقاتي يا دانشكده‌ مستقل‌ طبق‌ ضوابط مندرج‌ در قانون‌ مقررات‌ انتظامي‌ هيات‌ علمي‌ دانشگاهها و موسسات‌ آموزش‌ عالي‌ و تحقيقاتي‌ كشور نسبت‌ به‌ بازنشسته‌ يا بازخريد كردن‌ عضو هيات‌ علمي‌ اقدام‌ مي‌ نمايد .

ماده‌ 45- رئيس‌ دانشگاه‌ يا موسسسه‌ آموزش‌ عالي‌ و تحقيقاتي‌ با توجه‌ به‌ ماده‌ 19 قانون‌ مقررات‌ انتظامي‌ اعضاي‌ هيات علمي‌ اسامي‌ افرادي‌ كه‌ به‌ خدمت‌ آنان‌ خاتمه‌ داده‌ شده‌ است‌ جهت‌ طرح‌ در هيات‌ تجديد نظر به‌ وزير فرهنگ‌ و آموزش‌ عالي‌ وزير بهداشت‌ ، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ اعلام‌ نمايد .

ماده‌ 46- تغييرات‌ در اصلاحيه‌ هاي‌ بعدي‌ اين‌ آئين‌ نامه‌ به‌ پيشنهاد وزارت‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالي‌ و وزارت‌ بهداشت‌ ، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ با تصويب‌ هيات‌ وزيران‌ خواهد بود .

ماده‌ 47- اين‌ آئين‌ نامه‌ پس‌ از ابلاغ‌ قابل‌ اجرا است‌ .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام