کتاب استخدامی اداری ها
مقررات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

تعیین حدنصاب‌های مقرر در ماده (۲) آیین‌نامه مالی دهیاری‌ها، ماده (۱) آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها و ماده (۱) آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران (تصویبنامه‌های شماره ۱۲۸۷۶۱/ت۵۰۹۸۶هـ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۳ هیأت وزیران)

تعیین حدنصاب‌های مقرر در ماده (۲) آیین‌نامه مالی دهیاری‌ها، ماده (۱) آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها و ماده (۱) آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران (تصویبنامه‌های شماره ۱۲۸۷۶۱/ت۵۰۹۸۶هـ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۳ هیأت وزیران)

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۷/۱۰/۱۳۹۳ به پیشنهادهای شماره ۶۱۲۰۲ مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۳ و شماره ۶۱۲۲۱ مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۳ وزارت کشور و به استناد تبصره (۱) ماده واحده قانون تأسیس دهیاری‌های خودکفا در روستاهای کشور ـ مصوب ۱۳۷۷ـ ، تبصره (۲) الحاقی ماده واحده قانون اصلاح قانون اصلاح مواد (۱) و (۳۳) آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران ـ مصوب ۱۳۸۰ـ و ماده واحده قانون اصلاح ماده (۲۰ مکرر) آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها ـ مصوب ۱۳۸۸ ـ تصویب کرد:

الف- حدنصاب‌های مقرر در ماده (۲) آیین‌نامه مالی دهیاری‌ها، ماده (۱) آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها و ماده (۱) آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به ترتیب برابر پنجاه‌درصد، هشتاددرصد و یکصددرصد نصاب معاملات موضوع تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ـ تعیین می‌شود.

ب- حدنصاب‌های مقرر در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۴)، قسمت اخیر ماده (۱۶) و ماده (۲۰) آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها به شرح زیر افزایش می‌یابد:

۱- در بند (الف) ماده (۴): مبلغ دومیلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به مبلغ چهار میلیارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

۲- در بند (ب) ماده (۴): به ترتیب مبلغ دومیلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به‌مبلغ چهارمیلیارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و مبلغ هشت‌میلیارد و پانصدمیلیون (۸.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به مبلغ هفده میلیارد (۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

۳- در بند (ج) ماده (۴): مبلغ هشت میلیارد وپانصدمیلیون (۸.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به مبلغ هفده میلیارد (۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

۴- در ماده (۱۶): به ترتیب از مبلغ دویست وچهل میلیون (۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به مبلغ چهارصدوهشتادمیلیون (۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال سالانه و از مبلغ بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به مبلغ چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال ماهانه.

۵- در ماده (۲۰): از مبلغ یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به مبلغ دومیلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

ج- حدنصاب‌های مقرر در بندهای (الف)، (ب) و (ج) و تبصره (۱) ماده (۳۳) آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به شرح زیر افزایش می‌یابد:

۱- در بند (الف): مبلغ چهارمیلیارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به مبلغ هشت میلیارد (۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

۲- در بند (ب): به ترتیب مبلغ چهار میلیارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به مبلغ هشت‌میلیارد (۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و مبلغ هشت‌میلیاردوپانصد میلیون (۸.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به مبلغ هفده میلیارد (۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

۳- در بند (ج): مبلغ هشت میلیاردوپانصدمیلیون (۸.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به مبلغ هفده میلیارد (۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

۴- در تبصره (۱): مبلغ یک میلیارد و پانصدمیلیون (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به‌سه‌میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

د- نصاب‌های موضوع بندهای (ب) و (ج) این تصویب‌نامه سالانه متناسب با درصد تغییرات نصاب معاملات موضوع تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ـ افزایش می‌یابد.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام