کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و بخشنامه‌های تأمین اجتماعی

آئین‌ نامه‌ اجرائی‌ قانون‌ الحاق‌ یک‌ تبصره‌ به‌ ماده‌ ۳۸ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی

آئین‌ نامه‌ اجرائی‌ قانون‌ الحاق‌ یک‌ تبصره‌ به‌ ماده‌ ۳۸ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی مصوب ۱۳۵۴-(مصوب ۱۸/۳/۱۳۷۳)

ماده ۱- کلیه‌ اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی‌ مشمول‌ مواد (۳۸) قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ و (۲۹) قانون‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ سابق‌ مکلفند کلیه‌ مطالبات‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ (که‌ در این‌ آئین‌نامه‌ به‌ اختصار سازمان‌ نامیده‌ می‌شود) از مقاطعه‌کاران‌ و مهندسین‌ مشاور را برابر مفاد ماده‌ واحده‌ قانون‌ الحاق‌ یک‌ تبصره‌ به‌ ماده‌ (۳۸) قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ -مصوب‌ ۲۶/۲/۱۳۷۲- پس‌ ازدرخواست‌ سازمان‌ از محل‌ (۵%) کل‌ کارکرد و آخرین‌ قسط‌ نگهداری‌ شده‌، به‌ سازمان‌ پرداخت‌ نمایند.

ماده ۲- کلیه‌ کارفرمایان‌ مشمول‌ این‌ آئین‌نامه‌ مکلفند حداکثر ظرف‌ مدت‌ (۳) ماه‌ از تاریخ‌ لازم‌الاجرا شدن‌ این‌ آیین‌نامه‌ فهرست‌ کامل‌ پیمانهای‌ موضوع‌ ماده‌ یک‌ (که‌ از تاریخ‌ خاتمه‌، تعلیق‌ یا فسخ‌ قرارداد آنان‌ یکسال‌ گذشته‌ است‌) را با مشخص‌ نمودن‌ شماره‌ و تاریخ‌ پیمان‌، نام‌ پیمانکار و مهندسین‌ مشاور، به‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ ارائه‌ نمایند و در مورد اعلام‌ مبلغ‌ کل‌ کارکرد پیمان‌ (شامل‌ ارزی‌ و ریالی‌)، میزان‌ (۵%) و آخرین‌ قسط‌ موضوع‌ مواد (۳۸) قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ و (۲۹) قانون‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ سابق‌ نگهداری‌ شده‌ نزد کارفرما تا تاریخ‌ شروع‌ و خاتمه‌ یا فسخ‌ یا تعلیق‌ پیمان‌، محل‌ اجرای‌ کار و شرح‌ مختصری‌ از موضوع‌ پیمان‌، نحوه‌ تهیه‌ مصالح‌ (بعهده‌ کارفرما، پیمانکار و یا هر دو) و آخرین‌ اقامتگاه‌ قانونی‌ پیمانکار و مهندسین‌ مشاور،با سازمان‌ همکاری‌ نمایند. در مورد قراردادهایی‌ که‌ پس‌ از ابلاغ‌ این‌ آیین‌نامه‌ خاتمه‌ می‌یابند یا تعلیق‌ یا فسخ‌ می‌گردند در صورت‌ عدم‌ ارائه‌ مفاصاحساب‌ از سوی‌ پیمانکار ظرف‌ یکسال‌ از تاریخ‌ خاتمه‌، تعلیق‌ یا فسخ‌ قرارداد، کارفرما مکلف‌ است‌ مراتب‌ را ظرف‌ یکماه‌ به‌ سازمان‌ اعلام نماید.

ماده ۳- سازمان‌ مکلف‌ است‌ در مورد قراردادهای‌ موضوع‌ ماده‌ یک‌ این‌ آیین‌نامه‌ به‌ ترتیب‌ زیر اقدام نماید:

الف‌) در مورد قراردادهایی‌ که‌ حق‌ بیمه‌ آنها طبق‌ قانون‌ و براساس‌ آرای‌ هیأت‌ تجدید نظر موضوع‌ ماده‌ (۴۴) قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ قطعی‌ شده‌ است‌، بدهی‌ حق‌ بیمه‌ را مجدداً به‌ پیمانکار یا مهندسین‌ مشاور ابلاغ‌ و چنانچه‌ حداکثر ظرف‌ (۲۰) روز از تاریخ‌ ابلاغ‌ مجدد، آن‌ را به‌ سازمان‌ پرداخت‌ نکند سازمان‌ بدهی‌ را کتباً به‌ کارفرما اعلام نماید.‌

ب‌) در مورد قراردادهایی‌ که‌ حق‌ بیمه‌ آنها قطعی‌ نشده‌ است‌، پس‌ از قطعیت‌ بدهی‌ بایستی‌ طبق‌ بند الف اقدام شود.‌

ماده ۴- کارفرمایان‌ مکلفند بدهی‌ قطعی‌ شده‌ موضوع‌ ماده‌ (۳) این‌ آئین‌نامه‌ مربوط‌ به‌ پیمانکاران‌ و مهندسین‌ مشاور را که‌ توسط‌ سازمان‌ اعلام‌ می‌شود حداکثر ظرف‌ مهلت‌ (۲۵) روز از تاریخ‌ ابلاغ‌، از محل‌ (۵%) و آخرین‌ قسط‌ موضوع‌ مواد (۳۸) قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ و (۲۹) قانون‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ سابق‌ تأمین‌ و به‌ حساب‌ سازمان‌ واریز نمایند. به‌ اسناد و مدارک‌ در اختیار کارفرمایان‌ مراجعه‌ نماید و کارفرمایان‌ در خصوص‌ ارائه‌ مدارک‌ و اسناد مورد نیاز سازمان‌، همکاری نماید.

ماده ۵- سازمان مجاز است جهت اخذ اطلاعات مربوط به قراردادها، به اسناد و مدارک در اختیار کارفرمایان مراجعه نماید و کارفرمایان مکلفند در خصوص ارایه مدارک و اسناد مورد نیاز سازمان، همکاری نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام