کتاب استخدامی اداری ها
وزارت صنعت، معدن و تجارت

قانون تشکیل وزارت بازرگانی (‌مصوب 1353.4.24)

قانون تشکیل وزارت بازرگانی (‌مصوب 1353.4.24)

‌ماده 1 – به منظور توسعه و پیشبرد امور بازرگانی داخلی و خارجی در چهارچوب سیاست های اقتصادی کشور، وزارت بازرگانی برای انجام وظایف‌زیر تشکیل می‌شود:

‌الف- تنظیم و اجرای سیاستها، خط مشی‌ها و مقررات بازرگانی کشور.

ب- تهیه و اجرای برنامه‌ها و طرحهای توسعه بازرگانی داخلی و خارجی.

ج- انعقاد قراردادهای بازرگانی با کشورهای خارجی، با رعایت مقررات مربوط.

‌د- تهیه و تدوین نظامات و مقررات واردات و صادرات و نظارت بر اجرای آن با توجه به سیاست حمایت از تولیدات داخلی و حمایت از مصرف‌کننده.

ه – نظارت و حفظ تعادل بهای تولیدات داخلی و کالاهای وارده به کشور و بررسی شرایط تولید و توزیع تا مرحله مصرف.

‌و – ایجاد تسهیلات و تهیه تجهیزات لازم برای واردات و توسعه صادرات و ایجاد هماهنگی بین فعالیتها و خدمات مورد نیاز بازرگانی داخلی و‌خارجی کشور.

‌ز – تنظیم ضوابط و مقررات مربوط به نحوه ارائه خدمات مورد نیاز بازرگانی داخلی و خارجی کشور.

ح – اقدام با بازاریابی و تشکیل نمایشگاه‌های داخلی و بین‌المللی.

ط – قبول عضویت و شرکت در سازمانها و مجامع بین‌المللی مربوط به امور بازرگانی.

ی – تنظیم ضوابط و اجرای مقررات مربوط به تشویق صادرات.

‌ماده 2- مرکز توسعه صادرات ایران، شرکت سهامی معاملات خارجی، شرکت سهامی فرش ایران، شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران و‌صندوق ضمانت صادرات به وزارت بازرگانی وابسته می‌شود و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیتهای وزیر و وزارت اقتصاد در مورد مؤسسات مذکور‌در این ماده به وزیر و وزارت بازرگانی منتقل می‌گردد.

‌تبصره – شرکت حمل و نقل ایران و شوروی به وزارت راه و ترابری وابسته می‌گردد.

‌ماده 3 – اختیارات و تکالیفی که طبق اساسنامه قانونی شرکت سهامی بیمه ایران به عهده وزیر دارایی بوده به وزیر بازرگانی محول می‌گردد.

‌تبصره – بانک بیمه ایران کماکان وابسته به شرکت سهامی بیمه ایران خواهد بود.

‌ماده 4 – سازمان غله و قند و شکر و چای کشور با کلیه وظائف، تشکیلات، کارکنان، اعتبار، دارایی و تعهدات از وزارت تعاون و امور روستاها‌منتزع و به وزارت بازرگانی وابسته می‌شود.

‌مسئولیتها و اختیارات وزیر و وزارت تعاون و امور روستاها در مورد سازمان مذکور به وزیر و وزارت بازرگانی محول می‌گردد. مدیر عامل و رییس هیأت‌مدیره این سازمان سمت معاونت وزارت بازرگانی را خواهد داشت.

‌تبصره – وزارت بازرگانی مکلف است ظرف 6 ماه پس از تصویب این قانون در اساسنامه سازمان غله و قند و شکر و چای کشور تجدید نظر لازم‌نموده و اساسنامه‌های جدیدی برای تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین تقدیم دارد.

‌هر گونه تغییر و تجدید نظر در اساسنامه‌های مذکور نیز پس از تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین قابل اجرا خواهد بود.

‌ماده 5 – به منظور بررسی و تعدیل و تعیین قیمت تولیدات داخلی و کالاهای وارداتی مرکز بررسی قیمتها وابسته به وزارت بازرگانی تشکیل‌می‌شود. وزارت بازرگانی مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون اساسنامه این مرکز را تنظیم و با تأیید سازمان امور اداری و استخدامی‌کشور پس از تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین به موقع اجراء بگذارد.

‌ماده 6 – کلیه وظایف و اختیارات وزیر و وزارت کشور در مورد قانون نظام صنفی مصوب خرداد ماه 1350 به وزیر و وزارت بازرگانی واگذار‌می‌شود. همچنین ریاست هیأت عالی نظارت بر اتاقهای اصناف با وزیر بازرگانی خواهد بود.

‌ریاست کمیسیون نظارت در شهرستانها را رییس اداره بازرگانی عهده‌دار می‌شود و در نقاطی که اداره بازرگانی نباشد یکی از مقامات دولتی محل به‌پیشنهاد وزیر بازرگانی و تأیید وزیر مربوط این وظیفه را به عهده خواهد گرفت

‌تبصره – امور مربوط به انتخابات اتحادیه‌های صنفی کماکان طبق ماده 54 قانون نظام صنفی بر مبنای آیین‌نامه تدوینی از طرف وزارت کشور‌خواهد بود.

‌ماده 7 – وزارت بازرگانی می‌تواند به منظور تأمین خدمات بازرگانی، شرکت یا شرکتهایی تأسیس و آنها را به طریق بازرگانی اداره نماید. اساسنامه‌این شرکتها پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین خواهد رسید.

‌وزارت بازرگانی همچنین می‌تواند در اجرای وظایف قانونی خود در مؤسسات و شرکتهایی که خدمات بازرگانی انجام می‌دهند سرمایه‌گذاری یا‌مشارکت نماید.

‌ماده 8 – وزارت بازرگانی مکلف است سازمان تفصیلی خود را طبق تبصره 2 ماده 8 قانون استخدام کشوری تهیه و پس از تأیید سازمان امور اداری‌و استخدامی کشور به موقع به اجراء بگذارد.

‌قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و چهار تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه 16 تیر ماه 1353 در جلسه فوق‌العاده روز‌دوشنبه بیست و چهارم تیر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رییس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام