کتاب استخدامی اداری ها
وزارت صنعت، معدن و تجارت

تعدیل میزان جرایم تخلفات مربوط به قانون نظام صنفی کشور (تصویبنامه شماره 33985/ت55035هـ مورخ 22/3/1397 هیئت وزیران)

تعدیل میزان جرایم تخلفات مربوط به قانون نظام صنفی کشور (تصویبنامه شماره 33985/ت55035هـ مورخ 22/3/1397 هیئت وزیران)

وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه 20/3/1397 به پیشنهاد شماره 338947/60 مورخ 26/10/1396 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد تبصره (2) ماده (72) و ماده (74) اصلاحی قانون نظام صنفی کشور -مصوب 1392- تصویب کرد:

1- ارزش ریالی تخلفات مندرج در تبصره (2) ماده (72) قانون نظام صنفی کشور و اصلاح بعدی آن به مبلغ چهار میلیون و چهارصد و نود هزار (4.490.000) ریال تعدیل می‌شود.

2- میزان جرایم تخلفات در قانون یادشده به شرح جدول زیر تعدیل می‌شود:

ردیف تخلفات مستندات قانونی ارقام به ریال
1 تبلیغات بدون پروانه کسب معتبر (حداقل) تبصره (3) ماده (17) 1.200.000
2 تبلیغات بدون پروانه کسب معتبر (حداکثر) تبصره (3) ماده (17) 300.000.000
3 تعطیلی منجر به عسر و حرج مصرف‌کننده (حداقل) تبصره (4) ماده (28) 2.400.000
4 تعطیلی منجر به عسر و حرج مصرف کننده (حداکثر) تبصره (4) ماده (28) 24.000.000
5 عدم درج قیمت در هر بار ماده (65) 960.000
6 عدم صدور صورتحساب در هر بار ماده (66) 840.000
7 عدم نگهداری صورتحساب یا عدم ارایه آن به مأموران تبصره ماده (67) 720.000
8 عدم رعایت مفاد مواد (16) و (17) و مقررات موضوع بند (ک) ماده (37) قانون برای مرتبه اول ماده (68) 3.000.000
9 عدم رعایت مفاد مواد (16) و (17) و مقررات موضوع بند (ک) ماده (37) قانون برای مرتبه دوم ماده (68) 7.600.000
10 عدم رعای مفاد مواد (16) و (17) و مقررات موضوع بند (ک) ماده (37) قانون برای مرتبه سوم و مراتب بعدی ماده (68) 15.000.000

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام