فروشگاه کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و بخشنامه‌های تأمین اجتماعی

عدم ابطال بخشنامه شماره 1/467- 9/12/1383 فنی سازمان تامین اجتماعی مبنی بر احتساب سوابق بیمه پردازی قبل از تاریخ 1/6/1351 به شرط پرداخت حق بیمه

عدم ابطال بخشنامه شماره 1/467- 9/12/1383 فنی سازمان تامین اجتماعی مبنی بر احتساب سوابق بیمه پردازی قبل از تاریخ 1/6/1351 به شرط پرداخت حق بیمه

تاریخ: 16 بهمن 1391

کلاسه پرونده: 778/89

شماره دادنامه: 838

موضوع رأی: عدم ابطال بخشنامه شماره 1/467- 9/12/1383 فنی سازمان تامین اجتماعی

شاکی: محمدرضا زمزمه

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: شاکی مدعی است به موجب بخشنامه مورد اعتراض، سوابق بیمه پردازی قبل از تاریخ 1/6/1351 به شرطی قابل احتساب شناخته شده است که مجدداً و بر اساس 27% حقوق و مزایای زمان تقاضا یا میانگین حداقل و حداکثر دستمزد مبنای کسر حق بیمه زمان تقاضا ( هر کدام بیشتر باشد) پرداخت شود و این اقدام را خارج از حدود اختیارات سازمان تامین اجتماعی ذکر کرده و ابطال آن را خواستار شده است.

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

” اداره کل استان

شعبه

با سلام

پیرو بخشنامه 467 فنی، نظر به این که طبق تصویب شورای عالی تامین اجتماعی در جلسه مورخ 7/6/1383 در خصوص نحوه احتساب سوابق خدمت گذشته کارمندان مشمول قانون سابق حمایت که قبل از اجرای قانون مذکور در موسسات دارای نظام پس انداز دارای سابقه خدمت باشند تغییراتی حاصل گردیده است، لذا توجه واحدهای اجرایی را به نکات زیر جلب و اضافه می نماید:

آن عده از کارمندان موصوف در صورتی که قبل از 1/6/1351 در موسسات دارای نظام بازنشستگی اشتغال به کار داشته اند و تقاضای پذیرش سوابق گذشته خود را نمایند با ارائه مدارک دال بر اشتغال و دریافت حقوق از موسسه و همچنین مدارک موید نظام بازنشستگی موسسه سوابق مورد نظر به شرط پرداخت حق بیمه بر اساس 27% حقوق و مزایای زمان تقاضا یا میانگین حداقل و حداکثر دسمتزد مبنای کسر حق بیمه زمان تقاضا ( هر کدام بیشتر باشد) جزو سابقه پرداخت حق بیمه منظور خواهد شد.
واحدهای امور فنی بیمه شدگان شعب می بایست پس از اخذ درخواست این قبیل متقاضیان و بررسی و کنترل مدارک ارائه شده، در صورت تایید مراتب را پس از محاسبه حق بیمه متعلقه، میزان بدهی را طی اعلامیه ای با درج مهلت یک ماهه به متقاضی ابلاغ نموده تا پس از وصول حق بیمه مزبور نسبت به اعلام سوابق مورد نظر به واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی اقدام نمایند.

بدیهی است در صورت عدم پرداخت حق بیمه در مهلت مقرر با اخذ درخواست مجدد از متقاضی نسبت به تجدید محاسبه حق بیمه بر اساس مفاد این بخشنامه اقدام خواهد شد.

به هرحال استفاده بیمه شده از حمایتهای بلند مدت مندرج در قانون تامین اجتماعی موکول به پرداخت کلیه حق بیمه های ایام موصوف می باشد.

توضیحاً اضافه می نماید:

قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری، از کارافتادگی و فوت مصوب 19/12/1349 از تاریخ 1/6/1351 با نرخ 21% ( 14% سهم کارفرما و 7% سهم بیمه شده) به مرحله اجرا درآمد که مشمولین آن مشروحاً در بخشنامه های 400، 393 و 281 فنی مشخص گردیده است، ضمن این که قانون مذکور به استناد ماده 11 قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی مصوب 16/4/1355 ملغی و مشمولین آن به موجب آیین نامه تطبیق منضم به بخشنامه 400 فنی مشمول قانون تامین اجتماعی قرار گرفتند.
مسؤول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل، معاونین بیمه ای، روسا و کارشناسان امور فنی بیمه شدگان ادارات کل استانها، روسا و مسؤولین ذی ربط در واحدهای اجرایی خواهند بود. – هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی “

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی و دعاوی صندوق تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 6548-15/5/1390 توضیح داده است که:

1- به موجب قانون سابق حمایت کارمندان، کارکنان بانکهای غیر دولتی از تاریخ 1/6/1351 مشمول قانون مذکور قرار گرفتند که با عنایت به ماده 11 قانون تشکیل وزارت بهداری و تبصره های ذیل آن (مصوب 16/4/1355) قانون حمایت کارمندان ملغی و صندوقهای مربوطه در تامین اجتماعی ادغام گردید و از طرفی بر اساس تبصره «1» ماده واحده قانون تشکیل و تاسیس صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس اندازکارکنان بانکهای ملی و ادغام شده مصوب 25/4/1359 شورای انقلاب، حق بیمه کارکنان بانکهای غیر دولتی به موجب موافقتنامه های منعقده فیمابین با صندوق اخیرالذکر به صندوق مزبور منتقل شده است. لذا وجوهی که بابت سوابق خدمت کارکنان بانکهای غیر دولتی به سازمان پرداخت شده است مربوط به قانون سابق حمایت کارمندان بوده و بر همین اساس با توجه به تشکیل صندوق موضوع قانون مذکور از تاریخ 1/6/1356، پذیرش احتساب سوابق کارکنان موضوع قانون یاد شده، از تاریخ اخیرالذکر خواهد بود.

2- در این راستا بخشنامه معترض عنه طبق مصوبه 7/6/1383 شورای عالی تامین اجتماعی، ضوابط مربوط به نحوه احتساب سوابق خدمت گذشته کارمندان مشمول قانون سابق حمایت که قبل از اجرای قانون مذکور در موسسات دارای نظام پس انداز سابقه دارند را تبیین کرده است.

3- بر این مبنا افرادی که مشمول قانون سابق حمایت بوده و به اعتبار اشتغال در بانکها دارای سابقه پرداخت کسور بازنشستگی نزد صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها می باشند در صورت قطع رابطه استخدامی و عضویت در صندوق دیگر، چنانچه تقاضای انتقال سابقه از صندوق بانکها را به صندوق جدید بنمایند، انتقال مزبور مشمول قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی ( مصوب 27/3/1365) می باشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هيأت عمومي

با لحاظ تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب سال 1365 و آیین نامه تبصره 3 ماده واحده مذکور مصوب سال 1365 و تبصره یک الحاقی به ماده 3 آیین نامه یاد شده مصوب سال 1377، بخشنامه مورد شکایت با قوانین مورد استناد شاکی مخالفت و مغایرتی ندارد. بنابراین قابل ابطال نیست.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام