کتاب استخدامی اداری ها
مقررات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

دستورالعمل اجرایی ضوابط تشکیلاتی شهرداری‌ها

دستورالعمل اجرایی ضوابط تشکیلاتی شهرداری‌ها (بخشنامه شماره 47148 مورخ 29/10/1394 سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور)

استانداران محترم سراسر کشور

در اجرای بخشنامه شماره 19274 تاریخ 20/2/1394 وزیر محترم کشور موضوع ابلاغ ضوابط تشکیلاتی شهرداری‌ها، به منظور ایجاد هماهنگی در تهیه ساختار سازمانی شهرداری‌ها شامل نمودار سازمانی، پست‌های سازمانی و شرح وظایف واحدهای سازمانی، به پیوست «دستورالعمل اجرایی ضوابط تشکیلاتی شهرداری‌ها» جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

لطفاً دستور فرمایید در اجرای بخشنامه‌ وزیر محترم کشور ساختار سازمانی شهرداری‌ها در زمان مقرر تهیه و جهت تأیید آن بر اساس ضوابط و فرآیند اعلام شده در ضوابط تشکیلاتی و دستورالعمل اجرایی آن اقدام شود.

هوشنگ خندان دل- رییس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور

دستورالعمل اجرايي ضوابط تشكيلاتي شهرداري

در اجراي بخشنامه شماره 19274 تاريخ 20/2/1394 وزير محترم كشور با موضوع ابلاغ ضوابط تشكيلاتي شهرداري‌ها و به منظور ايجاد هماهنگي در تهيه ساختار سازماني شهرداري‌ها شامل نمودار سـازماني، پست‌هاي سازماني و شرح وظايف واحدهاي سازماني موارد زير بـراي اجرا ابلاغ مي‌گردد.

الف- متن نامه ابلاغ ساختار سازماني

بازگشت به نامه شماره …. تاريخ …. موضوع بررسي و تاييد ساختار سازماني شهرداري به اسـتناد ماده 54 قانون شهرداری مـصوب 1334 و اصلاحيه‌های بعدي آن و «ضـوابط تشكيلاتي شهرداری‌ها» موضوع بخشنامه شماره 19274 تاريخ /2/20 94 وزير محترم كشور، ساختار سازماني شهرداري مذكور شامل نمـودار و سازمان تفصيلي با تعداد پست سازماني بهمراه شرح وظايف واحدهاي سازماني در صفحه ممهـور بـه مهـر برجـسته معاونت هماهنگي امـور عمراني استانداري براي اجرا با رعايت كامل قوانين و مقـررات و مـوارد ذيل به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

1- بر اساس ماده 5 قانون استخدام كشوري، واگذاري پست‌هـاي سازماني به اشخاص غير از كارمندان رسمي و پيماني ممنوع و تعيين محل خدمت كاركنان خـارج از مجموعـه شهرداري و سازمان‌هاي وابسته ممنوع مي‌باشد.

2- انتصاب كارمندان رسمي و پيماني به پـست‌های سـازماني در ساختار سازماني جديد شهرداري صرفا با پيشنهاد شهرداري و رعايت شرايط احراز مشاغل مندرج در طرح طبقه‌بنـدي مشاغل كارمندي پس از تاييـد شورای اداري و اسـتخدامي شهرداري‌هاي استان امكان‌پذير مي‌باشد. انتصاب و ابلاغ افراد خارج از عناوين واحدهاي سـازماني مصوب در ساختار سازماني شهرداري و سازمان‌هاي وابسته فاقد وجاهت قانوني است.

3- هرگونه بكارگيري نيروي انساني در پستهاي بلاتصدي در آن شهرداري، بر اساس بخشنامه شـماره 55428 تاريخ 13/5/1393 وزير محترم كشور و دستورالعمل استخدام پيماني در شهرداری‌ها موضوع بخشنامه شماره 301 تـاريخ 8/1/1394 و دستورالعمل استخدام پيمانی در مشاغل عملياتي آتش نشاني موضوع بخشنامه شماره 145954 تاريخ 25/11/1395 و ساير قوانين و مقررات ابلاغي بعدي خواهد بـود. بديهي است شهرداري مجاز به بكارگيري نيروي انساني به هر شكل در اجراي قانون كار نخواهد بود.

-4 انعقاد قرارداد با شركتهاي پیمانكاري خصوص ي ي ا تعاوني صرفا

براي انجـام بخـش ي از وظـا يف و فعال يتهـا ي قابـل واگـذار ي

شهرداري و سازمانها ي وابسته بـر اسـاس فعال يـ ت مـشخص،

حجم كارمع ي ين، ق مت هر واحد و قيمت كل بطـور شـفاف در

چارچوب فرم بخـشنامه شـماره 24188 تـا ريخ /6/9 93 دفتـر

نوسازي، تحول اداري و فناوري اطلاعات سازمان شهرداري ها

و دهياري هاي كشور (فرم پيوست اين نامـه مـي باشـد ) مجـاز 

38 / مجموعه ضوابط و مقررات سازماندهي و ساختار ها شهرداري

است و هر گونه انعقاد قرارداد با شـركتها ي ي پ مانكـار ي بـرا ي

بكارگ ري ي ي ن روي انسان ي ممنوع مي باشـد . كاركنـان شـركتها ي

يپ مانكاري كه تمام و يا قسم يت از امور تصد يگري شـهردار ي

را عهـده دار مـ يباشـند، كاركنـان تحـت پوشـش شـركتهاي

پيمانكاري تلقـ ي شـده و شـهردار يهـا و سـازمانها ي وابـسته

يه چگونه تعهد يـ ا مـسئول يت اسـتخدامي در قبـال ا يـ ن افـراد

ندارند. بنابراين در ا ينگونه قراردادها به ه يچ وجه بـه موضـوع

بكارگ ري ي افراد، حقوق و مزا ياي كاركنان شركتها ي ي پ مانكار ي

طرف قرارداد، تعداد آنها و موارد مشابه نم يبا ي ست اشاره شود.

-5 ابلاغ ساختار سـازماني شـهرداري بـه منزلـه تبـديل وضـعيت

استخدامي كاركنان فعلي شهرداري نبوده و هرگونـه اقـدام در

 اينخصوص تنها پس از اخذ مجوز از سازمان شهرداري هـا و

دهياريهاي كشور و طي مراحل قـانوني ذيـربط امكـان پـذير

است.

-6 ايجاد پست با نام در ساختار سازماني شهرداري ها بـر اسـاس

قوانين و مقررات مربوط، منوط بـه كـسب مجـوز از سـازمان

شهرداريها و دهياريهاي كشور است.

 

ب- امضاء كننده، گيرنده و رونوشت نامه ابلاغ ساختار سازماني

-1 گيرنده: شهردار شهر مربوط

-2 امضاء كننده: استاندار

-3 رونوشت : 1 معاونت هماهنگي امور عمراني استانداري

-4 رونوشت : 2 دفتر نوسـازي، تحـول اداري و فنـاوري اطلاعـات

سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور

 بخش دوم: دستورالعمل اجرا يي /

 

39

ج- فرمت نمودار سازماني، سازمان تفصيلي و طرح جلد

-1 نمودار سازماني حداكثر تا سه سطح سازماني بر اساس پيوست

شماره يك اين دستورالعمل ميباشد .

-2 سـازمان تفـصيلي بـر اسـاس نمونـه پيوسـت شـماره دو ايـن

دستورالعمل ميباشد.

-3 طرح جلد ساختار سازماني بر اساس نمونه پيوست شماره سه

اين دستورالعمل ميباشد.

-د چاپ و توزيع ساختار سازماني

ساختار سـازماني شـهرداري شـامل نمـ ودار سـازماني، پـست هـا ي

سازم ها اني و شرح وظايف واحدهاي سازماني در چارچوب فرم ي نمونه

پيوست يك و دو اين دستورالعمل پس از تاييد سازمان شـهرداري هـا و

دهياريهاي كشور در سه نسخه تهيه و تمامي صفحات آن ممهور به مهر

معاونت هماهنگي امور عمراني استانداري مي شود. نـسخ ا ه ي از سـاختار

مذكور بر اساس پيوست شماره سه اين دستورالعمل به رنـگ سـفيد بـه

شهرداري مربوط، نسخ هاي بـه رنـگ قهـو هاي بـه دفتـر امـور شـهري و

شوراهاي استانداري يا عناوين مشابه و نسخ هاي به رنگ آبي به سـازمان

شهرداريها و دهياريهاي كشور ارسال خواهد شد.

– ه مواردي كه بايد در تنظيم پستهاي سازماني رعايت گردد.

-1 پيشبيني پستهاي سازماني درچارچوب ماموريتها و وظايف

قانوني شهرداري و توجه به ويژگي هـا و تفـاوت هـا ي موجـود

ميان شهرها

40 / مجموعه ضوابط و مقررات سازماندهي و ساختار ها شهرداري

-2 عدم استفاده از پست هاي تركيبـي كـه داراي دو رشـته شـغلي

متفاوت در دو رسته شغلي ميباشند.

-3 عدم استفاده از پستهايي كه رشـته شـغلي بـراي آن در طـرح

طبقه بندي مشاغل كارمندي پيشبيني نشده است .

-4 عدم استفاده از عنوان كارشناس مسئول در سـطوح سـازماني و

عنوان متصدي براي پست هـا ي سـازماني بـه اسـتثناء متـصدي

امور دفتري

-5 در انتهاي عنوان پست سازماني مدير مالي يا رييس اداره مـالي

يا مسئول امور مالي حـسب مـورد در سـاختار سـازماني سـتاد

شهرداري عبارت « و ذيحساب» افزوده مي .شود

-6 در پيش بيني پست آتش نشاني شهرداري مي تواند حسب مورد

بر اساس نياز خود از يكي از عناوين پستها ي سـازماني زيـر

براي مشاغل عملياتي آتش نشاني استفاده نمايد.

• آتش نشان

• متصدي ارتباطات

• آتش نشان راننده وسائط نقليه سبك

• نجات غريق

• آتش نشان راننده وسائط نقليه سنگين

-و تنظيم شرح وظايف واحدهاي سازماني

شرح وظـايف بـراي تمـامي واحـدهاي سـازماني كـه در سـاختار

سازماني شهرداري پيش بيني شده است با درنظرگرفتن وظايف اصلي و

تخصصي با مشاركت كارشناسـان و متخصـصين ذيـربط تهيـه و تنظـيم

خواهد شد .

 بخش دوم: دستورالعمل اجرا يي /

 

41

-ز پست بانام كارمندي

در صورت عدم تطبيق كاركنان داراي پست بانام كارمنـدي منـدرج

در ا ها نتهاي ساختار سازماني قبلي شهرداري با يكي از پست ي سـازماني

ساختار جديد از حيث مقطع و رشته تحـصيلي، عنـاوين پـستهاي بانـام

موجود با همان عنا وين در انتهاي ساختار سـازماني جديـد درج خواهـد

. شد در غير اينصورت افراد داراي پستهاي بانام بـه يكـي از پـست هـا ي

موجود در ساختار سازمان جديد پس از تاييد شوراي اداري و استخدامي

ها شهرداري ي استان منصوب خواهند شد .

ايجاد هر گونه پـست بـا نـام جديـد در سـاختار سـازماني جديـ د

شهرداريها بر اساس قوانين و مقرات مربوط، منوط به كـسب مجـوز از

سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور است .

 

ح- ها پست ي بانام كارگري

-1 پستها ي بانام كارگري موجود در ساختار سازماني فعلي شهرداري

در انتهاي ساختار سازماني جديد اضافه خواهند شد.

– 2 در صورتيكه افراد داراي پست بانام كارگري داراي شـرايط زيـر موضـوع

بخشنامه شماره 25043 تـاريخ /6/15 93 دفتـر نوسـازي، تحـول اداري و

فناوري اطلاعات باشند در صورت درخواست آنان مي تواننـد بـه يكـي از

پستها ي موجـود در سـاختار سـازمان جديـد بـا وضـعيت اسـتخدامي

پيماني پس از تاييد شوراي اداري و اسـتخدام ي شـهرداري هـاي اسـتان و

سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور منصوب شوند.

• دارا بودن پست بانام كارگري مصوب در سنوات قبـل بـا تاييـد

اين سازمان.

42 / مجموعه ضوابط و مقررات سازماندهي و ساختار ها شهرداري

• اشتغال در مشاغل كارمندي شهرداري در حال حاضر .

• درخواست كتبي مستخدم داراي پست بانام گـارگري مبنـي بـر

تبديل وضعيت استخدامي به كارمند پيماني.

• دارا بودن مدرك تحصيلي دانشگاهي.

• دارا بودن پست بلاتصدي متناسب با شرايط احراز در شهرداري

مربوطه.

• تاييد دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري.

-3 كاركنان داراي پست هاي كارگري در ساختار سازماني شهرداري هـا

كه بر اساس اصلاح ساختار سازماني شهرداري ها در سنوات گذشته

پست كارگري آنها تبديل به پست بانام نگرديـده اسـت بـا رعايـت

شرايط زير پست سازماني آنها بـه پـست بانـام تغييـر و در انتهـاي

ساختار جديد افزوده خواهد شد.

• دارا بودن مجوز قانوني اوليه از استانداري

• دارا بودن سوابق بيمه

• دارا بودن شماره پست سازماني در ساختار سازماني كارمنـدي –

كارگري قبلي

• تطبيق شماره پـست سـازماني در سـاختار سـازماني كارمنـدي –

كارگري با شماره پست مندرج در حكم استخدامي

ط- فرايند ابلاغ ساختار سازماني شهرداري

-1 معاونت هماهنگي امور عمراني اسـتانداري يـك نـسخه از سـاختار

سازماني تاييد شده توسط شوراي اداري و اس ها تخدامي شهرداري ي

استان را قبل از ابلاغ و چاپ جهت تطبيـق بـا ضـوابط تـشكيلاتي 

 بخش دوم: دستورالعمل اجرا يي /

 

43

شهرداريها به سازمان شهرداري ها و دهياري‌هاي كـشور ارسـال

 مينمايد .

-2 سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور ساختار سازماني ارسـالي

را با ضوابط تطبيق داده و در صورتي كه پـس از 15 روز از تـاري خ

ثبت در دبيرخانه سازمان شهرداري ها و دهياريهـاي كـشور اعـلام

نظر نشود به منزله تاييـد و موافقـت بـا سـاختار سـازماني مربـوط

 ميباشد و استانداري مي تواند تشكيلات مربوط را ابـلاغ نمايـد . در

غير اينصورت لازم است تا بر اساس نظر سـازمان شـهرداري هـا و

دهياريهاي كشور اصلاحات لازم را بعمل آورد.

 

ي- ها سازمان ي وابسته شهرداري

در صورتيكه شهرداري داراي شرايط و ضـوابط منـدرج در مـاده 8

ضوابط تشكيلاتي شهرداري ها براي ايجاد سازمان وابـسته باشـد، عنـوان

سازمان مربوط به همراه مستندات ذيربط به اين سازمان ارسال و پـس از

تاييد در سمت چپ نمودار سازماني شهرداري درج خواهد شد . سازمان

تفصيلي سازمان وابسته با سازمان تفصيلي ستاد و مناطق تهيه و در سقف

ها پست ي مصوب ابلاغ خواهد شد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام