کتاب استخدامی اداری ها
مقررات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

آیین‌نامه حقوق و مزایای شهرداران

آیین‌نامه حقوق و مزایای شهرداران (تصویب‌نامه شماره 251/ت111هـ مورخ 1/4/1370 هیئت وزیران)

 

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1370.3.19 بنا به پیشنهاد وزارت کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور (‌موضوع نامه شماره 7028‌/د مورخ 1369.11.27 سازمان امور اداری و استخدامی کشور) و به استناد تبصره (38) قانون بودجه اصلاحی سال 1342 کل کشور، آیین‌نامه حقوق و مزایای شهرداران ‌را به شرح تصویب نمود:

آیین‌نامه حقوق و مزایای شهرداران

ماده 1 – حقوق شهرداران در سراسر کشور به استثنای شهرداری تهران که حقوق و مزایای ماهیانه او بنا به پیشنهاد وزیر کشور و تأیید رییس جمهور تعیین خواهد‌شد، بر مبنای درجه‌بندی شهرداری‌ها به شرح زیر محاسبه می‌گردد.

)ضریب ریالی X عدد مبنای حقوق =  حقوق شهردار)

تبصره 1 – اعداد مبنای حقوق شهرداران بر اساس درجه‌بندی شهرداری‌ها به شرح زیر می‌باشد و تغییر آنها موکول به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت‌وزیران می‌باشد.

درجه شهرداری 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 عدد مبنای حقوق 600 675 750 825 900 975 1175 1300 1425 1550 1775 2000

‌تبصره 2 – ضریب ریالی موضوع این ماده معادل ضرب حقوقی مشمولین قانون استخدام کشوری می‌باشد.

تبصره 3 – تشخیص درجه شهردارهای جدیدالتأسیس و تغییر درجه شهرداریهای جدیدالتأسیس و تغییر درجه‌بندی شهرداری‌ها با تأیید سازمان امور اداری و‌استخدامی کشور و تصویب وزیر کشور خواهد بود.

تبصره 4 – وزارت کشور می‌تواند به ازای هر سال سابقه خدمت در سمت شهردار که بعد از تاریخ (1357.11.22) انجام شده باشد، عدد مبنای حقوق شهردار را ‌تا (5%) افزایش دهد.

تبصره 5 – برای جذب نیروهای کارآمد و متخصص جهت انتصاب به سمت شهردار، وزارت کشور می‌تواند در این موارد عدد مبنای حقوق شهردار را تا (50%)‌تحت عنوان فوق‌العاده جذب افزایش دهد.

تبصره 6 – تطبیق شهرداریهای موجود با درجات (12)‌گانه موضوع تبصره (1) بر عهده وزارت کشور می‌باشد.

ماده 2 – چنانچه عملیات عمرانی طی هر سال در دوره خدمت شهردار در شهر، طبق برنامه‌های مصوب و در قالب موارد تأیید شده انجام شده باشد فوق‌العاده‌ای‌تحت عنوان فوق‌العاده عمران که به شرح زیر محاسبه می‌گردد، سالیانه و در حدود اعتبار بودجه مصوب و مقررات موضوع ماده (68) قانون شهرداری، حداکثر تا‌دو برابر حقوق موضوع ماده (1) این آیین‌نامه به هنگام تفریغ بودجه شهرداری با تأیید وزارت کشور، به شهردار قابل پرداخت می‌باشد.

(اعتبارات هزینه شده جهت اجرای عملیات عمرانی در هر سال X در صدد فوق‌العاده عمران = فوق‌العاده عمران(

تبصره – درصد فوق‌العاده عمران موضوع این ماده در مورد شهرداریهای (12)‌گانه به شرح زیر می‌باشد.

<‌جدول: تصویب‌نامه‌ها 1370 – جلد 1 – صفحه 418<

ماده 3 – در صورتی که شهرداری فاقد محل مسکونی برای سکونت شهردار باشد تا میزان(20درصد) عدد مبنای حقوق موضوع تبصره (1) ماده (1) این آیین‌نامه با‌اعمال ضریب ریالی موضوع تبصره (2) ماده (1) به عنوان حق مسکن به شهردار قابل پرداخت است.

تبصره – در صورتی که شهرداری دارای محل مسکونی برای شهردار باشد به شرط استفاده شهردار از محل مسکونی هر ماه به میزان (10%) عدد مبنای حقوق‌موضوع تبصره (1) ماده (1) این آیین‌نامه با اعمال ضریب ریالی موضوع تبصره (2) ماده (1) به عنوان حق استفاده مسکن سازمانی از حقوقوی کسر خواهد‌شد.

ماده 4 – در صورتی که شهردار از مقررات بازنشستگی خاصی استفاده نماید کسور مربوط به سهم او هر ماه از حقوقوی کسر و پس از افزودن سهم کارفرما(‌شهرداری)، مجموع آن به صندوق بازنشستگی مربوط واریز می‌گردد.

تبصره – هر گاه شهردار از صندوق خاصی تبعیت ننماید مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی شد و هر ماه حق بیمه مقرر از حقوقوی کسر و با افزودن سهم‌کارفرما  ‌(شهرداری)، مجموع آن به صندوق تأمین اجتماعی پرداخت خواهد شد.

ماده 5 – شهرداری مکلف است همه ماهه معادل (3%) حقوق موضوع ماده یک این آیین‌نامه را از حقوق شهردار کسر و با افزودن معادل آن از بودجه شهرداری‌مجموع آن را در حساب سپرده خاصی به نام شهرداری نزد بانکی که شهرداری در آن دارای حساب است واریز نماید تا پس از پایان تصدی سمت شهردار در آن‌شهرداری، اصل و سود متعلقه به وی پرداخت گردد.

ماده 6 – فوق‌العاده‌های بدی آب و هوا و محرومیت از تسهیلات زندگی تا میزانی که برای مستخدمین ثابت شهرداری مقرر است بر اساس عدد مبنای حقوق‌موضوع تبصره (1) ماده (1) این آیین‌نامه با اعمال ضرب ریالی موضوع تبصره (2) ماده (1) این آیین‌نامه به عنوان پاداش، از محل اعتبارات بودجه شهرداری، به‌شهردار قابل پرداخت است و اگر خدمت شهردار کمتر از یک سال باشد به تناسب مدت خدمت، پاداش دریافت خواهد نمود.

ماده 8 – هزینه سفر و فوق‌العاده روزانه شهرداران در مأموریت مطابق مستخدمین ثابت شهرداری پرداخت خواهد شد. حداکثر مدت مأموریت‌های داخل و‌خارج از کشور برای شهردار در طول یک سال تقویمی نباید از یک ماه تجاوز نماید.

ماده 9 – شهردار برای یک سال خدمت حق استفاده از یک ماه مرخصی با استفاده از حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط را خواهد داشت.

تبصره 1 – تاریخ استفاده از مرخصی بنا به تقاضای شهردار توسط شورای اسلامی شهر تعیین خواهد شد ولی با تصمیم شورای مزبور ممکن است استفاده از‌مرخصی تا دو ماه به تعویق افتد. در صورتی که به دلیل تعویق تاریخ استفاده از مرخصی، شهردار نتواند از مرخصی تقاضا شده استفاده نماید تمام مرخصی مزبور‌ذخیره خواهد شد.

تبصره 2 – چنانچه شهردار به اختیار از مرخصی استحقاقی خود استفاده ننماید در هر سال فقط (15) روز آن ذخیره خواهد شد و در صورتی که شهردار مایل به‌انتقال مرخصی ذخیره شده به مؤسسه متبوع خود نباشد می‌تواند در پایان سمت شهرداری حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط به ایام مرخصی ذخیره شده را از‌اعتبارات همان شهرداری دریافت نماید.

تبصره 3 – در صورتی که خدمت شهردار کمتر از یک سال باشد به تناسب مدت خدمت استحقاق دریافت مرخصی را خواهد داشت.

ماده 10 – شهردار به ازای هر یک سال خدمت، حق استفاده از مرخصی استعلاجی یا دریافت حقوقو فوق‌العاده مربوط را خواهد داشت، پرداخت حقوقو‌فوق‌العاده مربوط به ایام مرخصی استعلاجی شهردار موکل به تأیید بیماری وی از طرف پزشک معتمد شهرداری و موافقت شورای شهر می‌باشد.

*>>‌پاورقی: به موجب نامه شماره 5955 مورخ 70.4.17 دبیر هیأت دولت در ماده 10عبارت “‌حق استفاده از یک ماه مرخصی استعلاجی” به اشتباه “‌حق‌استفاده از مرخصی استعلاجی” تحریر گردیده است.<<

تبصره – هزینه معالجه شهردار که از طریق سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نمی‌شود، در صورت وجود اعتبار به شرط اینکه از میزان یک ماه حقوق وی تجاوز ‌ننماید بر اساس گواهی پزشکی معتمد شهرداری و با تصویب شورای شهر پرداخت می‌شود.

ماده 11 – پرداخت حقوقومزایای شهردار بر اساس این آیین‌نامه در صورت وجود اعتبار در بودجه مصوب شهرداری موکول به صدور حکم از طرف وزارت‌کشور (‌سازمان شهرداریهای کشور) می‌باشد و پرداخت هر گونه وجه دیگری به هر عنوان غیر از موارد ذکر شده در این آیین‌نامه به شهردار، ممنوع است.

ماده 12 – این تصویب‌نامه از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا می‌باشد و تصویب‌نامه‌های مورخ 1353.12.18 و 1356.6.21  و 1357.4.19 و کلیه مقررات مغایر‌ملغی است.

حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام