کتاب استخدامی اداری ها
سازمان حفاظت محيط زيست

اصلاح تصویب‌نامه در خصوص ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیتهای صنعتی و تولیدی (مصوبه ۱۷۹۵۶/ت۳۹۱۲۷هـ مورخ ۴/۲/۱۳۹۱ هيأت وزيران)

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۵۸۷۹۷/۱/۸۰ مورخ ۱۹/۷/۱۳۹۰ استانداری گیلان و به استناد تبصره (۲) ماده (۱۳) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا -مصوب ۱۳۷۴- تصویب نمود:

ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیتهای صنعتی و تولیدی موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۸۹۴۶/۳۹۱۲۷هـ مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۰ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱- در متن رده (۱) ماده (۳) عبارت «کاربری‌های صنعتی، کارگاهی و یا تجاری» جایگزین عبارت «کاربری‌های صنعتی یا کارگاهی» می‌شود.

۲- در متن رده (۷) ماده (۳)، عبارت «حریم شهر» جایگزین عبارت «محدوده شهر» می‌شود.

۳- در ماده (۱۲) عبارت «، شماره ۱۳۸۹۴۸/ت۳۸۵۸۹هـ مورخ ۲۹/۸/۱۳۸۶ و شماره ۳۳۶۱۹/ت۳۹۸۴۹هـ مورخ ۶/۳/۱۳۸۷» قبل از واژه «لغو» اضافه می‌شود.

۴- ردیف‌های (۹)، (۱۰) و (۱۱) جدول موضوع پیوست شماره (۲) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

 

شناسنامه قانون | 2141951811 untitled25

۵- پیوست شماره (۴) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

۱- عنوان مندرج در ردیف (۱۱۲۸) به عبارت «واحد جمع‌آوری شیر تا ظرفیت پنج تن در روز در مراکز روستایی» اصلاح می‌گردد.

۲- عنوان منـدرج در ردیف (۱۱۲۳) به عبارت «واحد جمع‌آوری شیر تا ظرفیت پنجاه تن در روز در مراکز شهری» اصلاح می‌گردد.

۳- عنوان مندرج در ردیف (۱۲۶۷) به عبارت «جمع‌آوری شیر با ظرفیت بیش از پنج تن در روز در مراکز روستایی و بیش از پنجاه تن در روز در مراکز شهری» اصلاح می‌گردد.

۴- تعداد مندرج در ردیف‌های (۲۱۰۵) و (۲۲۰۵) به «۳۰.۰۰۰ (سی هزار) دست» اصلاح می‌گردد.

۵- عبارت داخل پرانتز ردیف‌های (۶۵۰۸) و (۶۵۰۹) و (۶۵۱۲) الی (۶۵۱۵) و (۶۵۱۷) و (۶۶۰۹) و (۶۷۰۱) و (۶۷۰۲) از «باغات و مزارع کشاورزی» به عبارت «باغات مثمر» اصلاح می‌گردد.

۶- در انتهای جدول گروه صنایع کانی غیرفلزی (بعد از رده ۷) عبارت «استقرار واحدهای صنعتی و تولیدی وابسته به منابع معدنی در خارج از شهرکها و نواحی صنعتی بلامانع می‌باشد» اضافه می‌گردد.

۷- واحد تولید بتن آماده با ردیف (۶۲۰۱) به عنوان ردیف (۶۱۰۶) به رده ۱ (الف)، گروه صنایع کانی غیرفلزی منتقل می‌شود.

۸- در ردیف‌های (۱۰۲۱۴)، (۱۰۲۲۰)، (۱۰۲۲۷)، (۱۰۲۳۰)، (۱۰۳۰۸)، (۱۰۳۱۱)، (۱۰۷۰۱) و (۱۰۷۰۳) عبارت «مطابق با دستورالعمل حریم کیفی آبهای سطحی» به انتهای آنها اضافه می‌گردد.

۹- در ردیف (۱۰۱۰۹) کلمه «و بلدرچین» بعد از کلمه «کبک» اضافه می‌گردد.

۱۰- عنوان مندرج در ردیف (۱۰۲۲۵) به عبارت «واحد مرغداری و پرورش بوقلمون و سایر ماکیان (شامل بلدرچین، کبک و تیهو) با ظرفیت ۱۰۰ (یکصد) تا ۵۰۰۰ (پنج هزار) قطعه در هر دوره» اصلاح می‌گردد.

۱۱- عنوان مندرج در ردیف (۱۰۳۱۰) به عبارت «واحد مرغداری و پرورش بوقلمون و سایر ماکیان (شامل بلدرچین، کبک و تیهو) با ظرفیت ۵۰۰۰ (پنج هزار) تا ۳۰۰۰۰ (سی‌هزار) قطعه در هر دوره» اصلاح می‌گردد.

۱۲- عنوان مندرج در ردیف (۱۰۳۱۷) و (۱۰۳۱۸) به عبارت «واحد پرورش مرغ مادر و یا مرغ تخم‌گذار با ظرفیت از ۵۰۰۰ (پنج هزار) تا ۳۰۰۰۰ (سی هزار) قطعه در هر دوره» اصلاح می‌گردد.

۱۳- عنوان مندرج در ردیف (۱۰۴۰۱) به عبارت «واحد مرغداری و پرورش بوقلمون و سایر ماکیان (شامل بلدرچین، کبک و تیهو) با ظرفیت ۳۰۰۰۰ (سی هزار) قطعه تا ۶۰۰۰۰ (شصت هزار) قطعه در هر دوره» اصلاح می‌گردد.

۱۴- عدد مندرج در ردیف (۱۰۴۰۹) از (۵۰) رأس به ۵۰۰ (پانصد) رأس اصلاح می‌گردد.

۱۵- ردیف‌های (۱۰۴۱۳)، (۱۰۴۱۴) و (۱۰۴۱۵) به یک ردیف تحت عنوان «واحد پرورش مرغ مادر و یا مرغ تخم‌گذار با ظرفیت از ۳۰۰۰۰ (سی هزار) تا ۶۰۰۰۰ (شصت هزار) قطعه در هر دوره» اصلاح می‌گردد.

۱۶- عدد مندرج در ردیف‌های (۱۰۵۰۱)، (۱۰۵۰۲) و (۱۰۵۰۳) از «۳۰۰۰۰ قطعه» به «۶۰۰۰۰ (شصت‌هزار) تا ۱۲۰۰۰۰ (یکصد و بیست هزار) قطعه در هر دوره» اصلاح می‌گردد.

۱۷- ردیف (۱۰۶۰۵) واحد تولید زالو طبیعی با ظرفیت یک میلیون قطعه در سال (از رده ۶ گروه صنایع کشاورزی به رده ۳ همان گروه با ردیف (۱۰۳۲۳) انتقال می‌یابد.

۱۸- ردیف‌های (۱۳۲۴)، (۱۳۲۸)، (۱۵۱۰)، (۲۳۰۶)، (۲۳۱۱)، (۲۴۱۱)، (۲۴۱۴)، (۲۴۱۵)، (۲۳/۵۳۰۰)، (۲۵/۵۳۰۰)، (۲۹/۵۳۰۰)، (۵۴۸۳)، (۵۴۸۴)، (۵۴۹۰)، (۵۴۹۲)، (۵۴۹۵)، (۵۴۹۸)، (۵۵۱۵)، (۶۳۲۲)، (۶۳۲۴)، (۷۲۳۱)، (۷۲۴۷)، (۷۲۵۲)، (۷۴۶۴)، (۷۵۴۲)، (۷۶۲۸)، (۷۶۳۲)، (۹۳۲۴)، (۹۴۱۷)، (۱۰۲۱۸)، (۱۰۲۱۳)، (۱۰۳۱۳)، (۱۰۳۱۹)، (۱۰۴۱۰)، (۱۰۴۱۷)، (۱۴۶۰۶) به علت تکراری بودن حذف می‌گردند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام