کتاب استخدامی اداری ها
مقررات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

مقررات استخدامی مستخدمین موقت شهرداری‌ها

مقررات استخدامی مستخدمین موقت شهرداریها موضوع بند (پ‌) ماده 2 آیین ‌نامه استخدامی شهرداری‌ها (مصوب 13/2/1368)

ماده 1 ـ شهرداریها می‌توانند در صورت وجود اعتبار، پس از تحصیل مجوز استخدامی‌، اشخاص‌مورد نیاز را بعنوان مستخدم موقت‌، بموجب قراردادی که طبق مقررات زیر بین شهرداری ازیکطرف و داوطلب خدمت موقت از طرف دیگر منعقد می‌گردد، استخدام نمایند.

تبصره ـ فرم انعقاد قرار داد توسط وزارت کشور تهیه و ابلاغ می‌گردد.

ماده 2 ـ حداکثر مدت قرار داد یکسال است و در صورت لزوم تمدید آن مستند به مجوز اخذ شده‌حداکثر تا 5 سال دیگر بلامانع است‌.

ماده 3 ـ افرادی که در مشاغل کارگری موضوع بند “ت‌” ماده 2 آیین ‌نامه استخدامی شهرداریهابخدمت شهرداری پذیرفته می‌شوند از شمول این آیین ‌نامه مستثنی خواهند بود.

ماده 4 ـ فسخ قرار داد استخدام موقت توسط هریک از طرفین قرار داد تا یکماه اعلام قبلیامکان‌پذیر خواهد بود مگر آنکه در قرار داد مدت دیگری تعیین شده باشد.

ماده 5 ـ داوطلبان استخدام موقت باید علاوه برشرایط اختصاصی شغل مورد نظر دارای شرایط‌مندرج در ماده 6 آیین ‌نامه استخدامی شهرداریها باستثنای محدودیت مربوط به حداکثر سن حداقل‌تحصیلات باشند.

ماده 6 ـ داوطلبان ورود بخدمت موقت از طریق امتحان و گزینش انتخاب می‌شوند.

ماده 7 ـ حقوق مستخدمین موقت مشمول این مقررات براساس مدرک تحصیلی آنان بشرح جدول‌زیر تعیین می‌شود:

طبقه ـ حداکثر حقوق ـ شرایط تصدی از نظر مدارک تحصیلی‌

1 ـ 550 ـ دارابودن‌گواهینامه‌پایان‌دوره‌تحصیلاتاول‌متوسطه‌یاراهنمایی‌تحصیلی

2 ـ 650 ـ دارا بودن گواهینامه دیپلم کامل متوسطه‌

3 ـ 850 ـ دارا بودن گواهینامه کاردانی (فوق دیپلم‌)

4 ـ 1050 ـ دارا بودن گواهینامه کارشناس (لیسانس‌)

5 ـ 1300 ـ دارا بودن گواهینامه کارشناسی ارشد (فوق لیسانس‌)

6 – 1700 ـ دارا بودن گواهینامه دکترا

7 ـ 1900 ـ دارا بودن گواهینامه دکترا و تخصص در رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی‌

تبصره 1 ـ ضریب ریالی جدول حقوق مستخدمین موقت عدد 100 می‌باشد و تغییرات بعدی آن‌با تایید نامه سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب وزیر کشور بمرحله اجرا در خواهدآمد.

تبصره 2- مستخدمین موقت با توجه به مدارک تحصیلی در یکی از طبقات مندرج در جدول فوق قرار می‌گیرند و از حقوق طبقه مربوط برخوردار می‌گردند.

تبصره 3- اشخاصی که دارای تحصیلات حوزه‌ای هستند با توجه به ارزش مدرک تحصیلی آنان که‌براساس مصوبات جلسات مورخ 8/9/1363 و 30/10/1363 و 508/1365 شورای امور اداری و استخدامی کشور و اصلاحات بعدی آن تعیین می‌گردد از حقوق طبقات 2 لغایت 5 جدول حقوق فوق استفاده می‌کنند.

تبصره 4- چنانچه استخدام موقت جهت مشاغل فنی و تخصصی در طبقات یک‌، دو و سه جدول‌موضوع این ماده صورت گرفته باشد تا 20% حقوق مبنای طبقه به دریافتی اینگونه مستخدمین‌افزوده می‌گردد.

تبصره 5- هرگاه مستخدمین موقت براساس دستورالعملهای ارزشیابی جزو 20% کارکنان برجسته‌(دارندگان بالاترین نمره ارزشیابی‌) باشند، در صورت تمدید قرارداد دریافتی شان تا 10% حقوق مبنای طبقه مربوط صرفا برای سال بعد قابل افزایش است‌.

تبصره 6- شهرداریها می‌توانند علاوه برحقوق ماهانه بازا هرسال تجربه یا آموزش قابل قبول و یاسابقه خدمت موقت (پیمانی‌) مربوط به شغل مورد تصدی حداکثر معادل 5% حقوق مبنای طبقه‌مربوط را با توجه به میزان کارایی به مستخدمین موقت پرداخت نمایند مشروط برانکه این افزایش‌از حداکثر حقوق طبقه مربوط تجاوز نکند ، تشخیص و احتساب سوابق تجربی و آموزشی براساس‌دستورالعملی است که توسط وزارت کشور تهیه خواهد شد.

تبصره 7- اعطا امتیازات استخدامی مقرر در قوانین و مقررات عمومی درباره آزادگان و ایثارگران‌به مستخدمین موقت مشمول این مقررات بموجب دستورالعملی خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور بمرحله در خواهد آمد.

ماده 8 ـ در صورتیکه شرایط بازار کار و سایر عوامل موثر اقتضا نماید که برای استخدام برخی‌متخصصین بعنوان موقت منحصرا برای مشاغل فنی در طبقات 4 و 5 و 6 و7 حقوق مبنای طبقه‌مربوط براساس ضوابطی که توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب شورای حقوق و دستمزدمی‌رسد ، پرداخت خواهد شد.

ماده 9 ـ شهرداریها می‌توانند علاوه برحقوق و فوق العاده مخصوص مبالغی بشرح زیر در صورت‌وجود اعتبار به مستخدمین موقت پرداخت نمایند.

1 ـ هر سه ماه تا میزان 2/1(یک دوم‌) حقوق بعنوان پاداش بشرط رضایت از خدمت مستخدم‌.

2 ـ در پایان خدمت مستخدم در صورت حصول رضایت به ازا هر سال خدمت موقت با 15 روزحقوق و فوق العاده مخصوص به تشخیص شهردار.

3 ـ مواردی از فوق العاده و هزینه‌های موضوع ماده 25 آیین ‌نامه استخدامی شهرداریها که طبق‌مقررات مربوط هماهنگ با میزان پرداختی به مستخدمین ثابت پرداخت می‌باشد. در تعیین‌فوق العاده‌های بدی آب و هوا ، محرومیت از تسهیلات زندگی‌ ، سختی شرایط محیط کار و نوبت‌کاری 2/1 (یک دوم‌) حقوق مستخدمین موقت مبنای محاسبه قرارخواهد گرفت‌.

ماده 10 ـ پرداخت هرگونه وجهی غیر از موارد ذکر شده در این آیین ‌نامه، به هرعنوان به مستخدمین ‌موقت ممنوع است‌.

ماده 11 ـ مستخدمین موقت مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی می‌باشند و شهرداریها مکلفندحق بیمه مقرر را از دریافتی آنان کسر و با اضافه نمودن سهم کار فرما طبق مقررات مربوط به سازمان‌تامین اجتماعی پرداخت نمایند.

ماده 12- مستخدمین موقت سالی یکماه حق استفاده از مرخصی استحقاقی به نسبت مدت‌خدمت با استفاده از حقوق و فوق العاده‌های مربوط را خواهد داشت‌.

تبصره‌ 1- استفاده از مرخصی استحقاقی باتقاضای مستخدم و موافقت رییس مربوط می‌باشد.تعطیلات واقع در بین دو مرخصی استحقاقی جز مرخصی استحقاقی منظور خواهد شد.

تبصره‌ 2- حق استفاده از مرخصی مربوط به هرماه برای ماههای بعد محفوظ است ولی هیچ‌مستخدمی نمی‌تواند در هرسال بیش ازپانزده‌روزمرخصیاستحقاقی‌خودراذخیره‌نماید و هرگاه ازبقیه مرخصی مذکور استفاده نماید مدت زاید بر پانزده روز ذخیره نخواهد شد.

تبصره‌ 3- حقوق و فوق العاده‌های مربوط به ایام مرخصی استحقاقی ذخیره شده درهنگام خاتمه‌قرار داد (درصورت عدم تمدید) به مستخدم موقت پرداخت خواهد شد.

ماده 13- مستخدم موقت می‌تواند در صورت نیاز با موافقت شهرداری در طول هر قرار داد یکساله‌حداکثر یکماه از مرخصی بدون حقوق استفاده نماید. مدت مرخصی بدون حقوق جز سوابق‌خدمت و تجربه منظور نمی‌گردد.

ماده 14- مستخدم موقت در صورت ابتلا به بیماریهایی که مانع از انجام کار آنان باشد و نیز زنان‌باردار از حمایتهای مقرر در قانون تامین اجتماعی استفاده خواهند کرد.

تبصره‌ 1- این قبیل مستخدمین موظفند ضمن آگاه نمودن مسئولین متبوع خود از علت عدم‌حصور خویش در محل خدمت‌ ، مدارک مربوط به بیماری خود را که به تایید مراجع ذیصلاح مذکوردر قانون تامین اجتماعی رسیده باشد در پایان ایام بیماری ارایه نماید.

تبصره‌ 2- حقوق و فوق العاده‌های مستخدم موقت که عدم اشتغال آنان به سبب بیماری باشد و دربیمارستان بستری شوند تا سه روز توسط شهرداری پرداخت خواهد شد و در صورتی که مدت‌بیماری آنان مازاد بر سه روز باشد از ابتدای بیماری تا خاتمه آن و حداکثر تا پایان قرار داد مشمول‌مقررات قانون تامین اجتماعی خواهد بود.

ماده 15 ـ در صورتیکه مستخدم موقت هفت روز بدون عذر موجه در محل خدمت حاضر نشودشهرداری می‌تواند قرار دارد استخدام او را بدون رعایت یکماه مهلت مقرر در ماده 4 از تاریخ ترک‌خدمت فسخ نماید. وجوه مربوط به بندهای “الف‌” و “ب‌” ماده 9 و مرخصی ذخیره شده موضوع‌تبصره 3 ماده 12 به وی تعلق نخواهد گرفت‌.

تبصره ـ در صورتیکه پذیرفته شدن عذر مستخدم موضوع این ماده (موجه بودن عذر) توسط‌شهرداری از بابت ایام عدم حضور در محل خدمت حقوق و فوق العاده‌های مربوط به این مدت به اوپرداخت نخواهد شد.

ماده 16 ـ اوقات کار مستخدمین موقت شهرداری و سازمانهای تابعه بهمان ترتیبی است که در ماده‌86 آیین ‌نامه استخدامی شهرداریها مشخص گردیده و ساعات کار مستخدمین مزبور بر در هیچ مورداز حداقل ساعات کار قانونی کمتر نخواهد بود.

ماده 17 ـ اشتغال مستخدم موقت در موسسات و شرکتهای طرف معامله با شهرداری یا سازمانهای‌تابعه و وابسته ممنوع است‌.

تبصره هرگاه مستخدم موقت بخواهد در غیر ساعات کار در موسسات دیگری غیر از موسسات‌موضوع این ماده مشغول بکار شود باید مراتب را با اطلاع شهرداری برساند.

ماده 18 ـ تغییر شغل مستخدم موقت تا اصلاح قرار داده منعقده با رعایت این مقررات بلامانع‌است‌.

ماده 19 ـ مفاد قرار داد استخدامی مستخدمین موقت که بموجب مقررات قبلی به خدمت اشتغال‌دارند تا خاتمه قرار داد یا فسخ آن از لحاظ پرداخت وجوه تعیین شده در قرار داد بقوت خود باقیاست ولی تمدید یا انعقاد قرار داد جدید از هرلحاظ تابع مفاد این مقررات خواهد بود.

ماده 20 ـ رسیدگی به تخلفات اداری مستخدمین موقت و تعیین مجازات آنان مشمول قانون‌رسیدگی به تخلفات اداری و آیین ‌نامه اجرایی آن می‌باشد.

ماده 21 ـ هرگونه تغییری در این مقررات منوط به پیشنهاد وزارت کشور و موافقت سازمان اموراداری واستخدامی کشور خواهد بود.

ماده 22 ـ از تاریخ اجرای این مقررات شهرداریها و سازمانهای مکلفند در استخدام مستخدمین‌موقت منحصرا طبق این مقررات عمل نمایند.

ماده 23 ـ این مقررات مستند به بند “ب‌” ماده 2 آیین ‌نامه استخدامی شهرداریها مصوب‌ 13/2/1368 هیات وزیران در 13 ماده و 15 تبصره تهیه وتصویب و با توجه به موافقت شماره‌ 267/د- 24/1/70 سازمان امور اداری و استخدامی کشور از تاریخ‌1/1/70 قابل اجرا است‌.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام