کتاب استخدامی اداری ها
مقررات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

دستورالعمل بازنشستگی انگیزشی کارمندان ثابت شهرداری تهران

دستورالعمل بازنشستگی انگیزشی کارمندان ثابت تابع صندوق بازنشستگی شهرداری تهران (مهرماه ۱۳۹۹)

مقدمه:

این دستورالعمل در راستای ساماندهی و اصلاح ساختار نیروی انسانی و اجرای بند (۲) ماده (۹) برنامه سوم توسعه شهر تهران، مبنی بر خروج هدایت شده، تهیه و تدوین گردیده است.

دستورالعمل بازنشستگی انگیزشی کارمندان ثابت تابع صندوق بازنشستگی شهرداری تهران

ماده ۱- اهداف

– ساماندهی نیروی انسانی شاغل در شهرداری تهران

– اجرای موضوع راهبردی دوم از سند راهبردی معاونت توسعه منابع انسانی مبنی بر “چابک سازی” با راهبرد “جذب برگزیده و خروج هدایت شده”

ماده ۲- دامنه شمول

کارمندان ثابت تابع صندوق بازنشستگی شهرداری تهران در مناطق بیست و دوگانه، واحدهای ستادی و سازمان‌های غیرمستقل به شرح ذیل:

آقایان: دارا بودن حداقل ۲۵ سال تمام سابقه خدمت قابل قبول و ۵۰ سال تمام سن

خانم ها: داشتن حداقل ۲۰ سال تمام سابقه خدمت قابل قبول.

تبصره ۱: کارمندان بالای ۲۹ سال سابقه خدمت، از دامنه شمول این دستورالعمل خارج خواهند بود.

تبصره ۲: صرفاً کارمنان ثابت تابع صندوق بازنشستگی کشری شهراری تهران می توانند از این امتیازات بهره مند شوند. بدیهی است برقراری حقوق بازنشستگی بر عهده صندوق بازنشستگی شهرداری تهران خواهد بود.

تبصره ۳: کارمندان ثابت تابع سایر صندوق های بازنشستگی مشمول این دستورالعمل نمی باشند.

تبصره ۴: به درخواست‌هایی ترتیب اثر داده خواهد شد که از تاریخ ۱/۷/۱۳۹۹ لغایت ۳۰/۱۰/۱۳۹۹ حائز شرایط سنی و سابقه مندرج در این ماده باشند.

تبصره ۵: از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل تنزل پست سازمانی متقاضیان استفاده از مزایای بازنشستگی انگیزشی ممنوع می‌باشد. بدیهی است تنزل پست ناشی از آرای هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان تابع مقررات خود می‌باشد.

ماده ۳- نحوه محاسبه پاداش انگیزشی

پاداش انگیزشی طبق مراتب شغلی کارمندان به میزان حداکثر تا سقف ۴۵ روز سنوات خدمت انجام شده مطابق فرمول ذیل و بر اساس جدول شماره ۱ و ۲ به تفکیک آقایان و خانم‌ها پرداخت می‌شود.

محاسبه پاداش انگیزشی

{تعداد روزهای جدول محاسبه پاداش انگیزشی×(ارقام مشمول کسور بازنشستگی÷۳۰}×(سابقه خدمت) = پاداش انگیزشی

پاداش نهایی

 پاداش تکلیفی + پاداش انگیزشی + ذخیره مرخصی = پاداش نهایی

جدول شماره ۱- محاسبه پاداش انگیزشی (ویژه بانوان)

شناسنامه قانون | padash1
جدول شماره ۲- محاسبه پاداش انگیزشی (ویژه آقایان)

شناسنامه قانون | padash2

تبصره ۱: پاداش انگیزشی بر اساس سنوات خدمت مندرج در آخرین حکم کارگزینی و ارقام مشمول کسور بازنشستگی محاسبه خواهد شد.

تبصره ۲: پاداش تکلیفی پایان خدمت طبق مقررات به ازای هر سال معادل یک ماه آخرین حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی پرداخت می‌گردد.

تبصره ۳: با توجه به قانون اصلاح ماده (۲) قانون پرداخت پاداش خدمت کارمندان، مصوب ۲۱/۱/۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی، در قابل هر بار محکومیت اداری در ۱۰ سال آخر خدمت، معادل یک ماه از پاداش پایان خدمت تکلیفی کارمندان کسر می‌شود.

تبصره ۴: کارمندانی که دارای پرونده مفتوح در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری باشند از دامنه شمول این دستورالعمل خارج خواهند بود.

تبصره ۵: وجه ذخیره مرخصی ایام اشتغال برابر مقررات مطابق با سنوات خدمت و تا تاریخ اشتغال قابل پرداخت می‌باشد.

تبصره ۶: چنانچه سابقه کسورپردازی مستخدمین زن و مرد با احتساب سابقه واقعی خدمت و پرداخت کسور ناشی از مرخصی بدون حقوق (به استناد ماده (۳۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و بند الف ماده (۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور) برابر ماده (۲) این دستورالعمل و با تأیید صندوق بازنشستگی حسب مورد به ۲۰ و ۲۵ برسد حائز شرایط برخورداری از مزایای این بخشنامه خواهند بود ولیکن به هنگام محاسبه پاداش تکمیلی و انگیزشی سابقه واقعی مندرج در آخرین حکم کارگزینی مبنای محاسبه پاداش خواهد بود.

ماده ۴- فرآیند پذیرش درخواست بازنشستگی

۱- تکمیل فرم تقاضا به صورت تحریری در واحد محل خدمت (فرم پیوست)

۲- موافقت واحد سازمانی محل خدمت و تأیید فرم توسط بالاترین مقام اجرائی آن واحد یا نماینده قانونی وی که اختیارات به ایشان تفویض شده باشد. (ممهور به مهر دبیرخانه)

۳- ثبت فرم تکمیل شده در دبیرخانه اداره کل منابع انسانی

۴- تأیید نهائی تقاضای بازنشستگی انگیزشی با طی فرآیند استعلام از مبادی ذیربط

تبصره: در صورت تأیید نهایی و صدور حکم بازنشستگی، درخواست انصراف از سوی متقاضی و یا محل خدمت ایشان تحت هیچ شرایطی پذیرفته نخواهد شد.

ماده ۵- مهلت ارسال تقاضای بازنشستگی

کارمندان ثابت متقاضی استفاده از بازنشستگی انگیزشی، موظفند از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل حداکثر تا قبل از تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۹، تقاضای بازنشستگی خود را به واحد کارگزینی محل خدمت ارائه و واحدهای مربوطه پس از طی مراحل بندهای ۱ و ۲ ماده (۴) دستورالعمل با مکاتبه رسمی، تقاضاها را به دبیرخانه اداره کل منابع انسانی منعکس نمایند. بدیهی است به تقاضاهایی که بعد از تاریخ مذکور ارائه شود ترتیب اثر داده نخواهد شد و با توجه به محدودیت اعتبار پیش‌بینی شده تاریخ ثبت تقاضا ملاک اولویت پذیرش خواهد بود.

تبصره ۱: پس از ارسال فرم و طی مراحل اداری، احکام بازنشستگی در تاریخ مقرر صادر خواهد شد. بدیهی است در صورت اتمام منابع اعتباری، دریافت درخواست‌های سایر متقاضیان میسر نخواهد بود.

تبصره ۲- مستخدمین حائز شرایط که تاریخ تقاضای بهره مندی از امتیاز بازنشستگی انگیزشی در فرم مربوطه به تاریخ منتهی به پیاان مهلت مقرر (۳۰/۱۰/۱۳۹۹) درج باشد، صرفاً در صورت وجود اعتبار ترتیب اثر داده خواهد شد.

ماده ۶- نحوه پذیرش تقاضای بازنشستگی در پست‌های مدیریتی

پذیرش تقاضای آن تعداد از مدیران ثابت متقاضی بهره مندی از مزایای بازنشستگی انگیزشی که در پست شهردار منطقه، مدیر عامل، مدیر کل و مسئولیت‌های مشابه و همتراز آن منصوب و اشتغال بکار دارند، مشروط به موافقت و تأیید معاونت ذیربط خواهد بود.

تبصره: اداره کل منابع انسانی پس از دریافت درخواست بازنشستگی مدیران تحت شمول دستورالعمل جامع انتصاب مدیران شهردای تهران از سوی واحدهای تابعه، ضمن صدور حکم بازنشستگی انگیزشی، مطابق با فرآیند اجرائی دستورالعمل مرابت را برای اقدامات بعدی (معرفی و انتصاب جایگزین) به اداره کل ارزشیابی و کارگزینی مدیران اعلام می‌نماید.

ماده ۷- مسؤولیت اجراء

مسؤولیت اجرای این دستورالعمل بر عهده اداره کل منابع انسانی شهرداری تهران می‌باشد.

ماده ۸- اجرای دستورالعمل

این دستورالعمل در ۸ ماده و ۱۵ تبصره ابلاغ می‌‌گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام