کتاب استخدامی اداری ها
تحول اداری

تشکیل شورای تحول اداری وزارتخانه ها و سازمان های مستقل

مصوبه شورای عالی اداری درخصوص تشکیل شورای تحول اداری وزارتخانه ها و سازمان های مستقل (شماره ۴۴۴۳۹/۲۰۶ مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۲۰)

مصوبه شورای عالی اداری درخصوص تشکیل شورای تحول اداری وزارتخانه ها و سازمان های مستقل

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ـ وزارتخانه ها و سازمان های مستقل ـ سازمان های وابسته و مؤسسات دولتی ـ نهادهای انقلاب اسلامی

شورای عالی اداری در یکصد و پنجاهمین جلسه مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۰ و در اجرای مفاد ماده (۱۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و به منظور تطبیق ترکیب اعضاء و وظایف شبکه راهبری تحول اداری کشور در دستگاه های اجرایی و نیز اعمال تغییرات لازم در آن، تصویب نمود:

تشکیل شورای تحول اداری وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل

ماده ۱- شورای تحول اداری وزارتخانه ها و سازمان های مستقل با ترکیب اعضای زیر تشکیل می شود:

ـ وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی:  رییس شورا

ـ معاون توسعه منابع انسانی دستگاه و یا عناوین مشابه: نایب رییس

ـ یکی از معاونان دستگاه به انتخاب رییس شورا: عضو

ـ نماینده معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور: عضو

ـ رییس مرکز نوسازی و تحول اداری دستگاه و یا عناوین مشابه: عضو، دبیر شورا  ومسئول دبیرخانه

ـ ذیحساب و مدیرکل امور مالی دستگاه: عضو

ـ فرمانده مرکز مقاومت بسیج دستگاه عضو

ـ دو نفر صاحب نظر در مسایل مدیریتی و تحول اداری به انتخاب و حکم رییس شورا: عضو

تبصره ـ شورا می تواند حسب مورد از رؤسای کمیسیون تحول اداری دستگاه های وابسته و نهادهای تخصصی یا حرفه ای غیردولتی مرتبط، به منظور کسب نظرات مشورتی برای شرکت در جلسات، بدون حق رأی دعوت کند.

ماده ۲- شرح وظایف و اختیارات شورای تحول اداری وزارتخانه ها و سازمان های مستقل به شرح زیر تعیین می شود:

– هدایت، پشتیبانی و نظارت بر اجرای طرح ها و برنامه های مصوب شورای عالی اداری، ستاد برنامه ریزی تحول اداری کشور و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در سطح وزارتخانه و سازمان های وابسته

– زمینه سازی برای اجرای سیاست ها، راهبردها و برنامه های مصوب

– بررسی و برآورد اعتبار مورد نیاز برای اجرای ۱۰ برنامه تحول اداری

– بررسی طرح ها و برنامه های تحول اداری و ارایه پیشنهادهای سازنده به مراجع ذی ربط، متناسب با تکالیف تعیین شده در قانون مدیریت خدمات کشوری

– بررسی و تأیید راهکارهای مناسب برای اجرای بهتر برنامه های تحول اداری

– بررسی و تأیید برنامه های آموزشی و پژوهشی، انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای و نتایج ارزیابی عملکرد دستگاه و مؤسسات وابسته و ارایه به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

– بررسی و تأیید همایش های مورد نیاز وزارتخانه یا سازمان در سطوح مختلف تقسیمات کشوری طبق مقررات

-نظارت بر نحوه اجرای برنامه جامع اصلاح فرایندها و روش های مورد عمل و دولت الکترونیک در وزارتخانه یا سازمان

– شناسایی وظایف و فعالیت های قابل واگذاری وزارتخانه و سازمان های وابسته و تابعه به بخش غیردولتی و ارایه پیشنهاد به مراجع ذی ربط

– ارایه پیشنهادهای لازم به مراجع ذی ربط برای تعیین تکلیف نیروی انسانی و منابع سازمان های وابـسته ای که براساس قانون باید ادغام، منـحل، واگذار و یا وظایف آنها به دستگاه های دیگر منتقل شود.

– بررسی و ارایه پیشنهاد درباره سیاست های مناسب برای منطقی سازی اندازه دستگاه و سازمان های وابسته در چارچوب سیاست های ابلاغی و قوانین مربوط

– بررسی و تأیید طرح های لازم برای تمرکززدایی اداری از طریق انتزاع وظایف اجرایی از مرکز و انتقال آن به واحدهای استانی

– نظارت بر حسن اجرای واگذاری امور تصدی گری و چابک سازی دستگاه

– تهیه و تنظیم گزارش دوره ای و مستمر در مقاطع ۶ ماهه از اجرای مهمترین مصوبات و اقدامات شورای تحول اداری وزارتخانه  و سازمان های وابسته و ارایه به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

تبصره ۱- تمامی مصوبات شورا، پس از تأیید رییس شورا و در چارچوب اختیارات قانونی دستگاه قابلیت اجرا دارد.

تبصره ۲- شورا می تواند برای بررسی ها و مطالعات کارشناسی نسبت به تشکل کمیته های تخصصی با عضویت افراد صاحب نظر و استفاده از خدمات مؤسسات مشاوره ای اقدام نماید.

ماده ۳- کمیسیون تحول اداری مؤسسات وابسته به وزارتخانه ها و سازمان های مستقل با ترکیب اعضای زیر تشکیل می شود:

– رییس یا بالاترین مقام سازمان یا مؤسسه: رییس کمیسیون

– معاون توسعه منابع انسانی سازمان یا مؤسسه و یا عناوین مشابه: نایب رییس

– یکی از معاونان سازمان یا مؤسسه به انتخاب رییس کمیسیون: عضو

– نماینده معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور درصورت معرفی: عضو

– مدیر نوسازی و تحول اداری سازمان یا مؤسسه و یا عناوین مشابه: عضو،دبیرکمیسیون و مسئول دبیرخانه

– مدیر امور مالی سازمان یا مؤسسه و یا عناوین مشابه: عضو

 -نماینده وزارتخانه ذی ربط: عضو

– فرمانده بسیج دستگاه: عضو

– یک نفر صاحب نظر در مسایل مدیریتی و تحول اداری به انتخاب و حکم رییس کمیسیون: عضو

تبصره- کمیسیون می تواند حسب مورد از نهادهای تخصصی یا حرفه ای غیردولتی مرتبط، به منظور کسب نظرات مشورتی برای شرکت در جلسات، بدون حق رأی دعوت کند.

ماده ۴- شرح وظایف و اختیارات کمیسیون تحول اداری مؤسسات وابسته به وزارتخانه ها و سازمان های مستقل به شرح زیر تعیین می شود:

– پشتیبانی و نظارت بر اجرای طرح ها و برنامه های مصوب شورای عالی اداری، ستاد برنامه ریزی تحول اداری کشور، شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و وزارتخانه ذی ربط

– زمینه سازی برای اجرای سیاست ها، راهبردها و برنامه های مصوب

– بررسی و برآورد اعتبار مورد نیاز برای اجرای ۱۰ برنامه تحول اداری

– بررسی و تأیید طرح ها و برنامه های تحول اداری دستگاه و ارایه پیشنهادهای سازنده به مراجع ذی ربط، متناسب با تکالیف تعیین شده در قانون مدیریت خدمات کشوری

– بررسی و پیشنهاد راهکارهای مناسب برای اجرای بهتر برنامه های تحول اداری

– بررسی و تأیید برنامه های آموزشی و پژوهشی، انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای و نتایج ارزیابی عملکرد دستگاه و ارایه به وزارتخانه  ذی ربط یا معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

– بررسی و تأیید همایش های مورد نیاز سازمان یا مؤسسه در سطوح مختلف تقسیمات کشوری طبق مقررات

– نظارت بر نحوه اجرای برنامه جامع اصلاح فرایندها و روش های مورد عمل و دولت الکترونیک در سازمان یا مؤسسه

– شناسایی وظایف و فعالیت های قابل واگذاری سازمان یا مؤسسه به بخش غیردولتی و ارایه پیشنهاد به مراجع ذی ربط

– ارایه پیشنهاد برای افزایش بهره وری و کارایی نیروی انسانی و مدیریت دستگاه به مراجع ذی ربط

– نظارت بر حسن اجرای واگذاری امور تصدی گری و چابک سازی دستگاه

– تهیه و تنظیم گزارش دوره ای و مستمر در مقاطع ۶ ماهه از اجرای مهمترین مصوبات و اقدامات کمیسیون تحول اداری سازمان یا مؤسسه و ارایه به شورای تحول اداری وزارتخانه  ذی ربط

تبصره ۱- تمامی مصوبات کمیسیون، پس از تأیید رییس کمیسیون و در چارچوب اختیارات قانونی دستگاه قابلیت اجرا دارد.

تبصره ۲- کمیسیون می تواند برای بررسی ها و مطالعات کارشناسی نسبت به تشکیل کمیته های تخصصی با عضویت افراد صاحب نظر و استفاده از خدمات مؤسسات مشاوره ای اقدام نماید.

ماده ۵- این مصوبه جایگزین متن مصوبات شماره ۵۹۵۸/۱۲/۱ مورخ ۲۳/۴/۱۳۷۷ و ۲۹۰/۱۳.ط مـورخ ۳۰/۷/۱۳۷۹ شورای عالی اداری و ۴۳۶۳/۱۱ مورخ ۳۰/۶/۱۳۷۷ ستاد برنامه ریزی تحول اداری کشور می شود.

ماده ۶- وزراء، رؤسای سازمان های مستقل و سازمان های وابسته، مسئول حسن اجرای این مصوبه بوده و دبیرخانه شورای عالی اداری گزارش نحوه اجرای آن را به شورا ارایه می دهد.

رییس جمهور و رییس شورای عالی اداری ـ محمود احمدی نژاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام