کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و بخشنامه‌های تأمین اجتماعی

تلخیص، تجمیع و تنقیح ضوابط، بخشنامه ها و دستورهای اداری بیمه های توافقی

بخشنامه تلخیص شماره ۲۱ امور بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی

بخشنامه تلخیص شماره ۲۱ امور بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی با موضوع تلخیص، تجمیع و تنقیح ضوابط، بخشنامه ها و دستورهای اداری بیمه های توافقی – مصوب ۱۳۹۹/۰۳/۱۹

با سلام

در اجرای مواد (۱) و (۷) قانون تامین اجتماعی و به منظور تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه های تامین اجتماعی، از تاریخ ۰۱‏‏‏‏/۰۸‏‏‏‏/۱۳۸۳ تاکنون ۲۵ گروه از گروه های اجتماعی غیرمشمول نظام حمایتی خاص فاقد رابطه مزدبگیری با اخذ مصوبه از هیات مدیره محترم سازمان و انعقاد توافق نامه با کارگزاران ذی ربط تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفته اند، لذا در این ارتباط توجه واحدهای اجرایی را به رعایت موارد ذیل جلب می نماید.

تلخیص، تجمیع و تنقیح ضوابط، بخشنامه ها و دستورهای اداری بیمه های توافقی

کلیات

۱‏‏‏‏ – افراد مشمول می بایست فاقد پوشش بیمه ای، مقررات حمایتی خاص و رابطه مزدبگیری باشند.

تبصره – سایر کارکنان که رابطه استخدامی و مزدبگیری با مراجع ذی ربط دارند، مشمول بند الف ماده (۴) قانون تامین اجتماعی بوده و کارفرمایان مکلفند مطابق مواد (۲۸)، (۳۶) و (۳۹) قانون تامین اجتماعی نسبت به پرداخت حق بیمه آنان اقدام نمایند.

۲‏‏‏‏ – متقاضیان مربوطه از سوی کارگزاران ذی ربط معرفی و سن این افراد می بایست در تاریخ ثبت معرفی نامه در واحدهای اجرایی سازمان حداکثر ۵۰ سال تمام باشد.

تبصره – در صورتی که متقاضیان، دارای سابقه پرداخت حق بیمه قابل قبول نزد سازمان تامین اجتماعی باشند، معادل مدت سابقه پرداخت حق بیمه قبلی جهت ورود به دایره شمول به سقف سنی مجاز (۵۰ سال) اضافه می گردد و در صورت احراز شرایط، به عنوان مشمول پذیرفته می شوند.

۳‏‏‏ – هر یک از کارگزاران می بایست متقاضیان را مطابق فرم پیوست شماره “۱” به واحد اجرایی ذی ربط معرفی نمایند که در این صورت پس از اخذ معرفی نامه و ثبت آن در دبیرخانه، واحد امور بیمه شدگان مکلف خواهد بود ضمن بررسی مدارک و احراز شرایط اولیه، متقاضیان را به منظور ایجاد رابطه بیمه ای جدید (تخصیص یا به روزرسانی شماره تامین اجتماعی) و همچنین در خصوص افرادی که بیش از ۵۰ سال سن دارند، نسبت به درخواست اعلام سابقه به صورت سیستمی از واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی اقدام و پس از دریافت پاسخ، اطلاعات در سیستم مکانیزه درج و در صورت احراز و یا عدم احراز شرایط مقرر، مراتب را به ترتیب از طریق فرم پیوست شماره “۲”یا”۱‏‏‏‏‏‏‏ /۲”سریعا به کارگزار ذی ربط (مرجع معرفی کننده) اعلام نمایند.

تبصره – مسئولیت شناسایی، معرفی یا اعلام خروج افراد به دلیل عدم احراز شرایط عضویت و … متوجه کارگزار مربوطه (مرجع معرفی کننده) می باشد.

۴‏‏‏‏ – مهلت ارسال لیست و پرداخت حق بیمه بیمه شدگانی که بر اساس توافق نامه های قبلی فیمابین، بیمه پردازی آنان به صورت گروهی توسط کارگزار انجام می گردد، همچنین بیمه شدگانی که پرداخت حق بیمه آنان به صورت انفرادی توسط بیمه شده می باشد، حداکثر تا آخرین روز ماه بعد خواهد بود.

تبصره ۱ ‏‏- بیمه شدگان انفرادی می بایست حق بیمه خود را بر اساس حساب کاربری که واحد اجرایی به متقاضی تخصیص می دهد از طریق درگاه الکترونیکی به حساب متمرکز سازمان تامین اجتماعی واریز نمایند. ضمنا امکان پیش پرداخت حق بیمه بیش از یک ماه تا پایان سال مربوطه برای این گروه از بیمه شدگان فراهم می باشد.

تبصره ۲‏‏ – احتساب سابقه و برقراری حمایت های مندرج در قانون تامین اجتماعی منوط به پرداخت کامل حق بیمه (حسب مورد توسط کارگزار یا بیمه شده) می باشد.

۵‏‏‏ – شروع بیمه پردازی هر یک از مشمولین با رعایت تاریخ شمول از تاریخ ثبت معرفی نامه در واحد اجرایی ذی ربط می باشد و پذیرش حق بیمه ماقبل آن میسر نخواهد بود.

تبصره – اعتبار معرفی نامه افراد به منظور ثبت در واحدهای اجرایی سازمان تامین اجتماعی حداکثر سه ماه از تاریخ صدور آن توسط کارگزار می باشد که لازم است حق بیمه ماه اول تا آخرین روز ماه بعد در مدت اعتبار معرفی نامه مربوطه پرداخت گردد. بدیهی است در صورت عدم پرداخت حق بیمه فرد در بازه زمانی مـذکور (دوره سـه ماهـه)، ارایه معرفی نامه جدید الزامی است.

۶‏‏‏‏ – مشمولین مربوطه می بایست با معرفی سازمان تامین اجتماعی و بر اساس مفاد بخشنامه های ذی ربط (چنانچه واجد شرایط انجام معاینات بدو بیمه پردازی باشند)، قبل از پرداخت حق بیمه، به هزینه شخصی، مورد معاینه قرار گرفته و میزان توانایی جسمی و روحی آنان برابر ضوابط مقرر مورد سنجش قرار گیرد.

تبصره ۱‏ – در اجرای بند (۵) یک هزار و نهصد و هشتمین جلسه مورخ ۱۵ /۰۲ /۱۳۹۹ هیات مدیره محترم سازمان، کلیه متقاضیان بیمه با ماهیت غیراجباری (بیمه های توافقی و…) در صورت احراز توأمان شرایط ذیل از انجام معاینات پزشکی اولیه معاف خواهند بود:
‏‏- ظرف ده سال قبل از تاریخ درخواست یک سال سابقه پرداخت حق بیمه (با نرخ کامل) داشته باشند.
‏‏- ظرف یک سال قبل از تاریخ درخواست دارای ۹۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه (با نرخ کامل) باشند.

تبصره ۲ ‏- چنانچه هر یک از مشمولین مزبور در معاینات قبل از شروع پرداخت حق بیمه، به واسطه نقص عضو یا یک یا چند بیماری از کارافتاده کلی شناخته شوند، امکان معرفی به کمیسیون پزشکی (موضوع ماده ۹۱ قانون تامین اجتماعی) در خصوص از کارافتادگی اولیه وجود نخواهد داشت و در این مورد جای هیچ گونه اعتراضی نمی باشد.

۷‏ – مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیانی که ۵ سال و یا کمتر از ۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند به انتخاب متقاضی بین ۲‏ /۱ حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار و حداکثر دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه در زمان ثبت معرفی نامه در واحد اجرایی و در خصوص متقاضیانی که بیش از ۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند بین ۲‏/۱ حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار تا حداکثر میانگین دستمزد آخرین ۳۶۰ روز قبل از ثبت معرفی نامه در واحد اجرایی به انتخاب متقاضی خواهد بود.

۷‏ – ۱ ‏- مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیان عضو گروه های ذیل که در زمان ثبت معرفی نامه در واحد اجرایی، کمتر از ۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند به انتخاب متقاضی بین حداقل و حداکثر دستمزد مصوب شورای عالی کار و در خصوص متقاضیانی که بیش از ۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند، بر اساس میانگین آخرین ۳۶۰ روز قبل از ثبت معرفی نامه مشروط بر اینکه مبلغ مزبور از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار کمتر نباشد، تعیین گردیده است:
‏- اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان.
‏- اعضای انجمن صنفی نمایندگان بیمه آسیا .
‏- اعضای انجمن صنفی نمایندگان بیمه البرز.
‏- اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کل کشور.
‏- اعضای انجمن صنفی امداد خودرویی برون شهری کل کشور.
‏- اعضای سازمان نظام کاردانی ساختمان.
‏- راکبین و نمایندگی های پیک موتوری.
‏- فعالان حوزه رسانه و مطبوعات.
‏- شاغلین کسب و کار فضای مجازی.

۷‏ – ۲ ‏- مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیان بیمه وکلا و کارشناسان قوه قضائیه (موضوع بخشنامه شماره ۶۶۷ فنی) که کمتر از ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند به انتخاب متقاضی بین حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار و حداکثر دستمزد مصوب و در خصوص افرادی که بیش از ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند بر اساس میانگین دستمزد آخرین ۳۶۰ روز قبل از ثبت معرفی نامه در واحد اجرایی مشروط بر اینکه مبلغ مزبور از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار کمتر نباشد تعیین و مقرر گردیده بود دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیانی که حداقل می باشد در صورت تمایل، در ابتدای هر سال معادل ۷ % علاوه بر افزایش دستمزد سنواتی افزایش یابد، لیکن به موجب موافقت نامه شماره ۱۴۳۴۷‏ /۹۸‏ /۱۰۰۰ مورخ ۷ /۱۲ /۱۳۹۸ با مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه (تصویر پیوست)، مبنای پرداخت حق بیمه این گروه از مشمولین، همانند سایر بیمه شدگان، مطابق بند ۷ کلیات این بخشنامه تغییر می یابد.

۷‏ – ۳‏ – مبنای پرداخت حق بیمه گروه های ذیل بر اساس حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در هر سال می باشد:
‏- طلاب و روحانیون.
‏- رزمندگان و بسیجیان فعال.
‏- مداحان و شاعران اهل بیت .
‏- هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی.
‏- اعضاء سازمان نظام دامپزشکی.
‏- اعضای جامعه راهنمایان ایران گردی و جهان گردی.
‏- اعضای انجمن حمایت از مدیران مزرعه.

تبصره – مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیان بیمه طلاب و روحانیون و مداحان و شاعران اهل بیت که سن آنان در زمان ثبت معرفی نامه در واحد اجرائی مربوطه بین ۵۰ تا ۶۰ سال بوده ، معادل ۲‏‏ /۱ برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال مربوطه می باشد.

۷‏ – ۴‏ – مبنای پرداخت حق بیمه اعضا و کارکنان شوراهای حل اختلاف دادگستری بین حداقل تا ۲ برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار با توافق اولیه مرجع ارسال کننده لیست می باشد.

۷‏ – ۵‏ – دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران:
– متقاضیان دارای ۵ سال و کمتر از ۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه یا متقاضیانی که سن آنان در تاریخ ثبت معرفی نامه در واحد اجرایی مربوطه از ۴۰ سال تجاوز ننماید، به انتخاب متقاضی بین ۵‏‏ /۱ برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار و حداکثر دستمزد مصوب.
– متقاضیان دارای بیش از ۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه بر اساس میانگین دستمزد آخرین ۳۶۰ روز قبل از ثبت معرفی نامه در واحد اجرایی مشروط بر اینکه مبلغ مزبور از ۵‏‏/۱ برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار کمتر نباشد.

۷‏ – ۶‏ – دستمزد گروه های خاص بیمه ای دارای تخصص، درجه و یا نمایندگی، به شرح ذیل می باشد:

پزشکان و پیراپزشکان
– پیراپزشکان: ۵‏‏‏ /۱ برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال مربوطه.
– پزشکان عمومی: ۲ برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال مربوطه.
– پزشکان متخصص: ۳ برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال مربوطه.
– پزشکان فوق تخصص: ۴ برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال مربوطه.

انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران
– نمایندگی درجه سه: معادل حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال مربوطه.
– نمایندگی درجه دو: ۲ برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال مربوطه.
– نمایندگی درجه یک: ۴ برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال مربوطه.

بیمه اعضا شرکت تعاونی اعتباری سرویس کاران مجاز شرکت صنعتی بوتان (بیمه اعضای شرکت تعاونی اعتبار سرویس کاران مجاز حرارتی و برودتی)
– استادکار درجه سه، مشاورین فنی و کمک سرویس کاران مرتبط با لوازم حرارتی و برودتی: ۱‏‏‏ /۱ حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال مربوطه.
– استادکار درجه دو: ۲‏‏‏ /۱ برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال مربوطه.
– استادکار درجه یک: ۳‏‏‏ /۱ برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال مربوطه.

تبصره – مسئولیت درجه بندی بر عهده تعاونی یاد شده می باشد.

بیمه اعضا انجمن صنفی نمایندگان بیمه معلم
– نمایندگی درجه چهار: معادل حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال مربوطه.
– نمایندگی درجه سه: ۲ برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال مربوطه.
– نمایندگی درجه دو: ۳ برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال مربوطه.
– نمایندگی درجه یک: ۴ برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال مربوطه.

بیمه اعضای گروه صنعتی بوتان
– استادکار درجه سه: ۲‏‏‏ /۱ برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال مربوطه.
– استادکار درجه دو: ۳‏‏‏ /۱ برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال مربوطه.
– استادکار درجه یک: ۴‏‏‏ /۱ برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال مربوطه.

۸‏‏‏‏ – نرخ حق بیمه معادل ۲۷ % مبنای پرداخت حق بیمه می باشد.

۹‏ – در صورت توالی پرداخت حق بیمه، مبنای پرداخت در هر سال مطابق با دستمزد مصوب شورای عالی کار افزایش می یابد و در صورت قطع بیمه پردازی، حسب درخواست جدید و احراز سایر شرایط مقرر، اقدام می گردد.

۱۰‏‏ – خروج بیمه شده از شمول این بخشنامه به هر دلیل (اعلام مرجع معرفی کننده‏ /کارگزار، عدم ارسال لیست، عدم درج نام بیمه شده در لیست ارسالی و عدم پرداخت حق بیمه در مهلت مقرر)، به منزله انصراف از پرداخت حق بیمه تلقی می گردد و ادامه بیمه پردازی منوط به ارایه معرفی نامه جدید و احراز شرایط مجدد می باشد.

۱۱ ‏‏‏‏‏- با توجه به اینکه این گروه از بیمه شدگان، فاقد رابطه مزدبگیری با کارگزار ذی ربط (مرجع معرفی کننده) می باشند لذا از شمول قانون بیمه بیکاری مصوب ۲۶ /۶ /۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی خارج بوده و بر این اساس حق بیمه مربوطه (۳ درصد مبنای پرداخت حق بیمه) نیز وصول نخواهد شد.

۱۲‏‏‏‏ – کلیه حمایت های مقرر در ماده (۳) قانون تامین اجتماعی مصوب تیرماه سال ۱۳۵۴ به استثنای بند (ج) (غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری) با رعایت مقررات مربوطه و تغییرات بعدی به این گروه از بیمه شدگان ارایه خواهد شد.

تبصره ۱‏ – شرایط برقراری و میزان تعهدات کوتاه مدت، مستمری های بازنشستگی، بازماندگان، از کارافتادگی کلی و همچنین استفاده از خدمات درمانی و بهداشتی در چارچوب قانون تامین اجتماعی و تغییرات بعدی آن خواهد بود.

تبصره ۲‏ – حمایت های کوتاه مدت قابل ارایه، شامل کمک هزینه ازدواج، پروتز و اروتز، هزینه کفن و دفن و کمک هزینه سفر بیمار و همراه می باشد.

تبصره ۳‏ – حمایت های موضوع مواد ۷۳ (از کارافتادگی جزیی) و ۷۴ (غرامت نقص عضو) قانون تامین اجتماعی به این گروه از بیمه شدگان تعلق نمی گیرد.

تبصره ۴ ‏- در صورت بررسی و احراز شرایط برقراری مستمری (بازنشستگی و از کارافتادگی کلی)، می بایست مراتب ترک کار و عدم اشتغال از کارگزار مربوطه (مرجع معرفی کننده) جهت ارایه حمایت های مذکور به سازمان اعلام گردد. در خصوص وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، تودیع پروانه فعالیت الزامی است.

۱۳‏‏ – این گروه از بیمه شدگان از پرداخت فرانشیز در مراکز درمانی سازمان (اعم از ملکی و استیجاری) همانند بیمه شدگان اجباری معاف می باشند.

تبصره ۱ ‏- استحقاق درمان بیمه شدگان مذکور تابع ضوابط تعیین شده در دستور اداری شماره ۱۳۷۳‏ /۹۹‏ /۱۰۰۰ مورخ ۲۷‏ /۰۲‏ /۱۳۹۹ و تغییرات و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.

تبصره ۲‏ – در صورت عدم پرداخت حق بیمه، مسئولیت درمان این گروه از بیمه شدگان و افراد تحت تکفل آنان متوجه سازمان تامین اجتماعی نخواهد بود.

۱۴‏‏ – متقاضیانی که مشمول بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد یا ادامه بیمه به طور اختیاری می باشند، در صورت عدم انقطاع در پرداخت حق بیمه می توانند پس از پایان دوره پیش پرداخت و صرفا در مرحله تغییر نوع بیمه، بدون در نظر گرفتن شرایط سن و سابقه مقرر در بند (۲) این بخشنامه و همچنین بدون انجام معاینات پزشکی
(در صورت انجام معاینات پزشکی قبلی و یا احراز شرایط مقرر در بخشنامه شماره ۱۳۲۰۰‏‏‏ /۹۲‏‏‏ /۱۰۰۰ مورخ ۲۸‏‏‏ /۱۲‏‏‏ /۱۳۹۲ و تغییرات بعدی آن)، با ارایه معرفی نامه از کارگزار ذی ربط (مرجع معرفی کننده) و رعایت سایر شرایط مقرر، در زمره بیمه شدگان قرار گیرند.

تبصره – در صورتی که این افراد پرداخت حق بیمه را بعد از شروع بیمه قطع نمایند، ورود مجدد آنان منوط به رعایت مقررات، مطابق بندهای ۱ و ۲ بخش کلیات این بخشنامه خواهد بود.

۱۵‏‏ – استرداد و حذف سوابق بیمه شدگان توافقی که پرداخت حق بیمه آنان به صورت گروهی (ارسال لیست) می باشد با تایید و اعلام واحد امور بیمه شدگان از طریق کاربرگ، توسط واحد وصول حق بیمه و در خصوص بیمه شدگانی که پرداخت حق بیمه آنان به صورت انفرادی (برگ پرداخت) می باشد از طریق کاربرگ، توسط واحد امور بیمه شدگان انجام می گردد.

تبصره ۱‏ – در صورت ساخت سیستم مکانیزه مربوطه، استرداد حق بیمه های دریافتی از طریق سیستم یاد شده انجام خواهدشد.

تبصره ۲‏ – استرداد حق بیمه و حذف سوابق بیمه شدگان توافقی در صورت وقوع یکی از موارد ذیل امکان پذیر است:
استرداد حق بیمه های پیش پرداخت شده از تاریخ برقراری مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و فوت (حسب مورد)، همپوشانی با سایر انواع بیمه های تامین اجتماعی، همپوشانی با سوابق سایر صندوق های بیمه و بازنشستگی و… .

تبصره ۳ ‏- نحوه محاسبه مبلغ قابل استرداد مطابق فرمول ذیل می باشد:
( ۹ % ‏‏- ۲۷ %) × دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه = حق بیمه قابل استرداد

تبصره ۴‏ – چنانچه همپوشانی با سایر بیمه های مشمول قانون تامین اجتماعی که دارای درمان می باشند صورت پذیرد، استرداد حق بیمه بدون کسر سهم درمان انجام خواهد شد.

۱۶‏‏ – نوع سابقه این گروه از بیمه شدگان کد ۴۴ با عنوان گروه های خاص بیمه ای می باشد.

تبصره – کد نوع سابقه گروه های خاص بیمه ای ذیل از تاریخ صدور این بخشنامه و اصلاح سیستم مکانیزه مربوطه به ۴۴ تغییر می یابد.
‏- کلیه گروه هایی که قبلا از کد ۰۰۱ (ارسال لیست) استفاده می نمودند.
‏- اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان با کد ۵۹
‏- اعضای انجمن صنفی نمایندگان بیمه آسیا با کد ۶۸
‏- اعضاء و کارکنان شوراهای حل اختلاف با کد ۷۵

۱۷‏ – تاریخ شمول، نام کارگزار، مشمولین، کد فعالیت اقتصادی، شماره مصوبه هیات مدیره، شماره و تاریخ موافقت نامه و صورتجلسه گروه هایی که تا قبل از صدور این بخشنامه در زمره بیمه های توافقی قرار گرفته اند در جدول پیوست درج گردیده است.

۱۸‏‏‏ – بیمه شدگان مربوطه در صورت تمایل می توانند در هر مرحله نسبت به قطع بیمه پردازی بیمه های توافقی و ادامه پرداخت حق بیمه حسب ضوابط مقرر در چارچوب بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، ادامه بیمه به طور اختیاری و … اقدام نمایند.

۱۹‏‏ – تغییر در قوانین و مقررات و ضوابط مرتبط با بیمه های توافقی (مصوبه های هیات مدیره محترم سازمان و …) در خصوص همه گروه هایی که در این چارچوب مشمول قانون تامین اجتماعی قرار گرفته اند لازم الرعایه بوده که در صورت تغییر، مراتب اعلام می گردد.

موارد خاص:
با توجه به مفاد صورت جلسات و توافقنامه های منعقده فیمابین سازمان و کارگزاران ذیربط و تصویب مراتب توسط هیات مدیره محترم سازمان، موارد خاصی برای برخی از این گروه ها به شرح بند های ذیل تعیین که بر اساس مکاتبات با کارگزار ذیربط و برگزاری جلسات فیمابین منجر به اصلاح گردید.

۲۰‏‏ – بیمه طلاب و روحانیون
پذیرش درخواست طلاب و روحانیون بین ۵۰ تا ۶۰ سال سن (متولدین سال ۱۳۲۴ الی ۱۳۳۳) به منظور فراهم نمودن زمینه بیمه پردازی این افراد در مقطع زمانی مربوطه (سال ۱۳۸۴) مهیا گردیده است، لذا پس از سال مذکور، پذیرش درخواست متقاضیان بالای ۵۰ سال سن صرفا درصورت داشتن سابقه پرداخت حق بیمه قبلی معادل مازاد سن نسبت به ۵۰ سال امکان پذیر خواهد بود.

تبصره ۱ ‏- پذیرش حق بیمه سوابق گذشته طلاب و روحانیون که خارج از ضوابط یاد شده به سازمان پرداخت گردیده است مطابق بندهای ذیل امکان پذیر می باشد:
– بیمه شدگانی که در تاریخ ثبت معرفی نامه در واحد اجرایی مربوطه سن آنان بین ۵۰ تا ۶۰ سال بوده است، می بایست همانند بیمه شدگان موضوع مصوبه شماره ۶۱۹۶۷‏‏‏ /۱۱۰۰ مورخ ۱۷ /۷ /۸۴ هیات مدیره محترم سازمان نسبت به پرداخت حق بیمه از تاریخ شروع بیمه پردازی بر اساس ۲‏‏‏ /۱ برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سنوات مربوطه تا زمان بهره مندی از تعهدات بلندمدت سازمان اقدام نمایند.
– بیمه شدگانی که در تاریخ ثبت معرفی نامه در واحد اجرایی مربوطه سن آنان بیش از ۶۰ سال بوده است،
می بایست نسبت به پرداخت حق بیمه از تاریخ شروع بیمه پردازی بر اساس ۵‏‏‏ /۱ برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سنوات مربوطه تا زمان بهره مندی از تعهدات بلند مدت سازمان اقدام نمایند.

تبصره ۲ ‏- با پذیرش درخواست متقاضیان بین ۵۰ تا ۶۰ سال سن، مرکز خدمات حوزه های علمیه مکلف به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه طلاب و روحانیون بین ۲۰ تا ۲۵ سال سن می باشد.

۲۱‏‏ – بیمه رزمندگان و بسیجیان فعال

۲۱‏ – ۱ ‏- مهلت ارسال لیست و پرداخت حق بیمه که مقرر گردیده بود تا آخرین روز ۲ ماه بعد باشد، با توجه به توافق به عمل آمده با موسسه تامین درمان بسیجیان، صرفا تا آخرین روز ماه بعد تعیین می گردد.

۲۱‏ – ۲ ‏- ارایه دفاتر درمانی این گروه از بیمه شدگان که مقرر گردیده بود با صدور معرفی نامه انجام گردد، صرفا با ارسال لیست و پرداخت حق بیمه امکان پذیر می باشد.

۲۱‏ – ۳ ‏- معاینات پزشکی این گروه از بیمه شدگان با توجه به توافقات قبلی، علاوه بر مراکز درمانی سازمان، در مراکز درمانی موسسه تامین درمان بسیجیان (در صورتی که کیفیت آزمایش ها و معاینات انجام گرفته در حد استانداردهای معمول سازمان باشد) نیز انجام می گردد.

۲۲‏‏ – مداحان و شاعران اهل بیت
پذیرش درخواست متقاضیان بین۵۰ تا۶۰ سال سن که از تاریخ ۰۱‏ /۱۰‏ /۱۳۸۵ اجرایی گردیده بود، به علت فراهم شدن زمینه پذیرش کلیه مشمولین فاقد شرایط سنی (از تاریخ مذکور تاکنون)، موضوعیت نداشته که مراتب به موجب صورت جلسه مورخ ۲۱ /۱۱ /۱۳۸۹ با بنیاد دعبل خزاعی (موضوع نامه شماره ۵۳۴۷‏‏ /۹۸‏‏ /۵۰۱۰ مورخ ۱۹‏‏ /۱۱‏‏ /۱۳۹۸) تبیین گردید، لذا پذیرش افراد یادشده از تاریخ ۰۶‏ /۰۱‏ /۱۳۹۹(صدور بخشنامه ۲‏ /۶۴۲ فنی) کان لم یکن تلقی می گردد.

۲۳‏ – بیمه اعضای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه (موضوع موافقت نامه شماره ۱۴۳۴۷‏ /۹۸‏ /۱۰۰۰ مورخ ۷‏ /۱۲‏ /۱۳۹۸)
موافقت نامه فوق جایگزین بیمه وکلا و کارشناسان قوه قضائیه (موضوع بخشنامه شماره ۶۶۷ فنی) گردید، لذا موارد ذیل می بایست مورد توجه قرار گیرد:

۲۳‏ – ۱‏ – متقاضیان بیمه وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه می توانند بر اساس نظر مرکز مربوطه در چارچوب بیمه توافقی گروهی، بیمه توافقی انفرادی یا بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد به سازمان معرفی گردند که در این صورت حق بیمه تعیین شده می بایست هر ماه به یکی از روش های ذیل پرداخت گردد:
– به صورت گروهی توسط مرکز مذکور (با ارسال لیست واحد ‏- پرداخت متمرکز).
– به صورت انفرادی توسط بیمه شده (صدور برگ پرداخت بیمه های توافقی).
– مطابق مقررات بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد.

۲۳‏ – ۲ ‏- در خصوص معرفی مشمولان جهت انجام معاینه قبل از بیمه پردازی، سازمان می بایست نوع آزمایش ‌های مورد نیاز را به مرکز وکلا اعلام ‌ تا مرکز مذکور نسبت به معرفی اعضای مشمول به واحد درمانی ذیصلاح اقدام نماید. همچنین سازمان نسبت به تعیین و معرفی یک مرکز درمانی مورد تایید به مرکز وکلا که کلیه آزمایش‌ های مورد نیاز را به صورت متمرکز انجام دهد اقدام، لیکن مراجعه به سایر مراکز درمانی مورد تایید سازمان در سراسر استان بلامانع می باشد.
اضافه می نماید در هر استان شعبه شماره یک مرکز استان و دو شعبه در حوزه عملکرد ادارات کل تامین اجتماعی شرق و غرب تهران بزرگ (با هماهنگی مرکز وکلا) جهت وصول نتیجه آزمایش‌ها به صورت متمرکز تعیین می ‌گردد.

۲۳‏ – ۳ ‏- در موارد استثناء برای افرادی که بنا به تشخیص و با عذر موجه و مدلل امکان پرداخت حق بیمه متعلقه تا آخرین روز ماه بعد وجود ندارد، سازمان می تواند با اعلام مرکز وکلا و در اجرای تبصره ماده ۶ آیین نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق و مواقع ارسال آنها به سازمان، به مدت مهلت ارسال لیست و پرداخت حق بیمه آنان یک ماه دیگر اضافه نماید.

۲۳‏ – ۴‏ – در اجرای بند ۲۰ توافق نامه، امکان محاسبه و وصول حق بیمه دوره اشتغال و سوابق قبلی مشمولین بر مبنای دستمزد زمان تقاضا در صورت بررسی دوره اشتغال مشمول و احراز آن از هر حیث توسط مرکز و ارسال فهرست افراد متقاضی منضم به پروانه فعالیت صادره دوره مورد نظر، به اداره کل وصول حق بیمه، فراهم می باشد. بدیهی است پس از وصول حق بیمه متعلقه می بایست نسبت به اعلام و احتساب سابقه پرداخت حق بیمه به واحد اجرایی ذی ربط اقدام لازم صورت پذیرد.

۲۳‏ – ۵ ‏- استمرار بیمه پردازی بیمه شدگان مشمول بخشنامه ۶۶۷ فنی بلامانع بوده، لیکن در صورت انقطاع در پرداخت حق بیمه می بایست پس از ارایه معرفی نامه از مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و احراز شرایط مقرر (از جمله سن و سابقه)، مطابق مفاد موافقت نامه مورخ ۰۷‏ /۱۲‏ /۱۳۹۸ نسبت به ادامه بیمه پردازی خود اقدام نمایند.

تبصره – در صورت عدم انقطاع در پرداخت حق بیمه و تمایل بیمه شدگان مذکور مبنی بر ادامه بیمه پردازی در چارچوب موافقت نامه اخیرالذکر و ارایه معرفی نامه از مرکز یاد شده، پذیرش این افراد بدون احراز شرایط سن و سابقه امکان پذیر می باشد.

سایر موارد:

۲۴‏ – به منظور یکسان سازی امور و ایجاد الگوی واحد برای بیمه های توافقی، مقرر شد اداره کل امور بیمه شدگان با همکاری سایر حوزه های ذی ربط، ضمن برنامه ریزی لازم و دعوت از کارگزاران گروه هایی که تا کنون با انعقاد توافق نامه مبادرت به تحت پوشش قرار دادن متقاضیان نزد سازمان نموده اند، نسبت به بازنگری ضوابط، ارتقاء دستمزدها و ارایه خدمات مطلوب تر و سایر موارد، اقدام متناسب را به عمل آورد.

۲۵‏ – این بخشنامه در راستای متمرکز نمودن و ایجاد ضابطه کلی برای گروه های جدید و همچنین رفع ابهام و ایجاد وحدت رویه در خصوص بیمه های توافقی تهیه و از تاریخ صدور، جایگزین ۳۲ بخشنامه و دستور اداری ذیل می گردد:
‏- بخشنامه شماره ۶۳۸ فنی و دستوراداری شماره ۲۰۳۴۶‏‏ /۵۰۰۰ مورخ ۹‏‏ /۳‏‏ /۱۳۸۴(موضوع بیمه طلاب و روحانیون).
‏- بخشنامه شماره ۶۴۰ و ۱‏ /۶۴۰ فنی و دستور اداری شماره ۹۶۶۰۷‏‏ /۵۰۰۰ مورخ ۵‏‏ /۱۱‏‏ /۱۳۸۴ (موضوع بیمه رزمندگان و بسیجیان فعال).
‏- بخشنامه شماره ۶۴۲ و ۱‏ /۶۴۲ و ۲‏ /۶۴۲ فنی (موضوع بیمه مداحان و شاعران اهل بیت).
‏- بخشنامه شماره ۶۴۴ فنی (موضوع بیمه پزشکان و پیراپزشکان)
‏- بخشنامه شماره ۶۴۶ فنی (موضوع بیمه هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی).
‏- بخشنامه شماره ۶۵۲ فنی (موضوع بیمه اعضای سازمان نظام دامپزشکی).
‏- بخشنامه شماره ۶۵۳ فنی (موضوع بیمه اعضای انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران).
‏- بخشنامه شماره ۶۵۴ فنی (موضوع بیمه اعضای جامعه راهنمایان ایران گردی و جهان گردی).
‏- بخشنامه شماره ۶۵۷ فنی (موضوع بیمه اعضای انجمن حمایت از مدیران مزرعه).
‏- بخشنامه شماره ۶۵۸ فنی (موضوع بیمه اعضای شرکت تعاونی اعتباری سرویسکاران مجاز شرکت صنعتی بوتان).
‏- بخشنامه شماره ۶۶۲ فنی (موضوع بیمه اعضای انجمن صنفی نمایندگان بیمه معلم).
‏- بخشنامه شماره ۶۶۶ فنی (موضوع بیمه اعضای گروه صنعتی بوتان).
‏- بخشنامه شماره ۶۶۷ فنی (موضوع بیمه وکلا و کارشناسان قوه قضائیه).
‏- بخشنامه شماره ۶۷۰ و ۱‏ /۶۷۰ فنی (موضوع بیمه اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان).
‏- بخشنامه شماره ۶۷۲ فنی (موضوع بیمه اعضای انجمن صنفی نمایندگان بیمه آسیا).
‏- بخشنامه شماره ۶۷۴ فنی (موضوع بیمه اعضا و کارکنان افتخاری شوراهای حل اختلاف).
‏- بخشنامه شماره ۶۷۵ فنی (موضوع بیمه اعضای انجمن صنفی نمایندگان بیمه البرز).
‏- بخشنامه شماره ۶۷۸ فنی و دستو اداری شماره ۳۳۵۷‏ /۹۵‏ /۱۰۰۰ مورخ ۶‏ /۴‏ /۱۳۹۵(موضوع بیمه اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کل کشور).
‏- بخشنامه شماره ۶۷۹ فنی (موضوع بیمه اعضای انجمن صنفی شرکت های امداد خودرویی برون شهری).
‏- بخشنامه شماره ۶۸۰ فنی (موضوع بیمه اعضای سازمان نظام کاردانی ساختمان).
‏- بخشنامه شماره ۶۸۱ فنی (موضوع بیمه .بیمه راکبین و نمایندگی های پیک موتوری).
‏- بخشنامه شماره ۶۸۲ فنی (موضوع بیمه فعالان حوزه رسانه و مطبوعات).
‏- بخشنامه شماره ۶۸۳ فنی (موضوع بیمه شاغلین شرکت های کسب و کار مجازی).
‏- بخشنامه شماره ۶۸۷ فنی (موضوع بیمه اعضای شرکت تعاونی توسعه خدمات خودرو رفاه ایرانیان).
‏- بخشنامه شماره ۶۸۸ فنی (موضوع بیمه اعضای سازمان نظام مهندسی معدن).

مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل بیمه ای، معاونین بیمه ای، روسا و کارشناسان ارشد امور بیمه شدگان، وصول حق بیمه، نامنویسی و حساب های انفرادی و امور مستمری های ادارات کل استان ها، روسا، معاونین و مسئولین ذیربط در شعب و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین خواهند بود.

مصطفی سالاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام