کتاب استخدامی اداری ها
مقررات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

دستورالعمل استخدام پیمانی در مشاغل عملیاتی آتش‌نشانی

دستورالعمل استخدام پیمانی در مشاغل عملیاتی آتش‌نشانی (بخشنامه شماره 145954 مورخ 25/11/1393 سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور)

به منظور جذب و بکارگیري نیروي انسانی در واحدها و سازمان‌هاي آتش‌نشانی شهرداري‌ها با رعایت اصل عدالت استخدامی و انتخاب شایسته‌ترین‌ها در فضاي رقابتی و انتخاب نیروي انسانی مناسب در ابعاد جسمی و روانی براي انجام صحیح، دقیق و بهنگام وظیفه اطفاء حریق و امداد و نجات (بند 14 ماده 55 قانون شهرداري مصوب 1334)، دستورالعمل استخدام پیمانی براي رشته شغلی راننده وسائط نقلیه تندرو سنگین (براي تصدي پست آتشن‌شان راننده سنگین) و رشته شغلی کاردان آتشنشانی (براي تصدي پست آتشن‌شان، متصدي ارتباطات ، نجات غریق و آتشن‌شان راننده سبک) و عناوین مشابه به شرح زیر ابلاغ می‌گردد.

دستورالعمل استخدام پیمانی در مشاغل عملیاتی آتش‌نشانی

فصل اول- تعاریف

ماده 1 -در این دستورالعمل از تعاریف و اختصارات زیر استفاده می‌شود.

– سازمان: سازمان شهرداريها و دهیاريهاي کشور

– شهرداري: شهرداري متقاضی استخدام

– شهرداري کلانشهر: شهرداريهاي بالاي یک‌میلیون نفر جمعیت بر اساس نتایج حاصل از آخرین سرشماري رسمی کشور

– شوراي اداري: شوراي اداري و استخدامی شهرداريهاي استان یا شوراي اداري و استخدامی شهرداري حسب مورد

– آزمون تخصصی: سنجش دانش و مهارت تخصصی براي تصدي شغل و یا پست مورد تقاضاداوطلبان است که به صورت کتبی انجام می‌شود.

– آزمون عملی: سنجش توانمنديهاي حسی، حرکتی و مهارت فنی موردنیاز داوطلبان براي تصدي شغل و یا پست مورد تقاضا است که به صورت عملی انجام میشود.

– حد نصاب آزمون تخصصی: کسب حداقل60 درصد میانگین امتیاز سه نفر بالاترین نمره آزمون در هر رشته شغلی، قبل از اعمال ضرایب مربوط به امتیاز اولویتهاي در نظر گرفته شده در آزمون تخصصی می باشد. در صورتیکه تعداد داوطلبان داراي حد نصاب از آزمون تخصصی از سه برابر ظرفیت پذیرش در هر رشته شغلی کمتر باشد، حد نصاب 60 درصد به 50 درصد کاهش می‌یابد.

– حد نصاب آزمون عملی: حد نصاب در آزمون عملی، کسب حداقل 400 امتیاز از 900 امتیاز آزمون عملی می‌باشد.

– داوطلب: فردي است که داراي شرایط مندرج در این دستورالعمل بوده و متقاضی استخدام می‌باشد.

– داوطلب بومی: به داوطلبی گفته میشود که حداقل داراي یکی از ویژگیهاي زیر باشد.

الف- شهرمحل صدور شناسنامه داوطلب یا همسر وي با شهر مورد تقاضا براي استخدام یکسان باشد.

ب- داوطلب حداقل چهار (4) سال از سنوات تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و یا دانشگاه) را به صورت متوالی یا متناوب در شهر محل مورد تقاضا براي استخدام طی کرده باشد.

ج – همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهاي مسلح (اعم از شاغل و یا بازنشسته)

که شهر محل خدمت فعلی یا بازنشستگی آنان با شهر محل مورد تقاضا براي استخدام یکسان باشد.

د- داوطلب یا پدر، مادر و یا همسر وي، حداقل چهار(4 (سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهر محل مورد تقاضا براي استخدام را داشته باشند. پرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده صرفا توسط یکی از موارد مذکور قابل احتساب است.

تبصره 1- مبناي استان و شهرستان براي تعیین بومی بودن، تقسیمات کشوري در زمان ثبت‌نام می‌باشد.

تبصره 2- در صورتیکه شهرداري متقاضی استخدام، در شهرستان یا استانی قرار داشته باشد که شهر داوطلب (موضوع بندهاي الف، ب، ج و د) در آن شهرستان و یا استان واقع باشد،داوطلب به ترتیب مشمول مزایاي داوطلبین بومی شهرستان و استان خواهد بود.

فصل دوم- شرایط ورود به فرایند آزمون

ماده2 -شرایط عمومی ورود به فرآیند استخدام به شرح زیر است: 

 

1 -داشتن حداکثر بیست و پنج سال تمام سن در اولین روز ثبت نام. در رشته شغلی وسائط نقلیه تندرو

سنگین (براي تصدي پست آتشنشان راننده سنگین)داشتن حداکثر 30 سال سن در اولین روز ثبت نام.

2 -داشتن تابعیت ایران

3 -دارا بودن کارت پایان خدمت یا کارت معافیت غیرپزشکی قانونی براي مردان

4 -عدم اعتیاد به مواد مخدر و دخانی

5 -نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر

6 -نداشتن ممنوعیت استخدام در دستگاههاي اجرایی به موجب آراء مراجع قانونی

7 -داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی براي انجام کاري که در آن شغل استخدام میشود.

8 -دارا بودن حداقل مدرك تحصیلی فوق دیپلم

9 -اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران

10-التزام به قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران

تبصره1 -داوطلبان رشته شغلی راننده وسائط نقلیه تندرو سنگین (براي تصدي پست آتشنشان راننده

سنگین)میبایست داراي گواهینامه رانندگی پایه یک و براي رشته شغلی کاردان آتش نشانی داراي گواهینامه

رانندگی پایه دو در زمان ثبتنام باشند.

تبصره2 -داوطلبانی که داراي کارت معافیت پزشکی میباشند مجاز به شرکت در آزمون استخدامی نمیباشند.

تبصره3 -شرکت شهرداران و دهیاران فعلی به شرط دارا بودن شرایط مربوط در آزمون استخدامی بلامانع است.

تبصره4 -داوطلبان نمیتوانند از مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی سایر دستگاههاي اجرایی و بازنشسته یا

بازخرید خدمت باشند.

تبصره5 -کارکنان قراردادي واحدهاي آتش نشانی و سازمانهاي آتش نشانی شهرداري ها و کارکنان شرکتهاي

طرف قرارداد با شهرداري در واحدها و یا سازمانهاي آتش نشانی که تا قبل از سال 1390 بطور تمام وقت با 

40 از 4

دستورالعمل استخدام پیمانی در مشاغل عملیاتی آتشنشانی

پرداخت حق بیمه اشتغال دارند، میتوانند با مدرك تحصیلی پایان دوره متوسطه در آزمون شرکت نمایند، در

اینصورت رشته شغلی آنان آتشنشان می باشد.

تبصره6 -داوطلبان رشته شغلی راننده وسائط نقلیه تندرو سنگین (براي تصدي پست آتشنشان راننده سنگین)

میتوانند با مدرك تحصیلی پایان دوره متوسطه در آزمون رشته مذکور شرکت نمایند.

فصل سوم- فرآیند برگزاري آزمون

ماده3 -سهمیه استخدامی هر استان و هر شهرداري کلانشهر در سقف سهمیه استخدامی ابلاغی سازمان مدیریت

و برنامه ریزي کشور با در نظر گرفتن معیارها و شاخصهاي مربوط به همراه برنامه زمانبندي اجراي این

دستورالعمل توسط سازمان تعیین و به استانداري ذیربط ا علام میشود .

ماده4 -مجوز بکارگیري نیرويانسانی آتشنشان در شهرداري در سقف مجموع سهمیه استخدامی که از سوي

سازمان اعلام میشود با رعایت موارد زیربه تفکیک هر پست به تصویب شوراي اداري ذیربط میرسد.

 اعلام رسمی شهرداري ذیربط درخصوص تعداد نیروي انسانی مورد نیاز با در نظر گرفتن معیارهایی نظیر

تعداد پستهاي بلاتصدي سازمانی، جمعیت شهري، ویژگیهاي محیطی و اختصاصی شهر مورد نظر و

تعداد ایستگاههاي آتشنشانی و تجهیزات و نیروي انسانی فعلی

 پیشبینی اعتبار لازم براي استخدامهاي جدید در بودجه شهرداري

 وجود ساختار سازمانی مصوب از سوي سازمان

تبصره- شوراي اداري در تخصیص مجوزهاي استخدامی به شهرداريها، نسبت 60 به 40 مجموع هزینههاي

برنامه خدمات اداري و خدمات شهري به هزینههاي عمرانی در هر شهرداري را رعایت خواهد نمود.

ماده5 -استانداري یا شهرداري کلانشهر آگهی استخدام را براساس سقف مجوزهاي مصوب هر شهرداري و شرایط

مندرج در این دستورالعمل براساس نمونه آگهی پیوست شماره یک تهیه و به طور عمومی از طریق جراید 

40 از 5

دستورالعمل استخدام پیمانی در مشاغل عملیاتی آتشنشانی

کثیرالانتشار استانی و رسانههاي عمومی در سطح استان بر اساس جدول زمانبندي منتشر مینماید و نسخه

الکترونیکی آن را براي درج در وب سایت استانداري و یا شهرداري کلانشهر قرار میدهد.

تبصره1 -سهمیه 25 درصد موضوع ماده 8 این دستورالعمل، معرفی شده از سوي بنیاد شهید و امور ایثارگران

قبل از انتشار آگهی کسر و در آگهی درج نمیشود. درصورتیکه به هر دلیل بنیاد شهید و امور ایثارگران نسبت به

معرفی افراد واجد شرایط تا قبل از انتشار آگهی به تعداد مذکور اقدام ننماید، شوراي اداري میتواند باقیمانده

سهمیه مذکور را در آگهی استخدام لحاظ نماید.

تبصره2 -شرایط احراز رشتههاي شغلی مندرج در آگهی استخدام بر اساس پیوست شماره دو خواهد بود .

تبصره3 -داوطلبان میتوانند تنها در یک رشته شغلی و در شهرهاي مختلف یک استان به ترتیب اولویتی که در

هنگام ثبت نام اعلام مینمایند حداکثر تا سه محل جغرافیایی مورد تقاضا را انتخاب کنند .

تبصره4 -ثبت نام از داوطلبان استخدام از طریق سایت اینترنتی که در استانداري و یا شهرداري کلانشهر ایجاد

خواهد شد، بعمل خواهد آمد. صفحه اصلی سایت میبایست به گونهاي طراحی گردد تا داوطلبان، فهرست

شهرداريهاي استخدام کننده، فهرست مشاغل و شرایط احراز و شرایط شرکت در آزمون را رؤیت و ثبت نام

نمایند.

ماده6 -آزمون تخصصی در هر رشته شغلی توسط استانداري و یا شهرداري کلانشهر به صورت چهارگزینهاي و به

تعداد 120 سوال شامل 90 سوال به صورت کاربردي و تخصصی در حوزه رشته شغلی مربوط و 30 سوال براي

سنجش هوش، سرعت، دقت و استعداد یادگیري با احتساب نمره منفی طراحی (سقف امتیاز آزمون تخصصی 100

می باشد و به ازاي هر سه پاسخ غلط یک نمره منفی درنظرگرفته خواهد شد.) و بر اساس اعلام قبلی با هماهنگی

کمیته برگزاري آزمون (موضوع ماده 38 این دستورالعمل) برگزار خواهد شد .

تبصره1 -استانداري و یا شهرداري کلانشهر میتواند با موافقت شوراي اداري تمام مراحل آزمون تخصصی موضوع

این ماده را به موسسات ذیصلاح با حفظ حق نظارت و رعایت مفاد پیوست شماره سه واگذار نماید. 

40 از 6

دستورالعمل استخدام پیمانی در مشاغل عملیاتی آتشنشانی

تبصره2 -مجموعه سوالات امتحان با حفظ محرمانگی به حراست استانداري و یا حراست شهرداري کلانشهر

تحویل داده خواهد شد تا تاریخ برگزاري آزمون مزبور با حضور اعضاي کمیته برگزاري آزمون در محل قرنطینه

تکثیر شود.

ماده7 -استانداري و یا شهرداري کلانشهرسه برابر مجوز بکارگیري نیروي انسانی در هر رشته شغلی در هر

شهرداري را از میان شرکتکنندگان در آزمون تخصصی به ترتیب نمرات فضلی به شرط دارا بودن حد نصاب

انتخاب و براي شرکت در آزمون عملی که سقف امتیاز آن براي هریک از داوطلبان 100 امتیاز می باشد، ظرف

مدت 2 هفته پس از اعلام نتایج آزمون تخصصی معرفی میکند. در صورتیکه تعداد افراد شرکت کننده در آزمون

عملی از 3 برابر مذکور کمتر شود به اندازه 3 برابر مجوز بکارگیري نیروي انسانی در هر رشته شغلی در هر

شهرداري از سایر داوطلبان به ترتیب نمرات فضلی به شرط کسب حدنصاب دعوت بعمل میآید.درصورتیکه تعداد

افراد داراي حدنصاب دررشته شغلی و محل مورد تقاضا کمتر از ظرفیت پذیرش باشد، همه داوطلبان واجد

حدنصاب براي انجام سایر مراحل مربوط معرفی خواهند شد.

تبصره1 -حدنصاب موضوع این ماده 60 درصد میانگین امتیاز سه نفر بالاترین نمره آزمون، قبل از اعمال ضرایب

موضوع مواد 19 ،20 ،21 ،22، 23 و 24 این دستورالعمل میباشد.

تبصره2 -رعایت حد نصاب در آزمون تخصصی و حد نصاب در آزمون عملی و موفقیت در آزمون عملی براي

داوطلبانی که از سهمیه 5 %استخدامی (رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در ها جبهه و همسر

و فرزندان آنان، آزادگان کمتر از یکسال اسارت و همسر و فرزندان آنان، جانبازان و همسر و فرزندان آنان و

خواهران و برادران شهداء) استفاده مینمایند، الزامی است.

تبصره3 -در صورتیکه تعداد داوطلبان داراي حدنصاب از آزمون تخصصی از سه برابر ظرفیت پذیرش در هر رشته

شغلی کمتر باشد ، حدنصاب 60 درصد موضوع تبصره یک این ماده به 50 درصد کاهش مییابد.

تبصره4 -در صورتیکه تعداد شرکتکنندگان در هر رشته شغلی کمتر از سه نفر باشد 60 درصد میانگین امتیاز

آزمون تخصصی همان تعداد شرکت کننده، مبناي حدنصاب خواهد بود. 

40 از 7

دستورالعمل استخدام پیمانی در مشاغل عملیاتی آتشنشانی

ماده8 -استانداري و یا شهرداري کلانشهر حداقل بیست و پنج درصد (25 (%نیازهاي استخدامی شهرداريها را از

میان جانبازان و آزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهداء و جانبازان بیست و پنج درصد (25 (%و بالاتر و

فرزندان و همسران آزادگان یکسال و بالاي یکسال اسارت، معرفی شده از سوي بنیاد شهید و امور ایثارگران،

بارعا تی سقف مقرر درا نی ماده تأمین و به استخدام آنان از محل مجوزهاي مربوط و پستهاي بدون متصدي اقدام

مینماید و پنج درصد (5 (%سهمیه استخدامی را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه متوالی یا نه ماه

متناوب حضور داوطلبانه در ها جبهه و همسر و فرزندان آنان، آزادگان کمتر یاز کسال اسارت و همسر و فرزندان

آنان ، جانبازان و همسر و فرزندان آنان و خواهران و برادران شهداء اختصاص میدهد .

تبصره1 -با توجه به قانون اصلاح بند «و» ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی اینکه رعایت شرایط علمی

براي استفاده از سهمیه تعیین شده در ماده مذکور براي داوطلبان الزامی است ، از معرفی شدگان بنیاد شهید و

امور ایثارگران بر اساس ضوابط فصل چهارم این دستورالعمل براي احراز شرایط لازم در رشته شغلی مربوط آزمون

عملی بعمل آمده و افراد نهایی بر این اساس در هر رشته شغلی مربوط و در هر شهرداري با اولویت بومی شهر،

شهرستان و استان انتخاب و معرفی میشوند.

تبصره2 -استخدام مازاد بر 30 %سهمیه ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط صورت خواهد

گرفت .

ماده9 -استانداري و یا شهرداري کلانشهر میتواند حداکثر ده درصد (10 (%نیازهاي استخدامی شهرداريها را به

قهرمانان ورزشی مشمولین ماده دو آییننامه تسهیلات تشویقی رتبه اول تا سوم مصوب 1376 هیات وزیران

(قهرمان مسابقات المپیک، جهانی، آسیایی، دانشجویان جهان و قهرمانی کشور) که به تایید وزارت ورزش و جوانان

میرسد، در آتشنشانی به شرط داشتن شرایط عمومی ورود به خدمت و اخذ حدنصاب از آزمون تخصصی و آزمون

عملی اختصاص دهد.

فصل چهارم- آزمون عملی

ماده10 -مراحل آزمون عملی به شرح زیر میباشد. 

40 از 8

دستورالعمل استخدام پیمانی در مشاغل عملیاتی آتشنشانی

1 -معاینات پزشکی اولیه: مرحله اول آزمون عملی شامل معرفی داوطلبین موضوع ماده هفت این

دستورالعمل به پزشک مورد تایید استانداري یا شهرداري کلانشهر براي انجام معاینات پزشکی اولیه جهت

تایید یا عدم تایید توانایی داوطلب براي ورود به مرحله دوم آزمون عملی میباشد.

2 -ارزیابی آمادگی جسمانی: مرحله دوم شامل ارزیابی قدرت، سرعت، استقامت، چابکی و انعطافپذیري

داوطلب است که داراي دو بخش ارزیابی عمومی و تخصصی از میان داوطلبین پذیرفته شده در مرحله

اول آزمون عملی میباشد.

٣ -معاینات پزشکی نهایی: مرحله سوم آزمون عملی شامل معرفی داوطلبین پذیرفته شده بر اساس ماده 25

دستورالعمل استخدام پیمانی در مشاغل عملیاتی آتشنشانی پس از اعمال ضریب یک براي آزمون

تخصصی و ضریب دو براي مرحله دوم آزمون عملی به ترتیب نمره فضلی در سقف تعداد مجوزهاي

استخدامی در هر رشته شغلی و در هر شهرداري، جهت انجام معاینات پزشکی به مرکز طب کارمورد تایید

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی براي انجام معاینات پزشکی تکمیلی میباشد.

ماده11 -فرایند معاینات پزشکی اولیه در چارچوب پیوست شماره چهار این دستورالعمل به شرح زیر است.

1 -استانداري و یا شهرداري کلانشهر فهرست داوطلبین موضوع ماده هفت این دستورالعمل را به پزشک

مورد تایید استانداري جهت انجام معاینات پزشکی اولیه به همراه فرم پیوست شماره چهار این

دستورالعمل ارسال مینماید.

2 -استانداري و یا شهرداري کلانشهر برنامهزمانبندي مراجعه داوطلبین مربوط را به پزشک از طریق وب

سایت رسمی استانداري و یا شهرداري کلانشهر و سایر شیوه هاي مقتضی به اطلاع تمامی آنان میرساند.

3 -پزشک مذکور نسبت به انجام معاینات پزشکی مربوط اقدام و نتیجه را در فرم پیوست شماره چهار این

دستورالعمل به استانداري و یا شهرداري کلانشهر اعلام و به اطلاع داوطلبین میرساند.

4 -استانداري و یا شهرداري کلانشهر فهرست داوطلبینی را که توانایی آنان براي ورود به مرحله دوم آزمون

عملی توسط پزشک مورد تایید قرار گرفته است را حداقل یکهفته قبل از زمان برگزاري مرحله دوم 

40 از 9

دستورالعمل استخدام پیمانی در مشاغل عملیاتی آتشنشانی

آزمون عملی در سایت رسمی استانداري و یا شهرداري کلانشهر به همراه زمانبندي و مکان برگزاري

ن آزمون اعلام می ماید.

ماده12 -ارزیابی آمادگی جسمانی (مرحله دوم آزمون عملی) در چارچوب پیوست شماره پنج این دستورالعمل

شامل ارزیابی عمومی و ارزیابی تخصصی به شرح زیر میباشد.

1 -ارزیابی عمومی: ارزیابی عمومی در شش مرحله شامل پرش طول، دوي 9 *4 متر، دوي 45 متر، دوي 540

متر، درازنشست، بارفیکس یا کشش از میله از داوطلبین بعمل میآید.

2 -ارزیابی تخصصی: ارزیابی تخصصی در سه مرحله شامل حمل دو عدد خاموش کننده آتش شش کیلوگرمی

در طی مسیر 50 *2 متر، حمل دو عدد لوله نواري دو و نیم اینچ در مسیر 50 متر مستقیم و حمل نردبان 3

متري تاشو آلومینیومی در مسیر 45 متر مستقیم میباشد.

تبصره1 -هدف ، نحوه اجرا و استانداردهاي هر یک از مراحل مذکور در ارزیابی آمادگی جسمانی (عمومی و

تخصصی) بر اساس پیوست شماره پنج این دستورالعمل خواهد بود.

تبصره2 -امتیاز داوطلبین مطابق جدول امتیازات آزمون آمادگی جسمانی در قالب پیوست شماره شش محاسبه

 میگردد. حد نصاب آزمون عملی، کسب حداقل 400 امتیاز از 900 امتیاز میباشد.

ماده13 -استانداري و یا شهرداري کلانشهرامتیاز آزمون عملی داوطلبینی که در مرحله اول آزمون عملی (معاینات

پزشکی اولیه) پذیرفته شده و در مرحله دوم (ارزیابی آمادگی جسمانی) حدنصاب آزمون را کسب نموده اند را در

سقف 100 امتیاز محاسبه می نماید .

ماده14 -نمرات نهایی داوطلبین بر اساس ماده 25 این دستورالعمل، با ضریب 1 براي آزمون تخصصی و ضریب 2

براي آزمون عملی محاسبه و داوطلبان بر اساس نمرات فضلی و در سقف تعداد مجوز در هر رشته شغلی و هر

شهرداري براي طی مرحله سوم آزمون عملی معاینات پزشکی نهایی معرفی میشوند. 

40 از 10

دستورالعمل استخدام پیمانی در مشاغل عملیاتی آتشنشانی

ماده15 -فرایند معاینات پزشکی نهایی به شرح زیر است.

1 -استانداري و یا شهرداري کلانشهرفهرست پذیرفتهشدگان موضوع ماده چهارده این دستورالعمل را به مرکز

طب کار مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت انجام معاینات پزشکی نهایی ارسال

 مینماید.

2 -استانداري و یا شهرداري کلانشهربرنامه زمانبندي مراجعه داوطلبین مربوط را به مرکز طب کار از طریق

وب سایت رسمی استانداري و یا شهرداري کلانشهر و سایر شیوه هاي مقتضی به اطلاع تمامی آنان میرساند.

3 -مرکز طب کار نسبت به انجام معاینات پزشکی در سه بخش زیر اقدام و نتیجه را به استانداري و یا

شهرداري کلانشهر اعلام مینماید.

الف- تست بینایی، شنوایی سنجی، اسپیرومتري (تنفس) و آزمایش خون و ادرار

ب- تست عدم اعتیاد به مواد مخدر (طبق آزمایش هاي تخصصی تست اعتیاد)

ج- تست تشخیص روانی شامل؛ عدم ترس از ارتفاع، عدم ترس از خون و عدم مشکلات و اختلالات

روانی که مطابق نظر متخصص مربوطه بررسی و اعلام میگردد.

تبصره- در صورتیکه تعدادي از داوطلبین در مرحله سوم آزمون عملی از فهرست پذیرفته شدگان حذف شوند

استانداري و یا شهرداري کلانشهرمیتواند از سایر داوطلبین پذیرفته شده موضوع ماده چهارده این دستورالعمل به

ترتیب نمره فضلی براي طی مرحله سوم آزمون عملی استفاده نماید.

ماده16 -در برگزاري مرحله دوم آزمون عملی شامل ارزیابی عمومی و ارزیابی تخصصی آمادگی جسمانی

داوطلبین موارد زیر توسط استانداري و یا شهرداري کلانشهررعایت خواهد شد.

1 -آزمون داخل سالن ورزشی و در شرایط یکسان براي کلیه داوطلبان انجام میشود. لازم به ذکر است تست

هاي دوي 540 متر و ارزیابی تخصصی موضوع ماده 12 این دستورالعمل میتواند در فضاي خارج از سالن 

40 از 11

دستورالعمل استخدام پیمانی در مشاغل عملیاتی آتشنشانی

برگزار گردد. کلیه شرکت کنندگان در آزمون ارزیابی آمادگی جسمانی باید ملبس به لباس ورزشی

مناسب (شامل؛ شلوار، پیراهن، کفش ورزشی و..) باشند.

2 -چیدمان ایستگاهها با توجه به شرایط سالن ورزشی، تعداد داوطلبین و سایر شرایط موثر برنامهریزي و

انجام میشود. این چیدمان باید در شرایط کاملاً ایمن و مناسب با نوع حرکت پیشبینی گردد. ترتیب

انجام ارزیابیها، میباید براي کلیه داوطلبین به طور یکسان رعایت گردد.

3 -داوري آزمون توسط داوران با تجربه اداره کل ورزش و جوانان استان و یا آموزش و پرورش انجام

 میپذیرد. به منظور یکسانسازي نحوه داوري، فیلم آموزشی نحوه برگزاري آزمون عملی از قبل براي

داوران مذکور نمایش داده میشود. داوران هر نوع ارزیابی از ابتدا تا انتهاي آزمون براي داوطلبین ثابت

 میباشند مگر در شرایط خاص که با تایید کمیته برگزاري آزمون تغییر میکند.

4 -ارزیابی آمادگی جسمانی (عمومی و تخصصی) بصورت پشت سرهم انجام خواهد شد. به گونهاي که از قبل

ایستگاهها طراحی و مشخص شده و داوطلب به ترتیب به ایستگاه اول فراخوانده میشود، بعد از ارایه

توضیح کلی در مورد نحوه انجام آزمون ارزیابی (توسط داور آزمون)، رکورد وي ثبت شده، سپس داوطلب

به ایستگاه دوم و به ترتیب به ایستگاههاي بعدي معرفی خواهد شد. لازم به ذکر است داوطلبین بین دو

ایستگاه میتوانند استراحت کوتاهی داشته باشند.

5 -کلیه داوطلبین می بایست بیمه حوادث ورزشی شوند.

ماده17 -آزمون عملی در استانها و شهرداريهاي کلانشهر با تایید معاون امور عمرانی استانداري و یا شهردار

حسب مورد میتواند قبل از برگزاري آزمون تخصصی برگزار گردد. ازاین روي مراحل اول و دوم آزمون عملی

موضوع مواد 11 و 12 این دستورالعمل قبل از برگزاري آزمون تخصصی و کتبی و مرحله سوم آزمون عملی

موضوع ماده 15 این دستورالعمل بعد از اعلام نتایج بر اساس ماده 14 ، انجام خواهد شد.

تبصره- آزمون تخصصی و کتبی باید همزمان با سایر شهرداريهاي استان در یک روز برگزار گردد. در اینصورت

تمامی افرادي که حدنصاب آزمون عملی را دریافت نمایند، به آزمون تخصصی دعوت خواهند شد. 

40 از 12

دستورالعمل استخدام پیمانی در مشاغل عملیاتی آتشنشانی

فصل پنجم- اعلام نتایج

ماده18 -انتخاب نهایی پذیرفته شدگان آزمون پس از موفقیت در کلیه مراحل آزمون تخصصی، آزمون عملی و

گزینش صورت خواهد گرفت و تا قبل از صدور احکام استخدام پیمانی براي پذیرفته شدگان حقی ایجاد نخواهد

شد.

ماده19 -امتیاز آزمون تخصصی کارکنان شاغل (در شرکتهاي طرف قرارداد شهرداري تا قبل از ابتداي سال

1390 و قرادادي) در واحدها یا سازمانهاي آتش نشانی شهرداري شهر متقاضی استخدام یا سربازان وظیفه که

دوران خدمت سربازي خود را به صورت کامل (بدون دریافت معافیت و کسر خدمت) و منع انضباطی به صورت

امریه به عنوان سرباز آتشنشان در آتشنشانی گذراندهاند به ازاي هر سال سابقه خدمت 3 درصد تا سقف 25

درصد و براي کارکنان شاغل (در شرکتهاي طرف قرارداد شهرداري تا قبل از ابتداي سال 1390 و قرادادي) در

واحدها یا سازمانهاي آتش نشانی یکی از شهرداريهاي شهرستان همان شهر به ازاي هر سال سابقه خدمت 5 /2

درصد تا سقف 20 درصد و براي کارکنان شاغل (در شرکتهاي طرف قرارداد شهرداري تا قبل از ابتداي سال

1390 و قرادادي) در واحدها یا سازمانهاي آتش نشانی یکی از شهرداري هاي استان همان شهر به ازاي هر سال

سابقه خدمت 2 درصد تا سقف 18 درصد ضرب شده و مبناي محاسبه امتیاز نهایی آزمون تخصصی قرار میگیرد.

اعمال امتیاز مربوطه براي کارکنان داراي قرارداد مستقیم با شهرداري مشروط به دارا بودن سابقه پرداخت بیمه در

واحدها یا سازمانهاي آتش نشانی شهرداريها تا 120 روز قبل از تاریخ برگزاري آزمون تخصصی و کتبی میباشد.

ماده20 -امتیاز آزمون تخصصی داوطلبان بومی شهر متقاضی استخدام در 15 /و 1 داوطلبان بومی شهرستان شهر

متقاضی استخدام در 1 /1 ضرب شده و مبناي محاسبه امتیاز نهایی آزمون تخصصی قرار می گیرد.

ماده21 -امتیاز آزمون تخصصی دهیاران در یکی از دهیاريهاي استان شهر متقاضی استخدام به ازاي هر سال

سابقه خدمت با تایید بخشدار ذیربط 3 درصد تا سقف 20 درصدضرب شده و مبناي محاسبه امتیاز نهایی آزمون

تخصصی قرار میگیرد. 

40 از 13

دستورالعمل استخدام پیمانی در مشاغل عملیاتی آتشنشانی

ماده22 -امتیاز آزمون تخصصی شهرداران که در یکی از شهرهاي استان شهر متقاضی استخدام شهردار بودهاند به

ازاي هر سال سابقه خدمت با تایید استانداري ذیربط 3 درصد تا سقف 25 درصد ضرب شده و مبناي محاسبه

امتیاز نهایی آزمون تخصصی قرار میگیرد.

ماده23 -امتیاز آزمون تخصصی فرزندان کارکنان فوت شده حین خدمت در شهرداري و یا از کارافتاده کلی دائم

حین خدمت در شهرداري در 2 /1 ضرب شده و مبناي محاسبه امتیاز نهایی آزمون تخصصی قرار میگیرد.

ماده24 -درصورتی که داوطلبان مشمول بیش از یک امتیاز از مزایاي پیش بینی شده در مواد 19 ،20 ،21 ،22 و

23 این دستورالعمل شوند، صرفا بالاترین امتیاز براي آنها مبناي محاسبه قرار خواهد گرفت .

ماده25 -نمرات نهایی داوطلبان براساس امتیاز آزمون تخصصی با «ضریب 1 «و امتیاز آزمون عملی با «ضریب 2«

محاسبه و داوطلبان براساس نمرات فضلی و در سقف تعداد مجوز در هر رشته شغلی و هر شهرداري براي طی

مراحل گزینش معرفی میشوند.

تبصره1 -درصورت عدم تایید افراد معرفی شده به گزینش، از سایر داوطلبان موضوع این ماده به ترتیب نمره

فضلی به گزینش معرفی خواهد شد.

تبصره2 -درصورت مساوي بودن امتیاز کسب شده داوطلبان، اولویت معرفی به گزینش به ترتیب با شاغلین

قراردادي و بومی شهر، شهرستان و استان میباشد.

ماده26 -استانداري و یا شهرداري کلانشهرکارنامهاي از امتیاز آزمون تخصصی، آزمون عملی و امتیاز نهایی و رتبه

داوطلب در مقایسه با سایر داوطلبان در هر رشته شغلی و نیز حد نصاب آزمون تخصصی را تهیه و به اطلاع

شرکتکنندگان رسانده و نتایج نهایی آزمون را در وب سایت رسمی استانداري و یا شهرداري کلانشهرقرار خواهد

داد.

فصل ششم – سایر موارد 

40 از 14

دستورالعمل استخدام پیمانی در مشاغل عملیاتی آتشنشانی

ماده27 -داوطلبان میتوانند حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از اعلام نتایج، اعتراض خود را به استانداري و یا

شهرداري کلانشهربراي بررسی و اعلام نظر ارائه نمایند. پس از مدت مذکور به اعتراض داوطلبان ترتیب اثر داده

نخواهد شد.

ماده28 -در صورتیکه داوطلب در طول فرآیند استخدام انصراف داده یا به هر دلیل قانونی از ادامه فرآیند بازماند،

استانداري نفرات بعدي را بر اساس بالاترین امتیاز نهایی کسب شده(در صورت دارا بودن حد نصاب) در همان

شغل و شهر مورد تقاضا براي طی مراحل بعدي معرفی خواهد نمود.

تبصره- استفاده از نفرات بعدي بر اساس بالاترین امتیاز نهایی کسب شده(در صورت دارا بودن حد نصاب) در

همان شغل و شهر مورد تقاضا براي طی مراحل بعدي حداکثر تا یکسال از زمان برگزاري آزمون امکانپذیر است.

ماده29 -در صورتیکه داوطلبان به هر دلیلی حایز شرایط لازم براي استخدام در رشته شغلی و پست مورد تقاضا

نگردند، استخدام در رشتهشغلی و پست مربوط از طریق آزمونهاي آتی تامین خواهد شد.

ماده30 -پذیرفتهشدگان نهایی موظفند حداکثر ظرف مدت 10 روزکاري پس از اعلام رسمی استانداري و یا

شهرداري کلانشهر نسبت به ارائه مدارك لازم و تکمیل پرونده و ارائه تعهد محضري براي هفت سال(بر اساس

نمونه پیوست شماره هفت) مبنی بر عدم درخواست انتقال، مأموریت، و هرگونه جابجایی محل خدمت به سایر

شهرداريها و سازمانهاي وابسته و نیز دستگاههاي اجرایی اقدام نمایند. عدم مراجعه و ارائه مدارك لازم در مهلت

مق رر به منزله انصراف وي از استخدام تلقی خواهد شد.

تبصره- انتصاب به پست مقامات موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوري و شهردار یکی از شهرهاي کشور

در مدت تعهد محضري موضوع این ماده بلامانع است .

ماده31 -صدور حکم استخدامی براي پذیرفتهشدگان نهایی براساس این دستورالعمل منوط به اخذ شماره

مستخدم از سامانه الکترونیکی (سامانه سینا)براساس بخشنامه شماره 41316 و 41318 تاریخ 23/9/93 سازمان 

40 از 15

دستورالعمل استخدام پیمانی در مشاغل عملیاتی آتشنشانی

 میباشد. استانداري و یا شهرداري کلانشهر موظف است حداکثر ظرف مدت یکماه پس از تکمیل فرآیند استخدام

و نظریه مثبت گزینش نسبت به اخذ شماره مستخدم اقدام نماید.

تبصره- استانداري و یا شهرداري کلانشهر موظف است با همکاري شهرداريهاي ذیربط دورههاي آموزشی بدو

خدمت را براي پذیرفتهشدگان در آتشنشانی بر اساس پیوست شماره هشت این دستورالعمل قبل از آغاز فعالیت

آنان در آتش نشانی برگزار نماید.

ماده32 -هزینه برگزاري آزمون تخصصی و عملی از محل هزینه ثبت نام داوطلبان خواهد بود. میزان هزینه آزمون

با توجه به شرایط برگزاري و امکانات استانداري و شهرداري، بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به تایید کمیته

برگزاري آزمون خواهد رسید.

تبصره- در موارديکه بر اساس قوانین و مقررات پرداخت تمام یا قسمتی از هزینه آزمون براي اقشار خاص به

عهده شهرداري میباشد ، اقدامات لازم صورت خواهد گرفت.

ماده33 -موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیههاي معتبر به حداکثر سن مقرر در ماده 2 این دستورالعمل اضافه

خواهد شد.

الف- داوطلبانی که در جبهههاي نبرد حق علیه باطل (از تاریخ 31/6/1359 لغایت 29/5/1367 (به طور داوطلبانه

خدمت نمودهاند، به میزان مدت حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستري شدن و یا استراحت پزشکی

رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیت در جبهههاي نبرد حق علیه باطل.

ب- اعضاي خانواده شهدا، آزادگان، مفقودالاثرها، جانبازان (همسر، فرزندان، پدر ، مادر، خواهر و برادر) تا میزان 5

سال.

ج- داوطلبانی که در طول جنگ تحمیلی به اسارت دشمن بعثی و یا گروه هاي ضد انقلاب درآمده اند به میزان

مدت اسارت و حضور در جبهه 

40 از 16

دستورالعمل استخدام پیمانی در مشاغل عملیاتی آتشنشانی

د- داوطلبانی که به صورت غیررسمی و تمام وقت در وزارتخانه، موسسات و شرکتهاي دولتی، بانکها و

شرکتهاي تحت پوشش آنها، شرکتهاي بیمه دولتی، شهرداريها، موسسات و شرکتهاي تابعه و وابسته به آن

موسسات و شرکتهاي دولتی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام است و همچنین موسسات و شرکتهاي

ملی و مصادره شده و موسساتی که به نحوي از بودجه و کمک دولت استفاده می کنند، نهادهاي انقلاب اسلامی و

شرکتهاي تحت پوشش آنها از تاریخ 22/11/1357 به خدمت اشتغال داشته اند، به میزان مدت خدمت غیر

رسمی آنها .لازم به ذکر است سابقه خدمتی افراد در شرکتهاي طرف قرارداد با شهرداريها مشمول امتیازات این

بند نمیباشد، به استثناء کارکنانی که بطور تمام وقت با پرداخت حق بیمه در شرکتهاي طرف قرارداد با

شهرداري که تا قبل از ابتداي سال 1390 در واحدها و یا سازمانهاي آتش نشانی اشتغال داشتهاند.

ماده34 -به مدارك ارسالی توسط دانشجویان و دارندگان مدارك تحصیلی پایینتر از مقاطع تحصیلی اعلام شده

در شرایط احراز مشاغل مورد اشاره و همچنین مدارك در رشتههاي غیرمرتبط و معادل ( به استثناي دارندگان

مدارك تحصیلی معادل صادره از دانشگاهها و موسسههاي آموزش عالی کشور که در آزمون جامع سازمان سنجش

آموزش کشور شرکت نموده و قبول شدهاند و گواهی مبنی بر ادامه تحصیل در مقطع بالاتر با ارزش علمی دارند)

ترتیب اثر داده نخواهد شد. افرادي که مدارك تحصیلی یک مقطع بالاتر از مقاطع تحصیلی اعلام شده دارند

میتوانند مشروط به ارائه تعهدنامه مبنی بر عدم درخواست اعمال مدرك تحصیلی بالاتر در آزمون شرکت نمایند.

ماده35 -داوطلبان میبایست در زمان ثبت نام داراي مدارك تحصیلی مندرج درآگهی، کارت معافیت غیرپزشکی

و یا کارت پایان خدمت، گواهی نامه پایه یکم و دوم براي داوطلبان ذیربط و شرایط سنی مندرج در این

دستورالعمل و آگهی استخدام باشند.

ماده36 -چنانچه در هر مرحله از مراحل آزمون محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع اعلام

نموده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی باشد، از انجام مراحل بعدي محروم خواهد شد و مسئولیت ناشی از عدم

رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی و یا ارسال مدارك به صورت ناقص بر عهده داوطلب خواهد

بود در این صورت خسارت و هزینه تحمیل شده برابر مقررات از داوطلب اخذ خواهد شد. 

40 از 17

دستورالعمل استخدام پیمانی در مشاغل عملیاتی آتشنشانی

ماده37 -اختصاص افراد پذیرفته شده در آزمون استخدامی به پستهاي سازمانی در هر شهرداري به عهده شوراي

اداري ذیربط میباشد.

 

فصل هفتم– نظارت بر برگزاري آزمون

ماده38 -ترکیب و وظایف کمیته برگزاري آزمون به شرح زیر است.

الف- ترکیب کمیته استانی :

 مدیرکل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري (رییس کمیته)

 نماینده دفتر حراست استانداري

 نماینده دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات استانداري

 نماینده سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداري مرکز استان

 نماینده دفتر منابع انسانی و تحول اداري استان یا عناوین مشابه

ب- ترکیب کمیته شهرداري کلانشهر :

 معاون شهردار در حوزه منابع انسانی (رییس کمیته)

 مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی

 نماینده واحد ساختار سازمانی شهرداري یا عناوین مشابه

 نماینده استانداري ذیربط

 نماینده حراست شهرداري

40 از 18

دستورالعمل استخدام پیمانی در مشاغل عملیاتی آتشنشانی

 نماینده بازرسی و پاسخگویی به شکایات شهرداري

ج- وظایف کمیته:

 تایید صحت برگزاري آزمون

 تعیین تعداد داوران مورد نیاز جهت انجام آزمون عملی، با توجه به شرایط برگزاري آزمون

 تعیین میزان هزینه هاي برگزاري آزمون با توجه به شرایط برگزاري و امکانات استانداري و شهرداريهاي

استان

 تعیین محل برگزاري آزمون

 تعیین پزشک و مرکز طب کار

ماده39 -مراحل نظارت بر برگزاري آزمون به شرح زیر می باشد.

 بازگشایی پاکتهاي پلمپ شده سوالات تخصصی و پاسخنامه هاي داوطلبان شرکتکننده در آزمون با

حضور نمایندگان حراست و نماینده استانداري و یا شهرداري کلانشهر در محل برگزاري آزمون.

 تنظیم صورتجلسات مربوط به بازگشایی پاکتهاي پلمپ شده سؤالات تخصصی و پاسخنامه ها.

 اخذ فهرست اسامی و مشخصات کامل تمامی داوطلبان استخدام واجد شرایط شرکت در آزمون

استخدامی قبل از اجراي آزمون استخدامی به صورت کاغذي (فیزیکی) والکترونیکی.

 نظارت کامل بر برگزاري آزمون در چارچوب مقررات مربوطه .

 نظارت بر جمع آوري و لاك و مهر پاسخنامههاي شرکتکنندگان در جلسه (حاضرین و غائبین) و

تحویل آن به نماینده حراست.

 تنظیم صورتجلسات مربوط به لاك و مهر پاسخنامه اه .

 نظارت بر بازگشایی پاسخنامه (حاضرین و غائبین) داوطلبان براي قرائت آنها و اعلام نتایج. 

40 از 19

دستورالعمل استخدام پیمانی در مشاغل عملیاتی آتشنشانی

 نظارت کامل بر قرائت پاسخنامه داوطلبان.

ماده40 -مسئولیت حسن اجراي این دستورالعمل بر عهده معاونین عمرانی استانداريها و شهرداران کلانشهرها و

نظارت بر حسن اجراي آن بر عهده سازمان میباشد.

 

فصل هشتم –پیوست هاي دستورالعمل

پیوست یک – نمونه آگهی استخدام

پیوست دو – جدول شرایط احراز رشت ههاي شغلی مندرج در آگهی استخدام

پیوست سه – نمونه تعهدات مجري برگزاري آزمون

پیوست چهار – معاینات پزشکی اولیه

پیوست پنج – هدف، نحوه اجرا و استانداردهاي هر یک از مراحل ارزیابی آمادگی جسمانی (عمومی و تخصصی)

پیوست شش – ارزیابی آمادگی جسمانی

پیوست هفت – نمونه تعهدنامه محضري

پیوست هشت – سرفصل دورههاي آموزشی بدو خدمت

 

این دستورالعمل در 40 ماده و 31 تبصره و هشت پیوست در تاریخ 15/11/1393 به تصویب شوراي توسعه

مدیریت و سرمایه انسانی شهرداري ها و دهیاري هاي کشور رسید. 

40 از 20

دستورالعمل استخدام پیمانی در مشاغل عملیاتی آتشنشانی

پیوست شماره 1 – نمونه آگهی استخدام

استانداري/شـهرداري……….. …………………………بـراي تـامین نیـروي انسـانی مـورد نیـاز در مشـاغل عملیـاتی آتـش

نشــانی از محــل مجــوز اســتخدامی شــماره ……………………..تــاریخ …………………. ســازمان شــهرداري هــا و

دهیـاري هـاي کشـور، تعـداد …… نفـر از افـراد واجـد شـرایط را از طریـق برگـزاري آزمـون توانمنـدي هـاي

تخصصی و عملی و گزینش به صورت پیمانی به شرح زیراستخدام مینماید .

 

الف- شرایط عمومی

1 -داشتن حداکثر بیست و پنج سال تمام سن در اولین روز ثبت نام. در رشته شغلی وسائط نقلیه تندرو

سنگین (براي تصدي پست آتشنشان راننده سنگین)داشتن حداکثر 30 سال سن در اولین روز ثبت نام.

2 -داشتن تابعیت ایران.

3 -دارا بودن کارت پایان خدمت یا کارت معافیت غیرپزشکی قانونی براي مردان.

4 -عدم اعتیاد به مواد مخدر و دخانی.

5 -نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر.

6 -نداشتن ممنوعیت استخدام در دستگاههاي اجرایی به موجب آراء مراجع قانونی

ردیف رشته شغلی محل جغرافیایی خدمت تعداد جنسیت شرایط احراز

 1

2

 3

40 از 21

دستورالعمل استخدام پیمانی در مشاغل عملیاتی آتشنشانی

7 -داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی براي انجام کاري که در آن شغل استخدام میشود.

8 -دارا بودن حداقل مدرك تحصیلی فوق دیپلم

9 -اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران

10 -التزام به قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران

تبصره1 -داوطلبان رشته شغلی راننده وسائط نقلیه تندرو سنگین (براي تصدي پست آتشنشان راننده سنگین)

میبایست داراي گواهینامه رانندگی پایه یک و براي رشته شغلی کاردان آتشنشانی داراي گواهینامه رانندگی پایه

دو در زمان ثبتنام باشند.

تبصره2 -شرکت شهرداران و دهیاران فعلی به شرط دارا بودن شرایط مربوط در آزمون استخدامی بلامانع است.

تبصره3 -کارکنان قراردادي واحدهاي آتش نشانی و سازمانهاي آتش نشانی شهرداري ها و کارکنان شرکتهاي

طرف قرارداد با شهرداري در واحدها و یا سازمانهاي آتش نشانی که تا قبل از سال 1390 بطور تمام وقت با

پرداخت حق بیمه اشتغال دارند، میتوانند با مدرك تحصیلی پایان دوره متوسطه در آزمون شرکت نمایند .

تبصره4 -داوطلبان رشته شغلی راننده وسائط نقلیه تندرو سنگین (براي تصدي پست آتشنشان راننده سنگین)

 میتوانند با مدرك تحصیلی پایان دوره متوسطه در آزمون رشته مذکور شرکت نمایند.

ب – شرایط اختصاصی

1 -داوطلبانی که داراي کارت معافیت پزشکی میباشند و همچنین معلولین مجاز به شرکت در آزمون مشاغل

عملیاتی آتشنشانی نمیباشند.

2 -داوطلبان استخدام در آزمون مشاغل عملیاتی آتشنشانی میبایست علاوه بر آزمون تخصصی در آزمون عملی

نیز حائز شرایط لازم شوند.

3 -داوطلبان نمیتوانند از مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی سایر دستگاههاي اجرایی و بازنشسته یا بازخرید

خدمت باشند. 

40 از 22

دستورالعمل استخدام پیمانی در مشاغل عملیاتی آتشنشانی

4 -پذیرفتهشدگان نهایی موظفند حداکثر ظرف مدت 10 روزکاري پس از اعلام رسمی استانداري یا شهرداري

کلانشهر نسبت به ارائه مدارك لازم و تکمیل پرونده و ارائه تعهد محضري براي هفت سال مبنی بر عدم هرگونه

انتقال و ماموریت به سایر شهرداريها و سازمانهاي وابسته و نیز دستگاههاي اجرایی دیگر اقدام نمایند. عدم

مراجعه و ارائه مدارك لازم در مهلت مقرر به منزله انصراف وي از استخدام تلقی خواهد شد.

5 -موارد زیر به شرط ارائه تاییدیه هاي معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد.

الف- داوطلبانی که در جبهههاي نبرد حق علیه باطل (از تاریخ 31/6/1359 لغایت 29/5/1367 (به طور داوطلبانه

خدمت نمودهاند، به میزان مدت حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستري شدن و یا استراحت پزشکی

رزمندگان داوطلب در اثرمجروحیت در جبهههاي نبرد حق علیه باطل

ب- اعضاي خانواده شهدا، آزادگان، مفقودالاثرها، جانبازان (همسر، فرزندان، پدر ، مادر، خواهر و برادر) تا میزان 5

سال.

ج- داوطلبانی که در طول جنگ تحمیلی به اسارت دشمن بعثی و یا گروه هاي ضد انقلاب درآمدهاند به میزان

مدت اسارت و حضور در جبهه

د- داوطلبانی که به صورت غیررسمی و تمام وقت در وزارتخانه، موسسات و شرکتهاي دولتی، بانکها و

شرکتهاي تحت پوشش آنها، شرکتهاي بیمه دولتی، شهرداريها، موسسات و شرکتهاي تابعه و وابسته به آن

موسسات و شرکتهاي دولتی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام است و همچنین موسسات و شرکتهاي

ملی و مصادره شده و موسساتی که به نحوي از بودجه و کمک دولت استفاده می کنند، نهادهاي انقلاب اسلامی و

شرکتهاي تحت پوشش آنها از تاریخ 22/11/1357 به خدمت اشتغال داشته اند، به میزان مدت خدمت غیر

رسمی آنها.لازم به ذکر است سابقه خدمتی افرادیکه در شرکتهاي طرف قرارداد ها شهرداري قرار دارند، مشمول

این بند نمیباشد، به استثناء کارکنانی که بطور تمام وقت با پرداخت حق بیمه در شرکتهاي طرف قرارداد با

شهرداري که تا قبل از ابتداي سال 1390 در واحدها و یا سازمانهاي آتش نشانی اشتغال داشتهاند.

ه- داوطلب بومی: به داوطلبی گفته میشود که حداقل داراي یکی از ویژگیهاي زیر باشد. 

40 از 23

دستورالعمل استخدام پیمانی در مشاغل عملیاتی آتشنشانی

 شهرمحل صدور شناسنامه داوطلب یا همسر وي با شهر مورد تقاضا براي استخدام یکسان باشد.

 داوطلب حداقل چهار(4 (سال از سنوات تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و یا دانشگاه) را

به صورت متوالی یا متناوب در شهر محل مورد تقاضا براي استخدام طی کرده باشد.

 همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهاي مسلح (اعم از شاغل و یا

بازنشسته) که شهر محل خدمت فعلی یا بازنشستگی آنان با شهر محل مورد تقاضا براي استخدام

یکسان باشد.

 داوطلب یا پدر، مادر و یا همسر وي، حداقل چهار(4 (سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهر

محل مورد تقاضا براي استخدام را داشته باشند. پرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده صرفا

توسط یکی از موارد مذکور قابل احتساب است.

تبصره 1 -مبناي استان و شهرستان براي تعیین بومی بودن، تقسیمات کشوري در زمان ثبتنام میباشد.

تبصره 2 -در صورتیکه شهرداري متقاضی استخدام، در شهرستان یا استانی قرار داشته باشد که شهر داوطلب در

آن شهرستان و یا استان واقع باشد، داوطلب به ترتیب مشمول مزایاي داوطلبین بومی شهرستان و استان خواهد

بود.

ج – ثبت نام و مدارك مورد نیاز

1 -داوطلبان می توانند تنها در یک رشته شغلی و در شهرهاي مختلف یک استان به ترتیب اولویتی که در هنگام

ثبت نام اعلام مینمایند حداکثر تا سه گزینه محل جغرافیایی مورد تقاضا را انتخاب و از طریق سایت استانداري و

یا شهرداري کلانشهر و بصورت اینترنتی ثبتنام کنند.

٢ -شـروع ثبت نام از ساعت…..روز……..تاریخ ……………به مدت………….روز میباشد.

3 -داوطلبان استخدام میبایست عکس پرسنلی 4 *3 خود را با عرض 150 و ارتفاع 200 پیکسل و با فرمت jpg و

حداکثر 200 کیلو بایت در رایانه اسکن نموده و آنرا در قسمت مربوط در سایت وارد نمایند.

4 -واریز وجه به مبلغ ………………… ریال به حساب ……………………………به عنوان حق شرکت در آزمون استخدامی

داوطلبان استخدام( ایثارگران از پرداخت 50 %مبلغ مذکور و فرزندان شاهد از واریز وجه مذکور معاف میباشند) و 

40 از 24

دستورالعمل استخدام پیمانی در مشاغل عملیاتی آتشنشانی

اطلاعات فیش واریزي و سایر موارد را در قسمت مربوط به پرداخت وجه ثبت نام وارد و نهایتا پس از بررسی

مجدد صحت اطلاعات درج شده و تایید مراتب توسط سایت، شماره رهگیري خود را براي پیگیري مراحل بعدي

آزمون و دریافت کارت ورود به جلسه اخذ و نزد خویش نگهداري نمایند.

5 -کارت ورود به جلسه آزمون استخدام روزهاي……………………………ازطریق وب سایت ……………………….به داوطلبان

ارائه می شود.

6 -زمان برگزاري آزمون روز……………………… تاریخ ……………………… ساعت ……………. است و محل برگزاري آزمون بر

روي کارت ورود به جلسه آزمون داوطلبان درج خواهد شد.

7 -مدارك مورد نیاز جهت اسکن در سایت ثبت نام به شرح زیر می باشد:

 تکمیل فرم درخواست شغل

 تصویر آخرین مدرك تحصیلی

 تصویر صفحه اول شناسنامه (درصورت داشتن توضیحات کلیه صفحات)

 تصویر کارت ملی (پشت و روي کارت)

 تصویر کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا کارت معافیت غیرپزشکی

 مستندات ایثارگري و سوابق پرداخت بیمه در شهرداريها، سازمانهاي وابسته و دهیاريها.

 مستندات مربوط به قهرمانان ورزشی (قهرمان مسابقات المپیک، جهانی، آسیایی، دانشجویان

جهان و قهرمانی کشور)

 تصویر گواهینامه رانندگی پایه یک براي داوطلبان رشته شغلی راننده وسائط نقلیه سنگین در

پست آتش نشان راننده سنگین

 تصویر گواهینامه رانندگی پایه دو

د – مواد آزمون تخصصی

آزمون تخصصی در هر رشته شغلی به صورت چهارگزینهاي و به تعداد 120 سوال شامل 90 سوال به صورت

کاربردي و تخصصی در حوزه رشته شغلی مربوط و 30 سوال براي سنجش هوش، سرعت، دقت و استعداد

یادگیري با احتساب نمره منفی میباشد. 

40 از 25

دستورالعمل استخدام پیمانی در مشاغل عملیاتی آتشنشانی

ه – اعلام نتایج

اسامی داوطلبان پذیرفته شده براي شرکت در آزمون عملی در سایت رسمی استانداري یا شهرداري کلانشهر بعد

از برگزاري آزمون اعلام خواهد شد .

و- تذکرات

1 -پنج درصد (5 (%سهمیه استخدامی به ایثارگران و خانوادههاي آنان شامل رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه

حضور داوطلبانه در ها جبهه و همسر و فرزندان آنان، آزادگان کمتر از یکسال اسارت و همسر و فرزندان آنان

،جانبازان و همسر و فرزندان آنان و خواهران و برادران شهداء اختصاص دارد. انتخاب ایثارگران در حد سهمیه

تعیین شده (5 (%به ترتیب امتیاز کسب شده از بین ایثارگران واجد شرایط که حد نصاب لازم در آزمون تخصصی

و حد نصاب در آزمون عملی را کسب نموده باشند و مراحل آزمون عملی را با موفقیت طی نموده باشند انجام

خواهد شد.

2 -استانداري و یا شهرداري کلانشهر میتواند حداکثر ده درصد (10 (%نیازهاي استخدامی ها شهرداري را به

قهرمانان ورزشی مشمولین ماده دو آییننامه تسهیلات تشویقی رتبه اول تا سوم مصوب 1376 هیات وزیران

(قهرمان مسابقات المپیک، جهانی، آسیایی، دانشجویان جهان و قهرمانی کشور) که به تایید وزارت ورزش و جوانان

 میرسد، در آتشنشانی به شرط داشتن شرایط عمومی ورود به خدمت و اخذ حدنصاب از آزمون تخصصی و آزمون

عملی اختصاص دهد.

3 -داوطلبان شاغل در واحدها یا سازمانهاي آتش نشانی ،ها شهرداري در شهر، شهرستان و استان مورد تقاضا،

مشروط به دارا بودن سابقه پرداخت بیمه در واحدها یا سازمانهاي آتش نشانی شهرداريها تا 120 روز قبل از

تاریخ برگزاري آزمون تخصصی و کتبی از اولویت استخدام برخوردارند. 

40 از 26

دستورالعمل استخدام پیمانی در مشاغل عملیاتی آتشنشانی

4 -دهیاران، شهرداران، فرزندان کارکنان فوت شده حین خدمت در شهرداري یا سازمانهاي وابسته، یا فرزندان

کارکنان از کارافتاده کلی دائم حین خدمت در شهرداري یا سازمانهاي وابسته، افراد بومی شهر، شهرستان و

استان شهر متقاضی استخدام از اولویت استخدام برخوردارند.

5 -امتیاز آزمون تخصصی با «ضریب 1 «و امتیاز آزمون عملی با «ضریب 2 «محاسبه میشود.

6 -درصورت مساوي بودن امتیاز کسب شده داوطلبان، اولویت معرفی به گزینش به ترتیب با شاغلین قراردادي و

بومی شهرداري، شهرستان و استان میباشد .

7 -داوطلبان میتوانند حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از اعلام نتایج، اعتراض خود را به استانداري یا شهرداري

کلانشهر براي بررسی و اعلام نظر ارائه نمایند. پس از مدت مذکور به اعتراض داوطلبان ترتیب اثر داده نخواهد شد.

8 -چنانچه در هر مرحله از مراحل آزمون محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع اعلام نموده

یا فاقد شرایط مندرج در آگهی باشد، از انجام مراحل بعدي محروم خواهد شد و مسئولیت ناشی از عدم رعایت

دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی و یا ارسال مدارك به صورت ناقص بر عهده داوطلب خواهد بود در

این صورت خسارت و هزینه تحمیل شده برابر مقررات از داوطلب اخذ خواهد شد.

9 -به مدارك ارسالی توسط دانشجویان و دارندگان مدارك تحصیلی پایینتر از مقاطع تحصیلی اعلام شده در

شرایط احراز مشاغل مورد اشاره و همچنین مدارك در رشتههاي غیرمرتبط و معادل ( به استثناي دارندگان

مدارك تحصیلی معادل صادره از دانشگاهها و موسسههاي آموزش عالی کشور که در آزمون جامع سازمان سنجش

آموزش کشور شرکت نموده و قبول شدهاند و گواهی مبنی بر ادامه تحصیل در مقطع بالاتر با ارزش علمی دارند)

ترتیب اثر داده نخواهد شد. افرادي که مدارك تحصیلی یک مقطع بالاتر از مقاطع تحصیلی اعلام شده دارند

 میتوانند مشروط به ارائه تعهدنامه مبنی بر عدم درخواست اعمال مدرك تحصیلی بالاتر در آزمون شرکت نمایند.

10 -انتخاب نهایی پذیرفته شدگان آزمون پس از موفقیت در کلیه مراحل آزمون تخصصی، آزمون عملی و گزینش

صورت خواهد گرفت. 

40 از 27

دستورالعمل استخدام پیمانی در مشاغل عملیاتی آتشنشانی

پیوست شماره دو – جدول شرایط احرازرشته هاي شغلی مندرج درآگهی استخدام

ردیف رشته شغلی پست سازمانی شرایط احراز مندرج در آگهی استخدامی

کاردان 1

آتشنشان

براي تصدي پست آتش نشان ،

متصدي ارتباطات و آتش

نشان راننده وسایط سبک،

نجات غریق

دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم در تمام گرایشهاي

یکی از رشته هاي مدیریت عملیات امداد و سوانح،

مدیریت عملیات امداد و نجات، مدیریت امور امداد،

ایمنی و آتش نشانی ، مدیریت عملیات حریق و

حوادث، پیشگیري و ایمنی در برابر حریق و حوادث

اطفاء حریق، امداد و نجات، بهداشت حرفهاي، تربیت

بدنی، برق، تاسیسات، مکانیک، مخابرات، کامپیوتر

*دارا بودن گواهینامه رانندگی پایه دو براي

داوطلبین این رشته شغلی الزامی است.

 2

راننده وسائط

نقلیه تندروي

سنگین

براي تصدي پست آتش نشان

راننده وسایط سنگین

دارا بودن گواهینامه پایان تحصیلات کامل متوسطه

– فوق دیپلم در تمام گرایشهاي یکی از رشته هاي

مدیریت عملیات امداد و سوانح، مدیریت عملیات

امداد و نجات، مدیریت امور امداد، ایمنی و آتش

نشانی ، مدیریت عملیات حریق و حوادث، پیشگیري

و ایمنی در برابر حریق و حوادث اطفاء حریق، امداد

و نجات، بهداشتحرفهاي، تربیتبدنی، برق،

تاسیسات، مکانیک، مخابرات، کامپیوتر

*دارا بودن گواهینامه رانندگی پایه یک براي

داوطلبین این رشته شغلی الزامی است. 

40 از 28

دستورالعمل استخدام پیمانی در مشاغل عملیاتی آتشنشانی

پیوست شماره 3 – نمونه تعهدات مجري برگزاري آزمون

این تفاهمنامه مابین استانداري یا شهرداري کلانشهر………………………به نمایندگی ……………………………………. که از این

پس کارفرما (طرف اول) نامیده میشود از یک طرف و شرکت…………………………………. به شماره ثبت ………… به

نمایندگی ………………………………………………….. که از این پس مجري (طرف دوم) نامیده می شود با مفاد زیر منعقد

 میگردد.

ماده یک: موضوع قرارداد

عبارتست از طراحی سئوالات تخصصی و ثبت نام اینترنتی، مدیریت امور رایانهاي و اعلام نتایج آزمون استخدامی

شهرداريهاي استان …………………. یا شهرداري کلانشهر…………………. در سال……….. براساس شرح خدمات ماده سه

این قرارداد و جدول زمان بندي پیوست در یک نوبت صبح تاریخ …………. در استان ………………شهر…………..

ماده دو: مدت قرارداد:

مدت قرارداد از تاریخ امضاء قرارداد تا …… ماه پس از آن میباشد.

ماده سه: شرح خدمات مجري

الف: مدیریت امور رایانه اي آزمون

– درج آگهی اینترنتی در سایت مربوط به همراه شرایط احراز؛ اولویت هاي استخدامی و نظایر آن

– ثبت نام داوطلبان بصورت اینترنتی

– دریافت اینترنتی هزینه ثبت نام در آزمون ( شماره حساب ………………. بانک ………….. .شعبه………… به نام

 …………………………

– ذخیره مدارك مورد نیاز و عکس داوطلبان در هنگام ثبت نام از طریق آپلود توسط متقاضی 

40 از 29

دستورالعمل استخدام پیمانی در مشاغل عملیاتی آتشنشانی

– کنترل سیستمی شرایط داوطلبان در هنگام ثبت نام جهت جلوگیري از ثبت نام افراد غیر مجاز شامل مدارك

تحصیلی؛ تاریخ اخذ مدرك؛ رشته تحصیلی مجاز؛ تاریخ اخذ کارت معافیت یا کارت پایان خدمت؛ حداکثر

سن براي ثبت نام؛ تاریخ اخذ گواهینامه پایه یک و دو .

– تعیین داوطلبان مجاز به شرکت در آزمون و تعیین نواقص احتمالی ثبت نام داوطلبان

– تعیین فرمت شماره صندلی و تخصیص اتوماتیک آن به همراه متمایز کردن جنسیت در شمارهها

– صدور کارت ورود به جلسه به همراه مشخصات داوطلبان

– امکان پرینت کارت ورود به جلسه توسط داوطلب از طریق سایت

– پیش بینی رفع نقص از کارت ورود به جلسه آزمون

– صدور پاسخنامه و صدور کارت امضاء حضور در جلسه آزمون ، جمع بندي شماره صندلی ها

– دریافت پاسخنامه ها، کنترل، قرائت با دستگاه مارك خوان در حضور نماینده کارفرما و نماینده حراست

کارفرما در محل مورد توافق ( با حساسیت فوق العاده مارك خوان و قابل تنظیم در کشف ایرادات. در این

مرحله یک نسخه از دیسکت خام اطلاعات پاسخنامه ها تحویل کارفرما خواهد شد.)

– اعلام نتایج آزمون، گرفتن حد نصاب، استاندارد سازي، اعلام ضرایب و اولویت هاي ویژه در آزمون تخصصی.

– تهیه فهرست پذیرفته شدگان به تعداد مورد نیاز و تفکیک هاي مورد نیاز شامل: شهر، مقطع، جنس و رشته

شغلی و …و به تعداد سه برابر ظرفیت با نظر کارفرما به همراه دیسکت مربوط در هر رشته شغلی در هر شهر

– تهیه دیسکت پذیرفته شدگان جهت بهره برداري کارفرما ( یا بر روي CD فشرده).

– صدور کارنامه براي کلیه داوطلبان به تفکیک نتایج آزمون تخصصی

– اخذ امتیاز آزمون عملی داوطلبان از استانداري یا شهرداري ذیربط و محاسبه امتیاز نهایی از ترکیب نتایج

حاصل از آزمون تخصصی و عملی و ارائه فهرست داوطلبان به ترتیب امتیازات فضلی

ب: طراحی سوالات تخصصی آزمون

– طراحی سوالات براساس مواد یا دروس آزمون تخصصی براي هر رشته شغلی بصورت تخصصی و کاربردي 

40 از 30

دستورالعمل استخدام پیمانی در مشاغل عملیاتی آتشنشانی

– طراحی سوالات استاندارد شده براساس شرایط احراز آگهی استخدامی

– بررسی شرایط فنی و ویرایشی و کنترل طراحی سوالات جهت تکثیر

ج: تکثیر دفترچه آزمون تخصصی

– چاپ و تکثیر دفترچه سوالات تخصصی و منگنه در محل قرنطینه به تفکیک هر رشته شغلی

– بسته بندي و دسته بندي دفترچه ها براساس آمار حوزه ها، رشته هاي شغلی و جنیست

– پلمب دفترچه هاي آزمون و ارسال در زمان مقرر با هماهنگی کمیته برگزاري آزمون

ماده چهار: تعهدات طرف اول ( کارفرما )

– انتشار آگهی استخدامی در یکی از روزنامه ها یا هفته نامه هاي محلی و وب سایت استانداري یا شهرداري

کلانشهر

– تشکیل کمیته برگزاري آزمون براي نظارت بر اجراي دقیق مراحل مختلف آزمون استخدامی

– انجام کلیه هماهنگیهاي لازم براي اجراي آزمون در تاریخ ………… در حوزه هاي برگزاري آزمون شامل ورود به

جلسه ؛ شیوه چیدمان صندلی ها؛ رابطین؛ توزیع پاسخنامه ها؛ جمع آوري پاسخنامه ها؛ اخذ امضاء از

داوطلبین ؛ پذیرایی

– اعلام حوزه هاي برگزاري آزمون در زمان ارائه کارت ورود به جلسه آزمون

– ارائه نتایج آزمون عملی در زمان مقرر براي درج در نرم افزار مربوط جهت محاسبه امتیاز نهایی داوطلبان

– تعیین حوزه هاي برگزاري آزمون به تفکیک 10 روز قبل تاریخ برگزاري آزمون به مجري

– انجام تدابیر لازم براي امور حفاظتی و امنیتی آزمون

– تنظیم و مبادله قرارداد و پرداخت هزینه برگزاري آزمون در هریک از حوزه هاي امتحانی

40 از 31

دستورالعمل استخدام پیمانی در مشاغل عملیاتی آتشنشانی

ماده پنج: حق الزحمه

حق الزحمه طبق شرح خدمات فوق در جدول ذیل ارائه شده است:

ردیف خدمات واحد

هزینه

واحد(ریال)

تعداد هزینه کل(ریال)

1 ثبت نام اینترنتی و امور رایانهاي سؤال ………… ………… ………….

2 طراحی سؤالات تخصصی نفر ………….. …………… ………….

3 تکثیر دفترچه آزمون نفر ………… …………… …………..

4 اعزام نماینده مؤسسه و ایاب و ذهاب نفر ………… …………… …………..

5 جمع کل مبلغ: ……………………………………………………………………….. ریال تمام …………..

تبصره: حداقل تعداد داوطلبان در ثبت نام اینترنتی و تکثیر دفترچه …..نفر می باشد که در صورت افزایش تعداد

هر یک از شرح خدمات مذکور، مبلغ کل به تناسب تعداد آنها افزایش خواهد یافت.

ماده شش: نحوه پرداخت حق الزحمه

کارفرما متعهد می شود مبلغ …….. درصد از کل قرارداد را طی مراحل برگزاري آزمون به عنوان پرداخت اول و

مبلغ ……. درصد از کل قرارداد پس از برگزاري آزمون و اعلام نتیجه به حساب شماره 0 ……………..بانک ……………

شعبه …………..(کد ……….) و یا حساب شبا ……………………………………….000 -به نام شرکت ……………………………………

پرداخت و اصل فیش هاي واریزي را به مؤسسه تحویل نمایند.

تسویه حساب مالی بر اساس صورتحساب نهایی تعداد داوطلبان و تعداد سئوالات ارائه خواهد شد.

ماده هفت: کسورات 

40 از 32

دستورالعمل استخدام پیمانی در مشاغل عملیاتی آتشنشانی

کلیه کسورات قانونی بر عهده مجري می باشد.

ماده هشت: رفع اختلاف

در صورت بروز اختلاف در هر یک از مراحل تعهدات طرفین، مراتب در جلسه اي با حضور نمایندگان کارفرما و

مؤسسه بررسی و رفع خواهد شد. در صورت عدم حل اختلاف مراتب از طریق مراجع به داوري حل و فصل خواهد

شد. این قرارداد در هشت ماده و یک تبصره و در سه نسخه که هر کدام حکم واحد دارند، تنظیم شده است. 

40 از 33

دستورالعمل استخدام پیمانی در مشاغل عملیاتی آتشنشانی

 

 

الف – اندازه گیري و ارزیابی هاي بدنی

1-قد: سانتی متر

 

2 -BMI :تایید رد

 

3-وزن: کیلوگرم

 

4-وضعیت اسکلتی(پوسچر): غیرطبیعی طبیعی

 

5-دامنه حرکتی مفاصل: غیرطبیعی طبیعی

 

6 -نقص عضو: دارد ندارد

 

7-معاینه بینایی شامل کوررنگی، آستیگماتیک، دید دور(تک چشمی،دو چشمی،اصلاح شده و اصلاح نشده) تایید رد

 

8-شنوایی: غیرطبیعی طبیعی

 

9-لکنت زبان: دارد ندارد

 

ب- اندازه گیري و ارزیابی پزشکی

10-فشارخون سیستول: میلی متر جیوه

 

11-فشارخون دیاستول: میلی متر جیوه

 

12-ضربان نبض استراحت: ضربه / دقیقه

نظریه نهایی:

حضور داوطلب در آزمون عملی آتشنشانی مورد تایید است. .

حضور داوطلب در آزمون عملی آتشنشانی مورد تایید نمیباشد.

مهر و امضاء پزشک:

نام و نام خانوادگی شماره داوطلبی

کدملی نام پدر

کارت شرکت در آزمون عملی مرحله اول آزمون آتش نشانی

(معاینات پزشکی اولیه)

 

عکس

پیوست شماره چهار– معاینات پزشکی اولیه

40 از 34

دستورالعمل استخدام پیمانی در مشاغل عملیاتی آتشنشانی

پیوست شماره پنج- هدف، نحوه اجرا و استانداردهاي هر یک از مراحل ارزیابی آمادگی جسمانی (عمومی

و تخصصی)

الف – ارزیابی عمومی در مرحله دوم آزمون عملی شامل سنجش توانمندي عمومی داوطلبین از طریق هفت آزمون

زیر میباشد.

1 -پرش طول

هدف: هدف از این ارزیابی سنجش توان عضلات پا داوطلب میباشد.

نحوه ارزیابی: پارهخط مشخصی روي زمین رسم کرده و داوطلب پشت آن قرار میگیرد. بعد از انجام پرش

طول به سمت جلو، محل فرود پاشنه ها تا پاره خط رسم شده، میزان پرش را مشخص می کند. این

حرکت در دو نوبت انجام شده و بیشترین طول پرش بعنوان رکورد در فرم مربوط ثبت میگردد.

 متر 4 *9 دوي-2

هدف: هدف از این ارزیابی سنجش سرعت و چابکی داوطلب میباشد.

نحوه ارزیابی: فاصله 9 متري بر روي یک سطح مناسب تعیین شده و دو پاره خط در ابتدا و انتهاي این

فاصله رسم و در یک سو دو قطعه چوب کوچک قرار میگیرد. داوطلب در سوي دیگر می ایستد، با فرمان

شروع با حداکثر سرعت فاصله 9 متري را دویده و با برداشتن یک قطعه چوب آن را در سمت مقابل آورده

و حرکت را براي حمل چوب دوم نیز ادامه میدهد. به این ترتیب فاصله 9 متري تعیین شده را 4 بار با

حداکثر سرعت و در حد توانایی خود طی میکند. زمان شروع و پایان این حرکت بر حسب ثانیه در فرم

مربوط ثبت میگردد.

3-دوي 45 متر

هدف: هدف از این ارزیابی سنجش سرعت و قدرت انفجاري ماهیچه هاي داوطلب میباشد.

نحوه ارزیابی: فاصله 45 متري بر روي یک سطح مناسب تعیین شده و دو پاره خط در ابتدا و انتهاي این

فاصله رسم می گردد. داوطلب پشت پاره خط در یک طرف قرار گرفته و فاصله 45 متري را طی میکند.

مدت زمان طی شده بر حسب ثانیه محاسبه و بعنوان رکورد داوطلب در فرم مربوط ثبت میگردد.

40 از 35

دستورالعمل استخدام پیمانی در مشاغل عملیاتی آتشنشانی

4 -دوي 540 متر

هدف: هدف از این ارزیابی سنجش استقامت داوطلب میباشد.

نحوه ارزیابی: فاصله 540 متري بر روي یک سطح مناسب تعیین شده و ابتدا و انتهاي این فاصله بعنوان

خط استارت و خط پایان تعیین می گردد. داوطلب پشت پاره خط در یک طرف قرار گرفته و فاصله 540

متري را طی می کند. مدت زمان طی شده بر حسب ثانیه محاسبه و بعنوان رکورد داوطلب در فرم مربوط

ثبت میگردد.

5-درازنشست

هدف: هدف از این ارزیابی سنجش استقامت عضلات شکم میباشد.

نحوه ارزیابی: در این آزمون داوطلب به پشت دراز کشیده و با فرمان شروع، اقدام به انجام این تست می

نماید. دراین تست داوطلب دستهاي خود را بصورت مورب بر روي سینه گذاشته و مفصل زانو را در حد

زاویه 90 درجه تا نموده، سر را بالا آورده تا حد امکان به پاها نزدیک و مجدداً به حالت اولیه باز می گردد.

این حرکت در مدت یک دقیقه تکرار شده و تعداد دفعات انجام صحیح حرکت بعنوان مقیاس سنجش در

فرم مربوط ثبت میگردد.

6 -بارفیکس یا کشش از میله

هدف: هدف از این ارزیابی سنجش استقامت عضلانی دستهاي داوطلب میباشد.

نحوه ارزیابی: این آزمون به کمک یک میله افقی (ملیه بارفیکس) انجام میگیرد. داوطلب در زیر میله قرار

گرفته و به کمک دستها خود را بالا کشیده و ناحیه چانه خود را تا حد میله افقی بالا آورده و مجدداً به

حالت اولیه با دستهاي کاملاً کشیده باز می گردد. تعداد دفعات انجام صحیح این آزمون در یکدقیقه

بعنوان امتیاز وي محاسبه و در فرم مربوط ثبت میگردد.

ب- ارزیابی تخصصی در مرحله دوم آزمون عملی شامل سنجش توانمندي تخصصی داوطلبین از طریق سه آزمون

زیر میباشد.

1 -حمل دو عدد خاموش کننده آتش 6 کیلوگرمی در طی مسیر 50 *2 متر 

40 از 36

دستورالعمل استخدام پیمانی در مشاغل عملیاتی آتشنشانی

هدف: هدف از این ارزیابی سنجش قدرت و توان حمل لوازم و تجهیزات آتش نشانی داوطلب میباشد.

نحوه ارزیابی: این آزمون با استفاده از دو عدد خاموش کننده 6 کیلوگرمی از نوع پودر و گاز در مسیر رفت

و برگشتی 50 متري انجام شده و زمان ثبت شده بعنوان امتیاز داوطلب محاسبه و در فرم مربوط ثبت

 میگردد.

2 -حمل دو عدد لوله نواري دو و نیم اینچ در مسیر 50 متر مستقیم

هدف: ارزیابی دقت، سرعت، تعادل و سنجش هماهنگی اعصاب و عضلات در انتقال و بهره برداري از

تجهیزات

نحوه ارزیابی: داوطلب پشت دو حلقه لوله نواري با کوپلنگ رول شده آتش نشانی واقع و با سوت داور با

برداشت لوله از طریق معمول در آتش نشانی تا انتهاي مسیر و خط پایان ادامه داده و در مسیر چنانچه

لوله ها از هم باز یا به زمین اصابت نمایند زمان ثبت نشده و امتیاز حداکثري براي آن آیتم لحاظ می گردد

مسیر مسابقه 50 متر و مستقیم با حمل لوله نواري می باشد و در شرایط بدون اشکال، زمان ثبت شده به

عنوان امتیاز داوطلب محاسبه و در فرم مربوط ثبت می گردد .

3 -حمل نردبان 3 متري تاشو آلومینیومی در مسیر 45 متر مستقیم

هدف: ارزیابی قدرت بدنی، تعادل وزن و هماهنگی اعصاب و عضلات و قدرت و توان حمل بار ثقلی

نحوه ارزیابی: این آزمون در مسیر مستقیم 45 متر با برداشت یک عدد نردبان سه متري تاشو معمول روي

خودروهاي سبک آتش نشانی بصورت مستقیم و استقرار داوطلب در پشت نردبان و تا پایان خط، زمان

ثبت شده به عنوان امتیاز داوطلب محاسبه و در فرم مربوط ثبت می گردد.

 

 

 

 

40 از 37

دستورالعمل استخدام پیمانی در مشاغل عملیاتی آتشنشانی

ج- استاندارد ارزیابی آمادگی جسمانی در مرحله دوم آزمون عملی بر اساس جدول زیر می باشد.

ارزیابی عمومی ارزیابی تخصصی امتیاز از

ردیف دوي 9×4 درازنشست پرشجفت بارفیکس دوي540متر دوي45 متر حمل دو لوله نواري حمل نردبان 3 متري حمل خاموشکننده 100

100 ثانیه 16 هیثان 6/5 هیثان 6/5 5 هیثان/ 8 ثانیه 100 25 270 62 ثانیه 8 /40 1

95 ثانیه 16/1 الی 16/3 هیثان 6/7 هیثان 6/7 ثانیه 6 ثانیه 105 24 265 58 ثانیه 8 /50 2

90 ثانیه 16/4 الی 16/6 هیثان 7 هیثان 7 ثانیه 6 /1 ثانیه 110 23 260 54 ثانیه 8 /60 3

85 ثانیه 16/7 الی 16/9 هیثان 7/1 هیثان 7/1 ثانیه 6 /2 ثانیه 114 21 255 51 ثانیه 8 /70 4

80 ثانیه 17/00 الی 17/2 هیثان 7/3 هیثان 7/3 ثانیه 6 /3 ثانیه 118 19 250 48 ثانیه 8 /80 5

75 ثانیه 17/3 الی 17/5 هیثان 7/4 هیثان 7/4 ثانیه 6 /4 ثانیه 122 17 245 45 ثانیه 8 /90 6

70 ثانیه 17/6 الی 17/8 هیثان 7/5 هیثان 7/5 ثانیه 6 /5 ثانیه 125 15 240 43 ثانیه 9 /0 7

65 ثانیه 17/9 الی 18/1 هیثان 7/6 هیثان 7/6 ثانیه 6 /6 ثانیه 128 13 235 41 ثانیه 9 /1 8

60 ثانیه 18/2 الی 18/4 هیثان 7/7 هیثان 7/7 ثانیه 6 /7 ثانیه 131 12 230 39 ثانیه 9 /2 9

55 ثانیه 18/5 الی 18/7 هیثان 7/8 هیثان 7/8 ثانیه 6 /8 ثانیه 133 11 225 38 ثانیه 9 /3 10

50 ثانیه 18/8 الی 19 هیثان 7/9 هیثان 7/9 ثانیه 6 /9 ثانیه 135 10 223 37 ثانیه 9 /4 11

45 ثانیه 19/1 الی 19/3 هیثان 8 هیثان 8 ثانیه 7 ثانیه 137 9 221 36 ثانیه 9 /5 12

40 ثانیه 19/4 الی 19/6 هیثان 8/1 هیثان 8/1 ثانیه 7 /1 ثانیه 138 8 219 35 ثانیه 9 /6 13

35 ثانیه 19/7 الی 19/9 هیثان 8/2 هیثان 8/2 ثانیه 7 /2 ثانیه 139 7 217 34 ثانیه 9 /7 14

30 ثانیه 20 الی 20/2 هیثان 8/3 هیثان 8/3 ثانیه 7 /3 ثانیه 140 6 215 33 ثانیه 9 /8 15

25 ثانیه 20/3 الی 20/5 هیثان 8/4 هیثان 8/4 ثانیه 7 /4 ثانیه 141 5 213 32 ثانیه 9 /9 16

20 ثانیه 20/6 الی 20/8 هیثان 8/5 هیثان 8/5 ثانیه 7 /5 ثانیه 142 4 211 31 ثانیه 10/0 17

15 ثانیه 20/9 الی 21/1 هیثان 8/6 هیثان 8/6 ثانیه 7 /6 ثانیه 143 3 209 25 ثانیه10/10 18

10 ثانیه 21/2 الی 21/4 هیثان 8/7 هیثان 8/7 ثانیه 7 /7 ثانیه 144 2 207 20 ثانیه10/20 19

5 ثانیه 21/5 الی 21/7 هیثان 8/8 هیثان 8/8 ثانیه 7 /8 ثانیه 145 1 205 15 ثانیه10/30 20

 

40 از 38

دستورالعمل استخدام پیمانی در مشاغل عملیاتی آتشنشانی

 رکورد امتیاز داوطلب

1 -پرش طول :

: متر 4 *9 دوي- 2

3 -دوي 45 متر :

4 -دوي 540 متر :

5 -درازنشست :

6 -بارفیکس یا کشش از میله :

7-حمل دو لوله نواري دو و نیم اینچی :

8 -حمل خاموش کننده:

9 -حمل دو عدد نردبان 3 متري تاشو :

جمع امتیاز کسب شده:

نام و نامخانوادگی داور امضاء

 ……………………………………………………………

 ……………………………………………………………

 ……………………………………………………………

 ……………………………………………………………

 ……………………………………………………………

 ……………………………………………………………

 ……………………………………………………………

 ……………………………………………………………

 ……………………………………………………………

آزمون ارزیابی آمادگی جسمانی با حضور اعضاي کمیته برگزاري آزمون در روز تاریخ از ساعت

تا ساعت در مکان بر اساس مفاد دستورالعمل ابلاغی برگزار و نتیجه آن مورد تایید میباشد.

محل امضاء اعضاي کمیته برگزاري آزمون

 -5 -4 -3 -2 -1

نام و نام خانوادگی شماره داوطلبی

کدملی نام پدر

 

عکس

کارت شرکت در آزمون عملی مرحله دوم آزمون آتش نشانی

(ارزیابی آمادگی جسمانی)

پیوست شماره شش- ارزیابی آمادگی جسمانی 

40 از 39

دستورالعمل استخدام پیمانی در مشاغل عملیاتی آتشنشانی

پیوست شماره هفت- نمونه تعهدنامه محضري

اینجانب …………………………………. فرزند………….. شمارهشناسنامه……….صادرهاز……… متولد……..

کدملی………………….. ساکن ……………………………………………………………………………. که بر اساس مجوز

شماره……………….. سازمان شهرداريها و دهیاريهاي کشور و پس از طی مراحل آزمون استخدامی به

استخدام شهرداري…………………….(یا سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداري…………………..)

استان……………………پذیرفته شده ام؛ متعهد و ملتزم میگردم پس از استخدام و انعقاد قرارداد به مدت

 7 سال در شهرداري مزبورخدمت نمایم و تعهد مینمایم در طول این مدت، درخواست اعمال مدرك

تحصیلی بالاتر از مدارك تحصیلی اعلامی در آگهی استخدام، انتقال، مأموریت، و هرگونه جابجایی

محل خدمت و به سایر شهرداريها و سازمانهاي وابسته و نیز دستگاههاي اجرایی ننموده و با این علم

که موارد مذکور و امثالهم امکانپذیر نمیباشد، حق طرح هرگونه ادعا و یا دعواي احتمالی در این

خصوص را از خود سلب و ساقط مینمایم.

نام و نام خانوادگی

محل امضاء 

40 از 40

دستورالعمل استخدام پیمانی در مشاغل عملیاتی آتشنشانی

پیوست شماره هشت – سرفصل دورههاي آموزشی

ردیف عنوان دوره آموزشی ساعت آموزش

1 آشنایی با وظایف و اهداف آتش نشانی 4 ساعت

2 مبانی کمک هاي اولیه 4 ساعت

3 مبانی و نحوه اطفاء حریق – عملی و نظري 16 ساعت

4 شناخت خودروها و تجهیزات آتش نشانی 16 ساعت

5 شناخت و کاربرد انواع پمپ ها 8 ساعت

6 شناخت انواع حوادث و نحوه امداد و نجات 16 ساعت

7 اصول حفاظت فردي آتش نشانی – عملی و نظري 8 ساعت

8 گزارش نویسی و حفظ امور مربوط به صحنه حریق و حادثه 4 ساعت

9 شناخت شیر هاي آتش نشانی و نحوه آبرسانی 8 ساعت

10 شناخت انواع گره ها و آشنایی و مقابله با حادثه هاي محلی غالب 4 ساعت

11 شناخت کف و کف سازها و شیلنگ هاي آتش نشانی 8 ساعت

12 آشنایی با قوانین و مقررات اداري و استخدامی 4 ساعت

مجموع 12 دوره آموزشی 100 ساعت

 

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام