کتاب استخدامی اداری ها
مقررات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

بخشنامه ارتقاء شغلی سطوح کارشناسی ارشد، خبره و عالی کارکنان شهرداری‌ها

بخشنامه ارتقاء شغلی سطوح کارشناسی ارشد، خبره و عالی کارشناسان، مشاوران و مدیران شهرداری‌های کشور (بخشنامه شماره ۵۶۹۹۴ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۹ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور)

http://shenasname.ir/images/ax-khabar/82518160-71589021.jpg

با سلام و احترام

با توجه به مکاتبات و پیگیری های صورت گرفته با سازمان اداری و استخدامی کشور و موافقت شورای راهبری توسعه مدیریت شهرداری ها و دهیاری های کشور مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۹ در خصوص ارتقاء شغلی سطوح کارشناسی ارشد، خبره و عالی در شهرداری‌های سراسر کشور و به منظور تسهیل و تسریع در بررسی پرونده های مشمولین، بدین وسیله مراتب ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد:

ارتقاء شغلی کارشناسان، مشاوران و مدیران شهرداری‌های کشور

الف: تشکیل هیأت ممیزه در استانداری های سراسر کشور جهت بررسی و تصویب ارتقاء شغلی مشمولین در شهرداری های با جمعیت کمتر از یک میلیون نفر تا سطح ارشد و خبر با ترکیب اعضاء به شرح ذیل:

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ذیربط

مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری ذیربط

یک نفر از شهرداران به انتخاب شهرداران استان ذیربط

یک نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی

ب: تشکیل هیأت ممیزه در شهرداری های با جمعیت بیش از یک میلیون نفر (کلانشهرهای مشهد، شیراز، اصفهان، تبریز، کرج، قم، اهواز و کرمانشاه) جهت بررسی و تصویب ارتقاء شغلی مشمولین در شهرداری های مذکور تا سطح ارشد و خبره با ترکیب اعضاء به شرح ذیل:

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداران ذیربط

یک نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی

مدیر کل سرمایه انسانی یا عناوین مشابه

یک نفر از کارشناسان صاحب نظر به انتخاب معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انساین

ج: تشکیل هیأت ممیزه در سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور جهت بررسی و تصویب ارتقاء شغلی مشمولین در شهرداری های سراسر کشور در سطح عالی با ترکیب اعضاء به شرح ذیل:

مدیر کل دفتر نوسازی، تحول اداری و فن آوری اطلاعات

یک نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی

مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استان/ معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی کلانشهر (حسب مورد)

یک نفر از کارشناسان صاحبنظر به انتخاب مدیر کل دفتر نوسازی، تحول اداری و فن آوری اطلاعات.

د: امتیازات عوامل خاص موضوع بند «ب» بخشنامه شماره ۱۰۳۶۶۹/۱۸۰۲ مورخ ۹/۶/۸۱ سازمان مدیریت و برنامه ریزی (وقت) جهت بهره مندی مشمولین طرح در شهرداری های سراسر کشور بر اساس عوامل خاص پیش بینی شده نیز به شرح جدول پیوست می باشد.

مدارک لازم و ترتیب تشکیل پرونده مشمولین

۱. جدول امتیازات مربوط به فرم ارزشیابی کارشناسی ارشد، خبره، عالی (حسب مورد) طبق فرم‌های شماره ۲، ۳ و ۴ به ترتیب با مدارک لیسانس، فوق لیسانس و دکتری (تصاویر پیوست)

۲. تکمیل فرم «شماره یک» با موضوع “ارزشیابی ارتقاء شغلی کارشناسان ارشد/ خبره/ عالی” (تصویر پیوست)

۳. تصویر آخرین حکم کارگزینی

۴. تصویر مجوز استخدام

۵. تصویر صورتجلسه اخذ رتبه ارشد جهت متقاضیان ارتقاء شغلی در سطح خبره و تصویر صورتجلسه اخذ رتبه خبره بریا متقاضیان ارتقاء شغلی در سطح عالی

۶. تصویر حکم کارگزینی با موضوع ارتقاء شغلی (رتبه قبلی)

۷. خلاصه سوابق خدمتی تأیید شده که در آن تاریخ دقیق انتصابات، مدارک تحصیلی و تاریخ اخذ آن و وضعیت ایثارگری کارمند و… مشخص باشد.

۸. شناسنامه آموزشی از ابتدای خدمت کارمند اعم از عمومی و تخصصی که مورد تأیید واحد متولی آموزش قرار گرفته باشد و در آن تاریخ اخذ دوره ها نیز مشخص گردد.

۹. تصویر احکام و ابلاغیه‌هیا عضویت در کمیسیون‌ها و کارگروه‌ها

فرآیند اجرا

۱. مدارک و مستندات مورد نیاز با همکاری ذینفع در شهرداری جمع بندی و پس از تکمیل فرم «شماره یک» توسط امور اداری شهرداری، جهت بررسی و تأیید به کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل شهرداری مربوط ارائه می گردد.

۲. کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل شهرداری نسبت به بررسی و امتیازدهی متقاضیان در سطوح ارشد و خبره بر اساس یکی از فرم های شماره ۲، ۳، ۴ اقدام و در نهایت پس از تأیید اعضاء، پرونده مذکور جهت طرح به هیأت ممیزه مستقر در آن استانداری/ شهرداری کلانشهر ارسال می‌نماید.

– نکته: امتیازات مربوط به “ارایه پیشنهادهای نو و ابتکاری اجاریی” و “طرح‌های ارزنده تحقیقاتی” صرفاً توسط هیأت ممیزه مربوطه لحاظ می‌گردد.

۳. پرونده متقاضیان ارتقاء شغلی در سطح عالی می‌بایست بر اساس ترتیب یاد شده در این دستورالعمل تهیه و پس از تأیید اعضاء کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل شهرداری ذیربط از سوی دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مربوطه و یا معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری کلانشهر جهت طرح در هیأت ممیزه مستقر در این سازمان به دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات این سازمان ارسال گردد.

۴. صورتجلسه ارتقاء شغلی تأید شده توسط هیأت ممیزه مربوطه با درج شماره و تاریخ صورتجلسه مذکور، طی نامه کتبی جهت اجرا به شهرداری مربوطه ابلاغ و شماره و تاریخ این صورتجلسه در احکام کارگزینی فرد درج می‌گردد.

ملاحظات:

مطابق بخشنامه های شماره ۱۰۳۶۶۹/۱۸۰۲ مورخ ۹/۶/۸۱، شماره ۲۰۶۹۸۱/۱۰۱ مورخ ۶/۱۱/۸۳، شماره ۵۲۸۸۶/۱۸۰۲ مورخ ۱۷/۴/۸۶ سازمان مدیریت و برنامه ریزی (وقت)، بخشنامه شماره ۹۸۵۲۰/۱۸۰۲ مورخ ۲۹/۱۱/۸۶ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و به استناد تبصره ۹ الحاقی به ماده یک اصلاح آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران مصوب ۱۱/۹/۸۳ هیأت محترم وزیر رعایت موارد ذیل مورد تأکید می باشد.

۱. جانبازان و آزادگان معزز که در اجرای موازین قانونی از یک مقطع تحصیلی بالاتر برخوردار هستند و به عنوان کارشناسان یا مشاور یا مدیر به خدمت اشتغال دارند، مشغول طرح مسیر ارتقای شغلی محسوب و امتیازات سوابق تجربی حسب مورد بهره مند خواهند شد و در احتساب معدل و دانشگاه محل اخذ مدرک تحصیلی، امتیازات اعطایی بر مبنای مدرک اصلی، مورد عمل قرار می گیرد.

۲. اجرای احکام افرادی که با طرح مزبور تطبیق وضع داده می شودند، از تاریخ استحقاق آنان جهت بهره مندی از مزایای طرح می باشد که هیأت ممیزه با رعایت سایر مقررات مربوط تعیین می نماید و برای ارتقاء به سطوح بالاتر حداقل چهار سال باید در هر سطح توقف داشته باشد.

۳. سطوح مکتسبه ارشد، خبره و عالی مشمولین طرح، در صورت انتقال به سایر دستگاه ها حفظ می شود.

۴. شهرداران مشمول طرح مسیر ارتقاء شغلی می باشند و پرونده آنان نیز همانند سایر مشمولین می بایست در هیأت های ممیزه طرح و مورد ارزیابی قرار گیرد.

۵. هیأت ممیزه در امتیازدهی به همایش ها، سمینارهای آموزشی، طرح ها و پیشنهادات ارائه شده مشمولین، کیفیت مطلوب و لازم آنها را مد نظر قرار داده و برای داشتن طرح و مقاله الزاماً مقاله ها باید به صورت درج در روزنامه، ماهنامه، هفته نامه و … باشد. طرح های ارائه شده می بایست اجرایی گردیده و مورد تأیید قرار گیرد.

۶. چنانچه پیشنهاد یا طرحی به صورت گروهی ارائه شود امتیاز مربوط بین افراد ذیربط بر اساس میزان نقش هر یک تقسیم می گردد. 

۷. عضویت در کمیسیونها، کمیته ها، شوراها و هیأت های قانونی در امتیازدهی طرح، ملاک عمل خواهد بود.

مهدی جمالی نژاد- رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام