کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و بخشنامه‌های تأمین اجتماعی

آیین نامه اجرایی قانون‌ بیمه‌ بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو

آیین نامه اجرایی قانون‌ بیمه‌ بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو (‌تصویب‌نامه شماره ۹۳۶/ت۲۱۳۹۴هـ مورخ ۱۳۸۰.۱.۲۰ هیئت وزیران)

‌وزارت بازرگانی- وزارت صنایع و معادن- وزارت جهاد کشاورزی

‌وزارت تعاون- سازمان تأمین اجتماعی

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۷/۲/۱۳۷۹ بنا به پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی و به استناد ماده واحده قانون بیمه بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو -مصوب ۱۳۷۶- آیین نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی قانون‌ بیمه‌ بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو

ماده ۱‌- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- بافنده: بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلوی خانگی بدون کارفرما که با استفاده از دستگاه بافندگی فعال (در حال بافت) در واحد مسکونی خود مشغول به کار بافت باشند.

ب- سازمان: سازمان تأمین اجتماعی.

پ- قانون: قانون بیمه بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو -مصوب ۱۳۷۶.

ماده ۲- تعیین بافنده توسط سازمان، پس از اخذ نظر از دستگاه‌های ذی‌ربط مبنی بر آنکه فرد به کار بافندگی اشتغال دارد صورت می‌گیرد.

تبصره ۱- تأیید و معرفی بافنده طبق رویه واحدی که با هماهنگی دستگاه های ذیربط توسط سازمان تدوین خواهد شد صورت می‌گیرد.

تبصره ۲- چنانچه محرز و مشخص شود که معرفی فرد بافنده خلاف واقع صورت گرفته است با توجه به مفاد قرارداد منعقد شده، قرارداد مربوط لغو می‌شود.

ماده ۳- درآمد ماهانه مبنای محاسبه حق بیمه برای بافنده معادل پنجاه درصد (۵۰%) حداقل دستمزد کارگر ساده مشمول قانون کار در زمان انعقاد قرارداد و تغییرات بعدی آن خواهد بود.

ماده‌ ۴- نرخ حق بیمه بافنده معادل چهارده درصد (۱۴%) دستمزد موضوع ماده ۳ این آیین نامه است که به نسبت هفت درصد (۷%) سهم دولت و هفت درصد (۷%) سهم متقاضی تعیین می‌شود.

ماده‌ ۵- پوشش بیمه‌ای بافنده به تدریج و با رعایت ماده ۷ قانون تأمین اجتماعی خواهد بود.

ماده‌ ۶- استفاده از مزایای این آیین نامه به صورت اختیاری و مشروط به ارایه تقاضای کتبی، تنظیم قرارداد با سازمان و پرداخت حق بیمه مقرر از تاریخ انعقاد قرارداد است. بیمه شده مکلف است مبلغ حق بیمه را در دو نوبت شش ماهه اول و شش ماهه دوم در طول یکسال به حساب سازمان واریز نماید، مشروط بر آنکه حق بیمه هر دوره حداکثر طی سه ماه اول هر دوره پرداخت شود.

تبصره- در صورتی که پرداخت حق بیمه از طرف بیمه شده در موعد مقرر متوقف شود با حفظ سوابق قبلی قرارداد منتفی می‌شود.

ماده‌ ۷- حداقل سن افراد واجد شرایط برای انعقاد قرارداد بیمه موضوع این آیین‌نامه پانزده (۱۵) سال و حداکثر سن پنجاه (۵۰) سال تمام است.

ماده‌ ۸- چنانچه متقاضی استفاده کننده از مزایای قانون بیش از پنجاه (۵۰) سال داشته باشد حق بیمه مازاد بر پنجاه (۵۰) سال توسط دولت و ذینفع به نسبتهای مقرر در ماده ۴ این آیین نامه پرداخت می‌شود. 

ماده‌ ۹- شرایط لازم برای بیمه متقاضیانی که بیش از پنجاه (۵۰) سال سن دارند به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف- در زمان تقاضا سن آنان بیش از پنجاه و پنج (۵۵) سال تمام نباشد.

ب- حق بیمه مازاد موضوع تبصره ۲ ماده واحده قانون را یکجا بپردازند.

پ- بین پذیرش تقاضا توسط سازمان و پرداخت یکجا بیش از یک ماه فاصله نیفتد.

ت‌- هر فرد می‌تواند تنها یک بار متقاضی استفاده از امکان پرداخت یکجا شود.

تبصره ۱- مبلغ حق بیمه مازاد بر پنجاه (۵۰) سالگی سهم ذینفع باید براساس حداقل دستمزد کارگر ساده در زمان تقاضا با توجه به مفاد ماده ۳ این آیین نامه (پنجاه درصد حداقل دستمزد) و به طور یکجا وصول شود، اضافه بر اینکه دریافت حق بیمه سهم دولت از این بابت به همان نسبت با اعلام سازمان همه ساله در بودجه کل کشور پیش‌بینی و تأمین می‌شود.

تبصره ۲- پذیرش سوابق یکجای اخذ حق بیمه مذکور در این ماده تنها در محاسبه میزان مستمری و پس از دریافت حق بیمه کامل انجام می‌شود و در شرایط احراز مؤثر نخواهد بود.

ماده ۱۰- مشمولان این آیین نامه باید با معرفی سازمان و براساس ماده ۹۱ قانون تأمین اجتماعی و قبل از انعقاد قراداد بیمه به هزینه شخصی مورد معاینه قرار گیرند.

ماده ۱۱- شرایط استفاده از مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت مشمولان قانون مطابق مقررات عام قانون تأمین اجتماعی خواهد بود.

تبصره- میزان مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان (فوت) که طبق مفاد این آیین نامه با توجه به قانون تأمین اجتماعی برقرار می‌شود، در هر حال نباید از مبنای محاسبه حق‌بیمه بیشتر و از ۳/۲ آن کمتر باشد.

ماده ۱۲- افرادی که طبق مقررات این آیین نامه مشمول دریافت مستمری خواهند شد از شمول مقررات ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی و تغییرات بعدی آن خارج می‌باشند.

تبصره- بیمه شدگان مشمول این آیین نامه و خانواده آنان پس از برقراری مستمری، مشمول کسر دو درصد (۲%) حق درمان موضوع ماده ۸۹ قانون تأمین اجتماعی و استفاده از مزایای درمان قانون مذکور نخواهند شد.

ماده ۱۳- حوادث ناشی از کار موضوع این آیین نامه که منجر به برقراری مستمری ازکارافتادگی کلی و فوت بیمه شدگان خواهد شد عبارت است از حوادثی که در ارتباط با حرفه بافندگی موضوع این آیین نامه (با تشخیص سازمان) متوجه بیمه‌شدگان می‌شود. (به استناد اصلاحیه مورخ ۲۵/۱/۱۳۸۱ هیأت وزیران لغو گردیده است)

ماده ۱۴- سازمان، تشکیلات لازم برای اجرای مقررات قانون و این آیین نامه را با رعایت قوانین و مقررات مربوط ایجاد خواهد کرد و در هر حال سازمان مکلف است حسابهای درآمد و هزینه بیمه موضوع این آیین نامه را جداگانه نگهداری نماید.

تأمین کسری بودجه مربوط به اجرای قانون از محل منابع سازمان مجاز نیست.

ماده ۱۵- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است عوارض وصولی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران را از تاریخ تصویب قانون تا تاریخ تصویب این آیین نامه به طور یکجا به حساب مربوط منتقل و وصولی‌های آتی را هر ماه یکبار به همان حساب واریز نماید.

حسن حبیبی- معاون اول رییس‌جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام