سلامت و تخلفات اداری

بازنشستگی مربوط به تخلفات اداری، با میانگین دو سال آخر خدمت است

بازنشستگی مربوط به تخلفات اداری، با میانگین دو سال آخر خدمت است (دادنامه شماره 898 مورخ 5/8/1399 هیئت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی)

کلاسه پرونده: ۹۸۰۳۳۸۴       

موضوع: ابطال بند ۲-۱۴ بخشنامه شماره ۱۳۱۹۶/۹۷/۱۰۰۰ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۷ سازمان تامین اجتماعی

تاریخ رأی: دوشنبه ۵ آبان ۱۳۹۹

شماره دادنامه: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۹۸           

هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

*شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال بند ۲-۱۴ بخشنامه شماره ۱۳۱۹۶/۹۷/۱۰۰۰ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۷ سازمان تامین اجتماعی تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

۱۴) بازنشستگی براساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی

۱۴-۲- محاسبه مستمری

۱۴-۲-۱- مطابق مفاد تبصره “۱” ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری” در احتساب معدل خالص حقوق، تفاوت تطبیق و فوق العاده شغل مستخدمان موضوع بند (ط) در سه سال آخر خدمت در هنگام بازنشستگی، حقوق گروه جدید (پس از تنزل یک تا دو گروه) ملاک محاسبه قرار می گیرد.”

۱۴-۲-۲- وفق مفاد تبصره “۱” ماده (۴) قانون فوق ” هرگاه رای هیات بدوی قابل تجدیدنظر باشد و متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجدیدنظر ننماید، رای صادر شده قطعیت می یابد و از تاریخ انقضای مهلت یاد شده لازم الاجراست.”

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

براساس بند ۲-۱۴ بخشنامه معترض عنه مستمری بازنشستگی افرادی که به موجب ارتکاب تخلفات اداری از طریق بازنشستگی پیش از موعد تنبیه می گردند، صرفا براساس مستمری سه سال آخر خدمت آنها محاسبه می گردد و این مجازاتی مضاعف بر تنزل یک یا دو گروه شغلی است. این در حالی است که به موجب بند (ت) ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ میانگین دو سال آخر پرداخت حق بیمه جهت تعیین مستمری بازنشستگی تعیین گردیده لذا بند ۱-۲-۱۴ بخشنامه معترض عنه برخلاف ماده قانونی مزبور است.

*در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل امور حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۷۶۹۵/۹۸/۷۱۰۰ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۸ به طور خلاصه توضیح داده اند که:

۱- براساس تبصره ۱ ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲، در احتساب معدل خالص حقوق، تفاوت تطبيق و فوق‌العاده شغل مستخدمان موضوع بند (ط) در سه سال آخر خدمت در هنگام ‌بازنشستگي، حقوق گروه جديد (‌پس از تنزل يك تا دو گروه) ملاك محاسبه قرار مي گيرد.

۲- با توجه به اینکه موکل شاکی به موجب رای شماره ۱۳۶ مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۷ به استناد بند (ط) ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ محکوم به بازنشستگی براساس سنوات خدمت با تقلیل یک گروه گردیده، مشمول تبصره ۱ ماده ۹ قانون مذکور بوده و اقدامات صورت گرفته درخصوص وی منطبق با مواد قانونی مزبور بوده و دو مجازات تلقی نمی گردد. و متخلف شرایط مقرر قانونی جهت بازنشستگی به صورت عادی را ندارد، بلکه بازنشستگی وی ناشی از مجازات بواسطه رای هیات رسیدگی به تخلفات اداری است. لذا بند ۲-۱۴ بخشنامه معترض عنه عینا متن تبصره ۱ ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ را مورد تصریح قرار داده و هیچگونه مغایرتی با آن ندارد.

۳- بند (ت) ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه درخصوص مستخدمین دولتی است که با استفاده از سنوات ارفاقی بازنشسته گردیده اند و ارتباطی به مستخدمینی که براساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری به بازنشستگی پیش از موعد محکوم می گردند، ندارد.

رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی

نظر به اینکه بند ۲-۱۴ بخشنامه معترض عنه درخصوص تعیین مستمری مستخدمین دولتی است که براساس بند (ط) ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ محکوم به بازنشستگی پیش از موعد گردیده اند و ارتباطی به بند (ت) ماده ۲۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه که درخصوص مستخدمین دولتی استفاده کننده از سنوات ارفاقی جهت بازنشستگی است، ندارد. لذا با توجه به اینکه بند ۲-۱۴ بخشنامه معترض عنه عینا مفاد تبصره ۱ ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ را مبنی بر اینکه «در احتساب معدل خالص حقوق، تفاوت تطبیق و فوق‌العاده شغل مستخدمان موضوع بند ط در سه سال آخر خدمت در هنگام ‌بازنشستگی، حقوق گروه جدید (‌پس از تنزل یک تا دو گروه) ملاک محاسبه قرار می گیرد.»  مورد تصریح قرار داده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و در نتیجه قابل ابطال تشخیص نمی گردد.رای صادره به استناد (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان صادر و ظرف بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است.

غلامرضا مولابیگی- رئیس هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

کتابهای منبع آزمون استخدامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام