آزمون تعیین صلاحیت
مقررات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به پیمانی در شهرداری‌ها بدون رعایت قانون استخدام کشوری امکان ندارد

عدم شمول قانون استخدام کشوری بر کارکنان شهرداری‌ها در موضوع تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به پیمانی (دادنامه شماره 65-66 مورخ 11/2/1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاریخ: 11 اردیبهشت 1391

کلاسه پرونده: 126-127/91

شماره دادنامه: 65-66

موضوع رأی: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

شاکی: رضا رفیعی طاقانکی و خانم محبوبه خدابنده شهرکی

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای رضا رفیعی طاقانکی و خانم محبوبه خدابنده شهرکی به موجب لوایحی اعلام کرده اند که کارمند شهرداری هستند و در موضوع الزام شهرداری به تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان خود از قراردادی به پیمانی، شعب دیوان عدالت اداری، آراء معارض صادر کرده اند. آنان رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده اند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه 9 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9/88/2583 با موضوع شکایت آقای رضا رفیعی طاقانکی به طرفیت شهرداری طاقانک و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به خواسته مذکور به موجب دادنامه شماره 516-3/3/1389، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به این که اعتراض موثر و موجهی که مبین تخطی از قوانین و مقررات موضوعه باشد اقامه نشده است و ایرادی بر اقدامات و تصمیمات اداره طرف شکایت مترتب نیست دیوان بر این اساس شکایت طرح شده را وارد تشخیص نمی‎دهد و به رد آن حکم صادر و اعلام می کند. حکم صادر شده وفق قسمت ذیل ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

ب: شعبه 10 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 10/88/4399 با موضوع دادخواست خانم محبوبه خدابنده شهرکی و به خواسته مشابه بند الف، به موجب دادنامه شماره 1476-2/5/1389 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

از آنجا که تبدیل وضعیت استخدامی افراد منوط به احراز شرایط مقرر در مصوبات مذکور است و شاکی فاقد شرایط مذکور بوده است و همچنین سازمانهای مذکور مجوزی برای استخدام پیمانی وی صادر نکرده اند، شکایت شاکی وارد نیست،به رد آن حکم صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.

ج: شعبه 27 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 27/88/1995 در موضوع مشابه بند الف به موجب دادنامه شماره 624-2/3/1389 مفاداً به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

با عنایت به این که شهرداری دارای پستهای بلاتصدی در تشکیلات سازمان خود دارد به کارگیری شاکی با داشتن شرایط احراز پست فضای سبز قابل اجرا است با توجه به اظهارات طرف شکایت و نامه مورخ 18/12/1388 شورای شهر اسلامی به شهرداری منطقه مبنی بر موافقت شورای اسلامی شهر با استخدام شاکی و با استناد ماده 8 آیین نامه استخدامی شهرداریهای کشور و تبصره های آن و به ماده 14 آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداریها و به مادتین 13 و 7 قانون دیوان عدالت اداری به وارد دانستن شکایت و الزام شهرداری اقدام به تغییر پست نماید حکم صادر می‎شود. رأی دیوان قطعی است.

د: شعبه 27 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 27/88/1543 با موضوع مشابه در بند الف به موجب دادنامه شماره 2988-16/10/1388 چنین رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت خانم فاطمه اسلامیان فارسون با وکالت آقای رضا بشردوست به طرفیت شهرداری چلگرد به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از موقت به ثابت رسمی با عنایت به محتویات پرونده شاکی با در نظر گرفتن سابقه خدمت خود مستنداً به تبصره یک ماده 18 آیین نامه استخدامی شهرداریها و به بخشنامه شماره 70597-4613 -15/6/1385 و به تصویب نامه شماره 84515-ت4613 هیأت وزیران تقاضای تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی شده است و طرف شکایت در لایحة ثبت شده به شماره 3444-22/9/1388 اعلام کرده است با وجود پست خالی مصرانه خواستار تبدیل وضعیت شاکی از پیمانی به رسمی هستیم و لذا شکایت وارد تشخیص و به استناد مواد یاد شده و نیز تبصره های 3، 2 و 1 ماده 7 قانون آیین نامه استخدامی شهرداریهای کشور و ماده 8 همان قانون و مادتین 13 و 7 قانون دیوان عدالت اداری به وارد دانستن شکایت و الزام شهرداری به تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی حکم صادر می کند. رأی دیوان قطعی است.

هـ: شعبه 29 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 29/88/780 و 29/88/779 در موضوع مذکور در بند الف، به موجب دادنامه های 3295 و 3280 -22/12/1388 با لحاظ مواد 14 و 18 آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداریها حکم به وارد دانستن شکایت صادر کرده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء مذکور محرز است.

ثانیاً: مطابق ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادهای عمومی غیر دولتی از شمول قانون مذکور خارج هستند. بنابراین، قانون یاد شده بر کارکنان شهرداریها حاکمیت ندارد و مشمول احکام مقرر در آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداریها مصوب سال 1381 خواهند بود. نظر به این که در آیین نامه مذکور تصدی پستهای سازمانی به برگزاری امتحان یا مسابقه و داشتن اعتبار مصوب و اخذ مجوز استخدام از مراجع ذی‎صلاح و موافقت وزارت کشور موکول شده است، الزام شهرداری به تبدیل وضعیت استخدامی بدون طی مراحل فوق الذکر موجبی ندارد. با توجه به مراتب، آراء صادر شده به رد شکایت در حدی که متضمن معنای فوق باشد صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام