کتاب استخدامی اداری ها
مقررات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

احتساب فوق العاده جذب (تفاوت تطبیق) در حق جلسه اعضاي شورای شهر

احتساب فوق العاده جذب (تفاوت تطبیق) در حق جلسه اعضاي شورای شهر

مباحث حقوقی و نکات کاربردی

۱-مطابق بند ۹ الحاقی به ماده ۷۸ مکرر ۲ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۸۶/۰۸/۲۷ «آیین‌نامه سازمانی،‌ تشکیلاتی و تعداد و نحوه تشکیل جلسات شوراها و ‌امور ‌مالی دبیرخانه کلیه شوراها و تعداد کارکنان آنها و هزینه‌های مربوط و هرگونه پرداختی به اعضای شوراها توسط شورای عالی استانها تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. به‌کارگیری کارکنان و هرگونه پرداختی خارج از این آیین‌نامه ممنوع می‌باشد.» ( این بند در قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۱  و  اصلاحات بعدی مصوب ۱۳۹۶/۰۴/۲۰  به بند ۹ ماده ۸۸ تغییر یافته است.)‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

۲- هیأت وزیران به موجب بند ۴ ماده ۶ آيين نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزايا به اعضاي شوراهاي اسلامی ( موضوع تصویب نامه شماره ۵۹۸۶۸ ت۳۳۹۰۳هـ مورخ ۱۳۸۴/۰۹/۲۸) «پرداخت حق جلسه به اعضاي شوراهای شهر بالای یک میلیون نفر را «۶۰/ ۱ حقوق و مزایای شهردار همان شهر بدون احتساب حق عمران» تعیین کرده است.

۳- مطابق تبصره ۷ الحاقی به ماده ۱ آیین‌نامه حقوق و مزایای شهرداران موضوع تصویب نامه شماره ۵۲۲۶۳ت ۳۰۱۱۹ه  مورخ ۱۳۸۳/۰۹/۱۵  هیأت وزیران  و اصلاحی آن موضوع تصویب نامه شماره ۲۸۵۴۰ ت۳۳۵۲۰هـ ‌ مورخ ۱۳۸۴/۰۵/۱۰ هیأت وزیران، « افرادی که از وزارتخانه‌ها، مؤسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا مؤسسات‌عمومی غیردولتی تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰، به صورت مأمور سمت شهردار را تصدی می‌کنند، در صورتی که مبلغ حقوق و فوق‌العاده شغل آنها از مجموع حقوق وفوق‌العاده‌هایی که در دستگاه محل خدمت اولیه مستحق دریافت آن بوده‌اند کمتر شود، تفاوت این دو مبلغ رابه عنوان «فوق‌العاده جذب» دریافت خواهند کرد. هرگونه افزایش بعدی حقوق و فوق‌العاده‌های این‌مستخدمان تا استهلاک کامل از «فوق‌العاده جذب» یادشده کسر خواهد شد.»

۴- باتوجه به این که تفاوت تطبیق موضوع تبصره ۷ الحاقی به ماده ۱ آیین‌نامه حقوق و مزایای شهرداران، تحت عنوان «فوق العاده جذب ۲» در احکام کارگزینی شهرداران درج وبه آنان پرداخت می گردد و مطابق صراحت بند ۴ ماده ۶ آيين نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزايا به اعضاي شوراهاي اسلامی مصوب ۱۳۸۴، حق جلسه اعضاي شورای اسلامی شهر، یک شصتم حقوق و مزایای شهردار همان شهر بدون احتساب حق عمران است، بنابراین به نظر می رسد فوق العاده جذب ۲ (تفاوت تطبیق) نیز قابل احتساب در حق جلسه اعضاي شوراهاي اسلامي شهر است.

مستندات مربوط:

قوانین

ردیف تاریخ عنوان
۱ ۱۳۷۵/۰۳/۰۱ ماده ۷۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۰۱/ ۰۳/ ۱۳۷۵ مجلس شوراي اسلامي
۲ ۱۳۸۶/۰۸/۲۷ ماده ۴۲ قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدي آن
۳ ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ ماده ۸۸ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/ ۳/ ۱ و اصلاحات بعدی مصوب ۲۰/ ۰۴/ ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی

مقررات

ردیف تاریخ عنوان
۱ ۱۳۸۳/۰۹/۱۵ تبصره ۷ الحاقی به ماده یک آيين نامه حقوق و مزاياي شهرداران (تصویب نامه شماره ۵۲۲۶۳ ت۳۰۱۱۹ هـ ‌ مورخ ۱۵/ ۰۹/ ۱۳۸۳ هیأت وزیران)
۲ ۱۳۸۳/۱۱/۰۷ آیین‌نامه نحوه پرداخت حق‌جلسه و مزایا به اعضای شوراهای اسلامی (تصویب نامه شماره ۶۷۸۴۲ت ۳۰۸۷۷ه‌ مورخ ۲۰/ ۱۱/ ۱۳۸۳ هیأت وزیران)
۳ ۱۳۸۴/۰۵/۰۵ الحاق عبارتي در تبصره ( ۷ ) الحاقي به ماده ( ۱ ) آيين نامه اصلاحي حقوق و مزاياي شهرداران تصویب نامه شماره ۲۸۵۴۰ ت۳۳۵۲۰هـ ‌ مورخ ۱۰/ ۰۵/ ۱۳۸۴ هیأت وزیران)
۴ ۱۳۸۴/۰۹/۲۸ آيين نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزايا به اعضاي شوراهاي اسلامی (تصویب نامه شماره ۵۹۸۶۸ ت۳۳۹۰۳هـ مورخ ۲۸/ ۰۹/ ۱۳۸۴ هیأت وزیران)
۵ ۱۳۸۵/۱۲/۲۰ اصلاح ماده (۹) آيين نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزايا به اعضاي شوراهاي اسلامي كشور (تصویب نامه شماره ۱۷۵۳۹۶ ت ۳۴۸۹۰ هـ ‌ مورخ ۲۸/ ۱۲/ ۱۳۸۵ هیأت وزیران)
۶ ۱۳۹۴/۰۸/۱۷ الحاق ماده (۸) به آيين نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزايا به اعضاي شوراهاي اسلامي و اصلاح شماره مواد (۸) و (۹) (تصویب نامه شماره ‌۱۰۹۴۹۴ ت۵۱۷۳۶ هـ مورخ ۲۱/ ۰۸/ ۱۳۹۴ هیأت وزیران)
۷ ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ اصلاح رديف هاي (۳) و (۴) جدول ماده (۶) آيين نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزايا به اعضاي شوراهاي اسلامي (تصویب نامه شماره ۱۰۱۵۱۴ ت ۵۲۹۱۶ مورخ ۱۶/ ۰۸/ ۱۳۹۶ هيأت وزيران)
۸ ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ اصلاح ماده (۷) آیین‌نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شوراهای اسلامی موضوع هزینه سفر کاری روزانه در داخل کشور (تصویب نامه شماره ۱۰۴۰۳۰ ت۵۱۸۳۳ هـ مورخ ۲۲/ ۰۸/ ۱۳۹۶ هیئت وزیران)

آراء هیئت عمومی

ردیف تاریخ عنوان
۱ ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ رای شماره ۵۳۷ مورخ ۰۷/۰۶/۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (ابطال دستورالعمل اجرایی شماره ۳۰۲۷۸-۱۱/۷/۱۳۹۴ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور / تفسیر این که آیا تفاوت تطبیق یا همان فوق العاده جذب موضوع مصوبه شماره ۵۲۲۶۳ ت۳۰۱۱۹هـ مورخ ۱۵/۹/۱۳۸۳ به عنوان جزئی از حقوق شهردار، در حق جلسه اعضای شورای اسلامی باید لحاظ شود یا خیر، در صلاحیت هیأت وزیران است.)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام