قوانین و بخشنامه‌های تأمین اجتماعی

غرامت دستمزد جانبازان

غرامت دستمزد جانبازان (دستور اداری شماره ۱۰۹۳۳/۵۰۰۰ مورخ ۱۴/۲/۱۳۸۲ حوزه فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی)

اداره کل

شعبه

به موجب تبصره ماده ۱۹ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۳۱/۳/۷۴ مجلس شورای اسلامی، پرداخت غرامت دستمزد بیمه شدگان جانباز شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار به عهده سازمان تأمین اجتماعی است که وجوه آن پس از پرداخت از دولت مطالبه خواهد شد، که دادنامه شماره ۵۴-۵۵-۵۶ مورخ ۷/۲/۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر این امر تأکید دارد. به همین لحاظ بند ۷ دستورالعمل مشترک شماره ۳۰۳۸۰/۵۲ مورخ ۲۸/۸/۷۵ بعلت تسری آن به کلیه مؤسسات دستگاه های مندرج در ماده ۳ قانون مذکور ابطال گردیده است. از آنجاییکه بند ۷ دستورالعمل مذکور با صدور بخشنامه ۱۴ امور فنی بیمه شدگان مطابق نص صریح ماده ۱۹ قانون و تبصره آن اصلاح گردیده است، لذا به پرداخت غرامت دستمزد جانبازان شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی مطابق بخشنامه مزبور تأکید می نماید.

با توجه به اینکه بنیاد جانبازان در زمره نهادهای انقلاب اسلامی است و مشمول قانون کار نمی باشد لذا از مصادیق دادنامه صادره نبوده و پرداخت غرامت دستمزد ایام استراحت بیمه شدگان جانبازی که استراحت های آنان به تأیید کمیسیون پزشکی جانبازان رسیده باشد، بعهده بنیاد مزبور خواهد بود.

ضمناً مقتضی است کماکان مطابق با بخشنامه یاد شده اقدام و فرم ضمیمه آن را تکمیل و به اداره کل امور مالی سازمان ارسال نمایند.

مسئول حسن اجرای این دستور اداری، مدیران، معاونین بیمه ای و رؤسا و کارشناسان ارشد امور فنی بیمه شدگان ادارات کل استانها و رؤسا، معاونین بیمه ای و مسئولین امور فنی بیمه شدگان واحدهای اجرایی می باشند.

رزاق صادق- عضو هیأت مدیره و سرپرست معاونت فنی و درآمد

کتابهای منبع آزمون استخدامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام