قوانین و بخشنامه‌های تأمین اجتماعی

بازنشستگی بیمه شدگان بر اساس بند 91 قانون بودجه سال 1390

بازنشستگی بیمه شدگان بر اساس بند 91 قانون بودجه سال 1390 کل کشور (بخشنامه شماره2/56 مستمریها- حوزه فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی)

اداره کل استان

شعبه

با سلام و صلوات بر محمد (ص) و آل محمد (ص)

در اجرای بند 91 قانون بودجه سال 1390 کل کشور و تصویب‌نامه ‌شماره 120833/ت47214هـ مورخ 15/6/90 هیات محترم وزیران (تصاویر پیوست) در خصوص نحوه بازنشستگی بیمه شدگانی که شرایط لازم طبق مقررات عام قانون تامین اجتماعی را احراز نمی کنند، توجه واحدهای اجرائی را به موارد ذیل جلب می نماید:

1- مشمولین این قانون جهت ارائه درخواست بازنشستگی عبارتند از :

الف) آندسته از بیمه شدگان متقاضی که دارای حداقل 60 سال تمام سن برای مردان و 55 سال تمام برای زنان بوده و دارای حداقل 10 سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه باشند.

ب) بیمه‌شدگانی که دارای حداقل 10سال سابقه پرداخت حق بیمه بوده و در اجرای مقررات جاری، طبق آرای کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده 91 قانون مزبور ازکارافتاده‌کلی شناخته شده لیکن حائز شرایط دریافت مستمری نگردیده‌ و سن متقاضیان مرد کمتر از 60 سال و زن کمتر از 55 سال باشد.

2– چنانچه میزان سابقه پرداخت حق بیمه افراد فوق کمتر از 10 سال باشد، متقاضیان برقراری مستمری می‌توانند با پرداخت حق بیمه سنوات کمتر از 10 سال سهم بیمه شده و کارفرما از مزایای بازنشستگی موضوع این بخشنامه بهره‌مند گردند .

تبصره- حق بیمه موضوع این بند بر مبنای حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال 1390 از طریق سیستم مستمریها محاسبه و جهت صدور برگ پرداخت به سیستم درآمد ارسال و پس از وصول به صورت یکجا ، امکان صدور حکم برقراری مستمری از تاریخ وصول حق بیمه مربوطه و یا قطع بیمه‌پردازی وجود خواهد داشت.

3- میزان‌مستمری با رعایت مفاد ماده 77 قانون و تبصره ذیل آن متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه (حداقل10 سال) محاسبه و تعیین شده و از شمول ماده 111 خارج می‌باشد.

تبصره 1- مبنای تعیین متوسط دستمزد در مواردی که کسری سابقه موجب اخذ حق بیمه گردیده حداقل دستمزد سال 1390 و در صورت کسری مدت آن تا 24ماه، باقیمانده از آخرین سابقه پرداخت حق بیمه قبلی وی جبران خواهد شد.

تبصره 2- مزایای جانبی قابل پرداخت به مستمری‌بگیران نیز در مورد مشمولین این بخشنامه به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه محاسبه و پرداخت می‌گردد.

تبصره 3- در خصوص شمول و میزان وجوه مربوط به موضوع ماده 39 قانون بودجه سال 1388 کل‌ کشور مکاتباتی با مراجع ذیصلاح صورت پذیرفته که پس از حصول نتیجه، چگونگی اقدام در این ارتباط ، متعاقباً اعلام خواهد شد.

4- در صورت فوت مستمری بگیر بازنشسته مشمول این بخشنامه، بازماندگان حائز شرایط وی عیناً از مستمری حین الفوت و سایر مزایای متعلقه به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه متوفی برخوردار خواهند بود.

5- واحدهای اجرائی مکلفند درخواست بیمه شدگان متقاضی بهره مندی از بازنشستگی موضوع این بخشنامه را طبق فرم پیوست تا پایان سال 1390 از ایشان اخذ و بر مبنای آن اقدام نمایند.

به منظور جلوگیری از تبعات ناشی از عدم آگاهی متقاضیان لازم است واحدهای اجرایی نحوه تعیین مبلغ مستمری و میزان مزایای جنبی قابل پرداخت را به آنان یادآور شده تا درصورت تمایل و اعلام کتبی ایشان، حکم بازنشستگی آنها صادر و به مرحله اجرا درآید.

6- کد اساس برقراری مستمری بازنشستگی و فوت مشمولین این بخشنامه بدین‌ترتیب می باشد:

الف) کد اساس برقراری 10623 با عنوان «بند 91 قانون بودجه سال 1390 کل کشور- بخشنامه 2/56 مستمریها»

ب) کد اساس برقراری 15623 با عنوان «بند 91 قانون بودجه سال 1390 کل کشور- بند 4 بخشنامه 2/56 مستمریها»

شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین مکلف است در اسرع وقت امکانات نرم‌افزاری لازم جهت اجرای این بخشنامه را مهیا و در اختیار واحدهای اجرایی قرار دهد.

مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل، معاونین، رؤسا و کارشناسان ارشد امور فنی ‌مستمریها، درآمد حق بیمه در ادارات کل استانها، رؤسا و مسئولین ذیربط در واحدهای اجرائی خواهند بود.

دکتر رحمت اله حافظی- رییس کل سازمان تأمین اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام